ETÏÏ71 IV TAFEL Van Neste wil erkenning als ontwerper bekroonde Willemsbrug Zelfbewustzijn stelde joden in staat te overleven Kerststal inzet van juridische strijd Ceidóc Somali; 'w Geen reden voor crisis brieven lezers ACHTERGROND CcidócSoivumt DINSDAG 23 AUGUSTUS 1983 PAGI Bisschoppen van Kenya stellen corruptie aan de kaak De rooms-katholieke bis schoppenconferentie van Kenya heeft de inwoners opgeroepen een verant woorde keus te maken bij de eind september te houden algemene ver kiezingen. In een giste ren gepubliceerd herder lijk schrijven zeggen de bisschoppen, dat de ver kiezingen zijn uitge schreven „in een onzeke re tijd met onenigheid tussen mensen op hoge posten, onophoudelijke financiële schandalen en wijd verbreide corruptie op het hoogste niveau". Daarom vindt de clerus dat de kiezers verplicht zijn te stemmen op kandidaten, die zich belangeloos inzetten voor „gerechtigheid voor al len". De bisschoppen hebben vooral kritiek op elke vorm van omkoping en roepen de bevolking op, zich niet te vernederen door het aanne men van steekpenningen. De bisschoppen herinneren aan het feit. dat heel wat kandi daten later hun kiezers heb ben bedrogen. „Ieder die smeergeld aanneemt is cor rupt en mag nimmer een po sitie bereiken waarbij hij ver der aan corruptie kan deel nemen", verklaren de bis schoppen. Zij bevelen het stemmen op kandidaten aan die „een hoogstaande moraal hebben, de vrijheid van gods dienst, het ongeboren leven en de minderheden bescher men. de vrije schoolkeus ga randeren, het particulier be zit erkennen en die niet zelf al het land roven en pas na het ontvangen van smeergeld weer verdelen". De bisschop pen wensen kortom dat al leen kandidaten een kans maken die „onzelfzuchtig het land dienen", waarbij een overweging als „het behoren tot deze of gene stam" uit den boze is. De belangrijkste factor die de joden in staat stel de als groep te overleven was hun zelfbewustzijn: het vertrouwen dat zij als volk der uitverkorenen de bewakers en volbren- gers van de goddelijke openbaring zijn. Dit zelf bewustzijn berustte niet op een blind gevoel, maar op de overtuiging dat de torah de beste weg, de hoogste wijze van leven biedt. Dat zei prof. Gershom Cohen van het joods theologisch se minarium in New York gis teren in Amersfoort tijdens het symposium over de ver antwoordelijkheid van joden en christenen voor de vrede. Dit symposium is georgani seerd door de International Council of Christians and Korte metten De Raad van Kerken op het Afrikaanse continent (AACC) heeft besloten circa 300.000 gulden uit te trekken voor een educatief program ma voor vluchtelingen. Het programma begint met een opleiding voor dertig vluch telingen, afkomstig uit alle delen van Afrika. Deze cur sus zal worden gegeven in Liberia en Sierra Leone. Het nieuwe educatieve program ma vormt een onderdeel van het totale vluchtelingenwerk van de AACC, waaraan de raad dit jaar ongeveer 7.5 miljoen gulden uitgeeft. Het Nederlands Bijbelinsti tuut (NBI) gaat het komend jaar beginnen met een cursus „wegwijs". Deze zal bestemd zijn voor belangstellende kerkleden die kennis willen nemen van de resultaten van de bijbelwetenschappen en van de achtergronden van nieuwere stromingen, maar niet de vereiste vooroplei ding hebben. De cursus wordt gegeven in drie blok ken van acht zaterdagen. Het NBI is in 1948 opgericht door enkele jeugdbewegin gen. Omstreeks 1970 is het zich meer op de Kerken gaan orienteren. Behalve de nieu we cursus „wegwijs" heeft het NBI een dagopleiding en een parttime-opleiding. In to taal zijn er ongeveer 90 stu denten, die uit diverse ker ken komen, de meesten uit Gereformeerde Kerken en daarna uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Veel stu denten zijn afkomstig uit de Molukse Evangelische Kerk (GIM) waarvoor het NBI de opleidingsschool voor predi kanten is. Dertien bewoners van bo ven de tachtig jaar, gehuis vest in een bejaardenoord van de