Langs Deken Jan Schoonebeek: aangenaam verrast door de jonge inbreng in pastoraal werk erkloosheid onder eidse mannen is [cht afgenomen Provinciale commissie keurt deel plan Industriekade af Roze Front verwacht 4000 deelnemers aan manifestatie in Leiden ietstoch t voor het hele gezin .-1DEN/REGIQ C&tdaeQounant WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGINA 5 VEN FEESTELING AAN HET WOORD het "o;. De k|leen in de Bollen- i de difeek al zouden er het vaak si|mende weekeinde In Hor een hele batterij ^"„PJfeugdeschoten gelost ereerd5eten worden. Niet dat melnder dan zes pastores anten, |n om en nabij de pen- 'ige Ongerechtigde leeftijd lang 4ren (jan hun 40-jarig "e|fV*|esterfeest. Het zijn de ■hartenMlarïssen De Jong uit gestorj Zilk, emeritus-rector ningnuirvoorn (die in Arnhem Cenh jubileum herdenkt), MewenJrustende Past00rs Sau" 8)n, Groote en Van aantjssum in Warmond, en erlandlt but not least hun oek onporman" deken n zuigjjoonebgek van het de- tóch' ^aat Bollenstreek. Al- :chenk^aal „schoolmakkers", en. Hef bij elkaar in de klas lis in Gbben gezeten, voor een niet l a* °P „Hageveld", 5 zeker als studenten voq het voormalige Filo- r een |icum en Theologicum vo Warmond. Van die mesjesjtste klas op „War- werden er 21 VOO?efcSter ëeWÜd in iuni nocf^* door Joannes Pe- baar isjs Huibers, bisschop bruisn Haarlem. Van hen gaas eiji er nog 17 in leven, leisters* allemaal nog keurig •rg°en I ambt, verdeeld br twee bisdommen. i komen in september ziekenl elkaar voor een reü- erlandj in De Zilk en daarna derwetbben we een etentje n de sj Leeuwenhorst. Dat fnliseel „beSt ge2e"'g ™r" ïddeler? verwacht deken n de fjioonebeek. Maar ach, er ni(t is de spoeling dun de eerste klas va" „Hageveld" in Heem- Marg^e te^de zo'n HO leer- voor re>en- rhandterdos in aeternum, pries- ejtot in eeuwigheid (waar- u voon er nu dus 40 jaren opzit- eding,J.B.M. Schoonebeek is handdidaag, op z'n 65-ste, deken in h>r 14 Duinse parochies. ,Geef at is nog te behappen. Het harteniok geen full time bezig- inlichti; ik houd ook tijd over etha Imee te doen in het basis- 017134k. En dat is heel belang- afgek, anders loop je het ge- adresT dat je boven de boel 12 in t uitzweven". Vroeger i een deken ook pastoor i een parochie. Dat is de- I Schoonebeek niet meer. iis als dekenaal coördina- in of meer te gast op de •rie van de St.Jozefparo- in Noordwijkerhout, van ■uit hij opereert. Zijn theer" is pastoor Van der bij wie de deken ook wel assisteert aan het altaar of in de zielzorg. Daar ga je, met je aloude hiërarchie die eens zo duidelijk onderscheid maakte. De deken helpt de pastoor. „Ja, tegenwoordig ligt de nadruk meer op de collegialiteit, die hier bijzon der prettig is". Wijngaard Jan Bernard Marie Schoone beek een oprechte Haar lemmer van de Spaarnekerk- parochie trok 's Heren wijngaard in als kapelaan in Warmenhuizen, even boven Alkmaar. Een paar jaar later kon hij z'n spullen weer in pakken en stante pede ver huizen naar Velsen-Noord. Zo ging dat; je kon niet eens bedenkzaam ademen. „Dat was in de na-oorlogse op- bouwperiode; alles lag zowat tegen de vlakte in dat „Sperrgebiet", zo was zijn on dervinding. Vervolgens trok kapelaan Schoonebeek voor zes jaar naar Rotterdam-Hil- legersberg en stond later vier jaar in de Haagse Fatima-pa- rochie. „In '61 kreeg ik, on gevraagd, een diocesane functie bij het jeugdwerk. Ik had er geen zin in. Dat maakte ik monseigneur Jan sen ook wel duidelijk: ik was nooit opgeleid voor jeugd werk. Nou, zei de bisschop toen, op z'n eigen ontwape nende manier: Nou Jan, daar zit er nog één in deze ka mer!" Enfin, de kapelaan werd hoofdaalmoezenier in dat jeugdwerk en maakte er een „goeie ontwikkeling" mee, „losser van kerk en parochie; meer met een eigen gezicht en meer geconcentreerd op het kader van de jeugdpasto raal. Binnen de 18-jarigen cursus had ie al cursussen voor, bijvoorbeeld, gespreks- voering. Dat was in het Cen trum voor Jeugdzielzorg, thans het