Film op tv zoekt begrip voor ex-geesteszieke ADIO/TELEVISIE fieidoc6ouaa/nl folygram doet 230 man weg DAGBLADEN KRIJGEN MEER RUIMTE VOOR OMROEPPROGRAMMA'S Kinderthea ter Maccus speelt Niks Te Doen" ederlandse programma's PROGRAMMA-OVERZICHT Buitenlandse programma's WOENSDAG IS JUNI 1983 PAGINA IS *ARN lygram, een van de grootste fa- ikanten van platen en muziekcassettes, wil oq rca 230 van de 1036 banen kwijt. Dat zal gro- ndeels gebeuren via gedwongen ontslag, want et natuurlijk verloop en de mogelijkheden van irplaatsing zijn zeer gering, eze reorganisatie is nodig wegens de dalende tetmogelijkheden, zo hebben de vakbonden 'an Polygram, dochter van Philips en Siemens, J> horen gekregen. De bonden gaan niet met de {organisatieplannen akkoord. Ze willen meer gevens op tafel hebben, aldus bestuurder iel Brand van de Industriebond FNV. Iet plan dat er nu ligt is veel te vaag en onsa- jnhangend. Bovendien wordt er met geen Dord gerept over alternatieven, het zoeken f^Q p nieuwe produkten en nieuwe afzetmoge- kheden die soelaas zouden kunnen bieden", lus de vakbondsbestuurder. Polygram wil vooral het mes zetten in de pro- duktiesector en de distributie. Het distributie centrum in Amsterdam, waar circa 80 man werken, zou dicht moeten en de activiteiten daar zouden moeten worden overgeheveld naar Polygram in Amersfoort of naar derden. De overige banen verdwijnen blijkens de plannen elders bij Polygram, dat ook vestigingen heeft in Baarn (hoofdvestiging), Amersfoort en Hil versum (studio). De produktieafdeling in Amersfoort, waar voornamelijk cassettes worden gemaakt zou ook moeten sluiten. Brand beaamt dat het Poly gram momenteel niet voor de wind gaat. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 18 mil joen gulden. „Maar dat rechtvaardigt nog niet de ondoorzichtige plannen waarmee men nu op tafel komt", zo zei hij. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De dagbladen krijgen met in gang van 1 september meer mogelijkheden voor het publiceren van omroep-programmage- gevens in hun kranten. Na een jaar van bakke leien hebben de NOS en de Vereniging Neder landse Dagbladpers (NDP) daarover gisteren een principe-akkoord bereikt. Tot 1 september zullen de dagbladen zich aan de oude publicatie-afspraken moeten houden. De overeenkomst, die door beide partijen in ei gen kring nog moet worden goedgekeurd, houdt o.m. de volgende afspraken in: - de NOS zal de programmagegevens van een ruimere toelichting voorzien; - er zullen geen opmaakvoorschriften (bv. de lettergrootte) meer worden gegeven; - de dagbladen mogen in het zogeheten „spoor boekje" (de kolommen met Nederlandse om roepgegevens) ook foto's met onderschriften plaatsen. De omvang van dit spoorboekje is be paald op maximaal een kwart pagina; - Ook buiten deze kolommen krijgt de dagblad pers meer ruimte om gegevens over omroep programma's te plaatsen; - de publicatie van buitenlands radio- en tv- programma's vallen buiten deze regeling en daarin krijgen de dagbladen dus de vrije hand. De NOS en NDP zijn verder overeengekomen- dat er een speciale adviescommissie zal worden ingesteld, die tevens zal worden ingeschakeld bij eventuele geschillen tussen beide partijen. LVERSÜM Dat ens gek" niet „altijd hoeft te betekenen, morgenavond te zien, AVRO-tv om 20.35 uur Ned. II de documentai- „Edith" uitzendt. Het geven van deze produc- een verhaal over het ren van een ex-psychia- sche patiënte, is bepaald «n licht verteerbare 1st. Toch is „Edith" niet irtverscheurend of eng, lar een gedramatiseerd inselijk relaas, waarin inmiddels 27-jarige lith terugkijkt naar de toen ze tot de zwaarste iënten behoorde. En is toe te schrijven aan ;isseuze Ineke Hilhorst. 