Herrnhutters in Kö- nigsfeld in het Zwarte Woud, hebben zich in een open brief aan bondskanselier Helmut Kohl gekeerd tegen de voor genomen plaatsing van nieu we Amerikaanse kernraket ten in de Bondsrepubliek. De bejaarden zeggen dat zij zich zorgen maken over het lot van de aarde en om het le ven van de jeugd. Zij vinden het onverdraaglijk, dat over al in de wereld mensen moe ten sterven „omdat wij ons geld vermorsen". De bewo ners hebben beide wereld oorlogen beleefd en herinne ren Kohl aan zijn uitspraak in Moskou, dat er nooit meer vanaf Duitse bodem een oor log zal worden begonnen. Ook citeren zij uit de rege ringsverklaring, dat de weg die leidt naar meer veilig heid, wegvoert van de wape- De Nederlandse Stichting Oecumenische Hulp aan Ker ken en Vluchtelingen (SOH) gaat in samenwerking met haar Duitse zusterorganisatie hulp bieden aan de slachtof fers van de overstromings ramp in Zuid-Brazilie. Bij de overstromingen, die in juli de provincies Parana. Santa Ca- tarina en Rio Grande del Sul troffen, kwamen 74 mensen om het leven, werden 340 steden en dorpen verwoest en raakten 300.000 mensen dakloos. De hulp die tot nu toe door leger, luchtmacht, particuliere transportonder nemingen en ook door de kerken werd geboden, is niet voldoende. Daarom hebben de Braziliaanse kerken op dè SOH, waarin twaalf kerken samenwerken, een beroep hulp te bieden. Jews (ICCJ) en het overleg orgaan van joden en christe nen in Nederland (OJEC). Prof. Cohen die sprak over de verantwoordelijkheid van de joden voor de vrede, wees erop dat volgens de joden het voeren van een oorlog uit sluitend legitiem is als deze rechtvaardig is. Volgens de Schriften moet ieder deelne men aan een oorlog ter zelf verdediging. Aanvalsoorlo gen worden slechts goedge keurd als die door bijbelse richtlijnen en het sanhedrin, de joodse rechtbank van Je ruzalem, worden gesanctio neerd. Bovendien moet het aan te vallen volk van te vo ren worden gevraagd zich zonder bloedvergieten over te geven en in harmonie met het volk van Israël samen te leven. Prof. Cohen wees op het na genoeg ontbreken van een pacifistische traditie in het jodendom en noemde een aantal terreinen waarop een jood zijn verantwoordelijk heid voor de vrede waar kan maken. In de eerste plaats moeten de joden zich naarstig en oprecht inspannen voor een oplossing van de sociale ongerechtigheid met vreed zame middelen. Joden mogen geen materiële en morele steun geven aan personen die de menselijke vrijheid onder drukken of geweld gebrui ken, aldus prof. Cohen. In de tweede plaats zouden de jo den volgens hem bereid moe ten zijn hun leven te geven, als zij hun morele grondbe ginselen zouden moeten op geven om te blijven leven. Prof. Cohen, die zich een woordvoerder van de min derheid onder de stemmen van de gevestigde godsdien sten in de vrije wereld noem de, verklaarde dat joden nooit tot de erfgenamen van Sodom mogen worden door uit te spreken dat men geen kernwapens of soortgelijke wapens mag gebruiken om zich te verdedigen. „Ook al bid ik dat we nooit kernwa pens hoeven te gebruiken, we zouden de martelaren van alle tijden en de martela ren in het getto van War schau in 1943 afvallen, als we zouden verklaren en bewe ren dat ze onder geen enkele omstandigheid mogen wor den gebruikt", zo verklaarde prof. Cohen. Pax Christi tegen wapenbeurs De roomskatholieke vredes beweging Pax Christi heeft Nederlandse bedrijven die van plan zijn deel te nemen aan de van 27 tot 29 septem ber in Brussel te houden wa penbeurs, verzocht daarvan af te zien. Pax Christi noemt de beurs „Electronics for Na tional Security" een beledi ging voor allen die in verzet komen tegen de wapenwed loop, tegen de militarisering van de economie en tegen de flagrante schending van de mensenrechten in veel lan den van de Derde Wereld. De organisatie denkt dat be drijven zullen proberen op de Brusselse beurs wapens te verkopen aan regimes, vaak bestaande uit militairen, die