Olieboycot Zuid- Afrika Voorlopig van de baan ln% mm OMHOOG OF OMLAAG, DAT BLUFT DE VRAAG. PvdA wil debat over ARBO-wet )na %f Kamer akkoord met aftrek van groot onderhoud manier: graanoverschot zinniger benutten '[eel beleggers ilden van hoge ïnte profiteren Dief brengt geld terug CDA en VVD bezorgd over gebrekkig militair materieel BINNENLAND Ceidae Gouoant WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGINA 9 :l£t werklozen langer n jaar zonder werk S HAAG Van het totaal aan- werklozen is 44 procent al langer i één jaar zonder werk. Zeventig ■v cent van het totale aantal is al er dan een half jaar werkloos. Dit i rijft het ministerie van sociale en in een toelichting op de ar- eLi Jsmarkt. Vooral de leeftijd heeft u loed op de duur van de inschrij- 5 g. Hoe ouder de werknemer, hoe J ger de periode van werkloosheid, rijft het ministerie. Van de men- in de leeftijd tussen de 60 en 64 Jatf r *s bijna driekwart (73 pet) lan- 8 dan een jaar werkloos. Ook de buf feren ziIn vaak langdurig werk- jï bijna een kwart van hen (23 u moet langer dan een jaar op lorïk wachten. DEN HAAG De Tweede Kamer is er niet ge rust op dat de invoering van de tweede fase van de ARBO-wet per 1 januari volgend jaar doorgaat. De noodzakelijke uitbreiding van het personeel van de Arbeidsinspectie levert grote problemen op door de zogeheten twee-procents-bezuiningingso- peratie op de departementen. De personeelsuit breiding is voor invoering van de ARBO-wet noodzakelijk omdat extra contact nodig is met de ondernemingsraden, die in de wet een grote rol spelen. In een gesprek, dat de vaste kamercom missie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met staatssecretaris mevrouw Kappeyne van de Coppello over de wet voerde, vroeg de PvdA'er Poppe nog voor het zomerreces om een debat over deze kwestie. Ook CDA en VVD spraken hun te leurstelling uit over het mogelijke uitstel. Nederlandse vrouwen in Spanje verongelukt DEN HAAG Door een auto-ongeluk in de buurt van de Spaanse stad Callela zijn begin deze week drie vrouwen uit Hengelo om het leven gekomen. Een vierde vrouw werd met ernstige verwondingen in een nabu rig ziekenhuis opgenomen. Dit is vanmorgen door het ministerie van buitenlandse zaken bevestigd. De slacht offers zijn de 60-jarige me vrouw G. Fokkink, de 53-ja- rige mevrouw M. ter Beek en de 65-jarige mevrouw E. Klein. Het viertal was met een particuliere auto op va kantie in Spanje. Weer meer doden onder fietsers DEN HAAG Onder fietsers zijn in 1982 meer doden gevallen dan in 1981: 370 tegen 356. Daarmee waren de fiet sers nog de enige groep verkeersdeel nemers, onder wie een groter aantal dodelijke slachtoffers viel dan het iaar daarvoor. Per gereden kilometer vallen er onder fietsers vier keer zoveel doden als onder automobilisten. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek van de Stich ting Wetenschappelijk Onderzoek Ver keersveiligheid (SWOV). Automobilis ten rijden per jaar echter zo'n 15.000 ki lometer, fietsers gemiddeld 1400. Voor fietsers van 65 jaar en ouder, die in 1981 40% van het aantal omgekomen fietsers uitmaakten, is het risico vier tot vijf keer zo hoog. Blinden krijgen herexamen niet in braille DEN HAAG Blinden die binnenkort herexamen moeten doen, krijgen de opga ven niet in braille, zoals bij de eerste exa menronde gebruikelijk is. De leraren moeten het herexamen nu mondeling af nemen en daarbij gebruik maken van de zelfde opgaven die niet-blinde kandidaten krijgen. Verschillende scholen hebben woedend gereageerd op deze maatregel van het ministerie van Onderwijs, waar door ongeveer tien blinde scholieren wor den benadeeld. Volgens het ministerie gaat het hier niet om een bezuinigings maatregel, maar komt deze voort uit tijd gebrek. De periode tussen het „gewone'' examen en het herexamen is te kort om de opgaven in braille om te zetten. De scholen