'maakster van dit program- koos er in haar opzet voor naast de interviews met tevens het meisje in t puberteit te volgen. Daar- t zette Ineke Hilhorst de b schrijnende ervaringen in puberteit opnieuw in Dit gebeurde na veel re tch op de lokaties waar anderhalf jaar in psychi- inrichtingen heeft ■gebracht. |eze klinieken kwam Edith £cht na verschillende zelf- dpogingen. Mislukt op scholen, met driftbuien door artsen voor epilepsie ;den aangezien, en met dikzijn, wordt het in de duidelijk dat het meisje F moeilijke tijd doormaakte, ►ral omdat Edith dacht dat |van haar werd verlangd. appelijk net zo goed te functioneren als een jaar jonger zusje. Daarom Jlde Edith zich hèt mislukte //d. Haar schuldgevoel ten antwoord op de vraag hoe Edith er vanuit haar schemer toestand weer bovenop kon krabbelen. Edith: „Je moet heel veel lef hebben, zoek gewoon hulp bij vrienden of psychiater." Hoe wel haar leeftijdsgroep niet ongunstig is, „het ligt anders als je op op je 50ste of 60ste be handeld wordt", weerlegt dr. Schipper dat Edith een „witte raaf" zou zijn." Overhoop opzichte van haar ouders en anderen uitte zich door zich zelf met een kapot kopje te be krassen of erger door gevaar lijke tabletten in te nemen. Daarmee begint een langdurig proces in klinieken. Dr. Hans Schipper, directeur van psychiatrisch centrum Bloemendaal, schrijft de oor zaak van het „abnormale" ge drag toe. aan een samenspel van aanleg van de jeugdige voor stemmingswisselingen en de reacties van de omgeving. Daarom is het misschien een gemis dat in een eerder sta dium de behandelende psychi aters en ouders niet aan het woord kwamen, waardoor de „hulp" er niet zo goed afkomt. De teneur van de documentai re is vooreerst een pijnlijk de pressief proces waarin een psychiatrische patiënte van lieverlee in een hopeloze situa tie dreigt terecht te komen. Op eigen verzoek speelt Edith zelf de meeste scènes in de film. Via het maatschappelijk werk belandt zij eerst in de Jelgers- makliniek. Maar volgens de artsen was het regiem in deze Leidse kliniek niet streng ge noeg. In een niet mis te ver staan dik rapport doen ze in de film uitspraken die Edith, om dat ze zich bleef bekrassen, naar „een meer beschermende en gestructureerde omgeving" van het psychiatrisch zieken huis „Sancta Maria" in Noord- wijkerhout deden gaan. De consequenties van het gerech telijk bevel worden duidelijk. Deze laten zich zien als Edith platgespoten, met veel litte kens van uitingen van woede, in deze omgeving met zwaar dere gevallen terecht komt. Ze reageert daarop weer met zelf moordpogingen en rukt uit pure ellende het vinyl van de wanden. Andere alternatieven dan psy chiatrische hulp worden er in de documentaire weinig gege ven. Bij het ontbreken van persoonlijke medische hulp lijkt de enige „hulp" van de isoleercellen te komen. Dit hangt als een zwaard van Da mocles boven Edith's hoofd, als zij zichzelf weer verwondt. Want hoe de discipline daar gehandhaafd wordt, althans tien jaar geleden, valt uit