Dolman krijgt boek vol leed van ouderen Walesa zal paus toch bezoeken /akmanschap herken je zo. Kans op dalende rente neemt toe na recordlening Ovatie BON: Oceaan-roeier strandt in zicht van Australië TT Koningin: „Hij doet het niet" Dé Stoop wegens fraude aangehouden Doden en veel arrestaties na massaal protest in Chili Haagse chauffeur verongelukt bij busramp in Zwitserland «§*£eidóc Soutont Imeerdan fgÉ Saar brouwt gsch haar bier 1 Ituurlijkeen Ichtelijke wijze. En dat proef je. nschap is Meesterschap! gelijk beenderen ste mens gevonden Woensdag 15 juni 1983, 74e jaargang no. 22602 Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers. Apothekersdnk 34.2312 DD Leiden. Postbus 11 2300 AA. tel.071 22244. Giro 103003 Bank: Amro- bank N.V. Leiden Directeur-hoofdredacteur: I I.Haliewas. Chef-redacteur: Wim Bunteweg. Advertenties: (excl.BTW) 10,58 per mm, kJeintjes f 0,40 per mm. Abonnementen: (incl.BTW) per maand f 20.41 (uitsl.aut.betaling).kwartaal f 61.25, jaar f 233,50. Klachten bezorging: maandag t/m vnjdag van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel. 071-122248. n Losse nummers f 0,80. Op Ned. I om 20.28 uur op nieuw Monique Toebosch in Holland Festival met aanval len van uitersten. Op Ned. II om 19.40 uur tv- drama „Mars door de hel" en om 21.20 uur gesprek met Zweedse actrice Liv Ullman. HET WEER Zonnige perioden en vrijwel overal droog. Middagtempera- tuur ongeveer 17 graden. Mati ge wind. Zon op: 05.20; onder: 22.02.. Schev. hoog water: 7.30 en 20.21; hoog water: 3.32 en 15.47 uur. NADA Een groep Spaanse pa- blogen heeft een vondst gedaan Irellicht de oudste menselijke fos- al blijken te zijn dat tot dusver in :ië is aangetroffen. Het Spaanse lad El Pais meldde gisteren, dat buurt van Granada een wand- een zijstuk van de schedel en verbindingsstuk tussen de wandbenen van een ongeveer ige voorloper van de mens is ge- ;n. die tussen de 900.000 en 1,6 ;n jaar geleden zou hebben ge- De oudste vondst op dit gebied liirazie dateerde van 700.000 jaar en. Oudere fossielen zijn tot nu if§ leen in Afrika aangetroffen. Minder vaak een bloemetje als groet DEN HAAG De Neder lander stuurt minder vaak een bloemetje als groet. Vo rig jaar zijn er bijna 3 pro cent minder bloemengroeten (971.000) verzonden dan in 1981, al lag de waarde daar van iets hoger. Die teruggang heeft zich in de eerste maan den van dit jaar voortgezet. Wel zijn er meer bloemen bonnen verkocht. BRISBANE Ongeveer op de plaats waar de Britse ont dekkingsreiziger James Cook er in 1769 wel in slaagde een doorgang te vinden in het Grote Barrière Rif voor de noordoostkust van Australië, is de moedige poging van de Britse oceaan-roeier Peter Bird vorige week als nog op een mislukking uitgelopen. Na een tocht van bij na elf maanden en een kleine 15.000 kilometer over de Stille Oceaan moest Bird zo'n 50 kilometer uit de Austra lische kust door de kustwacht uit zijn elf meter lange roeiboot worden gevist, omdat deze door de ruwe zee op het koraal stuk dreigde te worden geslagen. Enkele uren nadat Bird was gered zonk zijn boot, die hij had gebouwd naar het model van een reddingboot uit de Tweede We reldoorlog. Bird, een 36-jarige fotograaf uit Londen, werd vanmorgen in goede gezondheid maar bitter teleur gesteld door de Australische marine aan wal gebracht. MDEN HAAG Een de legatie van het hoofd bestuur van de Algeme ne Nederlandse Bond van Ouderen (180.000 leden) en de vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en sa menlevingsopbouw Hu- manitas (30.000 leden) hebben vanmiddag aan Kamervoorzitter Dol- man en aan burgemees ters en commissarissen van de koningin een zwartboek aangeboden. In Den Haag nam wet- houder B. Bruning op het stadhuis het zwart e/boek in ontvangst. On- totocht op settebandje der de titel „Oud Zeer" wordt daarin een beeld gegeven van de vaak schrijnende gevolgen van de reeks bezuini gingsmaatregelen die de ouderen de laatste maanden hebben ge troffen. Het zwartboek bedoelt rege ring, parlement en plaatse lijke overheden bewust te maken van de soms ellendi ge toestanden waarin oude ren terecht zijn gekomen door die opeenhoping van bezuinigingen. Dat gebeurt door een reeks brieven waarin betrokkehen hun ei gen omstandigheden illus treren: te geinig geld voor de dagelijkse levensbehoef ten, te weinig om zich nog iets extra's te permitteren. „Geen krant, telefoon of weekblad meer. Eén