Opnieuw problemen met afvoer an slakken vuilverbranding i'ÏHCG „Plan gemeente voor verbouwing Harteveltcomplex voldoet niet" poggenpohl I; Opening brug op geboortedag van Rembrandt Belgie heeft geen geld voor groot woordenboek Politie neemt telefoon in beslag !IDEN 3 PAC ")orderwiek 1/fijgt computer fw I pEN De scholengemeenschap „De •derwiek" aan de Ter Haarkade via de vereniging „Users of the I" een computer tot haar beschik- gekregen. De Noorderwiek kreeg ladat zij had gereageerd op een tele- programma van „Sprekershoek". de uitwerking en toepassingen van computer in de school zal met een gewerkt worden. Het doel is de luter zo snel mogelijk voor de leer- n toegankelijk te maken. De school iJjnge mensen vertrouwd maken met imputer en zijn mogelijkheden. £atdóc(3ou/iafit WOENSDAG 15 JUNI1983 PAGINA 3 one 1 Lag ;en acl iu zo e pei rg o' en het et voo Drugshandelaars aangehouden LEIDEN/SCHIPHOL De Leidse politie heeft afgelopen maandag op luchthaven Schip hol twee drugshandelaars aan gehouden. Het tweetal, een 22- jarige Leidenaar en een 22-ja- rige vrouw uit Alphen aan den Rijn, arriveerde daar uit Sri Lanka. De twee hadden geen verdo vende middelen bij zich. Eer der werd in de woning van het tweetal, in de Leidse bin nenstad, 24 gram heroïne met een handelswaarde van 8000 gulden gevonden. Daders schietpartij gepakt LEIDEN Een 16-jarige en een 18-jarige Leidenaar hebben be kend dat zij zaterdagavond 11 juni op het recreatieterrein De Strenge in de Merenwijk met een luchtdrukpistool op een 13- jarig en 19-jarig meisje uit Leiden hebben geschoten. Het jongste meisje werd van korte afstand in haar dijbeen ge schoten, het kogeltje moest op het AZL operatief verwijderd worden. Het 19-jarige meisje kreeg een kogeltje in haar duim, waardoor het bot werd verbrijzeld. De twee meisjes deden zondag een valse aangifte. Zij beweerden, dat ze de daders niet kenden. Deze week kwam het ware ver haal naar voren. Een groep jongeren, waaronder bovengenoemd viertal, vermaakte zich afgelopen vrijdag- en zaterdagavond met het schieten met een luchtdrukpistool van een zwaar kaliber. Eerst werden blikjes en vee onder vuur genomen. Vervolgens namen de jongeren elkaar van korte afstand onder vuur. F«»* luchtdrukpistool is nog niet gevonden. Leidse krijgt internationale onderscheiding LEIDEN Mevr. drs. I. Th. Leijerzapf, weten schappelijk hoofdambtenaar bij de Vakgroep Kunstgeschiedenis, heeft een internationale on derscheiding ontvangen voor haar vele stimule rende activiteiten die zij op het gebied van de fotografie heeft ondernomen. De onderschei ding is haar toegekend door de Fédération In- j ternationale de l'Art Photographique op voor dracht van de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. Mevrouw Leijerzapf is sedert tien jaar werkzaam als conservator van de afdeling „Fotohistorie één van de drie deelcollecties grafische kunsten van het pren tenkabinet. RECTEUR WAARSCHUWT VOOR SLUITING het I Directeur F. MaajOvermeire van de ge- zelfs (itelijke reinigings van maakt zich ernstig >ot zoifn over het afvoer keerdé vliegas en slakken /orderi de vuilverbranding, ie afgj afval wordt, sinds Lon<jnderen de grenzen heeft gesloten, Wallonië afgevoerd hoelang deze mo- heid blijft bestaan is erftoKfel®*"' aldus Van top \pr wijzi( W Br i khe erid' DOt Overmeire. Deze doet een beroep op het provinciaal bestuur de voorwaarden voor gebruik van het af val te verlichten. Wan neer dit niet gebeurt, acht Van Overmeire het niet onmogelijk dat de Leidse vuilverbranding zal moe ten worden gesloten en het huisvuil niet meer kan worden opgehaald. Tot 1975 werden de slakken met het vliegas gebruikt voor het ophogen van terreinen en het dumpen van sloten. Het niet gebruikte deel werd ge stort op