TAFEL Vraag naar dood van bankier Calvi voor Londense rechtbank opnieuw gesteld ETH Scidóc1 «t W. Saelman voorzitter Konferentie Religieuzen kerk wereld Kerntaken voorlopig niet te vervangen door conventionele wapens Liv Ullmann: Unicef betekent ook een aai over tbolletje weer ACHTERGROND £e4dóc0otumit WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAJ Pater W. Saelman osa is gis teren gekozen tot nieuwe voorzitter van de Konferen tie Nederlandse Religieuzen (KNR), de overkoepelende organisatie van de ongeveer 30.000 religieuzen in Neder land. Hij volgt broeder F. Smit op, die in februari van dit jaar plotseling overleed. Pater Saelman (59) trad in 1942 in bij de orde van de Augustijnen; in 1948 werd hij tot priester gewijd. Met het oog op toekomstig werk in Bolivia werd hij uit gezonden naar de VS waar hij aan verschillende univer siteiten studeerde. Van 1954 tot begin 1970 werkte pater Saelman in Bolivia waar hij diverse functies vervulde in het onderwijs en in organisa ties van religieuzen. In 1970 werd hij benoemd tot provinciaal overste van de Nederlandse Augustijnen; een functie die hij tot 1982 vervulde. In de periode 1972-1978 was hij vice-voor- zitter van de Samenwerking Nederlandse Priesterreligieu zen (SNPR). Pater Saelman is lid van de bisschoppelijke ad viescommissie voor Latijns- -Amerika, van de commissie Justitia et Pax en vice-voor zitter van „Solidaridad", de interkerkelijke hulpactie voor Latijns-Amerika. Uit hoofde van deze functies woonde hij in 1979 de La- tijnsamerikaanse bisschop penconferentie te Puebla in Mexico bij. Op de vraag naar de doodsoorzaak van de Mi lanese bankier Roberto Calvi, die vorig jaar juni gehangen onder een brug in Londen werd aangetroffen, kan in de komende dagen voor een Londense rechtbank een definitief antwoord wor den gegeven. Bovendien heeft ook de paus aange kondigd „op korte ter mijn" uitsluitsel te zullen geven over de Vaticaanse betrokkenheid bij de on dergang van de bank van Calvi, de Banco Am- brosiano. Calvi was een van Italië's su perbankiers, die zijn Banco Ambrosiano gebruikte als springplank voor een finan ciële acrobatiek die zelfs de wereld van de internationale geldhandel versteld deed staan. Zijn dood bracht grote beroering teweeg in de Ita liaanse bankiersfamilie, vooral toen uit het onderzoek dat daarop werd ingesteld bleek, dat de Banco Ambrosi ano een gat had van 1,2 mil jard dollar, die waren ver dwenen in door Calvi in La tijns-Amerika gestichte bankfilialen. De Italiaanse overheid en een aantal particuliere ban ken hebben intussen een nieuwe Banco Ambrosiano opgericht en vele kleine spaarders die hun geld aan Calvi hadden toevertrouwd dreigen zo naar hun centen te kunnen fluiten. Voor hen is het van belang in welke mate Calvi's investeringen gedekt werden door de bank van de paus, de IOR, wiens president mgr. Marcinkus zich voor Calvi garant heeft gesteld. Of er bij de dood van de laat ste sprake is van moord of zelfmoord mag nu een Lon dense rechtbank beslissen. In eerste instantie was vastge steld dat Calvi zelfmoord had gepleegd. Maar een appel daartegen van de kant van de familie van Calvi heeft een vormfout in de juridische procedure aan het licht ge bracht, zodat de zaak nu op nieuw wordt behandeld. Dit tot grote opluchting van Cal vi's nabestaanden, die zich aanvankelijk door de zelf moorduitspraak een kapitale uitkering van de levensver zekering (die Calvi enkele maanden voor zijn dood had afgesloten) zagen ontgaan. Maar ook de publieke opinie in Italië is tevreden over dit nieuwe proces, want in Cal vi's zelfmoord heeft hier nog nooit iemand geloofd. De omstandigheden van diens dood zijn zo verdacht, dat zelfmoord zeer onwaar schijnlijk is. Calvi hing zich op op een plek waar hij nooit alleen had kunnen