de machteloosheid van die pa tiënte af te lezen als het meisje weigert tabletten te slikken. Door de dreiging opgesloten te worden, ontkomt Edith daar aan niet. Zij geraakt daardoor wel in een schemertoestand zonder eigen initiatief, een machteloos mens. Maar ondanks de kritiek die deze methode van hulp op roept, is het een hele omscha keling als een zo „zwaar" ge val als Edith het uiteindelijk met vallen en opstaan toch redt na haar ontslag. Zoiets roept in elk geval vertrouwen op bij de kijker die in een soortgelijke situatie zit. Niette min geeft het vijfenvijtig mi nuten durend verslag summier Toch biedt de film behalve dat vertrouwen nauwelijks een handleiding hoe je kunt con stateren Of iemand werkelijk met zichzelf overhoop ligt. En ook hoe je er toe kunt bijdra gen iemand uit de inrichting te houden als het weer mis dreigt te gaan. Op het laatste ligt in de film de meeste na druk. Ineke Hilhorst vraagt speciale aandacht voor het onbegrip en tegenstand dat er heerst bij te rugkomst van de ex-psychia trische patiënten in de norma le maatschappij. Hiervoor laat Ineke Hilhorst Edith's ex-bu ren en vrienden aan het woord. Zoals Edith zelf op merkt: „Niemand accepteert je, je wordt afgewezen, je wordt voor die gekke uitge maakt". Tenslotte is het helemaal niet zo gek dat ex-psychiatrische patiënten na de ijzeren disci pline van de inrichting het le ven helemaal ontwend zijn. En alles van voren af aan moeten leren waardoor het makkelijk weer mis kan gaan. Herstel is mogelijk, maar dan wel met hulp van góede psychiatrische begeleiding en begrip voor de problematiek van deze patiën ten van de onmiddellijke om geving, aldus wordt in deze film betoogd. ELS NOLTING DELFT De aandacht voor kindertheater-voor stellingen beperkt zich op het scherm voornamelijk tot schooltelevisie-uitzen dingen. De AVRO maakt daar morgenavond op Ned. II om 19.12 uur een welkome uitzondering op door een tv-registratie uit te zenden van het toneelstuk „Niks Te Doen" van kindertheater Maccus uit Delft. Het stuk werd geschreven door Patty Stenger en ging in januari 1980 in première. „Niks Te Doen" gaat over twee kinderen: Paulien en Sjonnie, die in een oude wijk wonen. Na schooltijd hangen ze rond in de straat. In de buurt staat een huis leeg. Er w,ordt uit verveling en agressie wel eens het een en ander aan dit pand gesloopt, totdat Sjonnie na een ruzie met zijn ouders 's nachts van huis wegloopt. Het pand blijkt een goede schuil plaats te zijn. De kinderen maken van het slooppand hun speel huis. Slopen is er voor hen niet meer bij, maar er zijn mensen die daar anders over denken. De voorstelling, die een jaar geleden in de NOS-studio met kin- derpubliek werd opgenomen, is een mengeling van poppen- en toneelspel. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Patty Stenger, Lejo Dijkgraaf (die inmiddels niet meer bij Maccus speelt) en Rens Machielse. Het stuk is gemaakt voor kinderen boven de acht jaar. Het idee om het spel op te nemen is afkomstig van AVRO-regis- seur Cris Berger, die bij toeval in de Maccus-voorstelling van „Niks Te Doen" terecht kwam en zo enthousiast werd dat hij het graag voor televisie wilde verfil men. Het is overigens niet de eer ste keer dat Maccus op de televisie te zien is. Eerder werkte ze mee aan de schooltelevisie-uitzending van het toneelspel „Weggaan Om Te