„Alleen commissarissen kunnen een falende directie aanpakken" :onomie Beurs van Amsterdam MARKTEN Hagemeijer wil Indola overdoen aan Amerikanen Gulden kan weer naar top EMS klimmen QtidóaQowuvnt WOENSDAG 15 JUNI 1933 PAGINA 11 -entrumbank wil één ndelijke spaarbank ;i STERDAM De Centrumbank is voorstander van orming van één enkele landelijke spaarbank in Ne- ai gnd. In haar jaarverslag over 1982 wijst de bank n dat het hele bankwezen voor enorme investerin- ?i staat, vooral op het gebied van het betalingsver- n,Als de spaarbanken van de Spaarbankbond de iti wikkelingen willen blijven volgen en meebepalen, e gi zij op straffe van verder marktverlies hun grote p ntieel aan krachten moeten bundelen. |d e' oevoeging aan de stroppenpot heeft de Centrum- "t verhoogd van ƒ5,7 tot ƒ7,1 miljoen. De winst elfde van 37 tot 41 miljoen. Voor '83 verwacht de e een hoger bedrijfsresultaat. De Centrumbank is ?rl potste spaarbank van ons land en neemt een derde a! de spaarmarkt voor haar rekening. De bank gaat v, iar haar naam wijzigen in Verenigde Spaarbank. Akkoord stukgoed-cao haven Rotterdam nabij ROTTERAM Werkgevers en werknemers in de stukgoedsector van de Rotterdamse haven (4.200 werknemers) hebben gisteren na acht uur onderhandelen in vergaande mate over eenstemming bereikt over de cao voor 1983. Kern daarvan is een arbeidstijdverkorting van circa 9 procent, die 335 arbeidsplaatsen ople vert. De werknemers krijgen 22 roostervrije da gen en leveren daarvoor 4,9 procent van hun jaarsalaris in. De werkgevers dragen 4 procent aan de financiering bij. Beide partijen spreken nog niet van een principe-akkoord omdat de werkgevers willen dat nog een oplossing wordt gezocht voor het inbouwen van het overwerk op zaterdag in de roosters voor de werkweek. Het overleg was onlangs vastgelopen op de ar beidstijdverkorting. Werknemers eisten 24 roostervrije dagen, werkgevers boden er 21. Inkomen landbouwers gestegen DEN HAAG De inkomens in de landbouw zijn in 1981/82 vergeleken met het jaar daarvoor gestegen met gemiddeld 20.000 gulden tot gemiddeld 42.400 gulden. De spreiding van de inkomens bleef echter erg groot. Van de landbouwers kwam 14 procent nog niet toe aan een positief inkomen, tegen 26 procent in het jaar ervoor, toen er sprake was van een dieptepunt op het gebied van de landbouwinkomens. Dat blijkt uit gisteren bekendgemaakte gegevens van het Landbouw-Economisch Instituut. De investeringen in de landbouw zijn in 1981/1982 sterk teruggelopen vergeleken met voorgaande jaren. Het verdiende geld is vooral gestoken in het aflossen van leningen en verbetering van de liquiditeitspositie. In '81/'82 werd per bedrijf gemiddeld voor ƒ29.000 geïnves teerd, dat is f 10.000 minder dan het jaar ervoor en 27.000 minder dan het jaar daarvoor. Borsumij: beter resultaat eerste vijf maanden DEN HAAG Dank zij voltooi de reorganisaties waardoor de kosten zijn teruggebracht of ver liesgevende activiteiten zijn be ëindigd, heeft de internationale handelsmaatschappij Borsumij-, -Wehry in Den Haag in de eer ste vijf maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode '82 een duidelijk beter nettoresul taat behaald. De omzet daalde daarentegen met 5 procent aan gezien met uitzondering van de VS praktisch overal waar het bedrijf werkt, de recessie nog ge voeld wordt. INKT LEIDEN 14/06 Aanvoer totaal 5440, week- 6686. slachtrunderen 134. ge- ee 266. graskalveren 18. nuchtere m 2919. varkens 994. biggen 2. scha- en 1017. bokken en geilen gulden): stieren, per kg Ie .80-9.55. 