komen; hij had voor zeven kilo ste nen in rijn zak, terwijl voor zelfmoord het eigen li chaamsgewicht al ruim schoots voldoende is; het touw om zijn nek vertoonde een knoop die hij zelf nooit kan hebben gemaakt; Calvi's onafscheidelijke diplomaten koffertje is nooit teruggevon den. De man die alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om te bewijzen, dat de bankier toch de hand aan zichzelf heeft geslagen is Flavio Car- boni, een mafiafiguur en „za kenrelatie" van Calvi. Carbo- ni zit weliswaar in voorarrest wegens illegale gelduitvoer, maar hij staat bovenaan de lijst van verdachte personen die Calvi kunnen hebben vermoord. Carboni zou zeer veel geld van Calvi te vorde ren hebben gehad, hetgeen als motief voor een delict kan gelden. Maar ook de verbo den vrijmetselaarsloge P-2 zou er gebaat bij zijn geweest Calvi uit te schakelen, omdat Calvi neigingen begon te vertonen met de Italiaanse justitie samen te werken. Calvi zou ook geld hebben gestoken in de illegale wa penhandel met Argentinië, en ook hierin kunnen motie ven voor zijn tragische dood worden gevonden. Bankier Calvi is betrokken geweest bij vrijwel alle grote schandalen die Italië de laat ste jaren hebben geteisterd, schandalen waarover het meeste nog lang niet is ge zegd. In Italië wordt gehoopt, dat er spoedig wat meer klaarheid komt als de Lon dense rechters en het Vati- caan hun werk hebben ge daan. Paus Johannes Paulus II heeft maandag aartsbis schop Paul Marcinkus in par ticuliere audiëntie ontvan gen. Aangenomen wordt, dat dit onderhoud verband houdt met het afronden van het on derzoek van de gemengde commissie van de Italiaanse staat en de Heilige Stoel naar de betrekkingen tussen de Vaticaanse bank en de „Am brosiano". Korte metten Abbé Pierre heeft dit jaar de prijs van de Franse vere niging voor dagelijkse moed ontvangen wegens zijn niet aflatende inspanning voor buitenlanders, daklozen en oud-gevangenen. Abbé Pier re is de oprichter van de „Emmaüsgangers", de orga nisatie die mensen wie dat niet zo goed lukt in de gele genheid stelt gewoon in de maatschappij mee te draaien. De prijs bedraagt ongeveer 18.000 gulden. Voorzitter Da niel Mayer van de Franse grondwettelijke raad - een soort Raad van State - over handigt die prijs maandag aan abbé Pierre in het Palais de Luxembourg in Parijs, het gebouw van de Franse se naat. Het feit, dat een van de verdedigers van de oorlogs misdadiger Klaus Barbie priester is, kan het verloop van het proces beïnvloeden. Deze vrees heeft de aartsbis schop van Lyon, mgr. De Courtray, uitgesproken na de benoeming van de jezuïet Robert Boyer tot advocaat van Barbie. Hoewel het de aartsbisschop minder ver standig lijkt voor een priester de verdediging van Barbie te aanvaarden, verbiedt hij het de jezuïet niet. Hij laat Boyer vrij in de uitoefening van diens beroep van advocaat en acht het verder een gewe tenszaak voor Boyer zelf. „Solidaridad", de interker kelijke actie voor Latijns- Amerika, Laan van Meerder- voort 148, Den Haag, gaat haar campagne voor 1983- 1984 voeren op het thema „Afwentelen of Omwente len?" Een van de belangrijk ste punten in de komende campagne zal zijn de verkoop van een krant, waarin de ge volgen van de crisis in La tijns-Amerika en in Neder land aan de orde komen. Overigens blijken de inkom sten uit de actie 1981-1982 weer net zo hoog te zijn als de twee voorgaande jaren: 4,8 milioen gulden, waaruit kan blijken, dat de solidariteit niet lijdt onder de economi sche crisis. Het Vredeshuis Elzendaal, Dr. Peelenstraat 6 in Box meer, organiseert in het nieuwe seizoen drie weekin- den samen met Pax Christi: op 3 en 4 september is het thema „Vredeswerk maakt mensen weerbaar", op 14 en 15 oktober gaat het over „Marcus en de wapenwed loop", met bezinning op en kele Marcusteksten. Op 18 en 19 november wordt verband gelegd tussen de problemen van de derde wereld en het vredeswerk onder de titel „Wapens doden ook nu al". OokICTO tevreden met kernwapenbrief bisschoppen Het Interkerkelijk Comité Tweezijdige Ontwapening (ICTO) heeft in algemene zin met instemming kennis ge nomen van het herderlijk schrijven „Vrede en gerech tigheid" van de r.