\boral vanwege de koffie. Maar ook h beetje voor de dubbele waardepunten. Kritiek op huurbeleid in Valkenburg KUNST Geluiden van oeroude culturen bij moderne tableaux-vivants „KLEINTJES" i 071-122244 11 Te koop in Voorburg Bergman Caravans 1 Spaans en Russisch Boerhaave Weer naar school Boerhaave Ti Accu-specialist Groenen B.B.S. De Joffers £eidóc6otMa*it WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGINA 8 m in n ja; S HA werk i één v cent Positive Zero. Eon geluidsperfor- mance. Concept en regie: Uwe F. Laysiepen en Marina Abramovic. Uitvoerenden: Zet Tibetaanse mon niken uit een vluchtelingenkolonie in Zuidwest-lndia. Twee Aborigines uit Arnhemland, Noord-Australië. Acht amateur-performers uit Neder land. Theater Carré, Amsterdam. Herhaling: 16 juni. Verdere voorstel lingen: Utrecht, Vredenburg: 19 juni. Rotterdam, Doelen: 21 juni. De Duitser Laysiepen en zijn Joegoslavische vrouw Marina Abramovic heb ben zich in het begin van de jaren '70 in Amsterdam gevestigd en beoefenden van daar uit internatio naal de „body art", voora- melijk in galerieën en musea, waar zij hun li chaam leenden om er zelf of anderen proeven op te laten nemen. Op de Biën nale in Venetië liepen zij een kwartier lang heel hard tegen elkaar aan te botsen tot zij er bij neer vielen. In Bologne ston den ze als levende beel den naakt ter weerszijden van een doorgang op een tentoonstelling en dwon gen de passanten ze strak aan te kijken. Marina liet zich elders met een scheermesje een figuur op haar buik snijden, Uwe naaide met naald en draad zijn lippen op el kaar. Van deze geruchtmakende performances, veelal openbare pijnigingen, is het echtpaar nu terug gekomen. Het wil het zichzelf en zijn toeschouwers wat prettiger maken en pre senteert in het Holland Festi val een merkwaardige reeks akoestische rituelen uit twee oeroude culturen, gecombi neerd met tableaux vivants van hedendaagse amateurs, verdeeld in vier paren, die de verschillende levensfasen van de mens vertegenwoordigen. De klank erbij komt dus van heel ver weg. De twee Austra lische inboorlingen, van de Pintubi-stam, spelen monotone basklanken op een didjeridoo, een van de oudst bekende mu ziekinstrumenten, een houten blaaspijp van een stuk boom, dat door mieren is hol gevre ten. Een speciale ademtech- niek, waarbij door de neus wordt in- en tegelijk door de mond wordt uitgeademd, ver oorzaakt een diepe, donkere bastoon. De Tibetaanse Lama's brengen zonder instrumenten, alleen met hun stem, langdu rig oergeluiden voort, heel spaarzaam onderbroken door een gebaar van de leider of door het slaan van een hand klokje. Op een verhoging zitten óf de Australiërs óf de Tibetanen, en maken hun repetitatieve mu ziek in periodieke patronen, die na geruime tijd in een an dere fase overgaan. De wester se deelnemers stemmen daar geluids- en bewegingsloos hun tableaux tegenover: modern, heel eenvoudig en zeer smaa|- vol aangekleed, plastisch knap neergezet en met weinige maar doeltreffende attributen. Soms hebben ze wapenstokken bij zich, soms kruiken om wa ter te halen, soms zitten ze in een kring zoals de monniken die een godsdienstoefening houden. Een enkele maal kij ken ze gespannen naar de zan gers of de musici en soms is er ineens een moderne piëta: een vrouw met een man liggend op haar schoot, naar het voor beeld