zijn het met deze uitleg niet eens. Werkloosheid in Zuid- Holland stijgt minder DEN HAAG De werkloosheid in de provincie Zuid-Holland is in mei met 0,1 procent gestegen tot 13,1 procent (vorig jaar mei: 10,3 pet). In aan tallen steeg de werkloosheid van 142.195 tot 143.302. Het percentage werklozen onder jongeren steeg van 18,9 tot 19,1 procent (vorig jaar: 15,2 pet); in aantallen van 52.175 tot 52.905. De stijging van de werkloosheid was in mei sterker bij vrouwen dan bij mannen, maar het tempo van de stijging is dit jaar aanzienlijk geringer dan vorig jaar. De openstaande vraag nam iets af. Per beroepsgroep liepen de ontwikkelingen nogal uiteen. Er was een daling te constateren bij bouw vak, horeca, landbouw en scheepvaart, en een stij ging in alle andere beroepsgroepen, vooral bij me taalbewerking. kantoren en handel. De districten met de grootste stijging waren Dordrecht, Den Haag en Spijkenisse. 1HOLTEN PLEIT VOOR INVESTERINGSSTOP onze parlementaire re dactie) N HAAG Het CDA- ierlid Jan Nico Schol- fervent voorstander een olieboycot tegen -Afrika, is bereid met CDA-fractie voorlopig e zien van deze maat- Hij stelt daaraan de voorwaarde dat fractie bij het kabinet zal pleiten voor een ver bod op investeringen in Z- Afrika en invoer van pro- dukten uit dat land. „Ik blijf vasthouden aan de eis van een olie-embargo, maar ik ben bereid het kabinet wat meer tijd te geven om zich door deskundigen te laten overtuigen dat er geen juridi sche beletselen zijn tegen een olie-embargo", zo stelde Schol ten desgevraagd. Een deel van de CDA-fractie blijkt, ondanks de uitspraken die prominente deskundigen op het gebied van het interna tionale volkenrecht onlangs op een hoorzitting hebben ge daan, nog niet geheel over tuigd van het feit dat een olie embargo juridisch mogelijk is. Daar wil Scholten rekening mee houden. Ook heeft hij be grip voor het feit dat in een coalitie met de VVD een zeke- Vanmiddag komt de CDA- fractie bijeen om het stand punt te bepalen in verband met het debat dat volgende week in de Tweede Kamer over Zuid-Afrika plaatsvindt. Scholten wil in dat debat al leen als woordvoerder voor het CDA optreden als zijn fractie bereid is zijn voorstel len over te nemen: „Daar heb ik mijn politieke kop voor over", aldus het Kamerlid. Scholten verwacht dat, wat ook de uitkomst van het frac tie-overleg van vandaag zal zijn, er in ieder geval spannin gen zullen ontstaan met de VVD. De liberalen willen na melijk helemaal niets weten van een investeringsstop of importbeperkingen ten aan zien van Zuid-Afrika. Rechten sollicitant bij psychologische test ondermaats UTRECHT De rechtsbe- scherming die een sollicitant heeft als hij een psychologisch onderzoek ondergaat als on derdeel van de selectieproce dure voor een baan is absoluut ontoereikend. Er bestaat meestal geen garantie dat de onderzoeksgegevens niet voor andere doelen gebruikt wor den. Dit stelt C. Oostra-Boeuf in haar proefschrift over de privacy van de sollicitant bij psychologisch onderzoek, waarop zij vandaag is gepro moveerd tot doctor in de rechtgeleerdheid aan de Rijks universiteit Utrecht. Er wordt jaarlijks 150.000 keer door werkgevers opdracht gegeven tot een psychologisch onder zoek, vooral als het om hogere banen gaat. Onder de onder zoeksbureaus zijn er nogal wat die het niet zo nauw nemen met de beroepscode. lidden van de ititutie op de iterdamse etjes heeft Bernhard J| sren het oecu- isch- igelisch een- Kruispost ge ld. Dit een na het wijnen van het engasthuis, tien in het te- aan medische Ie hulp in de dstedelijke enstad spost werken ?jen de Johan ür en Maltezer (de prins is van tgenoemde), jsters Francis- ssen en diver- irkelijke groe- igen. Het iuntige Malte- i ruis dient als [0^ nningspunt. Man bekent moord op vriendin ROTTERDAM De 20- jarige Rotterdammer M.S. heeft bekend zijn 15-jarige vriendin Hanneke