Blijven". Maccus heeft „Niks Te Doen" ruim een jaar geleden voorgoed van het programma geschrapt. De nieuwste voorstelling heet „De Gebeten Hond". Het is de vijfde produktie in de vijf jaar dat het kindertheater nu bestaat. In het stuk valt een nieuwe artistieke aanpak te bespeuren. „De Gebeten Hond" is namelijk opgebouwd uit snel achter elkaar gemonteerde scènes. In het verhaal staat het fascisme centraal. Maccus, met een eigen theatertje aan het Rietveld 49 in Delft, speelt vooral schoolvoorstellingen. De groep richt zich vooral op kinderen tussen de tien en veer tien jaar. Patty Stenger zegt: „Ik voel mij het meest betrokken bij deze groep". Voordat ze. bij Maccus kwam spelen, was ze verbonden aan het Volkstheater Breda, dat voor heel veel doelgroepen werkte. Pat ty vond echter dat je moest kiezen voor één groep. Maccus, die sinds twee jaar voor een deel door het ministerie van WVC wordt gesubsidieerd, gebruikt allerlei middelen om kinderen te bereiken. Zo kwam in november vorig jaar (in alle stilte) een elpee uit waarop een deel van de liedjes uit de voor stellingen en deels nieuwe liedjes zijn terug te vinden. De plaat, die de titel „Brutaal" meekreeg, is in eigen beheer opgenomen omdat de platenmaatschappijen weinig commercieel heil in de nummers zagen. Ook het Vara-gram-label, dat onder meer de „Kinderen Voor Kinderen"-elpees uitbrengt, hapte niet toe. Misschien hadden ze wat beter moeten luisteren. „Brutaal" is een langspeler met een bonte verzameling liedjes met makkelijk in het gehoor liggende melodieën. In elk nummer zit een piep klein lesje of is iets leerzaams verwerkt. De plaat is te bestellen is bij het kindertheater in Delft. HANS PIËT Patty Stenger. SWALK. De moeder van krijgt meer tijd, nu ferine de deur uit is. Ze ♦eert een baantje te vin- Amanda zelf is druk aan experimenteren met ma- ip. Ze gaat nu ook 's za- agsavonds uit. Zouden al de raadgevingen van Patti", die haar via de omannetjes bereiken, is komen? Aanvallen van uitersten. lema van de derde afle- van „Aanvallen van ui- tn" is techniek in zijn vele innige uitingsvormen. Is de eerste twee avon- iver romantiek en esthe- iresenteert Moniek Toe- ook deze uitzending, in de muziek wordt uitge- door: Remko Scha, America en zijn band Z'ev, Ernst Reyseger, iwson. De performances vertolkt door Harrie de Pat Oleszko, Lieve Servaas, Ariadone, Uwe in en Marina Abramo- (t als vorige week is het ijk dat ook dit maal vrij- optredens de grenzen iet Holland Festival ruim chrijden. 0ERLAND2 Mars door de hel. De begint met een zesdeli- 5tralische serie naar de van Nevil Shute „A :e Alice", waarvan de ti- het Nederlands „Mars i hel" is. Naar een waar urde geschiedenis op het Sumatra schreef Shute zijn verhaal. Hij verplaatste de handeling naar Malakka, het tegenwoordige Maleisië, waar de hoofdfiguur de aantrekkelij ke Jean Paget een prettig le ventje leidt, totdat in 1942 de Japanners binnenvallen. Zie voor verhaal de krant van gis teren. 