-k. bis schoppen. Eerder hebben IKV en Pax Christi, de „linkse" tegenhangers van het ICTO, de brief een grote steun voor hun werk ge noemd. Volgens het ICTO is tweezijdige ontwapening een duidelijk uitgangspunt van de brief. Inzake eenzijdige stappen spreekt de brief niet over dergelijke stappen van een enkel land, maar van beide zijden. Dit is in over eenstemming met het IC- TO-standpunt, namelijk dat eenzijdige stappen alleen in het kader van het bondge nootschap verantwoord zijn. Verder waardeert het ICTO de positieve opstelling van de bisschoppen ten opzichte van de onderhandelingen in Ge- nève en de afkeuring van scepsis ten aanzien hiervan, alsmede hun instemming met de waarschuwing van de paus, dat vredesbewegingen voor partijdige doeleinden misbruikt kunnen worden. Het ICTO waardeert het ver der, dat het vraagstuk van de modernisering van kernwa pens in de context van zowel Oost- als West-Europa wordt gezien. Dit kan een nieuw licht werpen op de veroorde ling door de Raad van Ker ken in 1979 van de moderni sering van de NAVO-kern- wapens. Bovendien respecte ren de bisschoppen de eigen verantwoordelijkheid van de christen-politici die te zijner tijd over een mogelijke plaat sing moeten beslissen, aldus het ICTO in de verklaring. De fractievoorzitter van de PVDA, drs. J. den Uyl, heeft in een spreekbeurt in Dalen gezegd, dat het er op lijkt, dat de Nederlandse bisschoppen geen eenduidig standpunt^ hebben over de niet-plaatsing van nieuwe kernraketten in Nederland. Daarom is het nog te vroeg voor een defini tief oordeel over hun brief „Vrede en gerechtigheid", die een grondige bestudering vereist. „Gebleken is, en ik juich dat toe, dat de bisschop pen zich nu ook uitspreken voor eenzijdige stappen," al dus Den Uyl. Spinaziesoep flensjestaart met aardbeien Voor twee personen hebt u nodig: 1 flinke ui, 10 g mar garine, 100 g champignons, oregano, 1 liter water, 0,5 kg aardappelen, 2 bouillontabletten, 500 g spinazie, 50 g gekookte ham, 2 hardgekookte eie ren, (paar lepels room of zure room); 50 g bloem, iets zout, 1 groot ei, 2 dl melk, marga rine 10 g custard, 12 g suiker, 2 dl melk 200 g aardbeien, suiker naar smaak poedersuiker. Fruit dunne ui-snippers goud geel in de margarine. Bak heel even hele of gehalveerde champignons mee en doe er dan water bij met oregano, de kleiner gesneden aardappelen en de bouillontabletten. Laat de soep tien a vijftien minuten koken, stamp de gare aardap pelen wat kleiner (er mogen eetbare stukjes overblijven). Snijd de gewassen en goed uit gelekte spinazie klein en kook de groente een paar minuten mee. Doe de kleingesneden ham in de soep en leg op ieder bord een in plakjes gesneden ei klaar. De soep wordt nog lekkerder door er vlak voor het opscheppen room of zure room door te roeren. Roer van bloem, zout, ei en melk een glad beslag en bak er in een niet te grote koekepan flensjes (dunne pannekoekjes) van. Laat ze koud worden. Kook vla door custard, suiker en melk in de pan te mengen en dit mengsel roerende aan de kook te brengen. Koel de vla onder af en toe roeren af. Laat de geprakte aardbeien een half uur met suiker staan. Leg een flensje op een bord. strijk er een laagje vla over, leg er een flensje op met daar op wat aardbeienpuree. Stapel zo door tot alles op is. Het laat ste flensje kan in zessen gesne den met de punten twee aan twee op elkaar gelegd op de taart dienen als garnering. Strooi er poedersuiker over. JEANNE Geen krant ontvangen? Bel tussen 10.