2e kwal 8.40-8.7S. vaarzen, g ie kwal 7.95-9.15. 2e kwal 95. koeien, per kg 1e kwal 7,95-9.10. n 1.20-1.95. slachtzeugen, per kg elk- en kalfkoeien 2000-3050. 1800-2650, pinken 1250-1950. 650-1250, roodbonte nuchtere r lok en mest 385-650. zwart- 175-500, schapen 190-245. - goed - stabiel, nuchtere kalve- slijk goed - iets hoger, var- >1 - hoger, schapen en lam- viot - stabiel, geiten: mln- IEIUWSE EIERVEILING n 5»-52 gram 8,75, 1ARKT BODEGRAVEN IRAVEN - 14/06 Aanvoer 25 partijen. landel werden een prijs geno- n 8.15-8.80 per kg. 9.40 n 9.50 v r Boeren leid se iK Westland-Noord, dins- 4 juni. aardappelen 145-155; e 155-190; aubergines 140- >ieten rood 27-67; bloemkool courgettes 70-95; courgettes 75-100; komkommers 24-78; nmers krom 25-28; komkom- fot stek 28-47; komkommers krulpeterselie 128-151; me- net 410;meloenen oog 120- leloenen suiker 520-640; paprl-, 270-350; paprika groen 340- laprika geel 430-600; paprika 310-750; paprika wit 220-280; 15-70; pepers rood 2170- mfJpepers groen 810-880; poste- •90; prei 400-595; prinsessen- 620-690; radijs 530-980; sel- '135-136; sla 17-31; snijbonen .70; tomaten 820-1240; uien 51- v ia9estomaten 960-2000; ijsbergsla er%0. Hij fiI<fVENZANDE Westiand-Zuid. ^g 14 juni. aardappelen 170- andijvie 110-165; aubergines priOO; bieten rood 70-110; bladsla bleekselderij 120-230; bloem- "•325; bospeen 175-315; broc- -1300; Chinese kool 128-166. ,jttes 82-123; frankenthaler 2hjj|080; komkommers 23-74; 74-84; paksoy 60-155; papri- iesèd 280-350; paprika groen 230- itisson 25-75; pepers rood pepers groen 560-890; 3-50, prei 395-540; prin- in 510-720; pruimen 250; 13-46; rettich 90-l62;selderij i. 15-31; snijbonen 410-490; to- 79-1400; uien 30-70; venkel vleestomaten 1060-1990; 165-340. ijsbergsla 35-195. hillj- Oellt-Westerlee. dinsdag aubergines 160-380; bloem- 330, courgettes 71-94; kom- 25-78. komkommers mini lartj paprika rood 340-440; paprika al«10-490; paprika geel 250-690; •hotf Punt,9 190-340; radijs 28-52; 0 _ï34; gelichte sla 12-37; snijbo- e -*180-520; tomaten 820-1250; êe%riaten 1000-2100; ijsbergsla geql: ijsbergbollen 245-580. goud en zilver en zilverprijzen gister- vastgesteld (tussen hes de vorige prijs). Goud verkt: 37 780-38.280 >0-38.090); bewerkt; 40.200 j) (40.000 laten). Zilver onbe- kt: 1040-1110 (1040-1110); rkt: 1170 laten (1170 laten). buitenlands geld verk. aank e dollars 2.79 2.65 3.15 PaaL oona oona Spfc mark (100) 110.26 114.25 >eCp* (10 000) ifiacudo (100) vaijbese dollar mk (100) trank (100) (100) (100) kroon (100) I 132 50 36 00 38 25 30.00 15.74 3.05 4.05 AMSTERDAM „Eigen lijk zijn de commissarissen de enigen, die iets kunnen doen tegen een falende directie. De ervaring in Nederland is echter, dat commissarissen zelden be reid zijn krachtig in te grijpen. Betreft het fami lie-ondernemingen dan spelen overgevoelige fa milieverhoudingen ook een rol in dit geheel". Dit heeft mr. H. Ophof, be windvoerder van het Ogem-concern, gisteren gezegd op een studie bijeenkomst van het Ne derlands Centrum van Di recteuren