Katwijk kort VVV-subsidie Streekgenoten gaan met de Zeezoen naar zee-zeilrace rouwenemancipatie op aag pitje in Leiderdorp REGI0(J0UR)NAAL :ONFLICT BLIJKT ONOPLOSBAAR Culturele Raad wil 1,5 miljoen meer voor kunstbeleid mV CekLc Qowuvnt ,EIDEN 1 blitie lost tbraken op faudttcQowiariL WOENSDAG IS JUNI 1983 PAGINA 7 LPHEN AAN DEN RIJN De politie heeft it de aanhouding van een Alphenaar een se- inbraken en diefstallen opgelost. De dader erd maandag in Bergen op Zoom op heter- lad betrapt bij een diefstal. Hij werd overge- agen aan de Alphense politie. Tijdens het 3 rhoor bleek dat hij meer op zijn kerfstok had. heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor i ree inbraken in de Gipsbouw op 14 september 18 oktober van vorig jaar. De eerste keer im hij wat geld mee en de tweede keer brak de brandkast open en nam 2.500 gulden ee. Bovendien heeft de man bekend op 12 pk- "t ber van vorig jaar te hebben ingebroken in de 16» sphaltfabriek. Daar nam hij geld en etenswa- j a weg. De man is inmiddels vrijgelaten in af- achting van zijn proces bij de rechtbank. Twee gewonden bij frontdie botsing VOORSCHOTEN Twee personen zijn gistermiddag gewond geraakt, waarvan één ernstig, bij een frontale botsing op de Pa pelaan. Rond vier uur gistermiddag reden ter hoogte van de Dobbeweg twee auto's richting Wassenaar. Een derde auto uit de tegenovergestelde richting raakte door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft. De eerste van de twee auto's, bestuurd door een 52-jarige man uit Aalsmeer, kon de tegenligger nog ontwijken. Hij knalde met zijn bestelauto wel tegen een boom, maar raakte daarbij niet ge wond. De tweede automobilist, een 66-jarige inwoner van Was senaar, kon de tegenligger niet meer ontwijken en botste er bo venop. Hij is met inwendig letsel naar het Diaconessenhuis in Leiden gebracht. De 54-jarige bestuurder uit Voorschoten, van de auto die op de verkeerde weghelft raakte, werd bij de botsing ook gewond. Hij is met een hoofdwond en verwondingen aan zijn hand ook naar het Diaconessenhuis overgebracht. Rijswijk trekt geld uit voor dierenpark WASSENAAR De gemeente Rijs wijk wil 17.500 gulden bijdragen aan het behoud van het dierenpark Was senaar. Volgens Rijswijk verdienen de plannen voor renovatie van het park de steun van alle gemeenten in de regio. Het bedrag van 17.500 gul den, dat Rijswijk volgens de provin cie aan het plan moet geven, noemt het college alleszins redelijk. Morgen nemen provinciale staten een besluit over de provinciale deelname aan de 1 september in werking tre dende BV Wassenaar Zoo. Uit de vergaderingen van de vaste staten commissies voor provinciale finan ciën en recreatie, natuur en land schap is gebleken dat veel statenle den nogal moeite hebben met de stap van de provincie in het vrije onder nemerschap. Zij vrezen dat de pro vincie straks aansprakelijk wordt ge steld voor mogelijke exploitatietekor ten. Bovendien bestaan de bijdragen die het rijk aan het park zal geven alleen nog bij mondelinge afspraak. Er staat nog niets op papier. Het rijk zou ongeveer drie miljoen gulden moeten geven. De kritische statenle den hebben al gezegd niet voor het reddingsplan te kunnen stemmen als de bijdrage van het rijk niet zwart op wit vaststaat. "^ATWIJK De gemeen- en het VVV-bestuur jn er niet in geslaagd in voor beide partijen nvaardbare subsidiere- ïling op te zetten. De in- ihten over hoe het VV-werk in Katwijk rsj> oet worden verricht lig- fn hiervoor te ver uit- n. Tegenover de ge- aagde 325.000 gulden bsidie stelt de gemeente ]ior 1983 een maximum- 5idrag van 186.700 gul- in. Daarnaast zal tot en met 1986 een extra ver goeding worden gegeven om de vereniging in staat te stellen zich aan te pas sen aan de nieuwe finan ciële situatie. Deze ver goeding, dit jaar nog 40.000 gulden, wordt ieder jaar met 10.000 gulden verminderd. Het gemeentebestuur is van mening dat de VVV „de