Dire Straits9 til mm uziek ook voor middelbare leefti jd Jan de Groot uitgeschakeld tijdens Estec-toernooi Een echte en een valse Gainsboro ugh Wereldharpcongres in Maastricht Voorstellen werkgroep orkestenbestel moeten onverkort uitgevoerd Matige prestaties „Leidse" zwemmers FC Lis* beperk:. verlies» tegen P r1 Ajax k SPORT/KUNST CeidóeGoinmtt WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGIM Russische acteur Popov overleden MOSKOU De Russische acteur An drei Popov die zowel op het toneel als in de film in de Sowjet-Unie bekend heid genoot, is op 66-jarige leeftijd overleden. Als één van de voornaamste spelers van het Moskouse Kunsttheater maakte hij vooral naam in werken van schrijvers van het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Een glansrol van hem was die van de hoofdpersoon in ,De inspecteur-gene raal' van Gogol. Het Russische persbu reau TASS vermeldde dat zijn beste rollen behoorden tot „de goede presta ties van de socialistische realistische kunst". Daarvoor ontving hij de titel van .volksartiest van de Sowjet-Unie' en verscheidene staatsprijzen. MAASTRICHT Drie jaar geleden kwam een eind aan de jaarlijkse harpweken, die aanvankelijk in Breukelen en la ter op enkele plaatsen in Zuid-Limburg werden gehouden. De initiatiefneemster, de harpiste Phia Berghout uit Maas tricht, voelde zich te oud en bovendien bleek bij harpisten meer behoefte te bestaan aan een internationaal tweejaar lijks congres. Dit heeft geleid tot de oprichting van een in ternationale overleggroep, de in Amerika gevestigde organi satie World Harp Congress Incorporated. Dit instituut heeft de woonplaats van Phia Berghout, Maastricht, aangewezen om aldaar het eerste wereldharpcongres te houden van 8 tot 15 juli. De organisatie is in handen van de pas opgerichte Maastrichtse stichting Phia Berghout, waarvan prof dr. J. Lemmens voorzitter is en mevrouw Berghout bestuurslid. Er is een reeks avondconcerten voorzien, waaraan onder meer de Koninklijke Militaire Kapel, het Internationaal Jeugdensemble en het Paragonensemble uit Glasgow deel nemen. Voorts een groot aantal recitals van jonge harpisten, die bij internationale concoursen winnaar zijn geworden, een tentoonstelling over oude en moderne harpen met spe ciale uitvoeringen van harpisten voor kinderen en een le zingcyclus, waarbij aandacht wordt geschonken aan de harp in diverse muziekgenres. Aan het eerste wereldharpcongres in Maastricht nemen meer dan 200 harpspelers en -speelsters deel uit 25 landen, waaronder vrijwel alle West- en Oost-Europese staten, Bra zilië, Japan, Australië, Canada, Korea en Israël. Als eerste muziekkorps in Nederland heeft de Koninklijke Militaire Kapel een harpiste aangetrokken; aan zestig Nederlandse muziekscholen worden harplessen gegeven en in de volks muziek wordt de harp steeds meer betrokken. Concert van Oir# Straita Jaap Eden- hal Amsterdam. Mark Knopf Ier (gi taar), Hal Lindes (gitaar), Alan Clark (toetsen), John llsley (bas), Terry Williams (drums). Gasten: Mel Col lins (sexofoon) en Tommy Van Oei (toetsen). Herhalingen: vanavond: Jaap Edenhal Amsterdam, 16 juni: Ahoy' Rotterdam. Het maken van de filmmuziek voor Local Hero heeft een dui delijk effect gehad op Mark Knopf Ier. Dat bleek gister avond tijdens het derde con cert dat hij met zijn groep Dire Straits in Nederland gaf. De show is een bijna non-stop mu- ziek-gebeuren geworden, waarbij de snelle vingerzettin gen, die we van Mark gewend waren, zo goed als helemaal zijn verdwenen. Hij bedient zich nu van langgerekte ak koorden, waarbij vooral in ou dere nummers de tekst een ondergeschikte rol is gaan spe len ten opzichte van de mu ziek. Mark Knopfler blijft een van 's werelds beste gitaristen. Daar liet hij tijdens het optre den in de Jaap Edenhal in Amsterdam geen twijfel over bestaan. De manier waarop hij de snaren feilloos bedient, is nog altijd adembenemend im posant en meeslepend. Het pu bliek in de uitverkochte hal was dan ook diep onder de in druk en razend enthousiast over de wijze waarop hij het Dire Straits werk uitvoerde. De vakkundig spelende muzi kanten aangevuld met saxofonist Mel Collins en tweede toetsenist Tommy Van Mark Knopfler laat zijn soli ragfijn uit de speakers weerklinken. Del met wie hij samen Dire Straits vormt, spelen daarbij een secundaire rol. Ze staan op het podium om hèm te dienen. Al bij het eerste nummer blijkt Mark's uitstapje naar de film te weerklinken. Once Upon The A Time In The West is een melodramatische composi tie geworden, goed voor een publiek van middelbare leef tijd. Er zijn tijdens de show veel in strumentale uitspattingen in rustgevende akkoordschema's en in een nieuw arrangement. Zo ook bij songs als Expresso Love en Romeo and Julliet. De laatst genoemde wordt wonderschoon uitgevoerd met een heel leuke piano-invulling van Alan Clark. Mark wordt daarbij verlicht door een don kerpaarse spot. Hoewel de lichtshow indrukwekkend is, gebeuren er op het toneel geen spectaculaire dingen. Dire Straits-muziek is ook om naar te luisteren en volop van te genieten en dat kan... ook al zijn de wat fellere rock roll- uitstapjes op één hand te tel len. Het is niet echt verrassend wat de uit Engeland afkomstig groep brengt, maar wel bijna perfect. De „gouden handen" van Mark Knopfler laten de soli ragfijn uit de speakers weerklinken, de stem is echter minder. Vooral op het einde van het concert, wanneer Tunnel Of Love wordt ingezet, kloppen de akkoorden niet met de zang, is het alsof Sul tans Of Swing nog een keer weerklinkt. De groep verliest zichzelf ook een aantal malen in de spontane improvisaties die ontstaan. Het zijn echter kleine oneffenheden. De show is prachtig opge bouwd. Er worden spannings velden geschapen die uitmon den in ware hoogstandjes. De uitvoeringen van het in een calypso jasje gestoken Porto- bello Belle bijvoorbeeld of een sentationele uitvoering van Private Investigations dat vloeiend overloopt in Sultans Of Swing. Het publiek kon er geen ge noeg van krijgen. Zelfs nadat na de eerste toegift (het in- drukwekkënde Telegraph Road) het vuurwerk op het to neel is afgegaan, dwingt de uitverkochte