Bezetters Ziekenboeg reageren afwijzend op aanbod gemeente Adviesbureau Deerns trekt zich terug Houten schildpad voor Calorama-bewoners )verweldigend afscheid an secretaris Woubrugge EERST PRATEN OVER MARINECOMPLEX' Concert Alma Materkoor enthousiast, maar zwak Voorschoten wil spoed met bouw nieuwe school bioscopen QaidóaQowuint ZATERDAG 26 FEBRUARI 1983 PAGINA 3 IfOUBRUGGE -Onder werkelijk overweldigende lokale en interlo- ale belangstelling nam secretaris H. Hoogenboom gisteravond af- cheid van al de mensen, die met hem in zijn ambtelijke loopbaan te ijaken hebben gehad. Hoogtepunt van de feestelijkheden vormde verhandiging van de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van iranje Nassau. Drieënveertig jaar lang is Hein Hoogenboom in dienst »weest van de gemeente Woubrugge. Daarvan 34 jaar als gemeente- ircetaris. Eigenlijk kwam heel Woubrugge opdagen om hem bij dit ■estelijk afscheid de hand te drukken. Burgemeester Brouwer de Ko- ing overhandigde hem namens de gemeente een delftsblauw aarde- erk bord met het gemeentewapen. Het gemeentepersoneel van Wou- rugge bood op rijm een fiets aan, aangezien dit het favoriete vervoer- iiddel is van de scheidende secretaris. Nog vele andere cadeaus wer en overhandigd. Een roerend woord van afscheid werd ook gespro ken door collega gemeentesecretaris Lodder uit Leiden, namens de ereniging van gemeentesecretarissen. Lmt), en. He« ich lie v e ai Stag slaat aanbod gemeente niet af LEIDEN De Stag Drukkerij heeft het aanbod van de gemeente om naar de Koppenhinksteeg te verhuizen niet afgeslagen. Verte genwoordigers van de alternatieve drukkerij hebben gistermiddag met wethouder P. Bordewijk afgespro ken, dat eerst het pand bekeken zal worden. Stag stuurde deze week een brandbrief aan de gemeente waarin om vervangende huisves ting werd gevraagd. De drukkerij moet uit het huidige onderkomen aan de Caeciliastraat verdwijnen, omdat dat wordt gesloopt voor de nieuwbouw van de interconfessio nele basisschool. CobieGoosen bezoektSassenheim Journaliste, schrijfster en sneldichte- res Cobie Goosen was gistermiddag op bezoek bij de Sassenheimse open bare lagere school Op Dreef. Bij deze gelegenheid reikte zij aan de 10-jarige leerling Nathalie Wytses (midden) haar eerste kinderboek uit dat in ons land verscheen: „Dit gebeurde in Wiebeldrecht". Aanleiding voor het bezoek van Cobie Goosen was het door Natalie voordragen gedicht „De tent van tante Trui" van mevrouw Goosen. De schrijfster legde 's mor gens en 's middags aan de leerlingen van de vierde en vijfde klas uit hoe zij werkt en wat zij allemaal doet. Ook droeg zij enkele van haar snelgedich- ten voor. i honing niet n intrekken voor Br tedrijfsruimte OCH i lei icht alle mo i er t; EIDEN De firma Giezen De Gunst mogen ook van Provincie de boven hun hiak gelegen woonruimte niet «bruiken voor bedrijfsdoe- linden. Nadat de gemeente »n verzoek hiertoe had ver- orpen waren de firmanten in eroep gegaan bij de de Pro- t incie. De weigering voor de erandering van bestemming an de bovenwoning is onder ndere gebaseerd op het arti- el 56 van de woningwet, aarbij het niet toegestaan is et woningenbestand aan te sten. De indieners van het ezwaarschift kunnen nog in n eijoger beroep gaan bij de afde- en zng rechtspraak van de Raad -opt an State, ko verfijkvereniging strei rikb)e Zon stel ■rgel a zal)] rsch ker; pgericht ordt moe AZERSWOUDE In de ijk Zonneveld in Hazerswou- Rijndijk is een wijkvereni- ng met de naam „De Zon", meribgericht. De honderd vijf tig szinnen in dit nog zeer nieu- e „kwartier" hopen met deze «reniging verbeteringen an un wijk aan te kunnen bren- :n. Ook denkt de vereniging in het organiseren van wat chtvoetig werk als