Breestraat mogelijk autovrij P DONDERDAGAVOND EN OP ZATERDAG Groenhazengracht ijdelijk gedempt £gidóc6oirumt puiken naar sleutels Bezetters Ziekenboeg gaan tóch serieus in op aanbod Harteveltcomplex POLITIEBOND BOOS OVER VRIJE DAG VOOR VROUWEN Leids college steunt acties onderwijsbonden pagoden DINSDAG 8 MAART 1983 PAGINA 3 itf'ters HCG bijzonder |/|trouwbaar DEN De ankers van de Hollandse Con- Itie Groep bv (HCG) uit Leiden zijn zeer >uwbaar. Dit is gebleken uit een onderzoek zowel de „Pool" ankers als „Pool" wartels hebb,'nc^n8 tussen anker en ketting). In het on- naalP ^at 'n samenwerking met TNO werd jvoerd, werden praktische beproevingen liet ten. De resultaten werden vergeleken met sn a|ip van een computer met het theoretische kernnmodel. Uit de vergelijking bleek, dat de er i*anische betrouwbaarheid het vereiste Ie ggBchoots overtrof. Van de ankers en wartels Tiet type „Pool" zijn er in de afgelopen ja- n U ruim 35.000 exemplaren afgeleverd aan n toien over de gehele wereld. verit Een „Pool" anker met wartel. Walenkamp wil stapavond je met collega 's LEIDEN CDA-fractievoorzitter Joop Walenkamp heeft zijn collega-raadsleden in de raadscommissie bestuurlijke aangele genheden uitgenodigd om een avondje te gaan stappen in de Leidse cafés. Walenkamp hoopt dat dit de commissie enig in zicht zal geven in de problematiek rondom de sluitingsuren van de Leidse cafés. Er ligt al enige maanden een voorstel van bur gemeester Goekoop om een aantal etablissementen toestemming te geven in het weekeinde een uurtje langer open te blijven. Goekoop's voorstel wordt trouw iedere drie weken op de agenda van de gemeenteraad geplaatst om daar enkele dagen voor de vergadering weer van verwijderd te worden. Wellicht hoopt Walenkamp de status quo te doorbreken door zijn collegae zelf te laten ervaren wat het is om om twee uur uit het café op straat gezet te worden. Het stapavondje staat genoteerd voor vrijdag 11 maart. Vrouwendag in Leiden LEIDEN De vrouwenbeweging in Leiden houdt vandaag een Vrouwen dag met vanmorgen activiteiten in het Volkshuis en vanmiddag diverse acties in de stad. De Vrouwendag wordt van avond besloten met een manifestatie in het Vrouwenhuis. De Vrouwendag is een internationale gebeurtenis. In Leiden is als motto ge kozen „Vrouw en krisis". Daarbij ver zet men zich met name tegen de gevol gen van de economische malaise die bij de vrouwen harder aan zou komen dan bij het mannelijk deel van Nederland. Vrouwen zouden sneller ontslagen worden en door het kostwinnersden- ken worden benadeeld. :ieziPEN De Breestraat Datdt mogelijk op don- ovefagavond en op zater- de qVerboden gebied voor t gel's. Wethouder C. Waal e val* dit voorstel „het persweêen zeker waard", voljou eerst een proef ge- telijli moeten worden, jrdeidat deze beperkende i, diggelen definitief den ingevoerd. vethouder antwoordde dit »n sjravond tijdens een verga- iongifs van de raadscommissie itbr^telijke ordening op een j-. elijke suggestie van K-raadslid M. Koning. ,ndgfae orde was het zognaam- >mefctieplan van het verkeers- tsinglatieplan. e bdens mevrouw Koning kan mJ$reestraat voor het auto- ^leer afgesloten worden, nadat de Sandersgarage er staat en nadat de bouw van de Churchillbrug is voltooid. De aanleg van de weg rond Molen de Valk is een andere voorzie ning die afsluiting van de Ereestraat op beide dagen mo gelijk zou maken. „De Bree straat is nu op zaterdag en op donderdagavond een puinhoop met één file van auto's en van bussen. Dat kan zo