Centrum voor Le vensvorming in Den Haag. Tot begin '68 heb ik dat werk gedaan. Toen werd ik pastoor in de Gerardus Majella-paro- chie in Den Haag, de „Wenc kebach". Zeven jaar lang in een parochie met 900Q zielen. Inderdaad vaak „zielen" en nogal problematisch met al die geconcentreerde minder heidsgroepen. We zochten naar mogelijkheden om met de instanties samen iets te doen voor die mensen. We zeiden: wat zouden we doen, als hier nu eens niet een kerk stond? Daar gingen we vanuit. En, o ironie, nu is de kerk weg, vorig jaar gesloopt. Het was een „kathedraal", voor de eeuwen gebouwd. Hij heeft er een goede 60 jaar ge staan". Bollenstreek In die dagen diende de Bol- «Sr- Deken Jan Schoonebeek. lenstreek zich aan. Het deke naat had een nieuwe leider nodig. Dat was in '75. „Ik zat als gebakken in de „Wencke bach". Men polste me, maar ik heb nooit geambieerd de ken te worden. Je wordt te genwoordig als deken geko zen. Eerst weigerde ik, omdat ik de handen vol had aan de „Wenckebach". Later heb ik toch maar toegegeven aan de lichte druk. En ik heb er geen moment spijt van ge kregen. Het is hier, in de Bol lenstreek, ook erg leuk werk, maar wel anders natuurlijk. Een minder abrupte ontwik keling dan in de steden, waar je soms te maken kreeg met plotselinge breuken waar door je opeens heel wat men sen kwijt was. Hier gaat het geleidelijker, met meer ge meenschap in de plaatsen in dit gebied. Ik heb ervaren dat er een band met de kerk is; je bent welkom, al lopen ze vaak ook hier de kerk- en pastoriedeur niet meer plat. Maar de mensen zijn bereik baar in dit dekenaat. Er is een verrassend grote deelna me aan, bijvoorbeeld, oudera vonden rond eerste commu nie, vormsel, doop en derge lijke. In de steden geraak je meer in de anonimiteit, in een dorp voel je je meer op genomen en je ziet een beetje waar je aan werkt. Er is een grote, actieve deelname aan het parochiewerk". En dat geeft de priesterbur ger moed. Neem nu ook eens die opleiding aan de Pastora le School. Het vijfde jaar is nu gaande. Gemiddeld twin tig pastoraal „geslaagden en bevestigden" per jaar. Men ontvangt, op een gezamenlij ke bijeenkomst van diocesa ne voldane cursisten die het karakter van een viering draagt, een soort „certifi caat"; bijna een „lagere wij ding" en dan wordt men los gelaten op de bewerkelijke kudde. Dekenaat Bollen streek ligt boven dat gemid delde van twintig per jaar: ruim honderd mensen heb ben in de afgelopen periode de opleiding gevolgd en zijn ingezet. Wat op deken Schoonebeek ook indruk heeft gemaakt, is de leeftijd van die pastorale scholieren: „Het zijn doorgaans jonge groepen; daar heb ik wel van staan te kijken. Ik vind dat erg gunstig en een goed te ken op zichzelf: jonge men sen, die actief zijn in een pa- Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 - 12 22 44 op toester 10. rochie en op bepaalde ziel zorgelijke gebieden bezig". Kerkbeeld Dan komt deken Jan Schoonebeek tot een vrij op merkelijke uitspraak, die hij doet mede namens al zijn pastorale werkers, maar „die wel in de gehele context ge plaatst moet worden": „We zeggen zelfs: gelukkig zijn er te weinig priesters!". Dat is geen verloochening van het sacramentele ambt, maar eer der beoogt de uitspraak een versterking van alle geledin gen van Gods volk onder weg. Immers: „Na Vaticanum II is het kerkbeeld duidelijk veranderd. Niet vervormd, maar veranderd. De mensen dragen voor en met elkaar de verantwoordelijkheid voor de hele Kerk. Niet meer de pastor, de herder, de pastoor, bisschoppen en paus alleen. Die „toplaag" ligt wel veran kerd in de verkondiging, maar de Kerk omvat alle ge lovigen, in één doopsel, on der één belijdenis. De „voor gangers" zijn zuiver evange lisch te plaatsen, maar ieder een binnen dat volk Gods is geroepen, verantwoordelijk heid te dragen. Nou, en er zijn hele groepen die klaar blijkelijk deze verantwoorde lijkheid ook willen dragen." Deken Jan Bernard Marie Schoonebeek: „Pastores