van Maria en Jezus. Een duidelijke samenhang tussen de buiten-Europese muziek en de westerse aanwezigheid kon ik zelden ontdekken. Het viel ook niet te betwijfelen dat Oost en West probeerden el kaar te ontmoeten, maar of dat op deze manier wat uithaalt, is niet vast te stellen, ook niet wat de belevenissen waren van de onwennige, door de lange duur soms wat geïrri teerde westerse toeschouwers. Estetisch was het allemaal heel fraai, maar of er een wat dieper effect mee kan worden gesorteerd, is vooralsnog de vraag. JOHN KASANDER VALKENBURG Alle raadsfracties hebben gister avond tijdens een vergadering van de gemeenteraad kritiek gehoud op het huurbeleid van het college. B en W hebben dan ook hun voorstel om per 1 juli de huren te verhogen te ruggenomen. H. Dijkhuizen (CDA) kon zich niet verenigen met de te om vangrijke verhogingen nu er gekozen is voor de maximale regeling van de huurverho ging. Vooral voor de bejaar denwoningen die geharmoni seerd zijn, vindt hij 501 gulden per maand veel te veel. Ook Bremer (PvdA/PPR) vond het nodig een ander beleid te gaan voeren. Mizee (VVD) merkte op, dat de raadscommissie reeds de mening had geuit dat de huur voor bejaarden te hoog zou zijn. „Die huurhar- monisatie is een te lange weg." Na enige kortsluiting met bur gemeester Van 't Wout: „U stelt het beleid vast maar dan moeten we er ons aan houden" en de opmerking van de voor zitter „U neemt niet de conse quenties van uw eerder geno men beslissing" nam het colle ge het voorstel noodgedwon gen terug. In het saneringsgebied tussen de Middenweg en de Hoofd straat zullen 15 woningen ge bouwd worden. Wethouder Van der Nagel deelde mee dat er reeds 11 woningen aan de man/vrouw gebracht zijn. De VVD en PvdA/PPR waren ontevreden over het feit dat straks de Katwijkse muziek school dicht zal gaan voor de kinderen uit Valkenburg, doordat het college nagelaten heeft op tijd aan Katwijk heeft ,u'feï nil b IT laten weten dat de gemeef bereid is een deel van de ki ten op zich te nemen. Dit l drag zou 7500 gulden zi maar Katwijk heeft tot nu nog geen toezegging, laat st; het bedrag binnengekrege Wethouder Van der Nagir „Dit staat in verband met aanleg fietspad Valkenbi Katwijk, waar wij nog r van Katwijk hebben te hon gekregen." Het raadslid Bremer I moeite met de parkeerprol men tijdens de weekeinden het „Gat van Lagendijk". Bi„ gemeester Van 't Wout: „Dit een zaak van de provinc Hoe groter daar de belangst ling toeneemt, hoe meer to zicht er moet komen. Er zi dagen dat het aan de Vi schoterweg uit de hand Iool Het is echter een regiona zaak." a in d is fa dan Bu^J LEI0SE COURANT kleine loiters met een v KLEINTJES KLEIN GEZET Advertenties gezet over 1 kolom ii in hoofdletters Pri|S 35 cent per mm. Minimum plaatsing 10 mm. KLEINTJES GROOT GEZET Advertenties gezet over 1 of 2 kolom met een of meer groot gezette regels Prijs 40 cent per mm. Minimum plaatsing 10 mm. Bij plaatsing van dezelfde tekst op 3 achtereenvolgende dagen, slechts 2x betalen. Bij plaatsing van dezelfde tekst op 6 achtereenvolgende dagen slechts 3x betalen. ■SIJTHOFF PERS KLEINTJES Worden geplaatst in de Leidse Courant. Haagsche Courant. Het Binnenhof. Rotterdams Nieuwsblad en de Goudsche Courant Zij kunnen in alle rubrieken worden geplaatst over een of tw» kolom, met een of meer groot gezette regels. Prijs 3.47 per mm. Minimum plaatsing 10 mm. ADVERTENTIES ONDER NUMMER Voor advertenties onder nummer berekenen wij 3.48 pei plaatsing aan administratiekosten. Bewijsnummers alleen op aanvraag 2.76 per exemplaar. Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 4% BTW. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard ook. ontstaan door niet. niet-tijdig of juist plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Correcties en/of annuleringen worden onder voorbehoud geac cepteerd, en uitgevoerd De uitgever behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf var redenen advertenties te weigeren. Voor ons filiaal Bevrijdingsplein 24 te Lelden, zoeken wij een jongeman 20 Jr.. die opgeleid wil worden tot assistent bedrijfsleider. Soil. Slijterij-Wijnhandel Klerks b.v. Tel. 071-766203. b.g.g. 071- 763267. Volleybal Vereniging Aarlanderveen vraagt voor het komend seizoen trainer voor de maandag- of dinsdag avond voor heren I tweede klas. Dames I derde klas. Inl.: P. Ver boom. 01725-2803. H. v.d. Vlugt 01722-2048. te Leiden vraagt dameskapster en dames/herenkapper Moet beslist al op goed niveau kunnen werken. Sollicitaties na 19.30 u. en op zondag na 10.00 u.: tel. 071-170204. Rustige student 27 jr.. zoekt met Ing. van 1 sept. a.s. kamer in Leiden Wij zoeken m.i.v. EIND AUG. kosthuis voor onze zoon (rustig type). Liefst omg. Leidse Instru- mentenmakersschool. J. Kui per, Bosrand 55, Ens (N.O.P.). Tel. 05275-1630. I BEDRIJFSOBJEKTEN Wegens omstandigheden ter overname aangeboden, zeer gespecialiseerde kunstnij verheids- zaak In badplaats in Z.H.„in volbe- drijf met voorraad en inventaris. Huurpand. Inl.: tel. 01711- 10412. Te koop Herenfiets merk Nefipro z.g.a.n. 160.-: gaskookplaat splinter nieuw in orig. verpakking merk Pelgrim 160.-; bloeddrukme ter stethoscoop merk Erka 60.-. W. de Zwijgerlaan 25. 2351 RB Leiderdorp. Tel. 071- 897838. PLAATS EENS EEN KLEINTJE g ONROEREND GOED AANGEBODEN J van part. 4-kmr.wonlng met douche, 2e etage, met voor- en ach terbalkon (mooi uitzicht). Hoek v. Wateringenlaan - Van Seven- bergestr. Vr.pr. 79.000.- k.k. Tel. na 20.00 uur 01802-1017. Chinees Restaurant hoogz. afhaalwerk aan drukke weg en in gr. wijk van Leiden. Kan ook als cafeta ria worden Ingericht. Vraagpr. winkelpand en invent, slechts 125.000.-. Tel. Inl. 070- 543447. Restaurant omg. Leiden geh. nw. bedr. Ge schikt voor elk type restaurant, 44 zitpl. met open keuken. Huur pand 40.000 p.j. Vr.pr. invent. 200.000.-. Pand ook t.k. voor 250.000.-. Inl. tel. 070- 543447. Leuk gelegen 2-kamerapp. met tuin en stenen schuur. Ind.: en tree. gang, royale woonk., grote keuken, slaapk. Vr.pr. 89.000.- k.k. 3 Octoberstr. 18 In rustige wijk gelegen 2/3-ka- merparterreapp. met grote zon nige tuin (Z.). Ind.: hal, ruime slaapk., tussenkamer, royale L-i woonk., douchekamer, grote keuken. Vr.pr. 64.000.- k.k. Inl. Mak. Zaalberg en Ruijrok. Havenpl. 2. hoek Haarl.str., Lei den. Tel. 071-212141. DIVERSEN Te koop gevraagd oude metalen lood, koper, zink, RVS. aluminium-kabelafval. ijzer, oud papier etc. Zaterdags zijn wij tot 12.00 uur geopend. Tel. 071-766426. Fa. J. de Nobel. Zoeterwoudseweg 9-11. Leiden. Te koop: Nieuwe waterslagdorpels: 2 nissenhutten 7.80x10 m. z.g.a.n.: gegalv. golfplaten, polyester asbest. Dakpannen in div. maten en O.V.H. partij houten palen n. lang 10 cm. dik. Ramen, deuren, spaanplaat, houten dam- wand, lang 4 m., dik 10 cm. Hardhouten planken 3 cm. dik. Azobe balken, 6 m. lang, 40x40 cm. Stalen plateaus 350x120x24 cm. ge schikt voor bruggen. Stalen voetroosters, ballastijzer, rijplaten. Z.g.a.n. betonnen gebouwtje, 210x275 cm. 2.25 m. hoog. 6 stalen lichtmasten 10 m. lang. Alum, ramen met glas, 100x125 cm. Licht bakken en t.l.