feesten en irgelijke. erder willen de Zonnevel- trs de sportzaal, die de ge- eente naast Het Anker wil uro| Mwen, naar het terrein bij öport Vereniging Bernardus ordt verplaatst. Een idee dat ïrigens afkomstig is is van 3e Rijle VVD-fractie in de gemeen- Ka' ;raad. -spVijkcomité Ihynenburch ïeft zich op 325IAZERSWOUDE Het ÏEDIE ijkcomité Rhynenburch in azerswoude Rijndijk is opge- iven omdat er te weinig Skerin ensen uit de wijk bereid wa in de handen uit de mouwen steken. RS 3PBeiet e»nde van het wijkcomité ;n, diOndigde zich al tegen Kerst- is aan. Ondanks de oproepen n mee te werken aan de irst-inn, die de laatste jaren Tweede Kerstdag in Het nker werd gehouden, bleef •I. ui et bestuur vrijwel alleen 9-°°" aan. Het besluit viel toen: norcr! Ien kerst-inn. et wijkcomité is destijds ont- K aan uit een groepering die dins ch sterk maakte om het snel- 2 J !r^eer in de Potgieterlaan te eren of een halt toe te roe- NTRA^n. Na verloop van jaren Breesstortte" een aantal leden van f'-^Jet comité zich in het uitwer- een verkeersplan bor de gehele wijk Rhynen- 'iö-iiirch. - infoh kleine kring werd het werk 3k va|an het wijkcomité Rhynen- irch toegejuicht. Met name et huis aan huis verspreide, j zwa >ed verzorgde wijkblad sloeg udera m. En de bestuursleden voer- -1 Stic!n met vertegenwoordigers an het gemeentebestuur tal- lag. 1 )ke besprekingen om de be ngen van de bewoners van N KIN hynenburch te behartigen. lbsk elaas voor Pieter Goedhart, laatste tijd voorzitter, en de i. Voofdere bestuursleden werd het snel duidelijk dat een goed 'ekuur inctionerend wijkcomité niet lleen door een bestuur kan raaien. Ma RS Campioenschappen 'Jsclub Alkemade IUWE LKEMADE De Alkema- sse IJsvereniging houdt mor- •n op de Ton Menken ijsbaan clubkampioenschappen oor de jeugd van 8 tot 12 jaar. <IDER! e wedstrijden zijn van half Lt tot negen uur 's avonds de Leidse ijsbaan. De vol- ow..up?n,de week houdt de ijsvere- m - 1 liging wedstrijden voor junio- •n en senioren op dezelfde Jan. Deze beginnen 'smor- Bel li »ns om zeven uur en zijn om Timer' t'en afgelopen. Deelne- diers kunnen zich nog opge- en bij het bestuur van de ijs- ereniging. •en A ;ht iï« LEIDEN De bezetters van de Ziekenboeg vin den het huidige aanbod van het college van B en W niet acceptabel. Zij wij zen verhuizing naar het Harteveltcomplex niet volledig af, maar de voor waarden die het college stelt en de plannen met de Ziekenboeg maken Harte velt nu „geen reeël alternatief". De bezetters menen dat het aankopen en opknappen van het ge bouw de gemeenschap on nodig veel geld kost. Zij zouden liever in de Zie kenboeg blijven en ver wijten het college niet aangetoond te hebben, dat er met de sloop niet ge wacht kan worden. De be zetters schrijven het één en ander in een open brief. De bezetters beschuldigen de gemeente er van het Harte- velt-complex als chantagemid del te gebruiken om hen uit de Ziekenboeg te krijgen. „Wan neer de gemeenteraad maan dag over de aankoop van het complex beslist, zullen wij monddood zijn gemaakt. Er valt dan nergens meer over te onderhandelen" aldus de be zetters. Zij zijn wel bereid met de gemeente te praten wan neer deze de druk van de ke tel haalt door de besluitvor ming voorlopig uit te stellen. Dan moeten, zo menen de be zetters, b en w duidelijk ma ken waarom niet gewacht kan worden met de sloop van de ziekenboeg. Ook kan er dan, in onderling overleg, een goed verbeteringsplan voor het Hartevelt-complex, worden Door veel geld (een half mil joen) beschikbaar te stellen voor het Harteveltcomplex ontloopt de gemeente een keu ze tussen stadsvernieuwing en werkgelegenheid, stellen de bezetters. In deze crisistijd moet vanuit financieel oog punt zo'n keuze gemaakt