^Bouwplan Garenmarkt stuit pp enorm veel bezwaren ^Activiteiten rond Koninginnedag Jvorden beter op elkaar afgestemd PSP-fractie voelt zich misleid door bezetters Ziekenboeg Brug in de maak iange broek verboden voor koffiemeisjes Oveenstemming tussen vakbonden en ministerie galcUcQoincwt DONDERDAG 3 MAART 1983 PAGINA 3 juidhollandse gemeenten rillen snel splitsing EN HAAG De jreniging van Zuid- illandse gemeenten hrijft minister Riet- jrk van binnen- ndse zaken van ening te zijn dat de ïitsing van Zuid- jlland zo snel mo- iccijnjjjk moet worden jgingtgevoerd. De nieu- nen,provincies hoeven akt larbij geen nieuwe opentgebreidere be- baar de zv voegdheden te krij gen. Nieuwe taken moeten worden toe bedeeld aan samen werkingsverbanden van gemeenten. Met deze reactie stelt de vereniging zich op achter het openbaar lichaam Rijnmond, dat eveneens zo snel mogelijk tot splitsing van de provincie wil komen. Zuid-Holland wil dat de splitsing alleen doorgaat ais de nieuwe provincies meer taken en meer geld krijgen. Gedacht wordt onder meer aan verantwoorde lijkheden voor stads vernieuwing en de uitgifte van grond voor regionale pro jecten. Als dit niet doorgaat, heeft Zuid- Holland geen behoef te aan splitsing. Auto tegen lichtmast LEIDEN Twee Leidse dames zijn. gistermorgen gewond geraakt na met een auto tegen een lichtmast op de Rijnsburgerweg te zijn gereden. De auto werd bestuurd door een 56-jarige vrouw, die in de richting van de War- monderweg reed. Zij raakte door onbe kende oorzaak de macht over het stuur kwijt en reed tegen een op de midden berm geplaatste lichtmast op. De vrouw liep daarbij een hoofdwond op. Haar 62-jarige passagiere kreeg inwendig let sel als gevolg van de botsing. Beiden zijn naar het Diaconessenhuis ver voerd. De auto werd totaal vernield, de lichtmast liep zware averij op. Jongeren bekennen nog meer diefstallen LEIDEN De twee Leidenaren, 17 en 19 jaar oud die het afgelopen weekein de op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in het clubgebouw van Lugdu- num hebben nog meer diefstallen be kend. In de periode vanaf juni 1982 hebben zij twee maal ingebroken in de kantine van UVS en twee maal in de sportkantine in de Leidse Hout. Daarbij werden ook de nodige vernielingen aangericht. Verder bleken zij een verzameling ver keersborden en bushaltebordjes te heb ben aangelegd. De meeste spullen wer den teruggevonden in de ouderlijke woningen. Gids voor hulpverlening aan de jeugd LEIDEN Het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de Leidse universi teit heeft een gids samengesteld over de Jeugdhulpverlening in het noordelijk deel van Zuid-Holland. De gids be schrijft een zeer groot aantal instanties die zich binnen de regio Leiden-Al- phen bezighouden met hulpverlening aan de jeugd. De bedoeling is, dat met de gids de hulpverlening aan jongeren inzichtelijker wordt gemaakt. De ver schijning van de gids is het resultaat van een onderzoek dat de afgelopen drie jaar werd uitgevoerd door het In stituut voor Sociale Geneeskunde in opdracht van het Jeugd Welzijnszorg Overleg. De gids is vandaag officieel gepresenteerd. OMWONENDEN VREZEN VERLIES PARKEERPLAATSEN de en e£IDEN Bewoners en k vatfdrijven rondom de Ga- sverf10131"^ hebben bij het jelf nmeentebestuur zo'n 150 trolelzwaarschriften inge- iUiteipnd tegen de voorgeno- ard en bouw van een school )eite1 de Garenmarkt. De ge- >eurcfenteraad heeft hier in- iddels mee ingestemd. »t