tering naar de nering" moet zetten. Het is niet mogelijk om een groot, op landelijk niveau meespelend, VVV-I kantoor draaiende te houden wanneer de interesse van de bevolking voor het toerisme tanende is. Daarbij komt ook, zo stelt de gemeente, dat het dichtbevolk te Katwijk eigenlijk niet meer toeristen kan verwerken dan er nu al komen. Wanneer de VVV toch op de oude voet wil doorgaan dan zullen degenen die belang hebben bij dit werk (horeca en kamerverhuurders) hiervoor het nodige geld op ta fel moeten leggen. Bijdrage Katwijk is niet te vergelijken met andere badplaatsen, vindt de gemeente, zodat verwijzin gen van het VVV-bestuur naar bijvoorbeeld Noordwijk of Hoek van Holland niet op gaan. Buurgemeente Noord- wijk heeft bijvoorbeeld veel meer hotels en pensions (3300 tegen 600 bedden) zodat van de zijde van deze horeca-on- dernemers een veel grotere bijdrage te verwachten is. Ver der is ook de bevolking van Noordwijk veel meer op het toerisme ingesteld. Het voor zieningenpakket in Katwijk is volledig afgestemd op de eigen bevolking en de badgasten vormen slechts een kleine groep „medegebruikers". De vergelijking met Hoek van Holland gaat eveneens niet op. zo vindt de gemeente, omdat deze plaats een recreatieve functie voor Rotterdam ver vult. Wanneer de hotels, pen sions, kamerverhuurders en horecabedrijven in Katwijk de VVV een financiële bijdrage per toeristische slaapplaats van vijf gulden per jaar zouden ge ven was de financiële nood van de Katwijkse VVV gele digd, zo stelt de gemeente. Zelf geeft zij het goede voorbeeld door als exploitant van twee campings (3400 slaapplaatsen) in de subsidie een bedrag op te nemen van 17.000 gulden. Het bedrijfsleven staat echter niet te springen om dit voorbeeld te volgen, zo tekent de VVV hierbij aan, terwijl een ander alternatief, de invoering van toeristenbelasting, volgens de VVV een moeilijke en kostba re operatie is. De raadscommissie voor wo ningbouw, economische zaken en ontmoeting ging gistermid dag akkoord met het nieuwe, subsidiebedrag voor de VVV. Zonder noemenswaardige dis cussie omdat het B en W voor stel inmiddels in een besloten vergadering was voorge kauwd. Sé Beyk als duiker bij de Canarische eilanden. SASSENHEIM/NOORD- WIJK Een Sassenhei- mer en een Noordwijker gaan zaterdag in Wor- kum met het zeejacht „Zeezoen" voor de derde maal van start voor de zwaarste Nederlandse zeilrace, de „Noordzee Driehoek". Deze race wordt eenmaal in de twee jaar verzeild, in drie etappes over onge veer 1100 zeemijl. De „Zeezoen" is bemand met Gé Beyk, verzeke- rings-expert te Sassen- heim, als eerste man, en met Hans de Graaf, boordwerktuigkundige, uit Noordwijk als tweede De zeilrace wordt gehouden onder auspiciën van de Reid- stichting, en het Zeilvaart College Workum. De twee bestemmingen tijdens de race zijn Tananger in Noorwegen, een plaatsje even voor het bekende Stavanger, en Ler wick op de Shetland-eilan- den. De „Zeezoen", die als thuis haven Monnikendam heeft, is een volwaardig zeejacht waarmee reeds enkele malen de Atlantische Oceaan is overgestoken. Volgens eerste man Beyk worden alle sche pen voor de start aan een strenge keuring onderwor pen, terwijl de veiligheidsei sen volgens de internationale regels in acht genomen moe ten worden. Per haven is er een verplichte rust van 24 uur. Slecht weer zal men zeker te genkomen. Het schip en de bemanning moeten tegen een stootje kunnen en het vak manschap zal zwaar op de proef worden gesteld. Een voorbeeld daarvan hangt Beyk en De Graaf nog voor ogen van de vorige race. Toen verongelukte het Ne derlandse zeejacht „Para Handy", ergens tussen Noor wegen en Schotland tijdens een flinke storm. Na 30 uur rondgedreven te hebben, zonder tuigage en met veel lekkage, werden de beide op varenden van de wisse dood gered en aan boord genomen van de „Zeezoen", die uit te gengestelde richting zeilde. „Bij de race ligt het