wor den", menen zij. Zij verdenken de gemeente ervan met hun aanbod „de schreeuwers te willen opbergen om de eigen belangen te kunnen beharti gen". „Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat er zo veel andere werklozengroepen zijn die ruimte nodig hebben. Niet de schreeuwers moeten be loond worden, maar het huis vestingsbeleid voor werklo zen-initiatieven moet veran derd worden". Bovendien zou het gemeentebestuur met het „royale aanbod haar gezicht willen redden en een falend werkloosheidbeleid willen verbloemen". De bezetters vragen zich af of het geen tijd wordt „andere pressiemidde len te zullen grijpen om de be langen van werkelozen-projec ten te behartigen". De open brief van de bezetters van de ziekenboeg wordt on dersteund door de Augustinus, het Breehuys, LVC, het KWJ en de klussenbank, het Leids Werkelozencomité en het Werkelozen Comité Leiden. De laatste twee dringen er in een verklaring op aan dat zo wel de Ziekenboeg als het Hartevelt en het Olgacomplex beschikbaar worden gesteld voor werkgelegenheids-projec ten. De grote kist wordt van de schildpad getild. NOORDWIJK De bouw- en aannemings maatschappij De Raad in Noordwijk schonk gister middag een eikenhouten schildpad aan de bewo ners van de gerenoveer de wijk Calorama aan de Sint Jeroensweg in Noordwijk. Dit kunst werk, tevens speeltoestel voor kinderen werd op een spectaculaire manier onthuld door wethouder Warmerdam van volks huisvesting. Met behulp van een hijskraan werd een grote kist die over het kunstwerk heen- stond van de schildpad af getild. De schildpad, een gevaarte van drie bij vier meter werd onlangs in zijn kist nog mee gevoerd in de carnavalsop tocht om de aandacht te ves tigen op de datum van ont hulling van deze surprise. Het 1500 kilogram zware beest is door de firma De Raad vervaardigd van eiken houten bielzen. Een vernunf- tig veermechanisme zorgt er voor, dat de schildpad gaat bewegen zodra hij door kin deren wordt beklommen. Het houten dier staat aan de Leydtwech en werd gisteren gelijk door de jeugd beproefd. In Calorama zijn het afgelo pen jaar 98 na-oorlogse wo ningen gerenoveerd. Het was een zeer ingrijpende renova tie die onder meer betere sa nitaire voorzieningen en iso latie tot gevolg heeft gehad. De bewoners moesten tijde lijk in wisselwoningen wor den gehuisvest. De gemeente Noordwijk verbeterde de woonomgeving. Er werd een woonerf geschapen, de bewo ners kregen voortuintjes, er werden parkeerplaatsen aan gelegd. De samenwerking verliep zo vlot dat de firma De Raad', besloot een cadeau te geven aan de wijk, het geen resulteerde in de schild- LEIDEN Het Alma Ma terkoor had voor haar jaarlijks concert, dat gis teravond plaats vond, de Zuiderkerk als uitvoe ringsruimte uitgekozen. Onder leiding van Louis van Wijngaarden voerde het werken uit van Bach, Pergolesi en Haydn, waarbij een vijftal solisten optraden. Leden van het Residentie Orkest zorgden voor de begeleiding. Bij het beluisteren van Alma Maters prestaties moet bedacht worden.dat hier amateurs mu siceren, die voor een aanzien lijk deel van gevorderde leef tijd zijn. Zodoende kunnen zij niet meer dat met hun stem doen, waartoe jongere krach ten in staat zijn. Bovendien had Alma Mater veeleisende foerken uitgezocht. Allemaal verzachtende factoren voor het feit, dat er op de uitvoe ring wel het een en ander viel aan te merken, een uitvoering, waar ongetwijfeld hard voor gestudeerd is en waaraan de inzet en het enthousiasme, die in Alma Mater leeft, duidelijk viel af te horen. Na het openingskoor, dat door zijn gecompliceerde meerstem migheid op zich een veel te zware opgave voor Alma Ma ter leek, lag het voornaamste gebrek naast de niet altijd vol le en