gemeentebestuur -denSeent ^at Warenmarkt _e/> parkeerplaats kan ver- >mob, j niet^ wanneer de San- (I.n^Vs-parkeergarage is ge~ luwd. Met de bebouwing de Garenmarkt moet uimt|inen twee Jaar worden delig begonnen "anders gaat het Blan niet door. e indieners, van de bezwaar schriften voelen zich door de gemeente om de tuin geleid omdat in het bestemmings plan, het verkeerscirculatie plan en het structuurplan voor de binnenstad de indruk wordt gewekt dat de parkeer plaats op de Garenmarkt ge handhaafd zou blijven. „Ook al zou de Sanders-parkeerga- rage gerealiseerd worden, blijft het parkeerterrein aan de Garenmarkt noodzakelijk om in de dagelijkse parkeerbe- hoefte te voorzien", aldus de indieners. Zij schatten dat ten gevolge van het ophefl^bn van de parkeerplaats, de bouw Huize St. Maarten en het ver lies aan parkeerplaatsen op het Pieterskerkpiein en voor nieuwbouw in de omgeving, de Sandersgarage minstens een capaciteit van 600 plaatsen zou moeten hebben. Volgens het plan van projectontwikke laar Du Prie komen er in San ders slechts 570 plaatsen. „Daar komt nog bij dat geen rekening is gehouden met par keerplaatsen die nodig zijn voor kantoren, restaurants en dienstverlenende bedrijven op de Garenmarkt". Het argument van de gemeen te dat bij Digros nog een par keergarage wordt gebouwd, achten de indieners van be zwaarschriften onterecht „om dat bet nog lang niet zeker is dat de Digros-garage ook wer kelijk gerealiseerd zal worden. Overigens heeft het gemeente bestuur inmiddels opheldering gevraagd wanneer met de bouw van de Digros-garage wordt begonnen. De gemeente heeft aangekondigd dat Digros het (tijdelijke) parkeerterrein volgend jaar niet meer kan ge bruiken omdat dan een begin wordt gemaakt met de bouw van het nieuwe politiebureau op die grond. De indieners van de bezwaar schriften merken op dat er nog niets geregeld is omtrent het nachtelijk gebruik van de Sandersgarage door omwonen den. „Mocht dit evenwel mo gelijk zijn, dan zullen er op za terdagen en donderdagavon den conflicten ontstaan tussen bewoners van de wijk en be zoekers. Bovendien ontstaat de situatie dat bewoners van de wijk om hun auto te stallen stevig moeten betalen terwijl dat niet het geval is voor be woners van andere binnen- stadswijken". Tenslotte vragen de indieners zich in alle ge- moede af of de Garenmarkt wel een geschikte plaats is voor een school daar „de Ga renmarkt is gelegen aan één van de drukste uitvalswegen van de stad en geluidswerende voorzieningen noodzakelijk zullen zijn". In het goedge keurde plan wordt er vanuit gegaan dat de kantoren aan de voorzijde van de school de ge luidsoverlast zullen opvangen. Stukken beton van twintig meter lang en met een ge wicht van dertig ton per stuk zweefden gisteren bo ven de Stevenshofjespol- der. De operatie maakte deel uit van de bouw van een brug over de Veenwa- tering. Vijftien liggers werden ge plaatst en die vijftien stuk ken beton moeten de eer ste brug in de polder gaan vormen. De brug zal voor lopig alleen door bouwver- keer gebruikt worden, maar moet uiteindelijk een belangrijke functie gaan vervullen voor het door gaand verkeer in de wijk. Over anderhalve maand is de brug klaar. Een naam voor de brug is nog niet bedacht. qEIDEN De Vereni- 10 njng Koninginnedag, de a (JJjichting Dodenherden- frx; Ning en de sinds kort be- irt; siaande Stichting 5-mei jtonQ®»mité zijn een samenwer- s Pagmgsverband aangegaan, tierzijds gedwongen