zaal Dire Straits terug te komen. Als de lichten niet waren aangegaan, stond de groep er waarschijnlijk nu nog, want echt genoeg krijg je van Dire Straits eigenlijk nooit. HANS PIËT TORONTO Een veilingmeester in Toronto in Canada heeft een schilderij dat van de Britse meester Thomas Gainsborough zou zijn teruggetrokken, omdat precies hetzelfde doek ten verkoop werd aangeboden in Euro pa. Een woordvoerder van het veilinghuis, die schatte dat de .Canadese' Gainsborough een portret van de echtgenote van de schilder, Margaret 50.000 Ameri kaanse dollar zou hebben opgebracht, sprak over een „verbazingwekkend toeval". Zijn Gainsborough is echt bevonden door de Britse deskundige Sir Ellis Water- house. De veilingmeester in Toronto zag echter een ad vertentie van het Britse veilinghuis Sotheby, waarin de verkoop van een in Monaco berustend portret van Mar garet Gainsborough werd aangekondigd. „Ik kon mijn ogen niet geloven", zei woordvoerder Erik Peters van het Canadese veilinghuis Waddington. „Zij deelden mij mee dat hun Gainsborough sinds 1917 in handen is van een Franse familie". Expert Waterhouse heeft zijn erkenning van de Canadese Gainsborough aangehouden en de hoop uitgesproken dat men beide schilderijen naast elkaar kan hangen en onderzoeken. Kunstenaarsfederatie: AMSTERDAM De voorstellen die de Landelijke Werkgroep Orkestenbestel heeft gedaan aan minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur moeten onverkort worden uitgevoerd. Dit standpunt heeft de Federatie van Kunstenaarsverenigingen giste ren kenbaar gemaakt aan alle betrokkenen. Minister Brinkman heeft zijn stellingname ten aanzien van het rapport nog niet bekend gemaakt. Hij zou dat vandaag doen bij het zogenoemde subsidiëntenoverleg. Aan de vooravond van dat overleg waarschuwt de federatie er voor dat indien de voorstellen van de werkgroep niet in hun geheel worden uitgevoerd de niet-symfonische muziekuitingen het slachtoffer zullen worden. Het rapport van de werkgroep is in feite een bevestiging van wat de federatie zelf in haar nota van maart al heeft gezegd over de niet-symfonische muzieksectoren zoals de kamermu ziek, jazz en geïmproviseerde muziek, elektronische en popmu ziek. De federatie beschouwt het rapport van de werkgroep in clusief de aanbevelingen op het punt van de symfonie-orkesten als het aangeven van de juiste richting voor een toekomstig mu ziekbeleid. Andere kunstenaarsorganisaties zoals de Kunstenbond FNV en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hebben het rapport van de werkgroep vierkant van de hand gewezen. Zij vrezen een verschraling van het muziekaanbod als gevolg van het opheffen van orkesten en verlies van arbeidsplaatsen. R.K. Technische SchoJ „Don Bosco", Leiden J R. C. Turenhout. R. Vink, P. Blok. I L. A. M. v.d. Eijkel. E. Gom C. M. Jense. M. de Jong. R. A. Ko«F Kraan. M. Krook. R. J. J. Muld Rood akker, H. A. N. van Rl|n. H. J.j J. Stam, P. A. Veiling. H.T.I v.d. Zwan Elektrotechniek R. Abma, S. Ai A. J. v.d. Berg. A. van Bladel, W J. 0 E. W. Mantel. man. C. J. M. Overbeek. E. E. M. M. van