21.20 Liv Ullmann. Eén van de belangrijkste actrices van onze tijd Liv Ullmann. die onder an deren in „Face to face", „Scè nes uit een huwelijk" en „Herfstsonate" schitterde, heeft vanavond een gesprek met Ruud ter Weyden. In het interview komt niet alleen haar filmcarrière ter sprake, maar voornamelijk haar werk voor Unicef. Naast Peter Ustinov en Danny Kaye trekt zij rond als goodwill-ambassadeur voor het kinderfonds van de Vere nigde Naties. Helen Morse speelt de rol van Jean Paget in de Australische serie „Mars door d9 hel" op Ned. II om 19.40 uur. Televisie vandaag NEDERLAND 1 VARA 17.00 Liedjes uit de Film van Ome Willem. TELEAC 18.25 Een kwart eeuw ruim tevaart (12). IKON 18.55 SWALK (Sealed with a loving kiss). Engelse jeugdserie. Vierde af I.: Saturday night fever. 19.21 Kenmerk. Actualiteiten. NOS 19.46 Socutera. Voorlichtings film Rode Kruis. 20.00 Journaal. VPRO 20.28 Aanvallen van uiter sten. Uitzending in het kader van het Holland Festival. Afl.: Techniek. NOS 23.05 Journaal. 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 18.30 18.45 19.00 19.12 NOS 22.30 22.45 Nieuws voor doven en slechthorenden. Staatsloterij. Eerste trekking van de 725ste loterij. Sesamstraat. Jeugdjournaal. Journaal. Politieke partijen. Zendtijd voor de PSP. Minibios. Mini-uitgave van de Kinderbios. Mars door de hel. Zes delige Australische serie naar de roman van Nevil Shute. Eerste en tweede aflevering. Liv Ullmann. Ruud ter Weyden praat met Liv Ullmann over haar werk voor Unicef. Journaal. Oen Haag vandaag. Parlementaire rubriek Cinevisie. Filmrubriek. Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.10 Journaal. 16.15 Dat waren nog ©en» tijden. Programma over Hazy Osterwald. 17.00 Wij kinderen van klas 3 D. Reportage over Integratie gehandicapte kinderen. 17.50 Jour naal. 18.00 Actualiteiten. Regionale nieuwsrubriek. 18.25 Christian en Christiana. Afl.: De beslissing. 19.00 Stefan Karwowskis ervaringen. Afl.: Beetgenomen. 20.00 Journaal. 20.15 Sorry. Tv-spel van Carol Bunyan. 21.45 Het miljarden-ding. Program- DUITSLAND 2 16.00 Journaal. 16.04 Anderland. Kinderprogramma. Aansluitend: Jour naal. 16.35 Kiwi - avontuur in Nieuw- -Zeeland. Jeugdserie. 17.00 Jour naal. Aansluitend: Nieuws uit de deel staten. 17.15 Tele-magazine. 17.53 Rokende Colts (Gunemoke). Ameri kaanse westernserie. Aansluitend: Journaal. 18.20 Rokende Colts. Tweede deel. 18.57 ZDF-Uw pro gramma. 19.00 Journaal. 19.30 Tele- motor. Automagazine van Harry Vale- rien. 20.15 ZDF-magazine. Informatie en opinies. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Woenadaglotto. 21.25 De Denver- -clan (Dynasty). Amerikaanse serie. 22.10 De 17de juni 1953. Reconstruc tie arbeidersopstand DDR. 23.10 Adieu, stille. Franse politiefilm van Pierre Granier-Deferre (1975). 00.40 DUITSLAND 3 WDR: 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Tv-curaus Engels. 18.30 Sesam straat. 19.00 Het actuele uurtje. 20.00 Journaal. 20.15 Cate Centraal. Programma van de Oostenrijkse tele visie. 21.50 Verslaggever buitenland. Vancouver-notifies. 22.20 De een zingt, de ander niet. Franse speelfilm van Agnes Varda (1976). 00.15 Jour naal. BELGIE BRT 1 18.00 Appie. Tekenfilmserie. 18.05 Belfi en Lillibit (11). Tekenfilmserie voor de Jeugd. 18.25 Aubrey. Teken filmserie voor de jeugd. 18.30 Circus Rondau. Vlaamse jeugdserie. Derde afl.: Stefan. 18.55 Pascal. Belgische documentaire van Yvan Lemaire. 19.40 Mededelingen. 19.45 Nieuws en sportberichten. Aansluitend: Weerbericht. 20.10 Van 9 tot 5. Ame rikaanse komische serie. Derde afle vering. 20.35 De dood van een scho lier. Duitse tv-serie. Derde afl.: De le raren. 21.35 Premiere-magazine. Filmrubriek over Cannes. 22.25 Jour naal. Aansluitend: Coda (poezie). 