door bezuinigingen van de meente, waardoor de isidiekraan een stuk is htgedraaid, maar an- Irzijds om de activiteiten gU in de drie instellingen ?ter te combineren. kttVger was het zo dat de ^et ^reniging Koninginnedag en De d Stichting Dodenherdenking van s afzonderlijk subsidie kre et véf1, Stichting 5-mei comité ïwolj r ^Hbs ^®rz: kreeg vorig jaar voor het eerst een subsidie. De gemeente heeft bij de verenigingen aan gedrongen op samenwerking en om een en ander te bespoe digen heeft zij voor dit jaar slechts een subsidiebedrag be schikbaar gesteld voor alle ac tiviteiten van de drie instan ties. De drie moesten zelf maar uitzoeken hoe het geld moest worden verdeeld. Door deze opgelegde samenwerking kun nen de activiteiten nu beter op elkaar worden afgestemd. De Vereniging Koninginnedag toonde zich het minst tevreden met de regeling. De subsidie is van 8000 gulden gedaald tot 4700 gulden. Toch wil de vere niging er ook dit jaar weer wat van maken in samenwerking met de wijkverenigingen. De dodenherdenking op 4 mei is altijd een sober gebeuren ge- wee&t. De herdenking wordt ook dit jaar weer traditioneel gehouden in de Marekerk, waarna de Stille Tocht naar het monument zal plaats vin den. Dit jaar zal minister Brinkman van WVC een le zing houden in de Marekerk. Volgens de organisatoren wordt de dodenherdenking steeds meer bezocht door jon geren. De Stichting 5-mei comité heeft meer pijlen op haar boog. Aan de hand van een tentoonstelling in het Waagge bouw en een forum over het onderwerp „Represaille maat regelen als instrument in han den van de bezetters" wordt gestalte gegeven aan de her denking van Bevrijdingsdag. In het forum zitten bewoners van verschillende Europese plaatsen, die vertellen over hun ervaringen tijdens de oor log. Voor wat betreft Neder land zal er een bewoner van Putten vertegenwoordigd zijn. Verder wordt er op scholen voorlichting gegeven over de oorlog. Scholen die hiervoor interesse hebben kunnen een briefje sturen naar Postbus 3186, 2301 Leiden. Behalve deze herdenking wil de stich ting het uitreiken van Zweeds wittebrood tot een traditie ma ken. Omdat de subidie niet toereikend is voor al deze acti viteiten doet de stichting een beroep op geïnteresseerde bur gers om de acties te steunen door middel van een gift. Dit kan dan gebeuren op gironum mer 308960. t.n.v. 5 mei comité Leiden. pn drukte van belang was het gistermiddag op de school De Noorderwiek. De kin- jfcrverzorgsters, de leerlingen van de opleiding mode en kleding en de vormingsklas lelden hun traditionele rommelmarkt. Middelpunt vormden de kramen met etenswa- n, waar leerlingen pizza's en broodjes verkochten. Ook de docenten zetten hun bes- I beentje voor, zij verkochten eigen gemaakte taarten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 20.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. LEIDEN De PSP-fractie in de gemeenteraad voelt zich misleid door de bezetters van de Ziekenboeg. Deze hebben, volgens de PSP, ten onrechte de indruk gewekt dat de Plan winkel Delft het Hartevelt- complex aan een onderzoek heeft onderworpen om tot de conclusie te komen dat een op knapbeurt van het pand drie ton zou gaan kosten. Gebleken is dat medewerkers van de Planwinkel het Harteveltcom- plex nog nooit van binnen hebben gezien en slechts op grond van door de bezetters verstrekte informatie een mo gelijke raming hebben gedaan. De PSP meende dat er sprake was geweest van een serieus