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14 00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071- 122246 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. ATLANTISCHE COMMISSIE IN NIEUWE STUDIE: DEN HAAG De kans dat de afhankelijkheid van kernwapens voor het verzekeren van de Westeuropese veiligheid op korte termijn wordt verminderd door het opvoeren van de conventio nele bewapening is klein. Dit wordt geconclu deerd in een vandaag verschenen studie van de Atlantische Commissie, een door overheid en par ticulieren ondersteunde instantie die zich toelegt op de voorlichting over en bestudering van de Westerse veiligheid. De Westeuropese verdediging is voornamelijk geba seerd op kernwapens, waarbij de betekenis van de con ventionele bewapening de laatste jaren sterk is terugge lopen, zo concludeert de Commissie. Bovendien is het overwicht van de NAVO in kernwapens voor de korte afstand in het afgelopen decennium door de Sovjet- Unie teniet gedaan. Een verruiling van nucleaire door conventionele bewapening aan de onderhandelingstafel is dan ook volgens de Commissie niet langer mogelijk. De Commissie meent ook dat de afhankelijkheid van kernwapens niet aanzienlijk verminderd kan worden door het sluiten van wapenbeheersingsverdragén met de Sovjet-Unie. De tot nu toe afgesloten verdragen zijn immers voornamelijk afspiegelingen van de militaire krachtverhoudingen tussen beide blokken. De enige kans op vermindering van de rol van de kern wapens op langere termijn wordt volgens de Commissie geboden door de onlangs voorgestelde wijzigingen in de NAVO-strategie waarbij wordt uitgegaan van nieuwe verreikende grond-grond-raketten met krachtige con ventionele ladingen. Deze nieuwe raketten, ook wel As sault Breakers genoemd, zouden de kernwapens voor de korte afstand grotendeels kunnen vervangen. Een groot nadeel zijn evenwel de daaraan verbonden kosten. In voering zou inhouden dat de Westeuropese NAVO-lan- den hun defensiebegroting jaarlijks reëel met minstens vier procent zouden moeten laten stijgen. De NAVO- landen halen nu echter nog steeds niet de gestelde norm van drie procent. Volgens het rapport ligt wijziging van de NAVO-strategie vanwege het kostenaspect daarom niet erg voor de hand, zeker niet op de korte termijn. De Commissie wijst er tenslotte op dat de Westeu ropese landen in de jaren vijftig voor hetzelfde di lemma kernwapens/conventionele strijdmacht stonden. Toen werd uit kostenoverwegingen geko zen voor de Amerikaanse kernwapens in plaats van voor de opbouw van een louter conventionele strijdmacht. Grote veranderingen in Lonif g< lad. -pv P;C DE vorige week in Groot-Brittannië gehouden Lagj"e verkiezingen hebben een spoor van veranderingen ach c0 laten. De verhoudingen in het Lagerhuis zijn nu zo Conservatieven nog duidelijker dan in de vorige periPu^' lakens uitdelen zonder zich ook maar enige zorg ov#h 1 meerderheid te hoeven maken. Dat is op zichzelf en iPnÉ land ook geen goede zaak. De parlementaire demociPml gediend met een sterke oppositie. Gelukkig heeft het f""" huis een grote reputatie op de houden; het is niet vo«T? „de moeder der parlementen". K Maar er komt nog iets bij. Hoe zelfverzekerd Ma I Thatcher als gevolg van haar spectaculaire verkiezing I winning is, blijkt uit de snelheid waarmee zij de kabin^ matie doorvoerde. Nauwelijks een dag na de verkiej deelde zij de door haar aan te brengen wijzigingen in geringsploeg al mee. Het meest opvallend was dat zij partijgenoten die haar niet zo welgevallig waren, v; posten heeft verwijderd. Een van hen is de minister tenlandse zaken Francis Pym die vorig jaar, nadat Loj rington door een beoordelingsfout inzake de Falklani had