Polanen. S. M Rompa. Spek. M. Baytemur. v.d. Broek. E. Chen, H. P. Donkers. J. B. Goerdat. M. V Ham. J. W. Hillebrand. V. J Janss de Jong. F. M. Keereweer. D. M. J J. Riethoven. N. J. Roovers. G. J. H H. F. Sanders. E. C F. Schaap. Slingerland. R. H. Traas. H. Ugur. Qti H. T. J. Vogelaar. E. G. M. v.d. Wil» Wlttebol Fijnmetaalbewerken M. Donker,L Hoogenboom, S. J. Oei. P C. HiepJt senie. J. Kamsteeg. A. Mieremet. Vewwaqljk. Metaalbewerken P. A. H. Willem#! P. v.d. Berg, M. van Glezen. H. I. If brander. F. Steenvoorden. R. J.| Inbrekers betrapt fe NOORDWIJK De van Noordwijk heeft tw brekers op heterdaad F De politie kreeg de r dat er een verdachte aii de Herenweg stond. Di trouille die voorzichtig^ kijken zag een meisje L auto zitten. Na enige mifva wachten verscheen eenji spersoon, waarna de polifc controle overging. De f man, een 23-jarige Hag ai bleek in het bezit te zijj E gouden sieraden, die evL voren waren gestolen ufl] woning aan de Beeklaait meisje, een 21-jarige Hji stond op de uitkijk. Beidtbn: overgebracht naar het pLai bureau en na verhoor hqn j zonden. De Hagenaar ber eerder met de politie in i king te zijn geweest en i. slaafd aan verdovende njn len. I LEIDEN De deelname van de als eerste geplaatse Jan de Groot aan het Es- tec-toernooi duurde in het herenkelspel C slechts één ronde. Dick Zaadnoordijk van Leidse Hout sloeg de Katwijker overtuigend uit het toernooi 6-2, 6-1. Het was niet de enige verras sing in deze categorie. Ed He- deman, favoriet nummer twee, moest het veld ruimen voor Hinnen. De papieren nummer vier, Piet Parlevliet, won wel de eerste set met 6-0 van Joop Beugelsdijk, maar zag zijn op ponent vervolgens een opmer kelijke opleving meemaken: 6- 3. 6-2. Ook de dames C-categorie kende enige onverwachte wendingen. De winnares van vorig jaar en daarom favoriete Doris Knott ging in de span nendste partij van de dag te- nonder tegen Pat Heyligers. 7- 6, 7-6. Inge van Zuuren bleef met moeite op de been tegen Thea de Gunst: 3-6, 6-2, 6-1. In de mixed C werd de Unicum mixed Thea Hartwijk/Joost Rodenburg het toernooi uitge slagen. Wally van Schoten en Nel Vogelaar zorgden voor deze stunt: 1-6, 6-2, 7-5. Lisse Frans Grimbergen heeft dit jaar goede kansen het toernooi van Lisse winnend te beëindi gen. Het herenkelspel B kent een niet zo sterke inschrijving als vorig jaar en Grimbergen is dan ook aan zijn stand ver plicht andere geplaatste spe lers als Waldo Jansen, Marcel Vink en Anne Jan van der Meer voor te blijven. In de B klasse won Roy Mooy- man tenkoste van Michael Dijkstra: 6-2, 6-4. Marcel Vink bleef Mark Nagelkerken met 6-2, 6-2 gemakkelijk voor, ter wijl Stephan Faas Roel Bosma slechts twee games gunde: 6-2, 6-0. Bij de dames zal Ingelise Drie huis in haar vroegere thuisha ven winnend eindigen. Zij zet te al een stap in de goede rich ting met een eerste-ronde-zege op Hanneke Rother. Henny Fehling en Ellen Henneman hebben eveneens een plaatsje op de favorietenlijst gevonden. Henneman won in de eerste ronde van Astrid Véenman: 6- 0, 6-1. Petra Velzel bereikte de