Hoges- teeger te hebben ver moord. De politie wilde verder geen nadere gege vens verstrekken. Wel be kend is, dat scholiere maandag of dinsdag slachtoffer van een zeden misdrijf is geworden. Zij woonde met haar familie in de buurt van het Heempark in Ommoord, de plaats waar haar lichaam dinsdagmorgen om streeks half elf door een wan delaar in de struiken werd ge vonden. Een rechercheploeg van twintig man is vandaag begonnen aan een uitgebreid buurtonderzoek, in samenwer king met de geüniformeerde politie. Leden van de technische recherche van de Rotterdamse politie druk gebarend tijdens het onderzoek op de plaats van de moord. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Ten lange leste heeft een Kamermeer derheid van CDA, VVD, D'66, RPF, GPV en SGP gis teren ingestemd met de aftrekregeling voor het groot onderhoud aan de eigen woning. Het groot onderhoud zelf (reparaties aan dak, rioleringen en kozijnen) zal over het hele kalendeijaar 1983 al aftrekbaar zijn. Voor het binnen- en buitenschilderwerk geldt dat zowel op dracht als uitvoering na 1 juli moet hebben plaatsge had. De aftrekregeling geldt tot 1 januari 1986. De Tweede Kamer aanvaardde gisteren een wijzigingsvoorstel van CDA en VVD om de ondergrens die voor het aftrek van schilderwerk geldt te verlagen van 1400 tot 1000 gulden, zodat ook eigenaren met goedkopere woningen hiervan kunnen profi teren. De beide regeringspartijen grepen de suggestie die minis ter Ruding (Financiën) vorige week deed om dit te betalen via een onlangs tot stand gebrachte wijziging van de landbouwvrij- stelling in de inkomenstenbelasting van agrariërs met beide handen aan. Hierdoor zal het deel van de regeling dat niet wordt financieel gedekt wordt beperkt blijven tot naar schatting 90 miljoen gulden. De bovengrens voor de aftrek van het schilderwerk ligt op 5000 gulden, die van het overige groot onderhoud op 20.000 gulden. Een voorstel van PvdA en PPR om de aftrekmogelijkheid te be perken tot huizen beneden de drie ton werd door een kamer meerderheid van CDA, VVD, D'66, SGP, RPF en GPV verwor pen. KNZHRM redde vorig jaar 529 schipbreukelingen DEN HAAG De Koninklijke Noord- en Zuid-Hol- landsche Redding-Maatschappij (KNZHRM) heeft ver leden jaar 529 mensen van hun schepen gehaald. De hulpverlening aan de pleziervaart nam met 66 procent de grootste plaats in. Aldus het jaarverslag over 1982 van de KNZHRM. Het aantal spectaculaire reddingen in de beroepsvaart is sterk verminderd, dank zij betere schepen, betonning, weerberichten en verdere moderne hulpmiddelen. Voor koopvaardijschepen kwam de KNZHRM slechts vijf maal in actie. Voor de water spoorters werd 211 keer alarm geslagen. De vissers riepen 26 keer de hulp van een reddingboot in en er kwam 20 maal een loos alarm binnen. an onze parlementaire redactie) HAAG Binnenkort zal 2,7 ird kilo overtollige tarwe uit de landen van de Europese Gemeen- p worden verwerkt tot veevoeder. Tweede Kamer, noch enig ander ment in de Gemeenschap kan nog iets aan veranderen. Het be is al enige tijd geleden door de ge zamenlijke Landbouwministers uit de EG-landen genomen en kan niet meer worden teruggedraaid. „Het is helaas onontkoombaar", zei mi nister Braks (Landbouw) gisteren in de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van de PvdA'er Tazelaar, waarin het veevoeder-besluit (ook al is er niets meer tegen te doen) werd be treurd en afgekeurd. „Terwijl in grote delen van de wereld honger wordt geleden, is een dergelijk voornemen ontoelaatbaar", aldus Taze laar. „Stelt u zich eens voor: het gaat om zo'n grote hoeveelheid tarwe, dat je er een rij vrachtwagens van hier tot Italië mee zou kunnen vullen". De mo tie van Tazelaar werd echter verwor pen: alleen de linkse partijen stemden ervóór. De Kamer nam vervolgens wel een motie aan van de VVD'er Blauw, waarin de regering werd gevraagd te bewerkstelligen