accent op navigatie, ervaring en zee manschap. Een winnaar is moeilijk aan te wijzen, maar de deelnemers worden onder meer beoordeeld op de resul taten van het logboek dat bij gehouden moet worden en verder is er een tijdslimiet waaraan moet worden vol daan van maximaal 14 dagen. De motor mag niet worden gebruikt met uitzondering van een noodsituatie en de vaarroute is bijzonder gecom- fjliceerd tussen de Waddenei- anden", aldus Beyk. Optimisme ijl IDERDORP Het is met vrouwenemancipatie slecht Üteld in Leiderdorp. Het ont- Bkt aan een emancipatie- id dat is gericht op het in- iv van achterstanden. Deze lusie valt te trekken uit mbtelijke notitie die is op- üd naar aanleiding van rder dit jaar uitgebrach- udie van de Emancipatie- naar het „emancipatiebe- van lokale en provinciale heden". rdorp wijkt overigens, zo in de notitie geconsta- niet af van het beeld dat nten van vergelijkbare te in de studie opleveren, iderdorp wordt emanci- niet als een afzonderlijk dsterrein beschouwd. Het is ondergebracht bij ouder Gehner die de e sector" in haar porte- ille heeft. emancipatiedoeleinden •rden in Leiderdorp vooral 'onden in het sociaal cultu- 1 werk, waaronder de vol- tseneneducatie. In dit kader worden subsidies verstrekt aan de VOS-cursussen, Rooie Vrouwen in de PvdA, Vrou wencafé Sjelter, Taal en naai lessen, met name ook voor buitenlandse vrouwen en aan de Vrouwenadviescommissie. Kinderopvang In Leiderdorp wordt er geen specifiek voorrangsbeleid ge voerd ten behoeve van vrou wen bij de aanstelling van per soneel. Ook dit komt overeen met het landelijke beeld, waar slechts 7,7 procent van de ge meenten een voorstander is van deze vorm van „positieve discriminatie". Op het ge meentehuis in Leiderdorp zijn alleen de wat lagere functies voor vrouwen weggelegd. Ka derfuncties worden uitsluitend door mannen bekleed. Facili teiten om het vróuwen wat ge makkelijker te maken om te werken ontbreken. Zo is er geen bed rijf screche in het gemeentehuis noch een kinderdagverblijf of buiten schoolse kinderopvang in de gemeente. Wel bestaan er Klannen om in het kader van et sociaal-culturele werk tot kinderopvang te komen. Het is de bedoeling dat de Leider- dorpse situatie met betrekking tot het emancipatiebeleid in het najaar wordt besproken in de raadscommissie sport en welzijn. De commissie zal zich dan moeten buigen over vra gen als een coördinerend wet houder voor emancipatieza ken, een speciale commissie voor emancipatiezaken, of een overlegplatform van betrokke nen uit het veld en of er een speciale emancipatie-nota moet komen. Gezien de ervaringen met de „Zeezoen" is Beyk zeer opti mistisch over de afloop. Om dat beide opvarenden over een duikersbrevet beschik ken, hebben ze ook twee complete duikuitrustingen aan boord. Zij verheugen zich erop een kijkje te kun nen nemen langs de rotsach tige kust rond de Shetland- eilanden, waar in het heldere water allerlei soorten vis waargenomen kunnen wor den, zoals dolfijnen, bruinvis sen, walvissen en zeehonden. De 35-jarige Gé Beyk is van af z'n vijftiende jaar een ver woed zeiler. Eerst op de Ka- gerplassen, en vanaf 1968 werd hij lid van de Zeilvere niging te Noordwijk. De laat ste tien jaar werden het na de kust voor Noordwijk, de wereldzeëen, met een kajuit schip. Zijn maat bij de zeilra ce, Hans de Graaf, is 25 jaar. Koopavond in Wassenaar WASSENAAR De winkels in het winkelcentrum Lang straat in Wassenaar zullen vol gende week op 22, 23 en 24 juni tot tien uur 's avonds geo pend zijn. Dit in verband met het vijftienjarig bestaan van het centrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmidels ontheffing ver leend van de winkelsluitings wet, zodat de winkels tot ne gen uur open kunnen blijven. Voor langer openblijven is echter een raadsbesluit nodig, zodat B en W de raad nu voor stellen akkoord te gaan met een openstelling tot tien uur. Tijdens de drie genoemde da