de mensenrechten met voe ten treden. Het begrip „natio nal security" is volgens haar ontstaan in het brein van La- tijnsamerikaanse dictators als Videla en Pinochet. De Nationale Raad van Ker ken in de Verenigde Stater heeft samen met het Ameri kaanse Joodse Comité eer brief geschreven aan hei hooggerechtshof met het ver zoek gemeentebesturen niel toe te staan het opstellen van kerststallen in de kersttijd te subsidiëren. De twee organi saties zien in overheidssteun aan zo'n „fundamenteel reli gieus symbool" een aantas ting van de strikte scheiding tussen Kerk en Staat, zoals die in de Verenigde Staten grondwettelijk moet bestaan. In de Raad van Kerken wer ken 32 protestantse en ortho doxe Kerken samen. Het Joods Comité is de organisa tie voor de burgerrechten van de joden in de VS. De brief moet worden gezien in samenhang met een proef proces, dat wordt gevoerd rond een kerststal in Pawtuc- ket (Rhode Island), waar de gemeente al veertig jaar lang een kerststal „exploiteert" Het hooggerechtshof zal die zaak in zijn op 3 oktober be ginnende zittingsperiode be handelen en in de loop van volgend jaar arrest wiizen De Raad en het Joods Comité verwerpen in de brief de zienswijze van het gemeente bestuur van Pawtucket, dat een kerststal kan worden be schouwd als „een wereldlijk symbool van de kersttijd". In dat geval had de gemeente het veel beter in lichten of klokken, rendieren of de kerstman kunnen zoeken, al dus de brief. De organisaties wijzen erop, dat het gebruik van religieuze symbolen voor commerciële doeleinden zo'n symbool, dat heilig is voor overtuigde christenen, naar beneden haalt en degradeert tot iets triviaals. De organisa ties zijn van mening dat de in de kerststal verbeelde aan bidding van het Christuskind „op en top religieus van aard is", en aangeeft wat het christendom onderscheidt van andere godsdiensten. Volgens het ministerie van justitie staat de gemeente in haar recht en is de scheiding tussen Kerk en Staat niet in gevoerd „om erkenning door de overheid van godsdienst als deel van onze nationale erfenis" te verbieden. ques Menigeen die de berichten over prins Claus in de 4 ten van de afgelopen dagen leest, is algauw geneigd de van nu te vergelijken met die rond het koningshuis i midden van de jaren vijftig. In die tijd was de toenn r eei koningin Juliana in de ban van de gebedsgenezeres le na Hofman. Die kwestie-kwam toen vooral via de Westtf ee bladen in de publiciteit. Nu maken de Nederlandse kranten ook weer stuk stuk melding van berichten van speculatieve aard in duitse bladen. Het risico daarvan is, dat er opnieuw een van crisis rond het koningshuis wordt opgeroepen. Da naar onze overtuiging geen reden voor. Niets wijst en er aan het hof opnieuw iets gaande zou zijn zoals inderl de Greet-Hofmanaffaire. Wij zullen daarom in onze geving ook sober zijn waar het om speculaties rond Claus gaat, zonder de lezer overigens de aard van die laties te onthouden. den i een a id. t< den, :heid >lsled iad< JDEI 'a KONINGIN Beatrix voert haar werk als staatshoofd n gezet uit, met veel inzet en met nog steeds zichtbaar en siasme. De min of meer persoonlijke problemen rond zondheidstoestand van haar echtgenoot, prins Claus, daar niets aan af. De koningin^ blijft nuchter haar werk Van enige wankelmoedigheid, zoals die er in 1956 aai hof wel was, is geen sprake. Daarom willen wij ervoor ken mee te werken aan het ontstaan van een sfeer, di eerste onrecht doet aan de positie van het koningshui onze monarchie en ten tweede in strijd is met de reëel neembare feiten rond het werk van koningin Beatrix. Vf- I Brieven graag kort en duidelijk geschreven. De 'redactie behoudt zich het recht voor ingezon- den stukken te bekorten. Onduidelijkheid (3) Het verheugt het „Haags Initi atief tegen Fascisme en Discri minatie" zeer dat de heer Scheelings, in deze rubriek op komend voor de Centrumpar tij, de zaak van de culturele minderheden zo zeer blijkt