WEDDEN DAT VAD D KA NIE Z !R i EENTJE OPKRIJGT? Miljoenen Polen op weg naar paus Jan Pawe Pausbezoek persoo test voor kardinaal 0 IN nlijke Glemp ZULKE HORLOGES ZIJN MAAR KORTE TI ZO VOORDELIG. tc Tsjernenko ontzenuwt geruchten over verloren positie Zwarte mijnwerkers in Zuid-Afrika aan onderhandelingstafel ill JSïïL BUITENLAND CfiidóG Souta/nt WOENSDAG 15 JUNI 1983 PAGINJ tltl ide Groene Baretten èls instructeurs in Honduras TEGUCIGALPA Een groep van Ï20 Amerikaanse leger instructeurs ♦an het keurkorps der Groene Baret ten is gisteren aangekomen in Hondu ras om er een militair opleidingskamp in te richten. De instructeurs zijn door resident Reagan gestuurd om 2.500 alvadoraanse militairen vertrouwd te maken met de tactiek om rebellen te bestrijden. Hondurese militaire woordvoerders hebben gezegd dat ook andere Middenamerikaanse militairen dan alleen Salvadoraanse welkom %ijn. Honduras is de trouwste bondge- Soot van de Verenigde Staten in Mid- en-Amerika. Geslaagde test met in lucht gelanceerde kruisraket WASHINGTON De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren een ge slaagde proefvlucht gemaakt met de in de lucht gelanceerde kruisraket. Twee eerdere proeven waren mis lukt. De raket werd afgeschoten door een B-52 bommenwerper, maar zal ook geschikt zijn voor de nieuwe B-l bommenwerper, die omstreeks 1986 in dienst wordt genomen. De Verenigde Staten zijn van plan on geveer 1.500 kruisraketten te bou wen. In december worden er in West-Europa opgesteld, als er dan nog niets is bereikt op het overleg met de Russen. Chauffeur als dirigent Boston Symfonie Orkest BOSTON De vaste chauf feur van het Boston Symfonie Orkest, Paul Kehayias, is gis teren met pensioen gegaan door het autosleuteltje te ver wisselen voor de dirigeerstok, waarna hij het orkest dirigeer de bij een Boston-Popsversie van John Philip Sousa s „Stars and Stripes Forever". Het is nu te laat, maar de chauffeur bleek zo goed als di rigent dat hij van de orkestle den en de andere medewer kers een staande ovatie kreeg. EG en Latijns-Amerika zoeken toenadering BRUSSEL De Europese Gemeen schap en Zuid-Amerika willen hun door het Falkland-conflict verstoorde betrekkingen weer normaliseren. Dit bleek gisteren in Brussel, waar een zitting wordt gehouden van de Inter parlementaire Conferentie EG-Zui- d-Amerika. Daaraan nemen parle mentariërs uit de EG en Latijns- Amerika deel. De voorzitter van het Europees parlement. Piet Dankert, riep de conferentie op concrete en praktisch uitvoerbare maatregelen af te spreken, die zou bijdragen tot ver betering van de onderlinge verhou dingen. „Nederland enige vijand Suriname" SCHIPHOL De Surinaamse ambassadeur in ons land. Herren- berg, heeft tijdens zijn recente ver blijf in Paramaribo van de Suri naamse premier Alibux nieuwe in structies gekregen, die „duidelijk afwijken van de instructies aan andere Surinaamse ambassa deurs". Volgens Herrenberg is dit gedaan omdat „Nederland op dit moment de enige vijand van Suri name is". Alibux zou daarbij heb ben gedoeld op de Nederlandse re gering, de Nederlandse politieke partijen en op de Nederlandse pers. De ambassadeur wilde geen nadere mededelingen doen over de aard van zijn nieuwe instructies. Leider Britse liberalen overweegt terugtreden LONDEN De leider van de Britse Liberale Partij, David Steel, heeft aangekondigd dat ook hij mischien zijn positie als partijleider zal neerleggen. De 45-jarige Steel wordt algemeen beschouwd als een van de popu lairste politici van Engeland. „Ik ben er op geen enkele ma nier toe verplicht de partij in de volgende verkiezingen te lei den", aldus Steel. De afgelopen dagen lieten de leider van la bour, Foot, en de leider van de Sociaal Democratische Partij, Jenkins, al weten hun functies te zullen neerleggen. Falkland-conflict nadelig voor Britse NAVO-verplichtingei LONDEN Groot-Brittai heeft geen andere keus dan handhaven van een groot ga zoen op de Falkland Eilanden, een mogelijke nieuwe Argentj invasie af te slaan. Maar de q me kosten die hiermee gepi gaan, zouden de