22.50 Televox. Enkel voor de Belgen in Duitsland. BELGIE BRT 2 19.00 Tijdrover Hengelen (3). 19.10 Nieuwtjes uit Uhlenbusch. Duitse jeugdserie. Afl.: Het portret van va der. 19.40 Mededelingen. Met: Over zicht programma's. 19.45 Journaal en sportberichten. Aansluitend: Weerbericht. 20.10 Rijk en vreemd. Engelse komedie van Alfred Hitch cock (1932). 21.30 Boeien breken. Programma van de KTRO. BELGIE FRANS 1 17.10 ONEM, Informatie voor werk zoekenden. 17.25 Cine-vacancea. Vakantieprogramma voor de jeugd. 18.15 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië et a Bruxelles en couleur». Spelprogramma. 19.08 Ce solr. Actualiteiten. 19.25 Flash minu te papillon. Consumententlps. 19.30 Journaal. 20.00 La chasse aux tre- tors. „Schatten zoeken" op Madeira. 21.05 Le temps d'une republique. Herhaling historische tv-film over het Derde Rijk. Eerste deel: Strijdens- moe. 22.35 Journaal. BELGIE FRANS 2 19.00 Un autre regard. Vraaggesprek met mgr. Danneels. 19.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 20.00 Zie België Frant 1. ENGELAND BBC 1 16.00 WK Cricket. 16.51 Unbilled ethnic health commercials. 16.55 Play school. 17.20 Boes cat. 17.40 Jeugdprogramma. 18.05 John Cra ven's newsround. 18.10 Wildtrack. Jeugdserie. 18.35 Jeugdprogramma. 18.40 Journaal. 19.00 Nationwide. 19.45 Triangle. 20.10 Please don't eat the dalaies. Amerikaanse film (1960). 22.00 Journaal. 22.25 The black adder. 22.55 Come dancing. 23.40 WK CrickaL 00.18 Journaal. 00.20 Flamingo Road (2). Ameri kaanse serie. 01.10 Weerbericht. ENGELAND BBC 2 20.35 Journaal. Met: Nieuws voor do ven en slechthorenden. 20.40 Travel show. 21.10 Chronicle over Egypt. 22.00 Pinkerton's progress. Serie. 22.30 The way ol the warrior. 23.10 Empire Inc. 00.00 Newsntght. 00.50 Racing. Royal Ascot. 01.11 Maths. 01.35 Technology. ENGELAND ITV 17.45 What's happening? 18.15 Hap py Days. 18.45 Nieuws. 19.00 About Anglia. 19.35 Crossroads. 20.00 Where there's life. 20.30 Coronation Street. 21.00 The Morecambe and wise show. 22.00 Jemima Shore in vestigates. 23.00 News at ten. 23.30 Obsession. 01.30 Epiloog. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.00 Schooltelevi sie. 10.30 Open echool-ROF. Fries programma. 11.00 Schooltelevisie. 13.00 Nieuwe voor doven en slecht horenden. TROS: 16.00 In vogel vlucht Vanmiddag: Schoonhoven. 16.15 Sons and daughters. Australi sche familleserle voorlopig laatste af levering. 17.00 Weekend weersver wachting. Door Jan Pelleboer. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 08.10 Schooltelevisie. 09.25 Het pro gramma mat de muit. 10.00 Jour naal en achtergrondinformatie. 10.23 Sorry. Herhaling. 11.50 Um- echau. 12.10 ZDF-magazine. 12.55 Perecverzicht. 13.00 Journaal. 13 15 Videotsxt voor iedereen. 15.40 Vide otex! voor iedereen. 16.10 Journaal. 16.15 Wa leven alleen als we reizen. Reportage over zigeuners. 17.00 Kas- par Schmeck (4). Jeugdserie. 17.40 De drie rovers. Tekenfilm. 17.50 Journaal. 18.00 Actualiteiten. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 15.57 ZDF-Uw programma. 16.00 Journaal. 16.04 Lichaamstaal. Serie over lichamelijke uitdrukkingsmiddelen. Aansl: Jour naal. 16.35 Grisu, de kleine draak. Italiaanse tekenfilmserie. 17.00 Jour- naaL Aansl.: Nieuws uit de deelsta ten. 17.15 Tele-magazine. 