keer per week vlees. Verder ge hakt of ei. Vis is ook te duur. Houden de zorgen dan pas op met de dood? Ik had me mijn oude dag zo heel anders voorgesteld", aldus een enkel citaat uit het zwartboek. „Oud Zeer" geeft ook een opsomming van de oorza ken van de schrijnende' si tuatie waarin veel ouderen zijn komen te verkeren: de algemene koopkrachtdaling, verscherping van de huur subsidie, buitensluiting van een grote groep ouderen van de eenmalige uitkering, verlaging van de korting op Pas 65-plus in veel gemeen ten, bevriezing, verlaging en afschaffing van de be jaardenaftrek in de inkom stenbelasting, oevriezen van het vrij te laten vermogen van bejaarden in verzor gingstehuizen, verhoging van tal van gemeentelijke en provinciale heffingen, energietarieven, eigen bij dragen. openbaar vervoer, beperking van de medijnen bij het ziekenfonds en in voering van de eigen bijdra ge. een (verhoogde) eigen bijdrage voor ziekenver- voer, verpleegtehuizen en gezinsverzorging en tenslot te een vermindering van de dienstverlening in de wijk verpleging. HAAG De ANWB innenkort met de uitgif- i een zogenoemde toer- e, het nieuwste hulp- het maken van een Het gaat om een bandje van een uur, een volledige toeristi- r <ute te beluisteren is. veek begint de bevoor- van alle ANWB-filialen cassette met de Mer- ute. Het is de bedoe- if alle vestigingen de toercassette volgende huis hebben. Op het •kantoor in Den Haag de introductie onder met een video-produc- de cassette, die 14,95 osten, staan behalve de eschrijving, verhalen Cïnterviewden en mu- de pauzes. Ue, h iban oui fvee vai 4 in i WARSCHAU De leider van de verboden vakbond Solidariteit, Lech Walesa, heeft gisteren voor de eer ste keer gezegd dat hij van plan is aanstaande zater dag en zondag naar Czes- tochowa te gaan wanneer paus Johannes Paulus deze plaats tijdens zijn achtdaagse bezoek aan Polen aandoet. De Poolse autoriteiten willen niet dat er een ontmoeting komt tussen de paus en Wale sa, die een groot bewonderaar is van de eerste. Walesa krijgt geen vrij van zijn werk op de Leninscheepswerf in Gdansk. De Poolse autoriteiten hebben gewaarschuwd tegen ordever storingen tijdens het bezoek dat morgen begint. De orde dienst in Warschau haalde gis teren pamfletten en spandoe ken weg uit het centrum van de stad waarop met grote rode letters de vrijlating werd ge ëist van de politieke gevange nen. Zowel aanhangers van Solidariteit als de regering proberen het bezoek van de paus ten eigen bate aan te wenden. In een ondergrondse publicatie waarschuwt Solida riteit de Polen overigens geen wonderen te verwachten van het bezoek, dat onder meer zou moeten zorgen voor een zekere normalisering van het openbare leven. Pagina 10 Miljoenen Polen op weg naar paus „Hij doet het niet", liet koningin Beatrix zich gistermiddag ontvallen, toen zij door middel van een druk op de knop de fontein op de zonovergoten binnenplaats van het nieuwe, riante on derkomen van de Raad van State in Den Haag in gebruik stelde. Dat leidde tot hilariteit omdat zij kort daarvoor de wens had uitgesproken dat „de vreugde en toewijding waarmee de Raad van State haar werk opvat, even sprankelend zullen zijn als de fontein die ik hierbij in werking stel". Even later begon de fontein toch aarzelend te borrelen en vervolgens „volwaardig" te spuiten. Met deze korte plechtigheid opende de vorstin officieel het nieuwe gebouw. Bij de opening was ook haar moeder, prinses Juliana, aanwezig. De Koningin is president van de Raad van State. AMSTERDAM De Fiscale Inlichtingen- en Opsporings dienst (FIOD) heeft maandag de directeur van Starlift, voor malig voorzitter van FC Am sterdam. voormalig lid van het sectiebestuur van de KNVB, tegenwoordig bestuurslid van Telstar en sponsor van een Voorburgse eredi visie-volley- balploeg Dé Stoop aangehou den op verdenking van vals heid in geschrifte bij belasting aangifte. Dit heeft de Amsterdamse of ficier van justitie mr. H.P. Wooldrik gisteren bekendge maakt. Stoop wordt er volgens Wooldrik ook van verdacht spelers van FC Amsterdam te hebben uitgelokt tot valsheid in geschrifte. Door een con structie met contracten, waar in sprake was van leningen en gesuggereerde terugbetalingen werd het mogelijk gemaakt betalingen met zwart geld te Pag.13: Arrestatie Stoop nieuwe uitwas met zwart geld SANTIAGO Bij demonstra ties in heel Chili tegen de nu tien jaar oude