over het leiding geven aan het herstel van een onderneming. Naar zijn ervaring komt het hoogst zelden voor, dat een be drijf door één enkele externe oorzaak in problemen komt. Een onderneming in moeilijk heden heeft een geleidelijk proces van afbraak achter zich, waartegen de leiding niet opgewassen bleek. De leiding zal dit echter zelden erkennen en veeleer „sprookjes'Vertel- len. Men maskeert de tekort komingen door te vertellen, dat er nog onverwachte mee vallers te verwachten zijn of dat concurrenten binnenkort het loodje zullen leggen, aldus de heer Ophof. Bankiers kunnen weinig doen tegen dit soort situaties, zolang, de onderneming nog voldoen de dekking biedt. Gewone schuldeisers kunnen al heel weinig doen. terwijl ook on dernemingsraden ondanks hun wettelijke bevoegdheden, slechts beperkte middelen hebben tegen een falende lei ding. Uiteindelijk zullen de bankiers het vertrouwen ver liezen en de kredietkraan slui- „Dan lijkt het alsof er een plotseling van buiten komende oorzaak is, die de onderne ming in moeilijkheden heeft gebracht". Volgens de heer Ophof kan de bewindvoerder, als eenmaal surséance is aan gevraagd, niet als crisismana ger optreden. Wel kan hij als hij berekend is voor zijn taak, meewerken aan een vorm van herstel. „Hierbij moet echter bedacht worden, dat de wette lijke positie van de bewind voerder passief is. De directie kan en mag niet handelen zonder hem, maar hij kan ook niet zonder de directie". De Ogem-bewindvoerder ver der: „In de praktijk is de posi tie anders. De bewindvoerder bepaalt grotendeels wat in de surséance gebeurt. De straf op niet gehoorzamen is het faillis sement. Een ernstige handicap is echter, dat hij niet zomaar directie, of commissarissen kan ontslaan". Veerkracht „In Nederland wordt maar moeizaam afscheid genomen van leidinggevende personen, die miskleunen hebben be gaan. Dit is èèn van de twee grote manco's bij de meeste grote reorganisaties. Mensen die niet meer functioneren of niet meer geloofwaardig zijn dienen te worden vervangen door mensen met veerkracht", zo zei drs. M. Rost van Ton ningen, directeur vande Ad viesgroep voor Strategische Besluitvorming ASB tijdens de studiebijeenkomst. Als andere grote tekortkoming bij reorganisaties noemde de heer Rost van Tonningen het ontbreken van een strategie. „De marktfunctie moet duide lijk zijn en tot winst leiden". Volgens hem is er thans ook in Nederland een sterke behoefte aan meer ondernemers, men sen die de rol van pionier, di plomaat en beheerder in zich verenigen. „Deze ondernemers zullen het risico niet moeten mijden, ook niet voor zichzelf. In het sala ris behoort een risicopremie te bevatten. Echte „gouden hand drukken" zijn bij mislukkin gen van het beleid uit den boze", aldus de heer Rost van Tonningen. RIJSWIJK Het Hagemeij- er-concern wil dochter Indola Cosmetics (470 werknemers) in Rijswijk overdoen aan het Amerikaanse concern Alberta- -Culver in Illinois. Hagemeijer wil Indola kwijt omdat het be drijf min of meer een vreemde eend in de bijt is binnen het concern, aldus bestuurder D. Terpstra van de Industrie- en Voedingsbond CNV. Hagemeijer zelf zegt dat de continuïteit van Indola onder Amerikaanse vlag beter ge waarborgd is, omdat de Ame- Bij Alberto-Culver werken on geveer 4000 mensen