niet langer doorgaan", merkte ze op. Wet houder Waal stelde „dat je flexibel moet zijn in het ge bruik van wegen en dat je flexibel moet zijn in je beleid". „Met de Breestraat gaat het nu niet goed. Als we daar wat aan kunnen doen, zullen we dat niet laten". De winkeliers, de NZH en ook de klanten van de winkeliers zouden volgens de wethouder inspraak moeten hebben. Wanneer de Bree straat inderdaad wordt afge sloten, zou het autoverkeer via de Hooigracht en de Lange- gracht om de binnenstad heen geleid moeten worden. Bussen, taxi's, fietsers en bromfietsers zouden nog wel van de Bree straat gebruik mogen maken. Een paar jaar geleden werd ook al eens voorgesteld, de Breestraat voor het autover keer af te sluiten, maar toen ging dat voorstel niet door. J. Van Zijp (CDA) zei dat als de proef doorgaat met borden duidelijk aangegeven moet worden, wanneer de Bree straat afgesloten is. Hij wees er verder op, dat de Sandersgara ge er nog niet staat. De VVD bleek niet erg blij met het PvdA-voorstel. „Ik wil een aantal slagen om de arm hou den. Het beleid van de ge meente mag niet zo flexibel zijn dat niemand er meer iets van begrijpt. Laten we de win keliers hier nu niet-mee over vallen", aldus G. de Vries. Rapenburg Wethouder Waal deelde mee, dat het de bedoeling is dat na de bouwvakvakantie wordt begonnen met de vernieuwing van de overkluizing van het Kort Rapenbrug. In de Bree straat wordt dan tijdelijk een richtingsverkeer ingesteld. Het verkeer richting Kort Rapen burg zal over de Marktenroute geleid worden. Ook de ver keerssituatie op het Rapen burg wordt binnenkort veran derd. Daar worden toch de twee zogenaamde lussen ing- steld. Het Rapenburg wordt in beide richtingen voor het doorgaand verkeer afgesloten. Het autoverkeer wordt in de nieuwe situatie via de Non- nenburg, dan wel de Doelen burg weer terug geleid in de richting waar het vandaan kwam. De slinger die het auto verkeer, dat richting Noord einde rijdt, nu moet maken over eerst de Nonnenburg en dan de Doelenbrug wordt Kwaad weggehaald. Verder worden op de Hoge Woerd de parkeer- meters verwijderd. De meeste meters zijn gesloopt, dan wel kapot er wordt daar zo weinig gecontroleerd, dat het plaatsen van nieuwe parkeermeters niet lonend zou zijn. het Witte Singel Doelencom plex. CDA'er Van Zijp stelde met betrekking tot de Hooigracht voor de helft van het aantal parkeerplaatsen weg te halen en daar laad- en los havens van te maken. Dat zou het langdurig dubbel parkeren van vrachtwagens en de daar mee gepaard gaande files moe ten tegengaan. Hij vroeg ver der om een goede bewegwijze ring naar de parkeergarage in Wethouder Waal maakte zich nog kwaad op het Energie Be drijf Rijnland (EBR). Op het terrein van het EBR is volgens Waal ruimte voor vijfhonderd auto's. Daarvan is een gedeelte als zodanig door personeel van het EBR in gebruik, maar de rest van het stuk grond ligt braak. Waal: „Eigenaardig dat op het terrein van een over heidsinstelling vijfhonderd parkeerplaatsen niet benut kunnen worden, alleen maar omdat zoiets de heren van het EBR niet behaagd". De wet houder zei er niet bij, dat in het college van beheer van het EBR de twee Leidse wethou ders J. Fase en P. Bordewijk een zetel hebben. J<ee leden van de duikvereniging De Amfoor hebben gistermiddag bij de Waagbrug i sleutelbos opgediept uit de Rijn. De bos sleutels was rond drie uur verloren door bedrijfsleider van een kledingzaak aan de Breestraat. De man liet de sleutelbos Ippen toen hij op de brug zijn