het toenmalige vuil- stortterrein in Roomburg. Kos ten 2 a 3 gulden per ton. Toen dit werd gesloten, werd uitge weken naar een stortplaats in Alphen aan de Rijn. Toen in 1981 ook deze stortplaats dicht ging, werd het afval a raison van 28 gulden per ton naar het Vlaamse deel van België afge voerd. Per 1 april van dit jaar heeft de Belgische regering de Vlaamse leemputten voor bui tenlands afval gesloten. De slakken en het vliegas worden momenteel voor 34 gulden per ton naar het Franstalige Wal lonië vervoerd. Zoals gezegd, wordt er rekening mee gehou den dat ook dit onmogelijk wordt gemaakt. Inmiddels is wel een vergunning aange vraagd voor het gebruik van West-Duitse stortterreinen. Als laatste alternatief geldt nog een stortplaats in Zoeter- meer, maar dit gemeentebe stuur heeft vooralsnog afwij zend gereageerd. Hergebruik Volgens Van Overmeire ligt het feitelijke probleem bij het provinciaal bestuur. Deze zou' te hoge eisen stellen aan het hergebruik van de afvalstof fen. De provincie beschouwt deze als chemisch afval omdat er zware metalen in voor ko men. „De gestelde voorwaar den maken het gebruik van bewerkte slakken in de prak tijk onmogelijk", aldus Van Overmeire. De provincie heeft vooralsnog niet te kennen ge geven aan de voorwaarden te willen sleutelen. „Ik ben aan het eind van mijn latijn", aldus Van Overmeire: „Indjen ook Wallonië dicht gaat en geen toestemming kan worden ver kregen van de Duitse over heid, zal de vuilverbranding moeten worden gesloten". Het- geen hij aan de provincie heeft medegedeeld om deze wat on der druk te zetten. Van Over meire verwacht overigens niet dat een eventuele sluiting nog dit jaar aan de orde komt. 1 Fooi en val de ei zijn al Bij de Hollandse ructie Groep (HCG) ^dwongen altslagen >n 70 arbeidsplaatsen ver en. De vestiging in Nieu- èkela wordt met 43 banen H vaarst getroffen. De ves- Oegsl en in Leiden en Schie- eugt 3 moeten gezamenlijk 27 inleveren. „Gedwongen -vordt igen zijn daarbij niet te e weeljjden", aldus directeur ir. teren ofman. en lflCG is een werkmaat- el te (pij van de Hollandse Be- llonwejroep in Rijswijk. Bij het racht Ijf werken ongeveer 1800 am eten, verspreid over diver- bezstigingen in het land. In prijzen werken ruim 700 per dan. Het aantal arbeidsplaat- grathoet volgens de directie Gistebn aangepast aan de verkrampte Neder- Oe® markt in de metaalsec- lom dji het slechte prijsniveau, de aanpassing kan niet al- veek avvorden bereikt met na- n feejjk verloop en geldende wordjdingsregelingen, aldus de aars olie van de HCG. Van de >erichlitslagen zullen er dertig in de produktie-sfeer en igen onder administra ted. Voor de betref- iedewerkers is een so- ilan opgesteld dat voor- bovenwettelijke aanvul- ictie heeft een en ander én meegedeeld aan vak- i personeel. „Van af jagen door natuurlijk kan nauwelijks meer zijn", aldus directeur ian. „Het verloop is mo- Jël bijna nul. In de afge- io twee jaar is het aantal 'Isplaatsen al langs deze pet enkele tientallen af- De vakbonden noe- jïCG een bedrijf dat op ivan een goede bedrijfs- 11 enig vertrouwen heeft „Dat neemt niet jdat we de voorgestelde .«gelen zorgvuldig zullen Jeren. Daarbij denken 'jet alleen aan aantallen, ok aan de sectoren die 2^en worden. Het mag p zijn, dat er nadelige ef- op de langere termijn We zullen ook wat al- ieven onderzoeken," 'Jij dan met name gedacht (te worden aan arbeids- korting", aldus vak- lestuurder Nol de Jong e Industriebond FNV, blgende week woensdag "Werhandelingen met de BEZETTERS ZIEKENBOEG KOMEN MORGEN MET NIEUW PLAN LEIDEN De bezetters van de Ziekenboeg heb ben een alternatief plan opgesteld voor het Harte veltcomplex. (Een gebouw waar kleinschalige be drijfjes of werkruimten moeten komen om jonge ren werkervaring