onderzoek door de Planwinkel en stemde daarom maandag avond in de raadsvergadering tegen het collegevoorstel om 1 ton voor een opknapbeurt uit te trekken. In een brief aan B en W van Leiden schreven de bezetters dat drie ton „geraamd door onze renovatiewinkel in over leg met de Planwinkel Delft" een zeer reëel bedrag is. Zij concludeerden dan ook dat de JIJ MINISTERIES: jEN HAAG De onge- leer 90 koffiejuffrouwen fan het ministerie van so- jale zaken, het departe ment van algemene zaken de afdeling volksge- bndheid van het ministe- 1e van welzijn, volksge- ■pndheid en cultuur, mo len geen lange broek dra- en. Het is hen ook verbo- en met decolletés, diep 'jitgesneden ruggen, laar- en en hoge coltruien op iet werk te verschijnen. it meldt het personeelsblad in Sociale Zaken. „Wij kun- :n er niets aan doen", aldus een voorlichtster van dit de partement. De meisjes, die de ambtenaren van de drie minis teries van koffie en thee voor zien, zijn namelijk in dienst van een stichting. Volgens het blad begrijpt de secretaris van de stichting, kantinebaas Ter louw, „de drukte, die over de kleding wordt gemaakt niet". Met hem valt niet te praten over het afschaffen van de verplichte rok. De heer Ter louw beschouwt de rok als be drijfskleding. Vroeger moesten de meisjes witte jasschorten dragen. Later werd de ver plichte kleur blauw en het is ook een tijd geel geweest. Om dat het personeel dat niet leuk vond, heeft het bestuur inder tijd toestemming gegeven ei gen kleding te dragen. Hier voor krijgen de meisjes kleed geld. Maar het moet wel fat soenlijke kleding zijn. Een schortje over een lange broek, vindt de heer Terlouw, aldus het blad „geen gezicht". „Een serveerster in een restaurant loopt er toch ook niet zo bij. De rok beschouwen we ge woon als bedrijfskleding. Een schilder draagt toch ook een witte overall, een straatmaker draagt toch ook kniekappen". Volgens de heer Terlouw, al dus het personeelsblad, wordt de meisjes tevoren gezegd dat het dragen van een lange broek niet is toegestaan. „Meisjes die daar problemen over maken neem ik niet ..Het is mij niet toegestaan aan", aldus de heer Terlouw. hierover mededelingen te Persoonlijk commentaar wilde doen", luidde zijn korte ant- de heer Terlouw niet geven, woord. Overleden: M. C. van Leeuwen, geb. 1-1-1889 vrl. geh. gew met T Rem merswaal; W. Honders, geb. 2-11- 1919 man; H. Filippo, geb. 23-12-1908 man; A. A. E. M. Koijen. geb. 25-12- 1945 man; R. Backhoven, geb. 18-12- 1948 vrl. geh. gew. met A. C. Zwart; W. Meijvogel, geb. 23-1-1898 man; G. de Waal, geb. 10-2-1929 man; J. de Lange. geb. 22-4-1935 man; J. G. van den Berg, geb. 5-4-1895 vrl. geh. gew, met G. van den Akker; P. J. van Voorthuijzen. geb. 16-12-1896 man; W G Koek. geb. 29-11-1981 vrl., G. Werkhoven, geb. 18-7-1891 man; H. M. Kokshoorn, geb. 29-5-1925 vrl, echtg. van M. J. van Kempen; J. V. Kommer, geb. 30-4-1910 man; K. Re- terink, gem. 21-2-1922 man; H. Velt- man. geb. 24-3-1903 man; J. H. Ro man, geb 21-1-1909 man; J. Libo- chant. geb 28-10-1909 vrl. echtg. van A. Schouten; M. J. Rooij, geb. 4-1- 1928 vrl. echtg. van P. Dullemeijer; J. C. Rosdorf geb. 1-2-1880 vrl. geh. gew. met H. Schoo; J. A. Segaar, geb. 4-3-1904 vrl. geh. gew. met C. Ver steeg; N. Weber. geb. 21-4-1901 vrl. geh. gew met W van Westbroek; C. A. Slothouber, geb. 9-4-1914 vrl. echtg. van J. de Rover; I. A. Breel, geb. 13-6-1957 man; H. van Eek. geb 17-5-1911 vrl. geh. gew. met N. Jong