in voor namelijk Noord- en Latijns-A- merika, Australië en Enge land. De jaaromzet is circa 300 miljoen dollar. Met vakorganisaties en onder nemingsraad wordt overleg gevoerd. Naar verwachting zullen deze besprekingen bin nen enige maanden worden afgerond, aldus Hagemeyer. De bond stelt als voorwaarde voor de overneming dat er voor een aantal jaren werkge- legenheidsafspraken moeten worden gemaakt, zodat de voortgang van de werkgele genheid bij Indola gewaar borgd is. Ook moet er een cao komen. Het standpunt van de Amerikanen, die bij het ge sprek met de vakbonden niet aanwezig waren, is nog niet bekend. Over circa twee we ken hoopt de bond te horen hoe de Amerikanen erover denken. ADVERTENTIE Maak dit zinnetje af en stuur 't voor 1 augustus in voldoende gefrankeerde enveloppe naar Friskwis, Postbus 275. 8901 BB Leeuwarden, met twee platgedrukte doppen van Rivella of E10 flessen. U mag zo vaak meedoen als u wilt. Vergeet uw naam en adres niet. Prijzen: 100 gratis laarabonnementen op Libelle of Story. Een deskundige jury beloont de origineelste inzendingen. Prijswinnaars ontvangen uiterlijk 4 weken na de sluitdatum persoonlijk bericht. een paar apart met héél weinig calorietjes Minder orders scheepsbouw ROTTERDAM De otale waarde van de orderportefe uille van de Nederlandse scheepswerven bedroeg eind vorig jaar 2.100 miljoen tegen ƒ2.330 miljoen in '81. Dat bete kent een daling van 11 pro cent, aldus de organisatie van Nederlandse scheepsbouwers Cebosine. Hoewel er in het eerste kwartaal van vorig jaar een lichte verbetering is opge treden tonen de cijfers over heel 1982 volgens de Cebosine aan, dat het gematigd optimis me dat een jaar geleden nog in scheepsbouwkringen te beluis teren viel, nu plaats moet ma ken voor aanzienlijk somber der toekomstverwachtingen. RIJSWIJK De verwachtin gen van de P C Groep NV (Peek en Cloppenburg, Lam- pe, Mac Maggie en P C België) voor het lopende boek jaar zijn aan de voorzichtige kant. Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een (reeds geraamd) verlies van ruim ƒ7 miljoen, tegen een winst van 3 miljoen in 1981). De raad van commissarissen noemt de tegenvallende omze tontwikkeling de voornaamste oorzaak van het verlies. De grote voorraden die daardoor zijn ontstaan, werden door een P C kijkt voorzichtig naar 1983 aantal aanbieders geforceerd verminderd door een aantal prijsverlagingen. Zo onstond een druk op de winstmarges. Bij Mac Maggie bewogen omzet en resultaat zich in stij gende lijn; in België was de ontwikkeling ook positief. Polen vraagt twintig jaar tijd voor aflossen schulden WARSCHAU Polen wil de Westerse banken waarbij het land in het krijt staat, binnenkort voorstellen de aflossing van de Poolse schulden aan het Westen over twintig jaar uit te smeren. De aflossing zou moeten aanvangen na een periode van acht jaar waarin Polen alleen maar rente afbetaalt. Volgens de Poolse premier is dit noodzakelijk om de Poolse industrie de gelegen heid te geven zich te ontwikkelen. Alleen dan zal Polen zoveel kunnen exporteren dat het genoeg verdient om zijn schulden af te lossen. De totale Poolse schuld aan Westerse banken en rege ringen bedraagt 25 miljard dollar. Dit jaar moet Polen 1.1 mil jard dollar aan rente en 1,5 miljard dollar aan aflossing betalen. Spaarresuhaten