koffer openmaakte. Twee duikers hadden anderhalf V nodig om de bos te vinden. NA GESPREK MET GEMEENTE LEIDEN De bezetters van de Ziekenboeg zijn van plan serieus in te gaan op het door de ge meente aangeboden Har teveltcomplex aan de Langegracht. Dit is vol gens wethouder P. Borde wijk de uitkomst van een gesprek dat hij gisteren had met de bezetters. De bezetters lieten vorige week nog weten het Har teveltcomplex niet ge schikt voor hun doel te achten omdat er met het opknappen van het ge bouw te veel kosten zou den zijn gemoeid. Waarom de bezetters hun op stelling hebben gewijzigd is niet bekend, zij waren vanoch tend niet voor commentaar be reikbaar. Wellicht heeft mee gespeeld dat de gemeenteraad vorige week, ondanks de af wijzende houding van de be zetters, besloot het Hartevelt complex aan te kopen en de Ziekenboeg af te breken zodra het Harteveltcomplex voor ge bruik gereed is. Volgens wet houder D. Tesselaar zouden er genoeg gegadigden voor dit complex zijn. Door zijn opstel ling liet de gemeenteraad er geen twijfel over bestaan dat de bezetters de Ziekenboeg, desnoods onvrijwillig, zouden moeten verlaten. Naar verluidt bevinden zich onder de gegadigden voor het Harteveltcomplex ook enkele muziekverenigingen. De vere nigingen zouden bij de ge meente hebben aangeklopt voor een verlaging van de huur van hun huidige oefen ruimten of voor verhuizing naar het Harteveltcomplex. Omdat de verenigingen er fi nancieel niet erg rooskleurig voorstaan willen zij evenals de Ziekenboegbezetters in aanmerking komen voor een aangepaste huur. Een huur die in het kader van de functione le huurpolitiek niet is geba seerd op de werkelijke kosten maar afgestemd is op de finan ciële mogelijkheden van de ge bruikers. Wethouder P. Borde wijk zei desgevraagd niet op de hoogte te zijn van de actie van de muziekverenigingen maar wees er op dat „de ge meente haar uiterste best doet om via allerlei kunstgrepen de huur voor de muziekvereni gingen zo laag mogelijk te houden". Inmiddels heeft de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk het gemeentebestuur laten we ten, dat berichten als zou het buurtcomité geen bezwaar hebben tegen voorlopige hand having van de Ziekenboeg, on juist zijn. Een dergelijke bewe ring heeft de vereniging gele zen op de muurkrant terwijl ook de bezetters van de Zie kenboeg B en W in een brief lieten weten dat het buurtco mité instemde met hun ver langen de Ziekenboeg nog twee jaar te laten staan. De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk vindt dat het bestemmingsplan voor het Ma rinecomplex aanleg van een parkje en fietsverbinding Rembrandtbrug - Noordeinde gewoon moet worden uitge voerd. braak Ijndijkstraat DEN Bij een inbraak in woning gisteravond aan 9ci Rijndijkstraat in Leiden sieraden ontvreemd. De rekers zijn de woning bin- Jgekomen door via de brie- j jJbus de voordeur te openen. .jbe woonster was op '..fit, niet thuis. dat r LEIDEN De Algemene Christelijke Politiebond, afdeling Leiden stelt in een brief aan het hoofd van de politie, burgemees ter C. Goekoop, dat bij de bond groot ongenoegen is ontstaan doordat vrouwe lijke ambtenaren van Lei den verlof hebben gekre gen voor démonstraties in het kader van de emanci patie. Drie vrouwelijke politieagenten hebben vandaag van het college- besluit gebruik gemaakt. De politiebond zegt verder in de brief, dat de toezegging van het college op zeer gespannen voet staat met eerdere weige ringen van het college om de monstratieverlof te