te zijn toegedaan. Hoe is dit ech ter te rijmen met het gevoel van onveiligheid dat buiten landers krijgen, wanneer juist in de buurten waar zij woon achtig zijn, pamfletten van de Centrumpartij worden ver spreid, waarin zij duidelijk als de zondebok voor alle misstan den in deze maatschappij wor den aangewezen? Het Haags 55 1- dusti Hen Initiatief, waarin acht p< ke partijen participeren ven voorts verwijzen naar een, geding in februari '81 tfei CP en CPN. De rechtban sident stelt in zijn vonnis :tor 26 februari '81 dat het niej doi rechtmatig is de Centrum/ racistisch of fascistisch tel men. Wij willen ons vtgen distantiëren van aantijgi^*- over vandalisme etc., daaf van onze doelstellingen^001 weldloosheid is. Wat de Ben W.J. Bruyn betreft wetenfee j dat hij lid van de Partij vi ac Arbeid was namelijk vanU De tot 1981. Hij is echter niraïi raadslid geweest. De ff van de Arbeid zal zeker| geweten hebben, dat het je „Recht op Apartheid", schenen in 1965, geschi was door hun lid W.J. Wat te berde wordt g over naturalisatie van delingen met „een en andl hun kerfstok" (wij citerei heer Schelings in deze, briek), dachten wij datj rechtvaardig is, dat een it die zijn straf heeft gehad kans moet hebben om een waardig lid van de maats pij te worden. Haags Initiatief, DEN Kip met dillesaus, bloemkool met amandelen en aardappelen chocolademousse Spaanse varkenslapjes met gebakken sla en aardappelen citroenvla Voor twèe personen is no dig: 150 g varkenslap, 30 g boter, uitje, knoflook, mes puntje suiker, zout, peper, iets kaneel, paprikapoeder, 1 tomaat; 750 g sla, 10 g boter, zout, ketjap; 0,5 1 kg aardappelen; 2,5 dl melk, 12 g custard, 30 g suiker, 1 lepel citroen sap, citroenrasp of citroe nessence, 2,5 dl yoghurt, jam. Bak het varkenslapje bruin in warme boter, op het laatst met klein gesneden ui, geperste knoflook en de suiker. Temper het vuur sterk en voeg zoveel lauw water toe, dat het erge bruisen minder wordt. Doe er zout, peper, kaneel, paprika poeder en de ontvelde en klein gesneden tomaat bij en stoof het vlees gaar in vijftien (voor hamlappen) a zestig (voor schouderlappen) minuten. Was de kroppen sla zo schoon mogelijk, snijd ze in repen van circa drie centimeter en was die nog zo vaak als nodig is. Laat de sla goed uitlekken. Maak de boter warm in een ruime braadpan, doe er een handvol sla in en bak die steeds omscheppend tot ze slinkt. Voeg dan weer sla toe en ga zo door tot alle sla in de pan zit. Verwarm de groente tot ze gaar is en het vocht zo goed als verdampt. De totale bereidingsduur is tien a vijf tien minuten. Breng de sla op smaak met zout en ketjap. Meng custard, suiker en melk in de pan, breng dit mengsel roerende aan de kook en koel de vla af. Vermeng de vla met citroensap, -rasp of -essence en met yoghurt. Garneer met wat kleurige jam. JEANNE GELDROP Prof. Ir. August van Neste (61) vindt dat de gemeente Rotterdam ruiterlijk moet erkennen dat de Willemsbrug over de Nieuwe Maas zijn „crea tief eigendom" is, met andere woorden dat hij deze twee jaar geleden in gebruik genomen stalen tuibrug heeft ontworpen. Tot nog toe heeft de ge meente zijns inziens daarover dermate ondui delijke informatie naar buiten gebracht, dat de indruk wordt gewekt dat de architect van de brug, ir. C. Veerling, tevens de ontwerper is. Prof. Van Neste, die alge meen wordt beschouwd als een deskundige op het gebied van de stalen bruggenbouw, heeft wegens gezondheidsre denen met ingang van 1 ok tober eervol ontslag gekregen als gewoon hoogleraar in het constructief ontwerpen aan de technische hogeschool Eindhoven. Voordien was hij van 1954 tot 1976 werkzaam bij de Rotterdamse gemeente werken, laatstelijk als chef van de afdeling staalbouw. Onder zijn verantwoordelijk heid kwamen onder meer tot stand de spoorbrug over de Oude Maas. de Botlekbrug, het restaurant en de Spaceto- wer op de Euromast en de nieuwe Willemsbrug. En dat de gemeente Rotterdam hem voor