17.50 De burgemeester. Duitse serie over ge meente-politiek. Aansl: Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 08.00 Gyrhnastiek. 08.10 Schooltelevisie. 09.25 Het program ma met de muia. 10.05 Schooltelevi sie. 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Te- lecoilege I. Natuurkunde. BELGIE BRT 1 18.00 Appie. Tekenfilmserie BELGIE FRANS 1 12.00 Teletekst. 17.25 Cine-vacan cea. Vakantieprogramma voor de leugd. BELGIE FRANS 2 12.00 Tatotatst. ENGELAND BBC 1 07.30 Breakfast time. 10.15 Tv-cur- sussen. 14.00 Journaal en financieel nieuws. 14.30 Mr. Benn. Kinderpro- Ïramma. 15.00 You and me. 15.15 lusic time: Stemman. 15.35 Ladies tennis. Eastbourne. 16.51 Unbilled ethnic health commercials. 16.55 Play school. 17.20 Hong Kong Phooey. 17.40 Heidi. Jeugdserie. ENGELAND BBC 2 ENGELAND ITV 07.00 Daybreak. 08.00 Good mor ning Britain. 10.30 Schooltelevisie. 13.00 Gammon and spinach. 13.10 Get up and go. 13.30 The Sullivans. 14.00 New* at One. 14.20 Anglie nieuwe. 14.30 Crown court. 15.00 A plus. 15.30 Funny man. 16 30 Chintz. 17.00 Gammon and spinach. 17.15 Speedy 4 Daffy. 17.20 First post. 17.30 Rowans report. 17.45 Home. Radio vandaag HILVERSUM 1 - 16.30 (VOO) „Apekool" - 17.02 (EO) Onderweg - 18.06 Actualiteiten - 18.30 Jongerenprogramma - 19.02 Van U wil ik zingen - 19.25 De bijbel open'- 19.45 EO- metterdaad - 20.03 (NOS) Langs de lijn - 23.07 Met het oog op morgen - 0.02 (NCRV) Volg spot - 1.02 Metropolis - 2.02 Nach texpress - 6.09 Vandaag donderdag. HILVERSUM 2 - 16.00 (NOS) Wat een taal - 16.32 (NCRV) Studio 55 - 17.36 Actualitei ten - 18.20 Politieke partijen - 18.30 Humanistisch Verbond - 19.00 Lee soefeningen in de bijbel - 19.15 Zin gen bij het boek Genesis - 19.30 Theologische etherleergang - 20.03 Leger des Heilskwartier - 20.18 De wereld zingt Gods lof - 21.00 Vaak voorkomende opvoedingsproblemen: eetproblemen - 21.30 Even het hoofd bij het nieuws - 21.40 (NOS) NOS- service voor Surinamers - 22.10 Ra dio-volksuniversiteit - 22.40 Oorzaken en gevolgen van politieke en econo mische verwikkelingen - 23.00 Piano- werken uit de romantiek - 23.10 Mu ziek van eigen tijd. HILVERSUM 3 - 18.04 (KRO) De avondspits - 19.02 Eindexamenfestival - 22.02 Rocktem- pel. HILVERSUM 4 - 16.45 (AVRO) Gedichtenprogramma - 17.00 Overname Hilversum 2 - 20.00 (AVRO) Sonates van Johann Sebastian Bach - 21.15 Llederenreci- tal door Wolfgang Holzmaier, bariton en Thom Bollen, piano - 21.45 Allan Petterson. Radio morgen HILVERSUM 1 - 6.09 (NCRV) Vandaag donderdag - 8.06 Actualiteiten - 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? - 10.03 Muziekjes bij de koffie - 11.03 Het Hollands kwartiertje - 11.30 Twaal fuurtje - 11.50 Culinaire tips - 12.40 Middagpauzedienst - 13.06 Actualitei ten - 13.20 NCRV- globaal - 16.02 Goudenregen Ensemble - 16.30 Kleu terprogramma - 16.40 Van stad en land - 17.02 Rozegeur en prikkel draad. HILVERSUM 2 - 7.20 (AVRO) De AVRO-klok - 9.05 Gymnastiek voor de vrouw - 9.15 De werkbank - 9.33 NOS-service: voor de Turkse vrouw - 9.55 Bulten - 11.03 Duimeland - 11.10 Schoolradio - 11.33 Kijk op kunst - 12 00 De AVRO-klok - 13.10 De slag bij Nieuwspoort - 14.00 (NOS) Oorlogs voorbereiding en vredesverwachting - 14.33 Radiovolksuniversiteit - 15.03 (KRO) Boekenwijsheid - 15.20 Maga zine over kerk en samenleving - 15.32 De wereld op donderdag. HILVERSUM 3 - 7.02 (TROS) De havermoutshow - 9.02 Kas van