volgende ronde via een zege op Jannie Kaaien: 3-6, 6-1, 6-1. Juliëtte Grimbergen boekte een opvallend gemakkelijke overwinning op Marlies van Balen: 6-1, 6-2. In C voert Ruud Warmerdam de plaatsingslijst aan voor Frans van Gerven en Wil Al- bers. Nummer vier. Jan Sie- merink, werd voortijdig de weg versperd door routinier Ton Grimbergen: 6-2, 6-1. Bij de dames is Riet van Balen kanshebster nummer één. Wieneke den Otter, Liesbeth Hogervorst en Anne-Marie Jünger volgen haar op het lijs tje favorieten. De Munnik De grootste verrassing in Lei derdorp viel in het herenen kelspel D, waar de favoriet Cock Zevenhoven door de fi nalist van het TEAN-toernooi Carl van Uden werd terugge wezen: 6-1, 6-1. Ook in C moest een geplaatste speler het veld ruimen; Martijn Krans maakte plaats voor OLTC'er Marco Visser. In B was de overwinning van Marcel de Bakker op Johan Vis een opvallende zaak: 2-6, 6-1, 6-3. Wedstrijdleider Hans van Bijsterveld overleefde de eerst? ronde tegen Heiko Loos: 7-5, 6-3. WILLEM SPIERDIJK Overige uitslagen De Munnik: HEC J. Kooreman - S. Nijhof 6-4. 6-3. O ten Bosch - Van Togen 6-1, 6-1. J.W Nijhuis - Wijnveldt 6-0. 6-4, B. Krans - Sijpkens 6-4. 6-3, P. Chin a Fung - Hoekstra 7-5. 6-4, H. Loos - G. Chin a Fung 6-1. 6-0. H. de Jong - E. van Oei 6-4. 3-6. 6-3. M. van der Berg - R Cardinaal 6-2. 6-2. J. Gerrese - L Tjebbes 7-6. 6-4. DEC: I. van Seeters - N. Weijermans 5-7. 6-4. 6-2. T van Velzen - T Hen- nipman 6-3. 6-1, D. Euser - M Leu- nissen 6-3. 6-1. A. Oudshoorn - M Goldstaub 6-0. 3-6. 6-3. E. de Vilder - A. Snellenberg 6-2, 6-4. Van onze zwemmedewerker LEIDEN - Door het koude weer van gisteravond zijn er tijdens de vierde ronde van de kring-zwemkampioenschap- pen geen geweldige prestaties geleverd. Toch wisten drie le den van De Zijl/LGB uit Lei den. twee zwemmers van AZ- C/Alphen en een estafette ploeg van AZC de limiet voor deelname aan de Nederlandse Zomerkampioenschappen te behalen. Van De Zijl/LGB waren dit: Jolanda Laterveer (meisjes geb. 1970), René Cor- reljé (jongens geb. 1968) en Ed ward Maasdijk (heren). Zij ble ven alle drie op de 100 m vlin derslag onder gestelde tijd. Laterveer tikte als eerste aan in 1.13.0 (limiet 1.14.0). Ook Correljé en Maasdijk werden kringkampioen. Correljé zwom 1.05.0 (limiet 1.07.0), ter wijl Maasdijk aantikte in een tijd vah 59.8 (limiet 1.01.0). Van AZC/Alphen was het Kees Vervoorn die als tweede aantikte op de 100 m vlinder slag heren en slechts 0.1 secon den onder de gestelde limiet- tijd bleef. Zijn clubgenoot Jim my Lassooy behaalde een li miet op de 200 meter wissel slag jongens geboren 1968. Lassooy finishte als eerste in 2.23.9. Hiermee bleef hij 3.1 se conden onder de gestelde tijd. Tenslotte was het nog de esta fetteploeg van AZC bestaande uit bovengenoemde Lassooy, René Rieken, Gijsbert v.d. Leeden en Sander Verheul. Ze bleven ruim 10 seconden on der de limiettijd van 9.00.0 op de 4 x 200 meter vrijeslag jon gens onder 16 jr. De overige uitslagen zijn: 4 x 100 m vrijeslag dames: 1. LZ (bestaande uit S. Bakker. K. v.d. Linden. Y. Mulder en H. Lasschuyt) 4.28 7. 