geven voor ambtenaren in het algemeen, toen het ging om de inkom- stenpolitiek. Die weigering van burgemeester en wethou ders is bij de bond als onnodig scherp en bedreigend ervaren en vinden de gemakkelijke toezegging voor verlof voor de vrouwelijke ambtenaren daar mee in schril contrast staan. De Leidse afdeling van de bond, sluit haar brief af door te stellen dat zij zeer grote waarde hecht aan de emanci patie en dat zij het jammer zou vinden als door politieke on zorgvuldigheid, zoals zij het besluit van B en W betitelt, deze beweging in discrediet zou worden gebracht. Mannen achter telefooncentrale De mannen van de afdeling voorlichting van de gemeente Leiden bemanden vandaag de telefooncentrale van de ge meente Leiden. De telefonistes waren vrij in verband met de viering van Internationale Vrouwendag. De telefonistes van het stad huis waren overigens niet de enige vrouwelijke ambtenaren die gebruik hadden gemaakt van het besluit van het college om elke vrouwelijke ambte naar die dat wilde, een vrije dag te geven. In totaal ver schenen vandaag enkele.tien tallen dames niet op het werk. De meeste daarvan waren van de Sociale Dienst. an(pIpEN De Groenha- aal ïgcacht biedt momen- ich ;1 meer de aanblik van Mijn zandvlakte dan van n bewoonbare straat. De irkzaamheden aan de w?ht maken deel uit van t kn plan om de straten el id het voormalige Doe- 8elicomplex drastisch on- handen te nemen. De Tkzaamheden, die in ir fases worden uitge- soerd, zullen anderhalf a m< ee jaar in beslag nemen. •tg<f de voorbereidende werk mei «nheden, waaronder het ttleggen van nood riolen in Groenhazengracht en het A/lgpompen van de gracht is de gracht om de uitvoering van de plannen mogelijk te maken tijdelijk gedempt. De Groenhazenbrug wordt ge sloopt en vervolgens wordt met de sloop van de walmuren begonnen. De constructie van de brug wordt gemoderniseerd maar het uiterlijk blijft het zelfde. De reconstructie van de walmuren, de aanleg en ver nieuwing van de riolering en de herbestrating en herinrich ting van de Groenhazengracht en de herbouw van de brug zullen ongeveer gelijktijdig worden aangepakt. De restau ratie van de brug zal om streeks de zomer gereed zijn. Ook de Doelenpoortsbrug en de Doelengrachtbrug zullen, na sloop weer in hun oude vorm worden gebouwd. De Doelengrachtsbrug blijft alleen bestemd voor voetgangers en fietsers. Ook zal de fundering voor de Doelenpoort alvast worden aangelegd. De poort zelf is op het moment tijdelijk verwijderd in verband met een schoonmaak- en opknap beurt. Vervolgens worden de walmuren van de Groenha zengracht en de Kazernebrug onder handen genomen. Als laatste onderdeel komt de oude platte Kazernebrug aan de beurt. Deze brug wordt ver vangen door een boogbrug die hoog genoeg zal zijn om het scheepvaartverkeer te kunnen laten passeren. Daarmee wordt de Groenhazengracht geschikt als nieuwe verbinding over het water voor vooral de ple- ziervaart en de rondvaartbo ten. Het opknappen van de Groenhazengracht en andere werkzaamheden rond het voor malige Doelencomplex zullen zeker anderhalf jaar In beslag nemen. Zilveren medaille Tijdens een feestelijk bijeenkomst zijn de heren W.J. Niekerk, H. de Kruis, en J. van Hoorn gehuldigd we gens hun 25-jarig lidmaatschap van het kerkkoor van de Sint Petruskerk. Zij werden onderscheiden met de zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging. Sinaï Landschap, bloemen en vogels van de Sinaï en Israël. Dat is het thema van een lezing door de heer