wat betreft die laatste brug niet die eer gunt die hem naar zijn mening toe komt, is bij prof. Van Neste in het verkeerde keelgat ge schoten. In 1975 werd vastgesteld waar die nieuwe Willems brug moest komen en hoe breed deze moest worden. „We hebben toen in overleg met architect Veerling drie verschillende staalconstruc ties uitgewerkt. Daar kwam uiteindelijk ook nog eens een betonconstructie bij. Daarop kreeg ik het een beetje be nauwd omdat het allemaal de medewerkers van prof. Van Neste. Dit soort brug is in Nederland wel goed toepasbaar. Het type brug dankt de naam aan het aftuien van het wegdek met behulp van kabels aan een of twee masten, de zogenaamde pylonen. Een ande De Willemsbrug In Rotterdam, gezien van de zuidelijke oever. Op de achtergrond de spoorbrug die aan vervanging toe is. nogal duur werd. Ik heb toen samen met de mensen van de afdeling staalbouw van ge meentewerken als alternatief een brug ontworpen die zo goedkoop mogelijk was. Dat is uiteindelijk de Willems brug gev/orden, alhoewel er op het laatste moment nog het,nodige door mij is gewij zigd". Staalprijs De inbreng van architect Veerling beperkte zich vol gens prof. Van Neste tot een aantal details. Groot was dan ook zijn verbazing toen tij dens de opening van de brug op 1 juli 1981 zijn naam niet werd genoemd, maar wel die van architect Veerling. Daar door is mijn goede naam en eer als persoon en als hoogle raar aangetast, zo schreef hij een week later het college van B en W van Rotterdam. Korte tijcL nadien toonde dat college zich bereid de grote betrokkenheid van prof. Van Neste bij de totstandkoming van de Willemsbrug naar buiten te brengen. Onlangs werd bekend dat de Willemsbrug is bekroond met de Nederlandse staalprijs 1983. „In sommige krantebe- richten naar aanleiding daar van werd opnieuw ir. Veer ling genoemd als de ontwer per. Daaruit concludeer ik dat de gemeente Rotterdam de toezegging nog niet is na gekomen en tot nu toe niet duidelijk naar buiten heeft gebracht dat ik de ontwerper ben. Dat is een hele nare zaak", aldus Van Neste. De scheidende hoogleraar hoopt dat hij op 18 oktober de genoegdoening krijgt waarop hij nu al twee jaar wacht, op die dag wordt na melijk de staalprijs uitge reikt. Overigens werd al eer der een ontwerp van Van Neste met deze onderschei ding bekroond. Namelijk in 1974 toen de Suurhoff-spoor- brug deze eer te beurt viel. Een jaar later werd diezelfde brug onderscheiden met de Europese staalprijs. Verkeers- en treinbrug Prof. Van Neste betreurt het overigens dat de Willems brug niet is uitgevoerd zoals hij al ver voor het tot stand komen van het uiteindelijke ontwerp heeft geschetst. „Ik heb eens een ontwerp ge maakt voor een brug, waar van zowel het weg- als het treinverkeer gebruik kon maken. Dat zou veruit de goedkoopste oplossing zijn geweest", meent prof. Van Neste. Nu er eenmaal een brug ligt voor het wegver keer, moet er zijns inziens voor de spoorverbinding een tunnel komen. Twee bruggen vlak naast elkaar noemt prof. Van Neste „een klungelige oplossing" zowel uit prak tisch als uit visueel oogpunt. Onder zijn leiding is door de afdeling staalbouw van Rot terdams gemeentewerken nogal wat innoverend werk verricht. Zo bouwde hij sa men met zijn afdeling in 1968 de eerste zogenaamde „tui brug" in Nederland. „Hang bruggen zijn voor Nederland niet interessant, omdat der gelijke bruggen financieel ge zien alleen maar zinnig zijn als het gaat om enorm grote overbruggingen, waarbij het te duur is om pijlers te bou wen. Misschien komt er een hangbrug over de Wester- schelde maar andere moge lijkheden zijn er in Neder land niet". De tuibrug, die oorspronke lijk in Duitsland werd ont wikkeld en daar een ellen lange naam heeft, kreeg in Nederland zijn naam van een Een andere ontwikkeling die door Van Neste in gang werd gezet, is het ontwerpen van een stalen wegdek voor be weegbare delen van bruggen. Oorspronkelijk werd een dergelijk wegdek