moe ten leren, dat ze met een an der type medewerker komen te zitten. Dat is de inzet: niet omdat er te weinig priesters zijn, maar omdat er eigen ta ken zijn gekomen. Dat is de positieve keerzijde van het gegeven „priestergebrek". De inschakeling van leken is versneld. Zorgelijk blijft de aanwas van priesters van on derop; die is te gering. We zitten met een sterk vergrijs de groep, zo langzamerhand, die almaar uitdunt. Maar ik moet zeggen; ik ben blij met de vrijheid die er gekomen is. Dit is een tijdsgewricht met grote winstpunten. Met geen paard ben ik meer naar die andere voorbije tijd terug te krijgen". Voorvechter Ik hoorde, dat deken Schoon ebeek „zeer actief is binnen het bisdom Rotterdam". Af gezien van die pastorale school. Hij is bovendien een voorvechter van „de rijke helpt de arme". „Met het Westland behoort de Bollen streek tot de rijkste dekena ten van het Rotterdamse dio cees. Dat geeft te denken, en te doen. Daarom hebben we, een jaar of vijf geleden, een jumelage ontworpen. Een „twinning", verbintenis tus sen twee parochies. In dit ge val tussen de twee Noordwij- kerhoutse' en die van het volkrijke Spijkenisse, onder de rook van Rotterdam. Een minder draagkrachtige paro chie helpen, gedurende vijf jaar. Dat doen „de Jozef en de Victor". Het is ook bij el kaar kijken en preken. Een soort adoptie, die meer bete kent dan slechts geld geven. Van onze veertien parochies doen er negen mee, aan der gelijke handreikingen. Het gaat hier om een „vierde we reld"; dat is in je directe om geving". Het draait voornamelijk om onderlinge contacten met pa rochies die „bloedarm" zijn. Bollenstreekse gemeenschap pen ondersteunen noodzake lijke pastorale activiteiten in wat losgeraakte christelijke samenlevingen. En de bis schop ziet, vanuit zijn resi dentie en op rondreis, welge vallig toe. Veel meer anders kan die ook niet doen. Neem weer Spijkenisse, het geeste lijk en ook een beetje het ma terieel zorgenkind van de ka tholieke Bollenstreek: er werden middelen verschaft voor een betere communica tie tussen de christelijke Spij- kenissers onderling. Dat is een maandelijks verschijnend blad, in door de Bollenstreek betaalde offset-druk, dat door de zorgelijke opeengehoopte zusterparochie verspreid wordt. Wat kun je nog meer doen. met de beschikbare centen en goede wil? Een project van vijf jaar, en dan is het weer afgelopen. Keuze Volgend jaar mei is de ter mijn van „zijne hoogeerwaar de" Jan Schoonebeeks als de ken van de Bollenstreek (ooit het dekenaat Noordwijk) verstreken. „Er is nu al een commissie bezig met de voor bereiding voor de keuze van een nieuwe deken. Maar daar bemoei ik me niet mee. Ik ben dan negen jaar deken ge weest, aanzwengelaar en coördinator, berekenaar en uitvoerder. Dan is het mooi geweest. Nog een nieuwe pe riode zou betekenen, dat ik tot m'n 70-ste .jong" zou moeten blijven. En dat is te veel van het goede, en het zou niet verstandig zijn, vind ik. Ik zal me niet laten her kiezen. Maar het moet me van het hart, dat ik zielsge lukkig ben om te kunnen werken met een homogene groep van pastores in dit de kenaat. Je hoeft het niet al tijd met alles eens te zijn, maar er is geen polarisatie tussen de zielzorgers. Elders is dat weieens anders, en dat werkt erg frustrerend..." Een geserveerde kop koffie was mooi genoeg om dit alles op- kikkend te onderstrepen. Het dekenaat Bollenstreek heeft wel wat anders aan z'n pet, denk ik maar. EN/LISSE In het gebied van 'AB Leiden is het aantal werkzoe- mannen in de maand mei met 26 ld tot 2938. Het aantal werkzoe- vrouwen vertoonde een toename 3 naar 2973. Deze toename komt I de helft voor rekening van de Jlverlaatsters. Ook bij de mannelij- {jbhoolverlaters vond een toename O s met 22. jgens worden de meeste schoolverlaters liet in de cijfers van mei meegerekend, t ze zich wel aanmelden, maar te kennen nog niet beschikbaar te zijn. Het aantal iet l66T'jv'ngen a's werkzoekende was in mei ie werlpat