J. Bosch die van avond worden gehouden. Dit gebeurt in het Rijksherbari um aan de Schelpenkade 8, aanvang acht uur. De bijeen komst wordt georganiseerd door de Leidse afdeling van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging. Franse folkmuziek De Leidse folkclub Horus organiseert donderdagavond in samenwerking met de gemeente Leiden een folkcon- cert in het Waaggebouw aan de Aalmarkt. De Franse groep „Le Clou" treedt op om negen uur. „Le Clou" brengt veelzijdige muziek, van Franse folklore via bluegrass tot echte blues. De formatie heeft inmiddels twee elpees uitgebracht. De Franse formatie „Le Clou". Breehuys In het Breehuys wordt voortaan elke vrijdagavond een dis coavond gehouden. Als opening van dit gebeuren komt vrijdag 11 maart de Veronica drive-in-show in het Bree huys. Kaarten zijn verkrijgbaar op maandag, dinsdag en vrijdag van 3-5 uur (drie gulden) en 's avonds aan de zaal (vier gulden). Belastingen „Hoe vul ik zelf mijn belastingbiljet in?". Dat is het thema van een cursus die door K&O wordt gegeven ge durende vier avonden. Mr. J. Tegelaar, wetenschappe lijk medewerker belastingrecht aan de Leidse univer siteit leidt de cursus die op 10 maart begint. Voor in lichtingen: K&O, Oude Vest 45. Mijnheer Hulot In het gebouw 'Ons Eiland' van het dienstencentrum Bin nenstad /Zeeheldenwijk aan de Kortenaerstraat wordt don derdag om tien uur 's morgens de film 'De vakantie van mijnheer Hulot' vertoond. Deze film van de Franse regis seur Jacques Tati wordt vertoond voor ouderen vanaf 55 jaar. De toegangsprijs bedraagt een gulden. Energie In het Leids Volkshuis wordt een cursus over energie gegeven, die begint in de week van 14 tot 20 maart. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en is gratis. Aan de orde komen: energie-gebruik in de stad, een excursie naar het Energiebedrijf Rijnland en alternatieve ener giebronnen. Voor inlichtingen: Leids Volkshuis, tel. 149180. Kijkh U1S „Manderley" van Jesus F. Garoy is de film die maandag 14 maart wordt gedraaid in het Kijk hu is aan de Vrouwen- kerkkoorstraat 17. Dinsdag wordt „Moments" van Michol Bat Adam vertoond en woensdag „The servant" van Jo seph Losey met in de hoofdrollen James Fox en Dirk Bo- garde. Voor 17, 18 en 19 maart staat „Dimmenticare Vene- zia" van Franco Brusati op het programma met in de hoofdrol Erland Josephon. De films worden elke avond twee maal gedraaid, vanaf acht uur en vanaf kwart over tien. LEIDEN B en W van Lei den hebben de Algemene Bond van Onderwijzend Per soneel (ABOP) laten weten de acties tegen de voorgenomen bezuinigingen in het onderwijs volledig te ondersteunen. Door de maatregelen van de rege ring zouden in Leiden naar schatting een honderdtal ar beidsplaatsen in het onderwijs verloren gaan. De ABOP heeft 9 maart uitge roepen tot Leidse Aktiedag. Onder meer worden die dag een protestbijeenkomst in het Antonius clubhuis en een de monstratie naar het Stadhuis plein gehouden. De ABOP vroeg de gemeente om steun voor de acties en „een krachtig protest te laten horen tegen het afbraakbeleid in het on derwijs". „Het gemeentebe stuur is als directe werkgever verantwoordelijk voor de werkomstandigheden en de kwaliteit van het onderwijs", aldus de ABOP. In een reactie schrijft het college van B cn W „de verontrusting ten volle te delen". „Wij menen dat door de plannen van de regering de kwaliteit van het onderwijs op onverantwoorde wijze zal wor den aangetast", aldus Ben W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3