op te laten doen). Dit plan en een nieuwe kostenbereke ning worden morgen avond aan de raadscom missie financiën aangebo den. Zij moeten een aan zet vórmen tot nieuwe on derhandelingen tussen be zetters en gemeente. Zoals bekend kwam de ge meente enige tijd geleden met een kant en klaar plan voor de indeling van het Hartevelt complex. Het complex werd de bezetters van de Ziekenboeg aangeboden. Deze zouden bin nen een bepaalde termijn moe ten reageren. De bezetters van de Ziekenboeg waren met de gemeente in onderhandeling over het Harteveltcomplex op verzoek van de gemeenteraad. De raad zocht een alternatief voor de bezette Ziekenboeg, waar ook allerlei eenvoudige kleinschalige bedrijfjes geves tigd zijn, omdat dit onderdeel van het voormalige Marine complex aan het Noordeinde plaats moet maken voor een parkje. Het belang van een complex met kleinschalige be drijfjes werd door de raad wel onderkend. Aangezien de Zie- Inbraak in supermarkt LEIDEN Uit een supermarkt in de Groenes- teeg is in de nacht van maandag op dinsdag een hoeveelheid koffie en sigaretten ter waarde van enkele duizenden guldens gestolen. De dieven kwamen de winkel binnen na het forceren van een ruit in de toegangsdeur. Zij namen 300 pakies sigaretten, 300 pakken koffie en een hoeveelheid grote kazen mee. Zij ver voerden de buit in draagtassen, die zij in de winkel vonden. ADVERTENTIE kenboeg gesloopt moest wor den, moest naar alternatieve ruimte worden gezocht. Het Harteveltcomplex werd wel geschikt gevonden en de raad trok 100.000 gulden uit voor een noodzakelijke verbou wing. Voldongen feit De bezetters vinden dat zij met het onlangs gepresenteerde plan van het college voor een voldongen feit zijn gesteld, waarbij het een kwestie is van slikken of stikken. Zij vinden deze handelwijze van het col lege niet gepast, vooral omdat zij nog in onderhandeling wa ren met wethouder Bordewijk en enkele ambtenaren. „We hebben op 10 mei voor het laatst een gesprek met Borde wijk gehad. Al eerder hadden we een soort 'spoorboekje' op gesteld hoe de volgorde van onderhandelen zou verlopen. Welke onderdelen allemaal aandacht nodig hadden enz. Midden in de onderhandelin gen, komt het college ineens met het voorstel. Dat vinden we raar. Het is bovendien een heel onvolledig plan, waar schijnlijk snel gemaakt en niet doordacht. De voorgestelde in deling is niet erg functioneel en aan enkele belangrijke za ken zoals bijvoorbeeld toetre ding van daglicht in de werk ruimten (door de arbeidsin spectie geeist) is helemaal niet gedacht. We willen een meer gedetailleerd plan, dat ook over enige tijd nog zal vol doen. Daarom is verdere on derhandeling van groot belang en we hebben zelf een plan opgesteld. De gemeente stelt, dat zij op 1 juli het complex wil openen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar bij de opstel ling van het „spoorboekje" is Xwe6 tOÜ over deze datum nooit gespro ken. Waar de gemeente deze datum vandaan haalt is ons een raadsel", aldus een verte genwoordiger van de bezet ters. basis van een degelijk uitge werkt rapport van de plan winkel en betichtte de bezet ters van leugens, toen bleek dat het slechts „natte vinger werk" was. Natte vinger De bezetters maakten zich bij enkele raadsleden niet geliefd, omdat zij in het begin van de onderhandelingen, na bezich tiging van het Harteveltcom plex, hadden gesteld dat een goede verbouwing wellicht zo'n drie ton zou gaan kosten en zeiden daarbij dat zij in sa menwerking met de Delftse planwinkel (een instantie die helpt bij de opzet van dit soort initiatieven en ook meewerkt aan het Olgacomplex) tot die berekening waren gekomen. Het was, volgens de bezetters „een beetje natte vinger werk geweest, waarbij een vergelij king is getrokken met