gen wordt een braderie gehou den in het winkelcentrum. DEN HAAG De provincie Zuid-Holland moet minstens anderhalf miljoen gulden ex tra uittrekken voor een eigen provinciaal kunstbeleid. Dat geld is nodig om te komen tot een „minimumbeleid voor de kunsten". Tot deze conclusie komt de Culturele Raad van Zuid-Hol land in een commentaar op de provinciale begroting. De Cul turele Raad meent dat er een „inhaalmanoeuvre" op gang moet worden gebracht door het provinciaal bestuur, waar door het culturele peil in Zuid- Holland gelijk kan worden ge steld met dat in andere pro vincies. Volgens de Culturele Raad is er in Zuid-Holland na melijk een duidelijk achter stand. In de analyse vraagt de Raad onder meer om meer geld voor culturele manifestaties, uit breiding van het personeelsbe stand van de Raad, meer uit leencentra en artotheken, meer geld voor jazz, pop en kamermuziek en aandacht voor een filmbeleid en ama teuristische kunstbeoefening. Alleen al aan de instelling van een provinciale tentoonstel lingsdienst zou 500.000 gulden besteed moeten wordén. Celstraf voor frauderende luitenant LEIDEN/DEN HAAG De advocaat-fiscaal bij de Zeek rijgsraad in Den Haag heeft te gen een 41-jarige luitenant ter zee uit Leiden drie maanden gevangenisstraf geëist wegens het aannemen van steekpen ningen tot een totaal bedrag van rond de 29.000,-. Verdachte, die inmiddels eer vol uit de dienst is ontslagen, was in Den Helder hoofd van de centrale bottelarij. Hij was onder meer belast met de in koop van groente en fruit die werden geleverd door een in Leiden gevestigde handelaar. Een en ander gebeurde bij in schrijving, waarvoor aanvan kelijk twee gegadigden waren, waarvan er één afviel, zodat de Leidse handelaar alleen le verde. Begin 1980 zou de luite nant bij de handelaar een ver goeding van 100 gulden per week hebben bedongen, een bedrag dat later tot 300 gulden werd verhoogd. Volgens verdachte was hij zich aanvankelijk niet bewust on juist te handelen, doch toen hij dat ging beseffen, kon hij zich moeilijk meer terugtrekken en begreep hij dat er „smeergeld" werd gegeven. Eind september vorig jaar werd een en ander ontdekt. Reeds eerder hebben zich en kele botteliers uit Den Helder wegens geknoei terecht ge staan. De krijgsraad besloot een psychiatersrapport over verdachte in te winnen, alvo rens uitspraak te doen. Centraal Missie Commissariaat verhuist naar Oegstgeest OEGSTGEEST Zoals reeds bekend verhuist het Centraal Missie Commissariaat en de daaruit voortgekomen Stich ting CEBEMO, de grote katho lieke organisatie voor ontwik kelingssamenwerking naar Oegstgeest. Beide instellingen zijn tot op heden nog onderge bracht op een groot aantal adressen te Den Haag. De overgang naar het pand „Huize Duinzicht" te Oegst geest is een door de besturen en directies bewust nagestreef de ontwikkeling. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni gaat men met groot materiaal naar het nieuwe onderkomen, waar de verbouwing intussen praktisch gereed is, verhuizen. Een le gertje van 24 verhuizers zorgt er voor dat een en ander vlot verloopt en de werkzaamhe den van het CMC/Cebemo er niet te veel onder zullen lij den. Er wordt maar liefst van uit elf adressen in de Residen tie verhuisd. Daartoe zijn er al 2000 verhuisdozen gedistri bueerd die van stickers voor zien worden waarop een code vermeld staat waar in Huize Duinzicht het een en andere gedeponeerd dient te worden. Het „uitpakken" begint op maandag 27 juni. Officieel zal de opening van het CMC/Ce bemo plaats vinden op 17 sep tember. Naar verluidt zal deze verricht worden door de mi nister president R. Lubbers. Sponsorloop De RK lagere school De Schakel organiseert vrijdag een sponsorloop op het terrein van de school rond het Van Alphenplein in Leiderdorp. De bedoeling is op sportieve wijze geld bijeen te brengen voor de feest- week in september in verband met het 10-jarig bestaan