in hout uit gevoerd. „Al in 1954 namen wij proeven met een stalen dek, dat voorzien werd van een polyester slijtlaag. In 1958 werd in Rotterdam voor het eerst op deze manier een brug gebouwd en dat bleek uitstekend te bevallen. Nu wordt er niet anders ge werkt". Een bruggenbouwer probeert zijn schepping zo functioneel mogelijk te maken. „Dat be tekent: zo goed mogelijk aan te passen, aan het wegverkeer en aan het scheepvaartver keer. Het leuke van het vak, ik zou haast zeggen de sport daarvan, is ervoor te zorgen dat een brug zo min mogelijk hinder oplevert". Prof. Van Neste heeft er dan ook altijd naar gestreefd om de tijd die nodig is om een beweegbaar deel te openen en te sluiten, zo beperkt mogelijk te hou den. „Voor een relatief kleine in vestering kan die tijd terug gebracht worden tot een paar minuten. Dat is een investe ring, die zichzelf makkelijk terugverdient als je de wachttijden voor het wegver keer zou kapitaliseren". Kwetsbaar De kwetsbaarheid van be weegbare bruggen is voort durend een zorg geweest van prof. Van Neste. „Beweegba re bruggen zijn eigenlijk al tijd ondingen. Het wordt he lemaal een crime, als ze na een aanvaring niet meer werken. We hebben dan ook steeds geprobeerd om het in casseringsvermogen van een taurant voor de Euromast was voor Van Neste weer eens iets heel anders. Aan vankelijk was het de bedoe ling rond de betonnen schacht een betonnen restau rant te bouwen, maar dat bleek niet haalbaar te zijn. Toen kwam men bij de afde ling staalbouw met het ver zoek om een ontwerp te ma ken. Dat moest onder enorme tijdsdruk gebeuren, omdat de Euromast voor een bepaalde datum moest worden opgele verd. Dit is gelukt. We heb ben het restaurant op de grond rondom de mast in el kaar gezet en het later in zijn geheel naar boven gehesen. Het was een leuk karwei", herinnert hij zich. In 1976 aanvaardde Van Nes te een benoeming als hoogle raar aan de Eindhovense TH. Aanvankelijk wilde hij slechts als buitengewoon hoogleraar naar het zuiden vertrekken, zodat er tijd overbleef om in deeltijd werkzaam te blijven in Rot terdam. „Dat mocht niet van de directie van gemeente werken. Dat was voor mij re den om af te zien van het hoogleraarschap. Toen vanuit Eindhoven nogmaals druk op mij werd uitgeoefend, ben ik uiteindelijk gezwicht, ook al omdat zich in Rotterdam bij de gemeentewerken veran deringen voltrokken, waar ik wat moeite mee had. „Ik heb het praktische bruggenbou- wen toen maar aan de kant gezet". Het ontwerpen heeft hij tij dens zijn hoogleraarschap toch niet helemaal kunnen laten. In de vakantie ont wierp hij een,stalen kantoor constructie voor een bedrijf in Nieuw-Lekkerland. Het kantoor moet gebouwd wor den in de uiterwaarden van de Lek, en wel zodanig dat bij een hoge waterstand het water er vrijelijk onderdoor kan stromen. Het is een soort kooi-constructie op vier po ten geworden, waarbinnen het kantoor als het ware is opgehangen. Een ontwerp, waarvan, voordat het is uit gevoerd, duidelijk vaststaat wie de ontwerper is: prof. August Jules van Neste. Aanhouder zomers DE BILT De veranderi in het weerbeeld zijn 1 Het blijft zomers met een dagtemperatuur die dich de 25 graden komt. Het wordt in toenemende mat paald door een uitloper het Azoren-hogedrukgijp over de Britse Eilander Zuid-Scandinavie. Onw js- buien; behorend bij een drukgebied boven Midden ropa, kunnen daardoor gen en de dagen daarna meer tot ons land doordrinS y In de komende nacht ontj f weer plaatselijk mist en e staat een kans dat in het dengebied overdag af en mist van zee binnendrijfl de rest van het land overwegend zonnig. De waait de komende hoofdzakelijk uit het ni oosten. Weerrapporten van vanmorgen 07 ui Den Helder Twente jnweer 32 22 Rome onbew. 29 19 Split onbew. 30 18 Stockholm onbew. 27 14 Wenen I bew 30 17 Zurich zw.bew. 26 16 Casablanca h.bew. 24 16 Las Palmas l.bew.. 26 21 Beiroet onbew. 29 30 GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 2