lager AMSTERDAM Het meren deel van de grote spaarinstel- lingen in ons land heeft de af gelopen maand mei minder grote spaaroverschotten ge boekt dan in dezelfde maand van vorig jaar. Mei is traditio neel een goede spaarmaand in verband met de uitbetaling van de vakantiegelden. Enkele banken, waaronder de Nuts- spaarbank Den Haag, boerden juist beter dan vorig jaar met plus 33,2 tegen plus 29,5 miljoen. RABOBANK: UTRECHT Het dieptepunt van de conjuncturele recessie lijkt thans ook in ons land te zijn gepasseerd. Voor Neder land ligt echter nog geen fun damenteel economisch herstel in het verschiet. Dit schrijft Rabobank - Nederland in het economisch kwartaalbericht van de Stafgroep Economisch Onderzoek. De bank noemt het een winst punt dat geleidelijk een stabili satie is gaan optreden, onder meer in het volume van de in dustriële produktie. De werk loosheid zal echter blijven stij gen en tegen eind 1983 de 900.000 bereiken. De bank acht het niet uitgeslo ten dat de gulden in het spoor van de mark weer zal opklim men naar de bovenste regio nen van het EMS. De mogelij ke ruimte voor renteverlaging die hieruit kan ontstaan, zal echter beperkt worden door de positie van de dollar die zo verwacht de Rabo, naar ver wachting sterk zal blijven, aangemoedigd door de zeer hoge rentetarieven in de VS. De zorgwekkende situatie van de overheidsfinanciën zal een daling van de kapitaalmark trente ernstig belemmeren, tenzij in het buitenland een forse daling van de lange ren te zal plaatsvinden. De kans hierop is evenwel uiterst be perkt vooral in verband met de budgettaire en monetaire ontwikkelingen in de VS en de marktreacties daarop. Russische opdracht voor Batavus HEERENVEEN Het Brus- selse ingenieursbureau Trac- tionel Engineering Internatio nal heeft opdracht gekregen voor de levering van kennis, machines en installaties voor een fiftsenfabriek in Rusland. Het technische deel van de op dracht zal worden uitgevoerd door Batavus Intercycle. De rijwielfabriek heeft machine fabriek Van Wijngaarden in Heerenveen ingeschakeld voor de bouw en installatie van een belangrijk deel van de machi nes. Het gaat om de moderni sering en uitbreiding van een bestaande fietsenfabriek. Als het project is afgerond zal de fabriek een capaciteit van een miljoen rijwielen per jaar heb ben. Batavus is onderdeel van Laura en Vereeniging in Ey- felshoven, waarin de Generale laatschappij van België een belang van 88 procent heeft. Weer nieuwe koersrecords AMSTERDAM Op de beurs is het ANP-CBS indexcijfer al-, gemeen dinsdag voor de twee de achtereenvolgende dag naar een historisch punt ge klommen. Gisteren bedroeg de index 133,1 tegen 131,7 maan dag. De ANP-CBS index inter nationals bereikte voor de zes de achtereenvolgende dag een nieuw hoogtepunt op 142,5. De grote koerswinnaars waren echter de banken, de verzeke raars, Elsevier-NDU en Ahold. De totale omzet kwam uit op 785,3 min, waarvan 350,1 min in aandelen en 435,2 min in obligaties. Mede door de verwachte grote inschrijving op de staatslening had het publiek vooral belang stelling voor de financiële waarden, waardoor de koersen fors werden opgedreven. ABN schoot 6 omhoog naar 374 en NMB ƒ6,30 naar ƒ151,80. Amro was ƒ0,90 beter op 59,20. De assuradeurs bleven niet achter. Zo