hoger dan het aantal uitschrijvingen ■gen 628). Het aantal ingeschreven bouw- irs daalde opnieuw in aantal (-37). Dat ik het geval met agrarisch personeel (-14). weer ^lspersoneel (+32), kantoorpersoneel (+24) jaar ftaalbewerkers 11) sprongen in het oog Van dl categorieën die in aantal toenemen, arb^gehjking met vorig jaar mei is de werk- :id bij de mannen toegenomen met 26 pro- n daliifn h'j de vrouwen met 58 procent, ar 106I 'as® Lisse 'n perc} district Lisse nam de werkloosheid zowel mannen (met 45 naar 1841) als bij de it er alf Vr vrouwen (met 51 naar 1011) toe. Deze toename kwam voor de helft voor rekening van school verlaters. Vooral het aantal werkzoekenden in de land- en tuinbouwsector nam voor de derde achtereenvolgende maand toe (30 mannen, 35 vrouwen). Ten opzichte van de cijfers van mei vorig jaar groeide de werkloosheid bij de man nen met 28 procent en bij de vrouwen met 37 procent. De werkloosheid in mei in de diverse gemeen ten die behoren bij de GAB's in Leiden en Lis- Plaats Alkemade Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Voorschoten Warmond Zoeterwoude Overige ÊN De Rabobanken [iden en omgeving orga- n zaterdag 25 juni een [cht voor het hele gezin Bollenstreek. Er is een [uitgezet van circa veer- lometer over de meest ïkkelijke wegen in de re gio. De tocht is uitgezet als een rondrit. De deelnemers ver trekken van een Rabobank en komen daar ook weer terug. De start is tussen negen uur en half twee. De controleposten sluiten om vier uur. Onderweg zijn Rode Kruis hulpposten in gericht, er wordt voor vervoer gezorgd als iemand pech krijgt en er zijn plaatsen waar een band gerepareerd kan worden. Deelnemerskaarten zijn bij de Rabobanken te krijgen voor twee gulden vijftig. SASSENHEIM De gemeen te Sassenheim zal het bestem mingsplan Industriekade moe ten wijzigen als de AROB- commissie van Gedeputeerde Staten (GS) instemt met het advies van de Provinciaal Pla nologische Commissie (PPC). Vanmiddag heeft de bezwa- rencommissie van de provin cie de protesten tegen het be stemmingsplan behandeld. Die bezwaren zijn ingediend door de Coöperatieve land- en tuinbouwers-aankoopvereni ging „Ons Belang" en het che- misch-technisch bedrijf Van der Zee. „Ons Belang" voelt zich in haar verkoopmogelijk heden beknot door het be stemmingsplan dat bepaalde eisen stelt aan de vestiging van bedrijven voor wat betreft de hinder die zij veroorzaken. Het plan Industriekade ligt dicht tegen een woonwijk aan. B en W zien die bezwaren niet en stellen ook dat er mogelijk heden zijn om het bedrijf vrij stelling van bepaalde voor schriften te geven. De PPC stelt in haar advies dat het re delijk is eisen te stellen aan de vestiging van bedrijven, juist omdat het plan dicht bij wo ningen ligt. Daarom wordt ge adviseerd het bezwaar onge grond te verklaren. Wat betreft de firma Van der Zee ligt dat anders. Dit bedrijf kan niet aan de voorwaarden voor vestiging voldoen, omdat het volgens de regels teveel hinder of overlast voor omge ving en milieu veroorzaakt. Het huidige bedrijf daar kan wel voortgezet worden op ba sis van de overgangsregels van het nieuwe plan. Die regels gelden echter maar voor tien jaar en het bedrijf stelt dat het zeker niet binnen die periode beëindigd zal worden. Het be drijf is des te verontwaardig der omdat het destijds naar het gebied Industriekade is ver plaatst. B en W stellen echter dat het bedrijf volgens de overgangsregels door kan gaan, maar dat het zéker niet vast staat dat het nog tien jaar zal bestaan. Hierover stelt de PPC dat de rechtszekerheid van het be drijf wordt aangetast. „De ge meente maakt niet aannneme- lijk dat het bedrijf binnen tien jaar weg zal zijn. Het bedrijf is wel aangemeld in het kader van de Saneringsregeling mi- lieuhinderlijke bedrijven, maar gelet op het grote aantal vragen voor subsidie uit die regeling, is de kans op ver plaatsing klein". De PPC stelt dat het te ver gaat om een an dere bestemming op de grond