van de school. Aan de sponsorloop kunnen niet alleen de leerlingen deelnemen, maar ook de ouders en ande re belangstellenden. Er wordt in drie groepen gestart: 19.00 uur kleuterklassen en klas 1, 19.30 uur klassen 2 t/m 5 en 20.30 uur klas 6, ouders en andere belangstel lenden. De organisatoren willen van de sponsorloop behalve een sportief ook een gezellig evenement ma ken. Bij de school zal daarom worden gezorgd voor muziek, een hapje en een drankje. Fancy Fair De Jenaplanschool In de Houtkamp aan de Van Diepenin- genlaan 4 in Leiderdorp organiseert zaterdag een fancy fair. De opbrengst is bestemd voor het jaarlijkse school kamp in Bladel. Van half elf tot half vier zijn er activitei ten zoals bingo, reuzen-scrabble, volksdansen, sjoelen, pa- rapluhangen en touwtrekken. Verder worden er boeken, platen, kleding en handgemaakte cadeautjes verkocht. Voor de jongere kinderen zijn er speciale lokalen ingericht met vele attracties. Ook voor de inwendige mens zijn voor zieningen aanwezig. Spelmiddag De jaarlijkse spelmiddag voor Scouting Rijnstreek wordt zaterdag op het terrein van de Hoge Burch in Zwammerdam gehouden voor leden van Scouting en de bewoners van de Hooge Burch. Tussen 14.00 en 17.00 uur worden diverse spelen in sprookjessfeer gespeeld, hetgeen betekent dat er bekende sprookjesfiguren te herkennen zijn en tot leven komen. Iedereen kan deze middag vrijblijvend bezoeken. Jazz Muzenhof Leiderdorp staat zaterdag en zondag in het te ken van jazz. Zaterdagavond treedt het kwartet van saxo fonist Harry Verbeke op. Aan de vleugel zit Rob Agerbeek. Zondagavond speelt het Flash Back Quartet, dat bestaat uit leden van de Dutch Swing College Band. Uitvoerenden zijn Bas Kaper op klarinet en saxofoon. Marcel Hendriks op piano, Huub Janssen op drums en Henk Bosch van Dra kes te in op bas. Om de muziek van Benny Goodman zoveel mogelijk te benaderen is als extra de vibrafonist Coen van Nassou toegevoegd. Aanvang op beide avonden negen uur, entree f3. Het Flash Back Quartet Jaarvergadering De Stichting „Het Zuidhollands Landschap" houdt za terdag haar jaarvergadering in De Schelft aan de Maandagsewetering in Noordwijkerhout. Alle 8400 be gunstigers van de stichting zijn uitgenodigd. Naar ver wachting zullen er 200 komen. Ook buitenstaanders kunnen komen na telefonische aanmelding (010- 135045). De kosten van de open dag bedragen 25 gul den. de zaal gaat om 10.00 uur open. Burgemeester Win kel van Noordwijkerhout zal het openingswoord doen. Verder wordt het jaarverslag besproken en houdt A.M. Hulkenberg uit Lisse een lezing met dia's over kasteel en landgoed De Keukenhof. Na de lunch worden excur sies gemaakt naar De Keukenhof of het duinterrein De Blink/Het Langeveld of naar landgoed Nieuw Leeuwenhorst Bernardusjeugd Het dl-jeugdteam van voetbalvereniging Bernardus uil Hazerswoude neemt het aanstaande zaterdag in de West- duitse stad Duisburg in een toernooi op tegen elftallen van gereputeerde verenigingen uit de Bondsrepubliek. Behalve dat de oranjewitten onder supervisie van leiders Jan de Groot en Jos Meyers aantreden tegen hun leeftijdgenoten (10 tot 12jaar) van MSV Duisburg, krijgen ze ook te maken met elftallen van Schalke '04 en Rot Weiss Essen. Zondag keert het Bernardusteam naar huis terug. Drie prima tennisballen verpakt in een handige koker, krijgt u cadeau voor het aanbrengen van een nieuwe abonnee voor deze krant. I Naam I Ad res Alle goede dingen bestaan in drieën. Postcode/Plaats Betaald wordt: 0 per maand met automatische aischnjvmg van bank/girorekening.nr: 0 per kwartaal I Stuur een set tennisballen naar: Naam I Adres Postcode/PlaatsTelefoon I Stuur deze bon in open envelop-geen postzegel plakken- naar: - Leidse CourantAntwoordnummer 998,2500 VD Den Haag nb. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een abonnement worden geweigerd. j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 7