Britse bijdi aan de NAVO kunnen ondej nen. Dat staat in een rapport de Britse parlementaire defej commissie dat gisteren, op de ste verjaardag van de oven van de Argentijen bij Port Star in Londen is gepresenteerd, die eventuele gevolgen zijn, niet in het rapport vermeld. Brussel houdt adem in voor mars uit Luik (Van onze correspondent) BRUSSEL De mars op I Brussel, die morgen kracht I moet bijzetten aan de eis om zowel de Luikse staalindustrie te vrijwaren van ontslagen bij de reorganisatie van België's staalconcern Cockerill Sam- bre. als geldelijke garanties moet bieden aan de ambtena ren van Luik waarvan de kas leeg is, bezorgt de bestuurders in Brussel koude rillingen. Weliswaar doet de christelijke vakbond, de CSC, niet mee aan de mars, omdat men vindt dat de socialisten te veel de leiding van de mars naar zich toe hebben getrokken en men de katholiek-liberale regering niet te veel voor het hoofd wil stoten. Maar de woede bij de socialisten is des te groter, om dat de regering tot nu toe niet heeft gereageerd op de eisen van de vakbond. De regering- Martens beraadt zich nog steeds op een zeer ingrijpende reorganisatie van het staalcon cern, waarvoor een speciale onderzoeker, de Fransman Jean Gandois, vorige maand een aantal aanbevelingen heeft gedaan. ADVERTENTIE (Van onze speciale verslagge ver Leo van Vlijmen) WARSCHAU De Pool se hoofdstad is gereed om Jan Pawel II morgen een waardige ontvangst te ge ven. Het centrum van Warschau is sinds gisteren één vlaggpnzee: het Pool se rood-wit, het pauselijk geel-wit en het blauw-wit van de Poolse katholieke kerk, vooral echter van de Zwarte Madonna. Een en kele rode vlag wappert wat eenzaam op het pom peuze gebouw van het Centrale Comité van de communistische partij. De algemene verwachting is dat er voor dit tweede be zoek van de Poolse paus aan zijn vaderland nóg meer belangstelling zal bestaan dan voor het eer ste, vier jaar geleden, toen naar schatting tien mil joen Polen op de been kwamen. In preken en door middel van aanplakbiljetten roept de gees telijkheid al dagenlang de ge lovigen op om massaal de pau selijke plechtigheden bij te wo nen en samen met deze „groot ste zoon van Polen" te komen bidden. In de wijde omgeving van Warschau zijn reeds tien duizenden begonnen aan een voettocht naar de hoofdstad om morgen of overmorgen te arriveren. In heel Polen is trouwens een enorme stroom bedevaartgangers onderweg naar één van de acht plaatsen die de paus deze keer zal be zoeken. Wie niet bij familie of kennissen een onderkomen kan vinden, krijgt een bed toe gewezen door een speciaal voor deze gelegenheid opge richt kerkelijk organisatiebu reau, dat binnen enkele weken tienduizenden adressen heeft verzameld van mensen die doorgaans gratis een pelgri monderdak willen verlenen. Ook de autoriteiten hebben niet stilgezeten. In Warschau, Czestochowa en Krakau, waar verreweg de meeste toeloop wordt verwacht, is het aanbod van eten en drinken duidelijk veel beter dan elders. „Wij hebben het al heel lang niet meer zo goed gehad", verzucht men in Warschau. In de hoofdstad zijn ook 22 extra EHBO-posten ingericht, die vanaf vandaag tot zaterdag continu bezet zullen zijn. Ook in Czestochowa, Poznan, Wro claw, Katowice en Krakau zijn eerste hulpposten uit de grond gestampt. De meeste gelovigen die naar Warschau komen, zullen ech ter nauwelijks een glimp van de paus kunnen opvangen. De voornaamste plechtigheid in de hoofdstad, een heilige mis in de open lucht morgen avond, vindt deze keer name lijk niet op het Plein van de Overwinning plaats, waar vier jaar een half miljoen mensen de pausmis bijwoonden. Dit plein, waar na het overlijden van de vorige primaat, kardi naal Wyszynski, een groot bloemenkruis werd neerge legd, dat na afloop van enkele weken hét symbool van het protest tegen het regime werd, is sinds anderhalf jaar opge broken. De reconstructie van het plein zal wel afhankelijk zijn van de mate waarin het leven in Polen wordt genor maliseerd. De pauselijke mis vindt nu plaats in een stadion op de an dere oever