-bulzen. Gebr. v.d. Pouw Kraan b.v. Hoogmade, Boskade 6. Tel. 01712-8283-8305, 01729-8125. Zalenverhuur Gordijnen gratis gemaakt. Gor dijnen gratis gemaakt. Tapijten gratis gelegd. Tapijten gratis voor bruiloften en partijen. 071- gelegd. j 142.726 of 120.998. Mateba Zwarte markt grootste vlooienmarkt van Nederland iedereen kan hier een kraampje huren Een volle dag vermaak Inl. 02510-29075. Histor rollak een wonder van verftechniek. In minuten geschilderd, in een half uur droog. Komt u even langs? Ik wil het u gaarne tonen of u kunt het vrijblijvend zelf probe ren. Jan Zeilstra, Kraaierstraat 19. tel. 123000. MEUBELEN, HUISRAAD ENZ. Showroommodellen verkoop bij Hein Chrispijn, Hoge Rijndijk 260 te Lelden. Telefoon 071-410276 - twee- en driezits leren bankstel van 5450,- voor 3495,- - twee- en driezits crème leren bank stel van 3350,- voor 2395,- - twee- en driezits wit of bruin leren bankstel van 3250,- voor 2395,- - twee- en driezits leer crème van 4250.- voor 3250,- - lichtbruine leren hoekbank van 4680,- voor 3350.- - crème leren hoekbank van 3350,- voor 2495,- - twee- en driezits donkerbruin leren van 3995,- voor 2995.- - RESTANTEN MANAU: tweezits manau bankje met blauwe stof van 2750.- voor 1995.- - manau wandkast van 5580,- voor 3975,- - manau wandkast van 3880,- voor 1995,- - manau eethoek o met blauwe be kleding van 2270,- voor 1695,- - manau kastje van 700,- voor 395,- - manau kast van 620.- voor 395,- - plus div. stoelen -/- 25% Antiek Wegens nieuwe aanvoer antiek vanuit Ierland, moeten wij ruimte maken, daarom NU 20 kasten met 25-50% korting. Tevens en kele eethoeken met korting. Onze serviceafdeling is heden uitgebreid met een biesmatvlechter biesmatzittingen tourcaravans Home Car tourcaravans vouwcaravans 1200 m2 overdekte show bij Leidsevaart 189, Noordwijkerhout. Tel. 02523-2649. Bij hotel „Piet Gijs" plm. 500 m. langs het water richting Noord- wijk. Ruime keus in occasions, accessoifes, reparatie en onder houd. Verhuur van nieuwe caravans. KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- j 19.30. Fa. v. Berge Henegou- wen. Schelpenkade 47, Lèiden. Tel. 120794. Te koop stacaravan Incl. Inrichting en bergklst. Staanplaats camping Lokker stee. Warmond aan Kagerplas-1 sen. Vr.pr. 5800.-. Tel. 02526- 74478 b.g.g. 01711-11413. KENNISMAKING. samenwo nen, eenzaamheid enz. Direkte partnerkeuze. Vraag brochure aan bij Postbus 513, 7200 AM Zutphen. HONDA CX 500. rood. 1981, nw.st., 2800 km. Pr. 4500,-. Tel. 01751-18039. Graszoden Rijwiel Cash Carry Enorme keus. De laagste prijzenl Kleuterfiets 79.90 1e kw. Tuinaarde los en in zak- Kinderfiets 145,- ken, alles gratis aan huls be-jTlenerfiets 179,- zorgd. Tuinaanleg en onder-Dames- of herenfiets 195,- houd. Vr. bl. prijsopgave. Van 'Crossfiets 199,- der Meer. 01719-13939. Opoefiets rood blauw wit 310,- Radio of tv DEFEKT, bel 01729- 8523, b.g.g. 9251. wij komen dl- rekt. ook voor