moeten aftreden, als reddende engel was verscl Pym slaagde erin het Britse Falkland-beleid met het succes in het buitenland te verdedigen en ook overigebEl buitenlandse beleid voortreffelijk vorm te geven. Ma; bleek geen „Thatcherist" te zijn. Hij had het zelfs iite hoofd gehaald de hoop uit te spreken dat de zege van dpt i ries bij de Lagerhuisverkiezingen niet al te groot zoipn den. Dit nu was bij de eerste minister in het verkeerd* vl gat geschoten en dus moest Pym wijken om de worden d( volgd door de kleurloze Sir Geoffrey Howe, die afgt af maandag meteen al op pad moest om namens Lontjnd eind deze week in Stuttgart te houden Europese top \pr bereiden. Er is reden om te twijfelen over deze wijzij V in het Foreign-Office. ar jch< Bij de oppositiepartijen is de electorale klap wel erj^u aangekomen. Zo hard dat Labour-leider Michel Foot, trouwens verwacht zijn aftreden aankondigde, even lak|- volgd door de leider van de SDP Roy Jenkins, een var tannië's gezaghebbende politici. En nu heeft ook de emi leider van de liberalen, David Steel, op termijn zijn afl l aangekondigd. Welke mening men ook over de Britst, tieke verhoudingen mag hebben, voor opgewektheid oil ontwikkelingen in Westminster bestaat nauwelijks i! ding. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER. RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Liv Ullman bij een door een aardbeving getroffen familie in Colombia. „De kinde ren een menswaardig bestaan verzeke ren, dan ben je er pas" AMSTERDAM Anderhal ve dag was ze in Nederland: Liv Ullmann (42) topactrice, en in navolging van Dan ny Kaye en Peter Ustinov onbezoldigd ambassadrice van Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Haar bezigheden hier: Opna men voor een tv-programma voor Unicef (vanavond 21.20 Ned II), en (voor in het na jaar) het maken van enkele tv-werfspotjes voor de ver koop van Unicef-kerstkaar- ten. Regeren is tenslotte vooruitzien. „Opvolgster van Greta Gar- bo Laat me niet lachen. Ik vind dat het tegendeel van een compliment, hoezeer ik Garbo ook bewonder. Ik ben doodgewoon mezelf". Slechts met veel moeite en na veel aandringen is Liv Ullmann ertoe te bewegen enkele bij zonderheden over haar artis tieke plannen, haar ideeën voor de toekomst en haar nieuwe boek te onthullen. Vooralsnog is ze vol van haar werk voor Unicef. Wat doet zo'n goodwill-am- bassadrice daar nou eigen lijk? „Ik maak gebruik van m'n bekendheid. Ik geef perscon ferenties, houd toespraken en firobeer waér dat maar moge- ijk is het werk van Unicef onder de aandacht te bren gen. Als u rekent dat er jaar lijks in de ontwikkelingslan den 104 miljoen kinderen worden geboren, en dat er van die 104 miljoen eenvijfde sterft voordat ze vijf jaar zijn. Geboorteregeling Het is een vaststaand feit dat mét de da ling van het sterftecijfer, ook het geboortecijfer omlaag gaat. In de meeste ontwikke lingslanden is het hebben en houden van kinderen nog steeeds een soort ouderdoms- verzekering. Dol op kinderen Liv Ullmann is ondanks haar wat koele Noorse uiterlijk gek op kinderen, blijkt wel. Als ze het over de kleintjes in Colombia heeft, waar ze net vandaan komt, verandert de Noorse bij wijze van spre ken in een vurige Italiaanse, die met handen en voeten haar woorden kracht bij zet. „Daar zijn kinderen van ze ven, acht tot dertien jaar oud, die uit huis zijn gevlucht om dat het te benauwd, te klein voor ze was. En wat gaan ze dan doen Ze lopen langs de straten, in de hoop hier of daar wat te eten te krijgen. Ze slapen in diezelfde stra ten, in een jutezak. Hun huis is de straathoek. Ik was er, en het is ontroerend om die kleintjes, want dat zijn het toch, te horen vragen om een kusje, een aai over het bolle tje. Dót is Unicef. Met die aai ben je er niet, je bent er pas als je