bloed; H. van Slooten, geb. 10-3-1908 man; F M. Gits, geb. 8-11-1923 man; K. G. Dekens, geb. 11-1-1898 vrl.; J. ton die het college beschikbaar heeft gesteld, niet toereikend zou zijn. Mede op grond hier van wezen zij het Hartevelt- complex als alternatief voor de Ziekenboeg af. Volgens Pa trick Boel is de inbreng van de Planwinkel enigszins sugges tief weergegeven. „Wij hebben vrijdagmiddag, nadat de bezet ters het Harteveltcomplex hebben bekeken, een gesprek met hen gehad waarin we ad viseerden zakelijk op te treden en met het gemeentebestuur van Leiden verder te onder handelen over de inrichting. Op grond van wat zij ons ver telden en onze ervaring heb ben we met een natte vin ger het bedrag van drie ton genoemd", aldus Boel. Temeer daar wethouder D. Tesselaar tijdens de gemeenteraad enige schampere opmerkingen aan het adres van de Planwinkel maakte, vindt hij de voorstel ling van zaken door de bezet ters wel wat vervelend- maar hij is geenszins van plan de contacten met de Ziekenboeg te verbreken. De PSP-fractie zal het ge meentebestuur binnenkort op de hoogte stellen van haar ge dachten over de gang van za ken. PSP-raadslid J. van der Putten zei gisteravond zich door de bezetters „belazerd" te voelen. Wanneer de PSP op de hoogte was geweest van de werkelijke gang van zaken, had de fractie in de raad een ander standpunt ingenomen. De bezetters waren gister avond niet voor commentaar bereikbaar. Verpleegkundigen In het Academisch Ziekenhuis Leiden zijn geslaagd voor het diploma A-verpleegkundige: R. Anker, J.J. Bamhoom, K. Basjes, S.H. Botermans, D. van Duyn, G. Geerling, M. Groot, D. de Haan, P.A. de Haan, A.H.M. Heemskerk, J.C. Hoek, A. Krijnen, C.A.M. Maaskant, E.S.A. van Mameren, M. Mieog, J.W. van den Oever, M.M. Smink, J.C. van Steveninck, M. Struik, A. Verkerk, H.M.C. van Wychen. Wereldgebedsdag In het kader van de Wereldgebedsdag, morgen, worden er op verschillende plaatsen in Leiden bijeenkomsten gehou den. De liturgie is dit jaar samengesteld door vrouwen uit het Caribisch gebied. Zij hebben te maken met moeilijke politieke situaties, ondervoeding, analfabetisme, gebrekkig onderwijs, werkloosheid, jeugdprostitutie, druggebruik en discripiinatie. Op de volgende plaatsen kan men morgen terecht: Lorentzhof (10.00 uur), Haagwijk (14.30 uur), van der Willigenhof (15.00 uur), Huize De Waard (19.00 uur), Bevrijdingskerk (19.00 uur) en Robijnzicht (19.30 uur). Filmhuis LVC In het kader van de cyclus Duitsland 1930-1940 die mo menteel in het filmhuis LVC wordt gehouden, draait morgen en overmorgen vanaf kwart over negen „Het Slangeëi" van de Zweedse regisseur Ingmar Berg- mann. In de hoofdrollen David Carradine, Liv VII- mann en Gert Frobe. De film schetst de lotgevallen van een Joodse trapezefamilie in het vooroorlogse Ber lijn tegen de achtergrond van het opkomend fascisme. Woensdag 9 en donderdag 10 maart wordt om acht uur en om kwart over tien de cyclus voortgezet met Fass- binder's Lili Marleen. In de hoofdrol Hannah Schygu- lah als het zangeresje Lili Marleen, randfiguur in W.O. II met baar liedje dat bij vriend en vijand populair werd. The Dutch Morgen treedt in het LVC (Breestraat 66) de Amsterdamse groep The Dutch op. De groep vervaardigde het plaatje 'Working los Alamos' en het nummer 'Nous sommes tres petits' schijnt populair te zijn. In het voorprogramma van the Dutch speelt de Leidse groep Munk. De zaal gaat om negen uur open. de toegang bedraagt