van het bedrijf te leggen dat waarvoor het nu in gebruik is. De PPC adviseert daarom het bezwaar gegrond te verklaren en het betreffende deel van het bestemmingsplan niet goed te keuren. LEIDEN Naar verwachting nemen 4000 mensen uit geheel Nederland deel aan de op za terdag 25 juni te houden natio nale homodemonstratie ip Lei den. De betoging en manifes tatie wordt georganiseerd door het Roze Front, een samen werkingsverband van homo en lesbische organisaties in Nederland. De organisatie van de demonstraties die 's mid dags door de Leidse binnen stad zullen trekken, heeft plaats gevonden in nauw over leg met gemeente en politie, 's Middags in het Van der Werffpark en 's avonds in Stadsgehoorzaal, LVC en Volkhuis zullen meer dan 30 groepen optreden. Met de demonstratie, die sinds 1977 ieder jaar wordt gehou den, wordt het eerste homo- verzet herdacht zoals dat in 1969 in New York begon. The ma van de manifestatie is dit jaar: 'Tussen droom en tiaad staat gezin en staat' waarmee de homo-beweging de heer sende hetero-moraal en het verzwijgen van de homosexua- liteit ter discussie wil stellen. Soortgelijke demonstraties zijn eerder gehouden in Amster dam, s'Hertogenbosch en vo- £ig jaar in Amersfoort waar 3000 betogers op kwamen da gen. Hier ontstonden stevige vechtpartijen, na deze kater bleek alleen de Leidse bewe ging bereid dit jaar de mani festatie te organiseren. Vol gens burgemeester C. Goekoop is er geen enkele reden om aan te nemen dat dit jaar in Leiden „Amersfoortse proble men" ontstaan. „Leiden is al tijd al een tolerante stad ge weest", aldus Goekoop: „Er zijn geen tekenen dat er pro blemen te verwachten zijn". Voor de zekerheid zijn wel alle verloven bij de Leidse po litie ingetrokken. De burge meester zijn het te waarderen dat er eindelijk een nationale demonstratie in Leiden wordt gehouden. De organisatoren bespeuren echter wel degelijk een homo-vijandigheid in Lei den. Zij zijn minder optimis tisch dan burgemeester Goe koop en hebben er alles aan gedaan om ongeregeldheden te voorkomen. De demonstratie wordt begeleid door een orde dienst van 100 man die echter alleen een beschermende functie heeft. Het beslechten van ongeregeldheden zal wor den overgelaten aan de politie. Als voorbereiding op de mani festatie heeft het Roze Front de afgelopen maanden een in tensieve voorlichtingscampag ne gehouden op scholen en club- en buurthuiscentra. Deze bleken voor wat Leiden be treft de voorlichting niet altijd tewaarderen. In de regio werd voorlichting als vrijwel onmogelijk ervaren, waarmee indirect het nut van de mani festatie werd bewezen, conclu deerden de organisatoren. Demonstraties De demonstratie zal in drie routes gelopen worden. De vrouwendemonstratie (in de homomanifestatie is plaats in geruimd voor de vrouwenbe weging) vertrekt omstreeks 14.30 vanaf het Schuttersveld om via Morssingel, Morsstraat, Breestraat en Steenschuur een uur later in het burgemeester van der Werffpark te eindi gen. De gemengde demonstra tie vertrekt óp hetzelfde tijd stip vanaf het Schuttersveld om via de Steenstraat, Oude Singel, Mare en Marktenroute haar weg naar het park te zoe ken. De derde stoet vertrekt om 14.30 vanaf het van der Werffpark om daar via Bree straat, Vrouwensteeg, Haar lemmerstraat, Kort Rapenburg en Breestraat ook weer te ein digen. De Breestraat zal gedu rende een uur voor het ver keer en openbaar vervoer worden afgesloten. De manifestatie in het van der Werffpark wordt om 15.30 uur geopend door burgemeester C. Goekoop van Leiden en Anne- marie Grewel, voorzittter van de emancipatieraad. Tot vijf uur 's middags wordt in het park een infomarkt van diver se (homo)organisaties gehou den waarbij allerlei muziek- en toneelgroepen op zullen treden waaronder de vrou wenband Trevira 2000. Zowel 's middags als 's avonds zijn in het buurthuis 'In de Vroolijcke Arke' en in de Stadsgehoor zaal creches ingericht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 5