lersel met continu mu ziek - 11.03 Polderpopparade en de Nederlandstalige top 10 - 13.03 50 pop of een envelop - 15.03 Tros top 50 - 18.04 (NOS) De avondSplts - 19.02 (TROS) De Engelse popmuziek in de jaren '50 en '60 (42). HILVERSUM 4 - 7.02 (VARA) Morgenrood - 9.00 Dezso Rankl, plano - 10.15 Zo klonk het vroeger: composities van Brahms - 11.25 Muziek van deze eeuw - 12.25 Operette - 13.05 Holland Festival journaal - 13.07 Enjoy the music: por tret van Dame Myra Hess (3) - 14.30 (EO) Orgelbespeling - 15.00 Klassieke klankjuwelen - 16.00 Woord en lied - 16.40 Theologie naar de H.Schrift - 17.00 Overname Hilversum 2. NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilversum 1 elk heel uur, 24 uur per dag. Op Hil versum 2 op elk half uur van 7.30 uur tot 17.30 uur, voorts om 7.00. 8.00, 13.00, 18.00. 20.00, 22.30 en 23.55 uur. Op Hilversum 3 op elk heel uur van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversum 4 om 7.00. 8.00 en 13.00 uur DUITSLAND 1 20.15 Sorry. Het tv-opel „Sorry" van Carol Bunyan schildert het leven van twee Engelse secretaresses. June is het type van een ouwe vrijster, Kate is precies het tegenovergestelde. Ze is aanhangster van een vrouwenbe weging, uitdagend en kattig. Moeilijk is hun leven niet, de verhouding met hun baas is door de jaren heen routi ne geworden. Over hun privè-proble- men durven de vrouwen niet met el kaar te praten. Tijdens de middag pauze gaat June naar haar bedlegeri ge moeder, terwijl Kate met een mon teur afspreekt om iets te gaan drin ken. Hij lokt haar naar zijn huis. waar het tot een ernstige bedreiging van Kate's teven komt. 21.45 Het miljarden-ding. Ondanks de economische recessie blijven de reclame-uitgaven in West-Duitsland groeien. Vorig jaar gaven de Duitse ondernemers 13 miljard DM uit aan de klassieke reclame-media, zoals dag- en weekbladen en geïllustreerde bladen. Toch dreigt voor de gedrukte bladen al het gevaar van de zoge naamde „nieuwe media", de electro- nische reclamemiddelen. De televisie- en radioreclame steeg In 1982 buiten proporties. Dit programma onder re dactie gaat analyseren of deze trend een teken is voor de toekomst. DUITSLAND 3 22.20 De een zingt, de ander niet. Twee vrouwen, Pauline (Valerie Mai- resse) en Suzanne (Therese Liotard) komen door de ervaringen met hun mannelijke partners en alle moeilijk heden, die daar uit voortvloeien, bij elkaar. Ze zijn volkomen eikaars te genpolen. zowel qua uiterlijk als in karakter. Samen zoeken ze. ieder op hun eigen wijze, naar hun geluk BELGIE BRT 2 20.10 Rijk en vreemd. In 1932 maak- 1e Alfred Hitchcock nog ironische ko medies zonder suspense, waarin hij wel al een scherpe kijk op de mense lijke zwakheden liet blijken. In „Rijk en vreemd", met Henry Kendall en Joan Barry, schetst hij de mislukte poging van een echtpaar om uit hun onbevredigend bestaan te ontsnap pen. Fred heeft de buik vol van zijn kantoorleven, als plotseling een rijke oom hem geld geeft voor een boot reis om de wereld. Vol verwachting storten Fred en zijn vrouw Emily zich In het avontuur Een echte droomreis wordt het echter niet. Ze worden zee ziek en ook hun verhouding heeft door de jaren aardig wat deuken op gelopen. Na wat avontuurtjes en de dood in de ogen gekeken te hebben, kragen ze toch een andere kijk op het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 15