vijf gulden vijftig. Leden betalen vier gulden vijftig. Prestatieloop Clubhuis Matilo houdt zaterdag 5 maart weer een pres tatieloop. De afstanden zijn twee, vier, acht en elf kilo meter. De start is bij het clubhuis aan de Zaanstraat 126 om elf uur. Men kan zich inschrijven vanaf tien uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor de jeugd tot en met veertien jaar twee gulden vijftig en voor ouderen vier gulden. Jazzzolder In de Jazzzolder Hot House aan de Breestraat 66 treedt za terdagavond de groep Klimaat op. Het gezelschap bestaat onder meer uit Luc Houtkamp en Maartje ten Hoorn. Het concert begint om tien uur. Namibië Bij de Leidse Studenten Ecclesia aan het Rapenburg 100 wordt zaterdagmiddag een informatie-bijeenkomst gehouden over Namibië. Men kan daar van twee tot vier uur terecht The Lords Folks Zaterdag 5 maart verzorgt het jongerenkoor The Lords Folks de Heilige Mis in de Herensingelkerk om zeven uur. Celebrant is kapelaan Adrichem. Het thema van de viering is: Waar vind ik God, bent U er nog. Arbeid Adelt Zaterdag 5 maart speelt de uit België afkomstige groep Arbeid Adelt in het LVC. De groep werd in de zomer van 1981 opgericht door Max Alexander (zang en percussie) en David Salomon (synthesizer, percus sie en sax). Kort na elkaar werden de singles „ik sta op scherp" en „De dag dat het zonlicht niet meer scheen" uitgebracht. De groep heeft inmiddels verster king gekregen van gitarist Luc van Acker. In deze be zetting werd de mini-elpee „Jonge Helden" opgeno men. De zaal gaat om negen uur open, de toegang be draagt f6.50 en f5 voor leden. TEN AANZIEN VAN BEZUINIGINGS- OPERATIE LEIDSE UNIVERSITEIT LEIDEN De vakbonden zijn gistermiddag in een gesprek in „een goede sfeer" met vertegenwoordigers van onderwijsminis ter Deetman voor een groot deel tegemoetgekomen in hun eer dere eisen. Zij zeggen veel te verwachten van toezeggingen, die hen werden gedaan om de bezuinigingsoperaties op de universi teiten voor het personeel zo goed mogelijk te begeleiden. De bezuinigingen die vorige week bekend werden gemaakt be tekenen voor de Leidse universiteit dat er tot 1987 ongeveer driehonderd arbeidsplaatsen verloren gaan. De vakbonden voor het wetenschappelijk personeel, verenigd in het zogeheten COP- WO, vonden de voornaamste toezegging gisteren de belofte dat men zal bekijken of het aantal gedwongen ontslagen beperkt kan blijven. Dit zou dan moeten gebeuren door de wachtgelden, die worden uitgekeerd bij gedwongen ontslag te gebruiken om in een later stadium van" de bezuinigingsoperatie natuurlijk ver loop van personeel mogelijk te maken. Bovendien zal de minister bekijken of op grote schaal vrijwillig uittreden mogelijk is. Hierdoor krijgt men een groter natuurlijk verloop. Ook wordt bekeken of gedwongen arbeidstijdverkor ting doorgevoerd kan worden, niet alle leden van de vakcentra les zijn voorstander van deze maatregel. Het bestuur van de Leidse universiteit dat gisteren ook overleg heeft gevoerd met het ministerie over de gevolgen van de bezui nigingsoperatie voor het personeel zegt „blij te zijn" met de toe gezegde medewerking van het ministerie. Het bestuur voegt er veel betekenend aan toe dat het hoopt dat „Deze woorden ook worden omgezet in daden". Met name hoopt men dat er vol doende geld zal zijn om de plannen te betalen en men wijst erop dat het overleg hierover met de minister „nog gaande is".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3