het Ol gacomplex (De Olga was gro ter, maar het Harteveltcom plex was in slechtere staat)". Zij hadden het Harteveltcom plex vrijdags bezichtigd en maandags werd het reeds in de raad besproken. Enkele raadsleden meenden echter dat de bezetters dit zeiden op Volgens een zorgvuldigere be rekening door de Delftse plan winkel, waarbij wordt uitge gaan van een plan dat een werkelijk alternatief kan zijn voor de Ziekenboeg, bedraagt de verbouwing bijna tweë ton. Het plan van de gemeente kwam op 125.000 gulden, maar is volgens een woordvoerder van de Delftse planwinkel on volledig. Volgens dezelfde woordvoeder valt er nog heel veel te onderhandelen om tot een gedegen plan te komen dat ook op langere termijn werkt en waarbij men niet halverwege voor verrassingen komt te staan. „In Rotterdam zijn we ook bezig met een plan waarbij de gemeente nieuwe regeltjes heeft op moeten stel len. In dat project wonen de mensen ook binnen het werk project. Dat gaat volgens de bestaande regels niet zo mak kelijk maar als je de regels aanpast, lukt het wel. Het is voor veel mensen namelijk wel moeilijk om én woonruim te én werkruimte te betalen", aldus de woordvoerder van de planwinkel. 20.000 gulden uit auto gestolen LEIDEN Uit een op het Stationsplein gepar keerde auto is gisterochtend 20.000 gulden ge stolen. Het geld bevond zich met enkele documenten in een aktentas. Deze tas stond goed zichtbaar op de achterbank van de auto. De eigenaar, een 64-jarige man uit Hillegom, had zijn auto veer tig minuten alleen gelaten. Toen hij terug kwam, was een van de deuren van de wagen open en was de aktentas verdwenen. juni oorv; Leid; hardl kraki ;n variabele keuken van jenpohl, waarmee u ieloos kunt spelen, iugelgrepen, lichtlijsten, lerlijsten, plinten en 'ebladen zijn namelijk ijgbaar in een heel la van fraaie kleuren. lat u naar hartelust ït combineren met de basiskleuren wit en ge of nog eens kunt ideren. Ook de vormgeving is typisch Poggenpohltijd loos en afgeronde, dus veilige hoeken. De prijs van de Poggenpohl Combicolor- keuken zal u beslist mee vallen. Ga maar eens in formeren bij de Poggenpohl- specialist üstricweg 14 De Grote Polder bterwoudc-Rijndijk 1071-899206 i Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-12.30 uur 13.30-17.00 uur 1 19.00-21.00 uur 9.00-15.00 uur Meidendag Het Leids Vrijetijds Centrum aan de Breestraat houdt zaterdag 18 juni een meidendag. In de middag zijn er van twee tot vijf uur informatiestands en worden de monstraties haarknippen, schminken, T-shirts verven en bedrukken gegeven. Ook is er een tentoonstelling van eigentijdse punk/new wave kleding. Opgetreden wordt door de groep Femmes Fa tales, 's Avonds van negen tot na middernacht treden twee groepen op: F.C. Gerania en Giletta and the Razorblades. In het Film huis wordt vertoond „Not a love story" en Women in Rock". Een toegangsbewijs voor de gehele dag kost ze ven gulden vijftig. Sjofar De stichting Sjofar houdt maandag 20 en dinsdag 21 juni twee Israëlavonden in 't Bruggehoofd aan de Steenschuur 11. Mevr. Hanna Stranders spreekt dan over Gods plan met Israël. Beide bijeenkomsten beginnen om half acht. Feike Asma De bekende organist Feike Asma bespeelt vrijdag 17 juni het Maarschalkerweert-orgel in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat. Hij brengt werken ten geho re van Bach, Mendelssohn, César Franck, Rowley en Cor Kee. Het concert begint om kwart over acht. Inspraak De PSP afdeling Leiden, houdt morgen een openbare dis cussie-avond over inspraak. De bijeenkomst wordt gehou den in het gebouw Rijnstraat 8 en begint om acht uur. De discussie gaat over het zogeheten geïntegreerd bestuur, waarbij het de bedoeling was dat bestuurders, ambtenaren en de bevolking veel meer zouden gaan