van de Weichsel, en daar is slechts plaats voor 87.000 mensen. Het houten al taar torent echter zo hoog bo ven het stadion uit, dat de on getwijfeld honderdduizenden die geen toegang krijgen, de paus toch nog als een witte stip in de verte zullen kunnen Televisiekijkers, radioluiste raars en krantenlezers worden inmiddels goed op het pausbe zoek voorbereid. De massame dia besteden deze keer veel meer aandacht aan dit grote Dat het bezoek van de paus aan Polen door gang vindt, is in grote mate te danken aan de primaat van de katholieke kerk in Polen, kardinaal Glemp. die constant tussen regi me en Vaticaan heeft bemiddeld. In onder staand artikel een portret van deze kardi naal die ervan overtuigd is dat de kerk haar rol het best kan uitoefenen door een dialoog op gang te houden met het regime. 'n Slagroomtaart voor vader. I Leuker dan een zakdoek. Lekkerder dan een stropdas. En je pikt er zelf Qr ook nog wat w %)0 van mee: Q Geldig t/m 22 juni 1983. WARSCHAU Generaal Ja- ruzelski, de militaire macht hebber in Polen, zou naast de officiële en symbolisch belang rijke ontmoeting die voor vrij dag op het programma staat, ook graag een gesprek onder vier ogen met de paus willen hebben om van gedachten te wisselen over de Poolse toe komst. Naar verluidt zou hij de primaat van de katholieke kerk in Polen, kardinaal Glemp, hebben gevraagd zijn invloed daartoe aan te wenden bij het Vaticaan, Kardinaal Glemp zal bij het verzoek van de generaal niet vreemd hebben opgekeken. Hij is inmiddels gewend aan de rol van discrete bemidde laar tussen het regime en het Vaticaan. Het bezoek van de paus aan Polen zal voor hem bovenal een persoonlijke test zijn om te zien of hij als pri maat ervoor weet te zorgen dat het bezoek niet uitloopt op een politieke manifestatie te gen het regime. Toen de paus vier jaar geleden zijn eerste pelgrimstocht naar Polen maakte, stond kardinaal Wyszinski nog aan het hoofd van de Poolse kerk. Glemp stond toen echter al in de cou lissen om Wyszinski, die al ernstig ziek was, waar nodig te helpen. Weinigen konden toen echter vermoeden dat Glemp Wyszinski's opvolger zou wor den. Glemp stond direct na zijn be noeming voor de enorme op gave een evenwicht te vinden tussen de verlangens van de miljoenen Polen die voor de verdediging van hun rechten en ambities keken naar de kerk, en die van het regime dat verwachtte dat het episco paat een sleutelrol zou spelen bij het bewaren van de vrede en het inperken van de eisen van Solidariteit. Het moet een ontzaglijke opgave zijn ge weest voor deze kleine man die, afgezien van alle andere beslommeringen, de schaduw van Wyszinski moest zien af te werpen. Kardinaal Wyszinski was een opmerkelijk politicus geweest. Had hij nog geleefd, dan had hij waarschijnlijk de zelfde gematigde, naar dialoog strevende koers gepropageerd die nu door kardinaal Glemp wordt gevolgd. Maar hij zou het met een élan en gezag heb ben gedaan waardoor de Polen waarschijnlijk hun situatie sneller hadden kunnen aan vaarden. Glemp daarentegen werd er alom van beschuldigd dat hij zich te gemakkelijk had neer gelegd bij de afkondiging van de staat van beleg in december 1981. Zijn eerste reactie werd van alle kanten gekritiseerd. „We zijn machteloos", zei hij, „tegenover hartstocht- en kwaad...maar wij smeken u in Godsnaam niet in haat de han den op te heffen tegen elkaar. Blijf kalm. Maak dat ons land niet in een nog groter ongeluk belandt". Ondanks de strakke discipline in de Poolse kerk heeft Glemp zijn handelwijze minstens een paar keer moeten verdedigen voor zijn priesters en semina risten. Hij is vaak belasterd en in ongunstige zin vergeleken met zijn voorgangers. Geruch ten over een slechte relatie met de paus vonden extra voedsel in het feit dat het lang duurde voordat Glemp werd opgenomen in het college van kardinalen. Naar verluidt wordt hij door een aantal col lega-priesters zelfs „kameraad Glemp" genoemd. Toch is de kardinaal naar bui ten toe onverstoorbaar geble ven en heeft hij zich niet van zijn (prioriteiten laten afbren