klom Nationa- le-Nederlanden ƒ5 op ƒ149, Amev 1,60 op 119,90 en En- nia 2 op 132. Bij de uitge vers blijft Elsevier-NDU aan de winnende hand. Er kwam voor dit fonds gisteren nog eens 9 bij op ƒ351. De internationals deden het wat rustiger aan. Koninklijke Olie bleef nagenoeg onveran derd liggen op 122,50. Philips won 0,90 op 52,30 en Unile ver 1.20 op ƒ214. Akzo werd 0,30 duurder op 61,40. KLM daarentegen moest 2,50 prijs geven op 151. Elders op de markt werd Ahold 5,20 hoger geprijsd op 153.70 en Océ-van der Grin ten 5 op 184. Ook bouwer Boskalis deelde in de opge wekte stemming en klom 0,80 op f 447,50. Op de lokale markt lag Holec gevraagd. Voor het fonds kwam een f 2,20 hogere bied- koers van J 47 op het bord. Dit stond in verband met berich ten, dat het bedrijf kans maakt op een grote order uit Indone sië. CSM ging nog eens ƒ2,10 omhoog naar ƒ115,10. Bols kwam ƒ1,80 beter uit ƒ92,80. Schuitema klom 4 op 89 en Beers 3,50 op 134,50. VRG ging 1,40 vooruit op f 46,40 en Wyers 1 op 35. Andere fondsen die aantrokken waren onder meer Stad Rotterdam, Kluwer, IBB- Kondor en Buhrmann-Tetterode. Aan de andere kant was Amsterdam Rubber 1 in reactie op 13, na de eerdere grote koersstij gingen. Ook Wessanen viel wat stil en verloor 1,40 op 120,60. Fondsen die goedko per werden waren Gamma, Porceleyne Fles en Emba. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. hoofdfondsen beun 144 153.70 Boskalis Westm Dwdt serve petr pr Gist Brocades 61.4 374.00 119.50 59.20 47,50 110.60 107.80 351.00 132.00 43.50 143.50 112.00 97.20 100,20 34,70 151.00 Kon OIM Nat. Nod NedMoyd Gf Oco v. Grinten v Ommeren Pakhoed Holding Pakh. Hold, een 351.00 Philips 43.80 143.00 112.00 122.50 149.00 98.00 151.80 50.00 45.80 52.30 297.50 129.30 292.00 190.00 28.00 49.90 45.20 293.50 189.50 214.10 70.00 overige aandelen Am. Brouw. Anl. Verl Ass SI. R'tfem Audel Aul Ind. Rt Ballast-N BAM Batenburg Buhrm. Tett. Catand HoM Caiv* O een M 6 pet een Econoslo EMBA Eriks Fokker 149.80 151.00 69.90 69.70 13,10e 13.00e 226,00 228.00 200.00a 207.00b 210.00b 66.00 67.00 124.00 124.00 1280.00 1280.00 78.80 79.00e 46.40 46.20 355,00d 362.00 112.00 113.00 131.00 134.50 66.00 «7.00 356.00 359,00 26.50 27.50e 1385.00 1420.00e 79.00 77.00 91.00 92.80 155.00 155.00 152.00 152.00 185,10 185.20 177,50 179.50 168.00 170.20 165.50 167.00 48.20 49.20 31.00 31.60 290.00 293.50 1590.00 1580.00 108.50 114.50 110.00b 115.10 163.60 163.80 16.20 15.60 51.60 52.50 75.00 75.90 60.00 60.50 46.00 46.30 173,00 167.00 Ned. Crediet Ned. Scheep Ned. SprMgsl. Palthe Pont Hout Por cel Rea Proost Br 80.10 29.90 36,20 81,00 30.60 38.20 Kon.^ted. Pap K/asnapotaky MHV Adam Moeara Fn M 1-10 idem 1-4 102,50 102.00 3.70 3.70 17.30 17.50 115.50 116.50 45,50 47.70 77.00 77.00 206.50e 209.00 23.00e 23.50 82.50 82.00e 290.00 290.00 88.00 69.50 16.60 19.20 16,60 19.00 45.50 45.00 89.00 89.70 10.00 10.001 124.50 126,00 105,00 104,20 148.20e 139.001 SMventr*Bank Smit Internal Waalhaven Asd. Wotters Samaom 13-06 14-06 440.00 440.00 395.00 395.00 34.80 34.90 205.00 205.00 27,20 27.30 202.00 203.80 880.00 880.00 98,50 98.00 70.50 71.00 60.80 82.00e 160.50 183.00 75.20 75.70 49.00a 51,00 53.00 60.50 60.50 140.00a 135,00a 75.00 76.00 142.00 146.00 242.00 241.00 570.00 570.00 560.00 560.00 67,00 