militaire dicta tuur zijn gisteren twee doden gevallen en in totaal meer dan 300 mensen gearresteerd. Met name in de hoofdstad Santiago kwam het tot hevige gevech ten tussen betogers en de op roerpolitie. In Chili werd gisteren voor de tweede maal in twee maanden tijd een „dag van nationaal protest" gehouden. De vak bonden hadden daartoe opge roepen om het protest tegen het volkomen falende econo mische en sociale beleid van de dictatuur kracht bij te zet ten. Veel ouders hielden hun kinderen weg van school, ar beiders bleven thuis en de winkels waren gesloten. President Pinochet, die eerder op de dag Santiago had verla ten voor een reis van drie da gen in het noorden van Chili, gaf de verboden communisti sche partij de schuld van de betogingen. Hij zei dat hij niet zal wijken voor eisen van de oppositie en dat zijn regering de huidige toestand „koste wat het kost" in stand zal houden. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. BIASCA Een busongeluk in Zwitserland heeft gistermid dag omstreeks half vier het le ven gekost aan de 43-jarige Bouke Andringa uit Den Haag, de bestuurder van de bus. Van de andere inzitten den, uitsluitend Japanse tou- risten, kwamen er twee om het leven en raakten er twin tig gewond, van wie enkelen zeer ernstig. Het ongeluk gebeurde in het plaatsje Biasca, nabij Bellinzo- na. Een vrachtauto uit tegeno vergestelde richting botste frontaal op de touringcar (ei gendom van het bedrijf Bak ker uit Wormerveer), die bezig was aan een rondreis door Eu ropa. Volgens het Zwitserse persbureau SDA was het onge luk te wijten aan een foutieve inhaalmanoeuvre van de vrachtauto. De botsing was zo hevig, dat het anderhalf uur duurde eer de slachtoffers uit de wrakstukken bevrijd .kon den worden. De gewonden werden met ziekenauto's en helikopters van de Zwitserse reddingsvliegdienst overge bracht naar een ziekenhuis in Bellinzona. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Ruding (Financiën) heeft met de zesde staatslening van dit jaar gisteren het absolute recordbedrag van 8,5 miljard gulden weten binnen te halen. Door de enorme belangstelling voor zijn aanbod geld te lenen tegen 9,5 procent rente is de kans op een hernieuwde daling van het rentepeil sterk toege nomen. Een woordvoer der van het ministerie van Financiën bevestigde dat desgevraagd. In feite was sinds maandag op de geldmarkt al sprake van een dalende rente. Die was een direct gevolg van het pu bliceren van de jongste cijfers over het overschot op de beta lingsbalans. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen ontwikkelt deze zich vrij posi tief, zodat dit jaar zeker voor de tweede maal een overschot van 1 miljard gulden zal kun nen worden gehaald. Dat bete kent dat er meer geld Neder land inkomt dan eruit gaat, waardoor de rente kan gaan dalen. Onder invloed van deze dalen de geldmarktrente en het ver lagen van het rendement op pandbrieven (door het verho-» stellingen onmiddellijk be sloot), kwam de zogenaamde lange rente gisteren met min der dan 9,25 procent al bene den het percentage te liggen dat oor de jongste staatsle ning was vastgesteld: 9,5 pro cent. De verwachting dat deze lening een doorslaand succes zou worden bleek dan ook juist: nog nooit heeft de minis ter van financiën in één keer zoveel geld van de kapitaal markt weten te trekken om zijn tekort te dekken. De le ning brengt zelfs 3,5 miljard gulden meer op dan het laatste record van 5 miljard gulden, dat in januari van dit jaar werd gevestigd. Pagina 9: Beleggers wilden van r oge rente profiteren Veertig jaar lang was Paul Kehayias chauffeur van het befaamde Boston Symfonie Orkest. Al die tijd heeft hij kunnen afkijken hoe de diverse dirigenten van het met pensioen gegaan en heeft meteen zijn autosleuteltje voor dat stokje verwisseld. Hij dirigeerde zo goed, dat hij van het orkest een ovatie kreeg. Lang niet iedereen die met pensioen gaat komt in de „Leidse Courant", maar als er zo iets bijzonders gebeurt als in dit geval maakt het zelfs niet uit of zo'n man helemaal in Boston woont. De Leidse Courant wil ik best 14 dagen proberen. Gratis en geheel vrijblijvend In een open envelop zonder postzegel opsturen naar: Leidse" Courant, Antwoordnummer 10070,2300 VB Leiden. 'Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek om een proefabonnement worden geweigerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 1