gen. Hij heeft koppig vastge houden aan de opvatting dat de kerk zijn verzoenende rol het best kan uitoefenen door een dialoog met het regime op gang te houden. En hij heeft er bij de Polen constant op aangedrongen niet met hun grieven de straat op te gaan. Hij maakte daarbij gebruik van een uitspraak van kardi naal Wyszinski die zei: „Het is soms heldhaftiger om voor de gebeuren dan vier jaar gele den. In de kranten verschijnen al enkele dagen lange artike len over de verhouding tussen kerk en staat in Polen en, zo werd al aangekondigd, de be richtgeving over de pausreis zal deze keer beduidend uitge breider zijn dan in 1979. Al leen al de staatstelevisie heeft dertig uur zendtijd uitgetrok ken, tegenover nog geen tien uur vier jaar geleden. Deze gulhartigheid van de me dia (die momenteel nog veel meer dan vier jaar geleden on der controle van de regering staan) heeft inmiddels echter menige Poolse katholiek aan het denken gezet. Velen be ginnen te vrezen dat het paus bezoek vooral tot meerdere eer van het regiem-Jaruzelski zal dienen en dat de miljoenen pelgrims die onderweg zijn om de paus. te kunnen zien, onbe tekende figuranten blijven, die onbeloond weer naar huis zul len moeten terugkeren. Tenzij Jan Pawel alsnog de regie in eigen handen neemt. natie te leven dan ervoor te sterven". Maar tegelijkertij heeft hij geen gelegenheid voorbij laten gaan om bij de autoriteiten te pleiten, eerst voor vrijlating van de gevan genen en nu voor algemene amnestie. Hij verzette zich fel tegen de opheffing van Solida riteit en nam zelfs de onge bruikelijke stap om er bij het parlement op aan te dringen zijn invloed aan te wenden te gen de speciale bevoegdheden die het regime behield na de opheffing van de staat van be leg vorig jaar december. En hij heeft alle partijen opgeroepen tot een realistische dialoog. Ul timata heeft hij echter altijd zorgvuldig vermeden. Hij bleef generaal Jaruzelski ont moeten en reageerde opmer kelijk koel op de pogingen van Walesa om weer een rol te gaan spelen op het politiek to neel. Ontberingen Met zijn 52 jaar is kardinaal In Warschau worden de laatste voorbereidingen getroffen het bezoek van de paus. Voor het stadion waar hij de müj opdragen, wordt een grote witte adelaar geplaatst, het j van Polen. Glemp betrekkelijk jong voor het hoge ambt dat hij vervult. Maar zijn arbeidersachter grond, zijn oorlogservaringen en de ontberingen onder het Poolse communisme maken dat hij veel gemeen heeft met de huidige paus. Hij werd in 1929 geboren in Midden-Polen in het stadje Inowroclaw. Ter wijl de vader van Karei Woj- tyla (de huidige paus) een een voudige klerk bij de spoorwe gen was, was de vader van kardinaal Glemp een mijn werker. Hij had één zusje en twee jongere broers, van wie er een nu lid zou zijn van de communistische partij. Wojtyla werkte eerst een tijdje in een chemische fabriek en tijdens de oorlog hij was toen inmiddels in het geheim tot priester gewijd zat hij ondergedoken. Glemp was nog een tiener tijdens de Duitse bezetting en als kind van der tien bestemd voor zwaar werk op het land. Toen de oorlog was afgelopen, won hij een beurs voor de Torun Universi teit. Net als bij Wojtyla ook bij hem het priester^ niet zijn eerste keuze. Hii deerde literatuur en fila^' totdat zijn vader stierf. |n<jj In 1956 werd hij tot priQO; t gewijd, maar hij w®; bf slechts twee jaar in een l°"3i chie. Hij werd door de kttt"es lijke autoriteiten kennelijpoeo zien als een hoogvlieger, 4tol 7 hij werd naar Rome gesjj* om kerkgeschiedenis te s ren in een periode die sa viel met het Tweede Vatil se Concilie. Na zijn teruff in Polen in 1964 koos kï naai Wyszinski hem uit hoofd van zijn secretajg Ondanks hun verschill). achtergronden en ervari kwamen de twee mannel kaar erg na te staan en,J zinski maakte meer dapipaf duidelijk dat hij Glemp ató'O „geestelijke zoon" beschof die meer dan andere berg] geestelijken in Polen gei was om hem op te volgeii HELLA PICK Copyright The Guardian, Een mens is nooit te oud om te leren. Dit schijnt de Ame rikaanse