87.50 85.00 36.50 58.70 42.90 37.50 58.30 42.90 126.50 127.00 68.50e 66.80 3.40 3.40 202.00 202.00 27.50 28.20 128.00 126.10 240.00 240.00 65.50 65.50 30.80 31.00 122.00e 120.60 217.00 223.00 106.50 106.00 B«l«gging>fondMn America Fnd BMtn Beit VG BOG Chemical F Col.Growth Inter bonds NeTrYork1Md Obam OM Court Oir Sci Tech Sumabei Technology F 198.80 139.00 125.00 145.50 201.00 140.00 124.60 145.50 224.50 149.50 165.50 32.40 28.30 19.75 1430.00 150.00 570.00 163.00 1190.00 105.50 96.00 10.40b 53.00b 20.50 47.25 116.00 obligaties M 81-91 M 81-88 M 61-91 ld 61-66 M 81-91 ld 80 M 81-91 M 81-92 M 62-92 M 82-92 M 61-96 M 60 M 61 M 74 M 80 •d 62-69 M 62-92 M 60-90 M 80-67 M 62-92 M 80 M 82-69 M 82-92 ld 82-89-2 M 74 M 76-86 M 76-91 ld 80-95 M 79-89 M 75 M 79-94 M 75-1 M 75-2 M 76-96 M 79-94 M 79-89 M 75-90 M 75-91 M 76-93 M 78-89 M 79-89 M 76-96 M 77-92 M 77-93 M 79-69 ld 83-93 M 69 M 70-95 ld 70-2 M 70-3 M 76-91 M 77-97 M 77-97 M 76-66 M 63-93 M 71-96 M 73-96 M 77-97 M 77-92 M 62-93 M 69-94 M 71-96 M 72-97 79-93 13-06 14-06 106.30 106.30 96.70 97.30 96.70 96.10 96.50 96,20 97.30 96.70 94.80 93.60 97.30 93.50 92.90 92,10 92.70 94.50 92.40 92.70 92.20 96.70 97.10 98.70 97.90 97.70 96.10 98.80 96.50 97.70 96.70 94.80 93,80 93.80 92.00 92.70 94.50 92.20 91.00 96.70 7.50 M 63-67 7.50 M 63-67-2 7.20 M 72-97 7.00 M 66-91 7.00 M 66-92 7 00 M 69-94 6 75 ld 78-98 6.50 M 68-93-1 6 50 M 66-93-2 6.50 M 66-94 6 25 M 66-91 6.25 M 67-92 6.00 M 67-92 5.75 M 65-90-1 5 75 M 65-90-2 5.25 M 64-89-1 5 25 M 64-69-2 5 00 M 64-94 4.50 M 58-83 4.50 M 59-89 4.50 M 60-85 4.50 M 60-90 4.50 M 63-93 4.25 M 59-84 4.25 ld 60-90 4.25 ld 61-91 4.25 ld 63-93-1 4.25 ld 63-93-2 4.00 M 61-86 4.00 M 62-92 3.75 M 53-93 3.50 M SI 47 3 50 M 53-63 3.50 M 56-86 3.25 M 48-98 3.25 M 50-90 3.25 M 54-94 3.25 M 55-95 3.25 M 55-85 12 00 8NG 81-06 1100 M 74-64 11.00 M 81-06 9.50 M 74-99 9 50 M 75-85 9.SO M 76-01 9.00 ld 75-00 8.75 kJ 70-90 6.75 ld 70-95 8.75 M 75-00 6.75 M 77-02 8.50 M 70-65 6.50 M 70-95 6.50 M 73-96 8.25 M 70-85 8.25 M 70-96 6.25 M 76-01 8 00 id 69-94 8 00 M 71-96 6.00 M 72-97 8 00 M 73-79 8 00 M 75-00 7 60 M 73-96 7 50 M 72-97 7.25 M 73-98 7 00 M 661-91 91.60 90.70 91.00 92.50 91.60 93.70 92.80 87,20 96.50 92.20 96.30 91.10 89.50 97.70 90.30 89.50 88.70 89.70 95.00 Slot- 14-06 96.70 96.40 92.40 92.50 90.60 93.20 93.10 91.90 89.70 91.50 91.00 90.80 91.20 90,70 91.00 92.60 91.30 98.50 91.80 96.30 91.10 89.60 97.40 90.30 89.50 88.70 89.70 95.00 88.40 87.60 88.80 99.00 95.00 65.50 116.50 116.50 99.70 96.00 99,90 94.00 93.60 93.40 99.90 93.00 91.00 91.40 90.50 94.00 94.20 99.80 98.30 99.90 97.70 97.20 96.20 94.00 93.60 93.40 99.90 91.20 90.30 94.10 94.10 beurs van New York Citicorp Cons^Ediaon Ex*on Corp Ford Motor General Electric IC. Indue Mco Lid. IBM Corp 33 1/2 33 1/2 51 3/1 52 1/2 50 1/8 49 7/8 43 1/4 43 3/4 9 3/4 9 1/2 64 1/4 63 7/6 41 1/8 41 1/8 36 1/2 36 5/6 26 3/6 29 7/6 40 3/6 40 1/6 22 1/8 22 1/6 47 5/6 49 1/4 73 72 3/4 33 3/4 34 1/6 55 54 3/4 54 S/6 55 1/4 71 70 3/4 Int. Harvester Shell Ou So. Pacific Si Chi Ohio 64 7/8 85 1/2 29 1/4 29 36 1/2 38 3/4 29 29 1/6 23 7/8 23 3/4 43 1/4 42 3/8 26 27 1/2 75 74 7/8 13 7/8 14 3/6 18 1/2 19 3/4 25 25 5/8 74 74 3/6 50 1/4 50 3/4 34 3/4 35 1/4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 11