die kleintjes hoop op een menswaardig bestaan kunt geven, als je ze tenmin ste een gezónd bestaan kunt garanderen". Geen couveuse Bogota, die werkt op het „in stituut voor moeder en kind". Daar worden prematuur ge boren baby's „Ik heb er een gezien van achthonderd gram" niet in een couveu se gelegd (daar is trouwens geen geld voor), maar op de moeder gebonden. „Flesh to flesh" (lichaam op lichaam). En die moeder sjouwt dan het kind mee, waar ze ook gaat. „Het wonderlijke is, dat die kinderen overléven. Vraag me niet hoe het kan, maar het is zo". Eind vorig jaar heeft Unicef in een rapport over kinder sterfte ook de terugkeer naar de borstvoeding bepleit. De meest voorkomende oorzaak van kindersterfte in de Der de Wereld (40.000 per dag) bleek namelijk ingewandin fectie te zijn, veroorzaakt door een tekort aan hygiëne. Liv Ullmann: „Zelfs artsen zeggen dat kunstmatige voe ding beter is dan borstvoe ding. Daar komt nog een flinke hap reclame bij, en het resultaat is dat de kinderen aan de lopende band sterven. De moeders hebben gewoon niet geleerd de pannen, fles sen en dergelijke schoon te maken, laat staan tc sterilise ren". Tegenstelling Bestaat er geen groot contrast tussen het leven van een filmster en het werk dat Liv Ullmann doet voor Unicef „Als actrice moet je steeds doen wat andere mensen zeg gen, je moet hun woorden uitspreken en hun gedachten voelbaar maken. Dat heb je met dit werk niet. En juist zoals Ustinov en Danny Kaye ben ik van mening dat een acteur dichter bij de ge wone man staat dat een poli ticus. En daarom is het ook hun plicht vind ik de mensen te helpen zich te ont wikkelen en aandacht voor de kinderen te hebben. Die zijn toch de dragers van de toekomstige wereld?" Dochter Over kinderen praten, leidt automatisch tot een vraag over dochter Linn (geboren uit de relatie met regisseur Ingmar Bergman). Heeft die ook toneeltalent? „Dat moet je een moeder nooit vragen. Maar talent hééft ze. Ze is nu zeventien, doet nog een jaar high-school in New York, en gaat dan naar een een toneel school in Engeland. En tegen die tijd ga ik weer terug naar Noorwegen. Ik heb toch wel heimwee naar de natuur van mijn vaderland". „Maar om daar even op terug te komen: Unicef kan met zo weinig geld zo veel voor de kinderen doen. Wek uw landgenoten op het fonds te steunen. Want ondanks dat men zegt dat het in de Wes terse Wereld slecht gaat. U leeft hier als een vorst, ver geleken bij vooral de kin deren in de Derde We reld". LEO VAN DER MEEL Feestmarkt drukbezocht OEGSTGEEST strumfeest van de Oegstfe weekmarkt verheugt een grote belangstellirj tienjarig bestaan wordt «gei achtereenvolgende weeljjde ten gevierd. Gisteren jofrr enkele honderden lflCC aanwezig om deel te ipij aan een grote ballonweïroi In de namiddag bracht Ijf ronica-promotieteam eten, verwacht en prettig bezstig bezoekers werden prijzen geboden. Zo kregen dart. H een liedje zongen grathoe aangeboden. Gasteln kwam het marktbestuuijure in het raadhuis van Oef£ rr waar mevrouw Blom dji h king verrichtte van dé aai loterij. Volgende week dwoi zullen, tijdens een feejjk finale, de prijzen wordjdin gereikt. De winnaars olie gen dezer dagen berichdtsk Eindhoven Den Heider Lh. R'dam Locarno onbew. Londen l.bew. Luxemburg zw.bew. Madrid onbew. Mallorca onbew. Tel Avlv Tunis Krakers (2) Vrijdagmiddag 10 juni Ida getuige van het voorvafcod de L.C. wordt beschrevt. de woorden: „De Leidse^ heeft op uiterst hardlfe wijze een groepje krak#| gemeenteraadslid en journalisten het bureau^- Zonneveldstraat uit gei Naar ik kan getuigen, I politie op tegen vernitfï die deze groep aan del van het bureau aanricht in tegenstelling tot hetfl uw reportage valt op^ 07 ken. Drs. C.W.J. Beenakker, Leiden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 2