wasautomaten en geisers, ook 's avonds. Moccona biedt u behalve lekkere korrelkoffie nu tijdelijk ook nog eens dubbele waardepunten op de bekende 100 en 200 grams glazen potten. Een 100 grams pot Roodmerk levert u 20 extra pun ten op. Terwijl u op een 200 grams pot Roodmerk, Goudmerk of Coffeïnevrij maar liefst 40 extra punten aantreft. Neem's een moment voor uzelf met een lekker pittig kopje koffie dat altijd net zo sterk is als u zelf wilt. En spaar ondertussen dubbel zo snel voor de Douwe Egberts geschenken. 4^» Tromrnelrem 3 ver. flets Hollands merk flets Vouwfiets Racefiets 10 ver. Sportfiets 5 ver. Hollands merk fiets 3 ver. Wij ruilen In 2 jaar garantie op frame en vork. Dusoswa B.V., Turfmarkt 1-2-3, Leiden. Tel. 071-124409. 369. 299.- Voor 31 369.- Te koop nieuwe stalen ROEI- /VISBOOTJES. Tel. 02260- 4092 b.g.g. 7051. T.k. stalen kajuitvisboot 5 m. lang met afdektent, 1.500.-; stalen roei- en visbo- ten en roeiriemen; ook surfkar- ren voor achter de fiets en In de auto, op maat gemaakt naar uw plank. Bootbouw Verhaar, Noordeinde 89, Roelofarends- veen. Tel. 01713-2469. Harry's Surfshop Piet Heinstraat 2-4, 2202 KV Noordwijk. Tel. 01719-17941. Dealer van: F2 - Sailboard - Fa natic - Sainval Hurricane Bic - Marlin Gaastra en Powerflex De Groote Vink te gek! 490,- geheel compleet met Groote Vink-garantie Specialist In: Wetsuits. Grote sortering kindermaten vanaf 99.- dames en heren vanaf 199,- Altes van de beste kwaliteit Neoprene en aan beide zijden bekleed Wij zijn dealer van: Ten Cate Windsurfer Wayler Alpha Klepper Imhoff F2 Primo Spanel enz. enz. Goed advies Perfecte service Eerlijke prijzen De „Groote Vink" Voor goedkoop hellingen van uw schip dan naar Daniël Mercedes Benz dieselmotoren voor uw boot. Wij zorgen des gewenst voor deskundige in bouw. Wij leveren keerkoppe- lingen, watergekoelde spruitstukken, oliekoelers enz. Stipdonk. Heerenweg 3, 2231 CK Rijnsburg. Tel. 01718- 26261. uit natuursteen 't Juweel. Apo- thekersdljk 7-8, Leiden. 071- 132046 ook voor geneeskrach tige stenen en reparaties. Sloperij De Concurrent loop/sloopauto's Met vrijwarlngsbewljs, ook jonge schade auto's. Ook 's c Tel. 071-171238. LESSEN EN CLUBS Manege de Poelruiters Aanvang nieuwe paardrijcursussen voor junioren en senioren. Moderne vreemde talen? zijn minder vreemd dan het lijkt bij volwassenenonderwijs N H. "ïerli fei eer -Af CDA Poets uw lagere schoolkennis op in de schakelklas van onderwijs voor volwassenen Lage lesgelden dankzij Rijkssubsidie Alle inlichtingen: Noordeinde 1-3, tel. 071-140043. De fijnste cursus van het jaar bij Internationale Windsurfschool Weekendcursus intem Weekcursus intern Geheel verzorgd, incl. plank en wet-suit, vol-pension, in 4 kamers. Inlichtingen 02524-4561 Julianalaan 30, Kaag (Dorp). tidde tituti terdi 3ren isch- igelis id. wil wijrn engE tien aan Ie h dste 1 enst spos Ier |tgen justei Spoedcursus autorijden binnen twee maanden rijexamen en niet meer betalen dan 32 voor een volledige rijles. DeCentrale Paardrijden v.a. 10,- per uur. Rij gezellig mee in onze nieuwe zomercompetitie. Ook geschikt voor beginnende rui ters. Als u inschrijft voor de zo mercompetitie en deze adver tentie inlevert, dan krijgt u de 1e les gratis. Rultersportcentrum „De Vliet", Oostvlietweg 28B, Leidschendam. Tel. 070- 279057 of 801877. Nw. kantoorkasten 200x100/375.41. doss. ki 450, 5 p. draaistoel rt 195. Ook inruil en gebruik! dustrieweg 13, Voorschc 01717-8513. Voor voordelige schrijfmachines tel- en rekenmachines, nw| gebruikt. Industrieweg P1 Voorschoten. 