president Reagan gedacht te hebben nadat hij had deelgenomen aan een paneldis cussie over het on derwijsprogramma voor een middelba re school in Farra- gut in Tennessee. Na de discussie be gaf Reagan zich onder de leerlingen en kroop hij in een van de schoolban ken. DEN HAAG Het Russi sche politburolid Kon- stantin Tsjernenko heeft gisteren de geruchten ont kracht als zou hij op een politiek zijspoor zijn gezet. De beschermeling van de vorig jaar november over leden Brezjnev hield voor het eerst sinds zeven maanden weer een open bare redevoering. Daarin zat hij geheel op de lijn van de nieuwe Sovjet-lei der Andropov, zo consta teerden waarnemers in Moskou. RUITENHEER Tsjernenko presenteerde aan de voltallige zitting van het Centraal Comité een rapport, over „de huidige ideologische en politieke problemen .van de Communistische Partij". In het door hemzelf opgestelde rapport onderschrijft hij in grote lijnen de huidige binnen- en buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie. In zijn rede viel hij fel uit te gen de Verenigde Staten. Ook voorspelde hij een harder cul tuurbeleid van de partij en deed hij een indirecte aanval op het nationalisme in Oost- -Europa. De 71-jarige Tsjer nenko lijkt gisteren zijn func tie als partij-ideoloog te heb ben bevestigd. Waarnemers geloven nu niet meer in een spoedig vertrek van de man, die vorig jaar als de voor naamste rivaal gold van An dropov in de strijd om de op volging van Brezjnev. Hij ver loor de machtsstrijd en alge meen werd aangenomen dat hij daarna uit de gratie was ge raakt. JOHANNESBURG In Zuid-Afrika zijn gisteren loononder handelingen begonnen tussen de kamer van mijnbouw en de zwarte mijnwerkersbond. Het is voor het eerst in de geschiede nis van de Zuidafrikaanse goudmijnen dat de kamer, waarin de mijnbouwmaatschappijen vertegenwoordigd zijn, met een zwar te bond onderhandelen. De bond van zwarte mijnwerkers, die vorige week werd erkend, eist een loonsverhoging van 30 procent en de afschaffing van discriminatie in de mijnbouw. Zwarte arbeiders verdienen be duidend minder dan hun blanke collega's en bepaalde taken zijn voorbehouden aan blanken. De kamer van mijnbouw vindt de eisen van de bond „onrealistisch en totaal onaanvaardbaar". Bijzondere haardracht tijdens paardenkoersgj Het model k Bovia-Brunez, struisvogelveren iff™ haar, was een varOU bezienswaardighedL. op de eerste dag vt Royal Ascot paai koers. Tijdens koers wordt aandacht besteed1 de haardracht va® zoekende vrouwei bijzondere haard van Madeleine isfe leend aan een sche kroon. ADVERTENTIE Glansaanbieding Doublé Seiko Quartz heren horloge. 5 jaar batterij, van 325, voor 198.- In staal 179,- Wit doublé Seiko Quartz dameshorloge met wit doublé band, 2 jaar batterij en kristalglas, van 330.-voor 198,- Ook in geel doublé 298,- Bovendien: van elk Quartz-horloge bij Siebel gekocht verwisselen wij, op vertoon van garantiebewijs, uw leven lang gratis de batterij. SIEBEL HEEFT ER MEER VAN. S Jii O Geel-, wit- en rood goudfc: elkaar gevlochten ring va voor 99,- In zilver^ Geel- of wit gouden ring, choker-collier n oorknop in de vorm van een blad met briljanten in de kwaliteit v.v.s.i. wiL Ring (0.16 kar.) 925,-, choker (0.19 kar.) 1895,- en oorknop (032 kar.) 1450.- Rood-wit-geel gouden (excl. collier). Drie kleuren diamant ^0.02 kar).CuJtjvé parels. dne mMen 69,_, 89 In zilver 7,- Bijpassen! Geslepen facetten.Wit goud r- Deze 3 paar gouden oorknoppen van 325.- voor 198,- Hebt u nog geen gaatjes in de oren? Bij Siebel gaat dit pijnloos en steriel. Inclusief de bolletjes voor 17,50! Nieuw! De manchetknoop voor elk overhemd. Schuift Vaderis beroep^^^^s^^i simpelweg over het knoopje. Qf hobby in zilver! In zilver 58,- Keuze uit meer dan honderd verschil- In verguld zilver 75.- lende miniaturen. Afgebeelde bouw- Manchetknopen in goud steiger O/3 van de ware grootte) 395,- vanaf 550, goud vanaf 99,-, oorknj vanaf 119,-en armbanC vanaf 450,- In zilver: rirw oorknop 13,- enarmbari int M 11 'i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 10