2. ZVS (Sas- senheim) 4.30.5. 3. AZC 4.32.6. 4 x 200 vrijeslag heren: 1. AZC 3.53.9, 2. Zijl/LGB (R. Haasnoot, H. Bouwmeester. H. Lalau en E. Maas dijk). 3.58.5, 3. BZ&PC (Bodegraven) 100 m schoolslag m.o. 1972: 1. Winny van Deelen (LZ) 1.34.4. 2. Ilja van Ree (AZC) 1.34.9, 3. Pauline Stastra (LZ) 1.36 3; idem meisjes 1971: 1. El len Bast (GZC) 1.28.7. 2. Sandra Vol kerijk (AZC) 1.31.5. 3. Carola van Hunnik Noord wijkerhout) 1.32.3; idem jongens 1972: 1. Martin Bartels (LZ) 1.33.5. 2. Ronald Thierry (LZ) 1.35.9, 3. Jan Willem van de Hoek (Boskoop) 1.36.3; idem jongens 1971 1. Rogier Bokelman (Baanders) 1.34.3. 2. Dennis van Ravenswaay (BZ&PC) 1.34.3. 3. Leen Wengerden (Boskoop) 1.34.4. vlinderslag m.o. 1970: 2. Mi- (Zijl/LGB) 1.15.8. 3. Hans van Hees (LZ) 1.19.0; idem jongens 1968: 2. Wilfred Bontje (Boskoop) 1.07.9, 3. Jimmy Lassooy (AZC) 1.09.7; idem jongens 1967: 1. Gijsbert van de Lee den (AZC) 1.06.9, 2. Sander Klaren (Boskoop) 1.09.9, 3. Edwin van Vel zen (Donk) 1.10.0; idem heren: 3. Ed win van Houten (BZ&PC) 1.05.0. 200 m wisselslag m.o. 14: 1. Yvonne de Kier (AZC) 2.40.7. 2. Mireille Cor reljé (Zijl/LGB) 2.42.3, 3. Jolanda Laterveer (Zijl/LGB) 2.42.9; idem m.o. 16: 1. Helga Lasschuyt (LZ) 2.40.0. 2. Sylvia Bakker (LZ) 2.41 6. 3. Steffie v.d. Niet (NZ&PC Noord- wijk) 2.44.2; idem dames: 1. Erica den Boer (Sassenheim) 2.46.2, 2. Es ther Rebel (Katwijk) 2.46.9, 3. Karin Beukema (Boskoop) 2.47.2. 200 m wisselslag j.o. 14: 1. Jaco de Jong (Boskoop) 2.36.2. 2. Marco Mul der (LZ) 2.38.5, 3. Hans van Hees (LZ) 2.44.1; idem j.o. 16; 2. René Rie ken (AZC) 2.24 4., 3. Wilfred Bontje (Boskoop) 2.29.3; idem heren: 1. Kees Vervoorn (AZC) 2.18.6. 2. Erik Rie ken (AZC) 2.20.2. 3. Edward Maas dijk (Zijl/LGB) 2.20.6. 4 x 200 m vrijeslag m.o. 16: 1. AZC 9.47.9, 2. Zijl/LGB (bestaande uit Jo landa Laterveer, Patricia Distelveld. Ingrid Kerkvliet en Mireille Correl jé) 9.52.7. 3. Boskoop 10.14.7; idem 1.0. 16: 2. Boskoop 9.14.7. 3. Zijl/LGB (bestaande uit Leon Luyten. Hans Bouwmeester. Bob van de Staak en René Correljé) 9.36.4. reille Correljé (Zijl/LGB) 1.150. 3. Patricia Distelvelt (Zijl/LGB) 1.17.5; idem meisjes 1969: 1. Yvonne de Kier (AZC) 1.12.5. 2. Heieen Cor- nelissen (Boskoop) 1.18.6, 3. Karin de Jong (Donk) 1.19.7; idem meisjes 1968: 1. Sylvia Bakker (LZ) 1.14.1. 2. Renate van de Kraats (Boskoop) 1.18.3, 3. Bianca van Velzen (Donk) 1.21.1; idem meisjes 1967: 1. Helga Lasschuyt (LZ) 1.11.2, 2. Annemieke Wesselman (Alkemade) 1.14.3. 3. Mi randa Scheer (BZ&PC) 1.18.7; idem dames: 1. Carla Meywaard (Sassen heim) 1.13.7, 2. Yvonne Zwaan (AZC) 1.16.8, 3. Karin v.d. Linden (LZ) 1.18.0. 