01717-8513. reparatie. DIEREN EN PLANTEN Aanbieding hangende en staande geraniums 1.95 p.st. Franse geraniums 2.25 p.st. en 3 voor 6.- Grote sortering perkplanten. Tuincentrum Gebr. Segaar Leidseweg 500 te Voorschoten. Voor geraniums tuinplanten, aardewerk, bakken voor balkon en tuin, tuingrond Kwekerij Zonnelande Geestweg 58, Roelofarends- veen. Tel. 01713-2773. Dierenspeciaalzaak Vlieland Nwe. Rijn 50. Kattebaksteentjes 23 kg. 13,90. Jaguar XJ 6 T.k.: Ford Taunus 1600 Automaat BMW 3.0 L sept. 76 kl. zilvergrijs, in st.v.nw. Pr. 4750.-. Inruil mog. Tel. 070- 894023. Sportwagen Fiat X 1.973 Door omst. zeer goede Renauit 5 TL bj. 1979 Heeft weinig gelopen, van 1e eig., techn. i.z.g.st. Tel. 079- Renault 51977 Matra Simca Cabriolet '72 Vr.prlls 5500.-. Tel. 663685. Volvo 244 aut.'78 Rat 238 bestel bj. '78 Ford Escort 1300 T.k. Peugeot 2041973 it. vr.pr. 750,-. 01751- Peugeot 304 bj. '77 motor, techn. In perf. st. Vr.pr. 2150,-. Tel. 070- 852722, na 18.00 u. 079- 210779. ANWB in samenwerking met Rent a tent, verhuurt op een aantal top-campings in Midden- en Zuid-Frankrijk kompleet Ingerichte luxe bun galowtenten, vanat 399,- per week voor 5 personen, inklusiel standplaats. Vraag documenta tie: 04750-15583 (dag er nacht). ZWARTJES B.V. Aanhangwa gens, trekhaken, bagagewa gens. Caravanservice aan alle merken. Tel. 01751-19213 na 18.00 uurof.7323. Een mooie sterke honderiem vindt u bij Vlieland Last van mieren, slakken of plantenluis Vlieland Aquarium met voederautomaat en tijdklok kunt u rustig op vakantie gaan. Vlieland, Nieuwe Rijn 50. Ruime financ. mog. T.k.a. in huurkoop bar/bodega- /petit-restaurant. omzetind. 1982 250.000.- ex BTW. vrij' van brouwerij, prijs n.o.t.k. Voor Inl.: B.B.S. b.v., 070- 521666/522198. T.k. jonge BOUVIERS, rom gecoupeerd, gitzwart, 7 t oud, ingeënt en ontwormd. 08340-35396. J vol Dierenspeciaalzaak Actief Hooigracht 44. Leiden. Tel. 130863. Weekaanbiedlng:< vriesvoer pens 0,70 per pf K rundvlees 1,10 p.pon<j, jgei pen pens 1,65 p.kilo, rur hart 3,25 p.pond, pens groente voor een glam vacht 1,10 p.pond. Plaa< brokjes 5 kg. 9,50. lilj; 51 t I KUNST EN ANTIEK De hoogste prijs vool goud en zilver TANDENGOUD 19,25 gram contant, sloops .e 15,-. Van Ruiten, antiqr'ei Kort Rapenburg 12, Leld« 8er opend wo. t/m za.). lin Antiek „DeVeenhoeve" Een grote boerderij vol m nen, eiken en mahonie n len. Ook veel kleingoed, len lampen, poppen, zilver ef Elke dag geopend. Joev Nieuwveenseweg 84, N veen, telef. 01723-8420. T.k.: antiek bruine grenen LONTAFEL, 120x120 1150.-. Tel. 015-6134691 Ter gunstig gelegen RIJWIELSTAL LING in Rotterdam-Zuid (capa citeit 160 fietsen en br.) geheel Ingericht, met twee bovenwo ningen (1 leeg en 1 verh.), In pri ma staat van onderhoud. Hoge financiering mogelijk. Vraagprijs 95.000.-. Inlichtingen: tel. 070-55.98.59. Gratis drankje bij antiek. Kort Rapenburg 1# den. Tel. 071-149930. wij 3 jaar bestaan... en M: goed gaat... WIJ hebben „gate-leg"-tafels. laden*» kaptafels, buro'tjes en Lloyd-loomserrestoelen u' jaren 20I an c'vl JEI

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 8