dat er in de toekomst niet meer op een dergelijke manier met zulke graanoverschotten wordt omgesprongen. volg van de voorpagina) HAAG Veel beleggers hebben blijkbaar ge- pond, ieerd nog zoveel mogelijk geld weg te zetten tegen "j oge rente van 9,5 procent van de nieuwe staatsle den, kennelijk in de verwachting dat het rentepeil in- nd. 1 aad opnieuw zal gaan zakken. Zij boden meer dan liljard gulden aan, waarvan 79 procent uiteindelijk i toegewezen. Dat was een maand geleden nog anders. Toen werd een lening tegen 8,25 procent enorm fiasco, met name door een uiterst geringe ngstelling uit het buitenland. Hierdoor dreigden e problemen met de financierbaarheid van het M25S P*e overheidstekort van 40 miljard gulden. gisteren ziet de toestand er heel anders uit. Op de jongste lening is naar schatting voor 30 procent door buitenlandse Leid« Bers ingeschreven, zodat het vertrouwen in de Nederlandse m ook over de grens weer stijgende lijkt. Ook de vooruit- in van de financierbaarheid van het overheidstekort zijn iling sterk verbeterd. Er is nog een financieringsbehoefte even miljard inclusief aflossingen en slechts vier miljard vorm* ten naar de hoogte van het overheidstekort. Dat zou kun- mie nwtoetekenen dat minister Ruding aan een of twee nieuwe rigowMleningen genoeg heeft om het overheidstekort geheel gefi- 'K erd te krijgen. Daardoor zou er ministens twee maal min- 1 oeven te worden geleend dan normaal en dit heeft een ver- B4, Nile dalende invloed op het rentepeil. ADVERTENTIE. Kapitaalmarkt- Renterekening. Rentepercentage maand juni. Denkt u dat de spaarrente nog verder omhoog gaat? Profiteer daar dan van met een spaarvorm die de rente op de voet volgt. U kunt al meedoen vanaf f1.000,-. En hoe langer uw geld op de rekening staat, hoe lager de opnamekosten. Praat er eens over bij deNMB. NMBBANK DE NMB DENKT MET U MEE. WRR: Arbeidsmarkt beter bij invoeren basisinkomen DEN HAAG De werkloosheid in de 90'er jaren kan alleen drastisch omlaag worden gebracht als het sociale stelsel zo wordt omgevormd dat het arbeidsaanbod drastisch afneemt. Dat kan door invoering van een ne gatieve inkomstenbelasting, een basisinkomen voor ie dereen. Het verschijnsel werkloosheid verliest dan zijn betekenis. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe leid in het vandaag aan de regering aangeboden deel 2 van de Beleidsgerichte toekomstverkenning „Een verruiming van het perspectief". Bij negatieve inkomstenbelasting werkt de markt onbelemmerd. De burger zorgt voor zichzelf, maar weet zich beveiligd door een „vangnet" dat de staat waarborgt. Iedere volwassene ontvangt een basisinkomen, los van eigen inkomen uit welke bron dan ook. Er bestaat geen werkplicht, het basisinkomen is echter zo laag dat er prikkels om te gaan werken blijven. Wie niet kan werken krijgt een hoger basisinkomen. Voor de bijstand blijven er inci dentele posten over. bij voorbeeld voor alleenstaande oudere vrouwen en onvolledige gezinnen. De kinderbijslag blijft, als ba sisinkomen voor kinderen. De kosten worden via een heffing over alle primaire inkomens van de gezinnen gedekt. De WRR verwacht dat door dit basisin komen een arbeidsmarkt ontstaat waarbinnen veel beter dan nu tegemoet kan worden gekomen aan de grote verschillen in vraag en aanbod van werk. Ook kan het werk over een groter aantal banen worden verdeeld dan bij enig ander sociaal- en ar beidsmarkt beleid. LUTTEN Een man die maandag in een garage te Lut- ten ruim tweehonderd gulden had gestolen, heeft dat geld gistermiddag weer laten terug bezorgen. Hij liet dat doen door een vrouw, die daarbij te vens het verzoek van de over valler overbracht verder geen werk van zaak te maken. Met een andere man had hij een overval op de garage ge pland. Terwijl één van hen met een praatje de eigenaresse aleidde, liep de ander naar binnen en plunderde de kassa. Daarbij werd hij echter ge stoord door de zoon des huizes en min of meer in paniek vluchtten beide mannen daar na. Eén der overvallers, die de indruk wekte behoorlijk over stuur te zijn geraakt door zijn daad én de gevolgen ervan, bood later telefonisch aan het gestolen geld terug te laten brengen, hetgeen later op de dag ook gebeurde. De gemeen tepolitie van Hardenberg heeft de zaak verder in onderzoek. nog dezelfde avond nabezorgd. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De frac ties van CDA en VVD in de Eerste Kamer zijn be zorgd over het gebrek aan voldoende onderdelen voor militair materieel in de Nederlandse krijgs macht. Tijdens een debat over het algemeen defen siebeleid hebben de sena toren De Vries (CDA) en Hofman (VVD) de be windslieden van Defensie op het hart gedrukt, ern stig rekening te houden met de gevolgen die de gebrekkige militaire uit rusting kan hebben. het andere naar zee te brengen en als er dan op zee iets stuk gaat, zijn er geen onderdelen De Vries herinnerde aan de om te repareren. Nog kort ge- onlangs aan het licht gekomen leden konden we Hr. Ms. „De kwaliteitsgebreken van de Le- Ruyter" pas naar zee sturen opard tanks. Ook citeerde hij om een missie te vervullen na- een noodkreet die onlangs in dat een aantal essentiële on- marinekringen werd geuit: derdelen van de „Tromp" wa- „Tegenwoordig moeten we het ren verwijderd. Onderzeebo- ene schip kannibaliseren om ten worden zelfs naar zee ge stuurd terwijl één van de die selmotoren niet werkt". VVD-senator Hofman zei hier over: „Op deze wijze wordt een beroep gedaan op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en motivering, die vroeg of laat hun grenzen zullen berei ken met de kwalijke gevolgen vandien". Volgens De Vries is het nood zakelijk dat het defensiebud get jaarlijks weer met drie pro cent zal worden verhoogd, zo als in 1978 in NAVO-verband is afgesproken. De groei van de defensie-uitgaven bedraagt thans twee procent per jaar en het kabinet is van plan gedu rende zijn gehele regeerperio de deze twee procent te hand haven. Roken blijft levensgevaarlijk DEN HAAG Bij negentig procent van de patiënten die overlijden aan longkanker, is roken de oorzaak van de ziekte. Bij bronchitis en andere aandoeningen van de luchtwegen ligt dit percentage op 75, het aantal hartziekten geeft een percentage van 25 te zien. Dit blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van de Stich ting Volksgezondheid en Roken. De cijfers zijn gebaseerd op ge gevens van de World Health Organisation van de Verenigde Na ties. Uitgaande van deze percentages blijkt dat in Nederland in 1980 ruim 7000 patiënten (van de 8000 sterfgevallen) zijn overle den aan longkanker die was veroorzaakt door roken. De afgelo pen jaren daalde het aantal actieve rokers met gemiddeld twee procent. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIILAGEBII UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS.MUZIEK THEATER. RECREATIE.EXPOSIT1ES EN EEN COMPLETE AGENDA Extra vakantietoeslag hoge ambtenaren en hoofdofficieren DEN HAAG Alle hogere ambtenaren, met een inkomen van af ongeveer 80.000 gulden en meer, gaan er in hun vakantietoe slag 400 gulden op vooruit. Het kabinet blijkt hier een aantal weken al een besluit over te hebben genomen. Het PvdA-Eerste Kamerlid Nagel zei dit vanmorgen voor de VARA-radio. Vol gens hem zou het „extraatje" voor sommige ambtenaren nog deze maand worden uitbetaald. Nagel heeft dinsdag in de senaat minister de Ruiter (Defensie) al opheldering gevraagd over een verhoging van de vakantietoeslag voor hoofdofficieren met te rugwerkende kracht tot 1 januari van 5.200 tot 5.600 gulden. Na het defensiedebat is hem uit overleg met een bewindsman uit de sociaal-economische hoek gebleken dat de verhoging voor alle hogere ambtenaren geldt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 9