100 m vlinderslag jongens 1970: 1. Marco Mulder (LZ) 1.13.9, 2. Pas cal Bontje (Boskoop) 1.17.9, 3. Kjeld Boonstoppel (Katwijk) 1.20.5; idem jongens 1969: 1. Jaco de Jong (Bos koop) 1.13.1, 2. Bob van de Staak Opbrengst nieuw ruitersportblad voor gehandicapten DEN HAAG In Hotel des Indes is gistermiddag het eerste Ruitersport Informatieblad van de Haagse Adviesgroep Hippi sche Sport gepresenteerd. Dat gebeurde in de hal van het hotel in de aanwezigheid van Hoornblazers van de Koninklijke Ne derlandse Jachtvereniging, alsmede twee leden van de Bereden Brigade van de Gemeente Politie in gala-uniform te paard. Terwijl de paarden zich erg rustig hielden in het hotel werden de eerste exemplaren van het informatieblad aangeboden aan de Haagse wethouder van Jeugd, sport en recreatie de heer P. Vink en de heer H.van den Hout, adjudant en stalmeester van Konin gin Beatrix. Voorzitter Peter van der Wansem van de Haagse Adviesgroep Hippische sport: Wij hebben dit blad kunnen uitbrengen dank zij de medewerking van gemeente, het bedrijfsleven en particu lieren ruitersportenthousiasten. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Federatie Paardrijden Gehandicapten". Op voorhand mocht de heer F.Bischoff van Heemskerck als voorzit ter van de Federatie paardrijden gehandicapten voor de federa tie afdeling Den Haag al een cheque in ontvangst nemen. Kansen BVO gereduceerd LEIDEN Door bij het hoc key en tennis op een matige elfde plaats te eindigen zijn de kansen van de basketbalvere niging BVO op de eindover winning van de Alphense ïportontmoeting danig geredu- :eerd. De basketballers gaan nog wel aan de leiding, maar hoeven niet meer in actie te komen. TEAN, dat achter de ook uitgespeelde volleybalclub DAC de derde plaats inneemt, lijkt nu de grote favoriet voor de eindzege. Het onderdeel hockey werd een overwinning voor Al phense Boys. Zegerplas - de surfers - eindigde als tweede voor Aarlanderveen, TEio Rijnstreek. Onderwatert0 vereniging Atlantis sd- het tennis op zijn naanf] autopuzzelaars Mac RaJr tenniste zich naar een tf plek ATTC, HCA en IC gaerde legden in deze voif beslag op de andere eeljj plaatsen. L- Omdat DAC de basketbien Ie van Tempo won (13-1F digde de ploeg hier als <Lr, TEAN werd derde, Fj vierde. Met nog twee avonden v< boeg luidt de tussen! BVO 4225 punten, DACf TEAN 3840, Alphense 3434, AAV'36 3108. int dit Ajax' Peter Boeve legt aan voor de tweede Amsterdamse treffer. Rob Sutdorp, rechtsbuiten van FC Lisse, komt net te laat. LEIDEN Een con^ tie van het zaterdafita het zondagteam vatidt Lisse heeft voor 350(& schouwers een 0-5 laag geleden tegen j, De Amsterdammers der Cruijff, Lerby, vers, de tijdens de&n ming-up geblesseerd- raakte Olsen en de 1 có-gangers stonderi rust met 0-3 voor. In de zevende minui^ Ajax voor de eerste keef* Willem Kieft volleerde d bekwaam tussen de paltflk ter. Boeve schoot tien na later uit een moeilijke* raak, waarna Jan Mölb^ marge tot 0-3 verruimftje de rust maakte Willem]^ er 0-4 van en zorgdedj Schoenaker voor de 0-5 stand. Voor het Ajax-doel waiw van Beek gevaarlijk. HijJ'^ alleen Sjaak Storm (in r voor Galjé ingevallen), men de bal net naast.fe„e~ van der Laan en Peter zagen doelpogingen stand mislukken. Voor de wedstrijd opencl houder Kort de nieuwi dekte tribune, die plaal aan 700 toeschouwers, f houder verrichtte ook trap, terwijl leden v Mitsubishi parachutist op het veld landden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 12