samenwerking. Er moest inspraak komen, zodat iedereen in een vroeg sta dium kon meedenken en meepraten. Dit zou leiden tot een doelmatiger bestuur, waarbij niet steeds achteraf plannen zouden moeten worden bijgesteld. De PSP is benieuwd wat daar van terecht is gekomen en heeft de discussie-avond georganiseerd. De avond wordt voorgezeten door Herman Amptmeyer, oud- PSP raadslid. D'66 De D'66 afdeling Leiden houdt morgen een afdelings vergadering. Na het huishoudelijk gedeelte zal kamer lid Erwin Nypels zijn licht laten schijnen over wo ningbouw en stadsvernieuwing. De vergadering heeft plaats in hotel Nieuw Minerva (Vrouwensteeg 11) en begint om acht uur. De Rembrandtbrug is zo goed als af. Het is al mogelijk om via deze fraaie brug over het Galgewater te lopen. Deze fiets- en voetgangersverbinding wordt vrijdag 15 juli officieel geopend door wethouder C, Waal. Men heeft voor deze toepasselijke dag gekozen, omdat 15 juli de geboortedag is van de be roemde schilder Rembrandt. Hij werd op 15 juli 1606 in een huisje in de Weddesteeg geboren. Vrijdag 15 juli 1983 wordt tevens de Rembrandt-wandelroute in gebruik genomen. De brug was de laatste, nog ontbrekende schakel in deze route, die de wandelaar langs diverse plaatsen in Leiden voert, waar Rembrandt heeft gewoond en gewerkt. LEIDEN/STEENOKKER- ZEEL Het bestaan van het Belgisch-Nederlandse Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden hangt aan een zijden draadje, omdat Belgie zegt zijn overeengekomen bijdrage niet te kunnen betalen. Dat is al ja ren zo, maar Nederland, waar van de bijdrage het dubbele is van die van de zuiderburen, "zorgde dat de centen op tafel kwamen. Het ziet er naar uit, dat het Woordenbeok der Ne- derlandsche Taal, waaraan men al 132 jaar heeft gewerkt, niet deze eeuw gereed komt, zoals was bedoeld. Dit is afgeleid uit het resultaat van het overleg, dat gisteren het Vlaams-Nederlands Comi té van ministers van de Ne derlandse Taalunie in het Bel gische Steenokkerzeel heeft gevoerd. Het comité heeft ge meld, dat de financiële proble matiek rond het instituut in Leiden niet is opgelost. Vol gens het comité zal er nader onderzoek volgen. Daarbij wordt nagegaan of er fondsen zijn te vinden. Ook wordt on derzocht of er bezuinigd kan worden zonder aantasting van het werk van het instituut. Hiervan heeft directeur dr. P.G.J. van Sterkenburg al la ten weten, dat als geen bin dende afspraken zijn gemaakt om de werking van het insti tuut veilig te stellen, een deel van het personeel moet wor den ontslagen. Het instituut kent ongeveer veertig volledige arbeidsplaat sen. Er zijn zeventien weten schappers onder hen van wie zes Vlamingen: de hoofdredac teur van het woordenboek, vier redacteuren en een mede werker bij de taaidatabank. De begroting van het instituut be loopt 3,6 miljoen gulden. Neemt Belgie zijn aandeel niet volledig voor zijn rekening, dan zal Nederland zijn bijdra ge ook verminderen. In de praktijk komt dit erop neer, dat het gat van 400.000 gulden niet wordt aangevuld, maar dat een gat ontstaat van 1,2 miljoen gulden. Dit houdt in, dat ongeveer twaalf volledige arbeidsplaatsen moeten wor den opgeheven, aldus direc teur Van Sterkenburg. LEIDEN De politie heeft vannacht bij een vrouw in de Leidse binnenstad de telefoon in beslag genomen. De vrouw maakte het de politie erg lastig door zeker 20 keer achter el kaar het alarmnummer van de politie te bellen. De politie vond het niet alleen lastig, maar doordat de vrouw Voortdurende belde, was het alarmnummer constant in ge sprek. De vrouw, die onder in vloed van alcohol verkeerde, protesteerde niet toen haar te lefoon werd meegenomen. Zij belt de politie wel vaker via het alarmnummer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3