kleurrijke klank in het samenspel. In de sinfonia sloten orgel (be speeld door Jan van der Meer) en orkest onvoldoende op el kaar aan. Hetzelfde gold ook voor het orkest intern en het orkest ten opzichte van het koor. Iets wat in 'Laudate Pueri' van Pergolesi en de 'Grote Orgelmis' van Haydn weinig beter was. Grotendeels moet dirigent Van Wijngaar den hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. In zijn aanwij zingen schonk hij opvallend weinig aandacht aan dergelij ke toch heel belangrijke de tails. Positief kwamen de tem pi over, die Van Wijngaarden consequent vrij hoog hield en de fuga's, waarvan er onver mijdelijk enkele te 'nemen' waren, iets wat Alma Mater met opvallende zekerheid en gemak deed. Het vijftal solisten zijn stuk voor stuk voldoende voor die 'rol' gekwalificeerd. Toch viel de één beter dan de andere, zoals Howard Crook (tenor) door zijn directe, maar toch uitdrukkingsvolle wijze van zingen en de prachtige bas van Marcel Moester. Beiden waren zeker in de ingetogen Barok stijl van Bach te prefereren boven de sopraan van Wende- la Bronsgeest, die het muzikale effect meer zoekt in de toepas sing van (te) veel en ook over dreven aangezette dynamiek. DIRK VOOREN BEWONERS ORANJEGRACHTGEBIED BLIJ LEIDEN Het technisch adviesbureau Deerns heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders laten we ten zich niet langer be schikbaar te zullen stellen voor de rest van de werk zaamheden aan de ver- warmingsinstallatie's in de 188 woningen rond de Oranjegracht. Het college moet zich nog over de brief van Deerns uitspre ken. De mogelijkheid be staat, dat b. en w. zullen proberen het installatie bureau over te halen de werkzaamheden af te ma ken, maar dit wordt niet aannemelijk geacht. De bewonerscommissie van de huizen rond de Oranjegracht is bijzonder blij met het terug trekken van Deerns. Zij hoopt nu, dat de gemeente zal in stemmen met haar voorstel om het adviesbureau Venema in te schakelen voor de resteren de werkzaamheden. De bewo ners hebben erg veel vertrou wen in Venema. Zoals bekend waren er proble men rond de aanleg van de centrale verwarming in het Oranjegrachtgebied. De Am sterdamse Verwarmings Maat schappij (AVM) had in eerste instantie de blokverwarming aangelegd, maar al na korte tijd bleek de installatie zo slecht, dat deze vervangen moest worden. De bewoners kregen absurd hoge energiere keningen en zaten in de kou. Tijdens een bewogen raadsver gadering, in september vorig jaar, werd op aandringen van wethouder Tesselaar besloten de verwarmingen te vernieu wen. Aan de AVM en het Technisch adviesbureau Deerns, dat de verantwoor ding over de uitvoering had, werd opnieuw gevraagd de in stallaties aan te leggen in de hoop dat zij zich zouden reha biliteren. Volgens de bewoners is van rehabilitatie niets te recht gekomen. De steeds wis selende installateurs van de AVM bleken nog immer slecht bezig te zijn en waren volgens de bewoners bijzonder onbe schoft. Het was, volgens de be woners, dank zij bureau Vene ma, dat er uiteindelijk nog iets van terecht is gekomen. Vene ma was door de gemeente als een soort supervisor aange steld. De AVM is inmiddels door de gemeente de laan uitgestuurd, maar de gemeente wilde wel doorgaan met het bureau» Deerns. Tegen deze beslissing kwamen de buurtbewoners fel in opstand en schreven de raadscommissie voor Volks huisvesting een brief met 17 argumenten om ook Deerns te ontslaan. In die vergadering liet wethouder Tesselaar al doorschemeren dat Deerns wellicht niet eens meer zo'n zin had om onder de gegeven omstandigheden nog door te werken. Wethouder Tesselaar heeft veel commentaar gekregen op zijn „beschermend" beleid ten aanzien van Deerns. Door zijn politieke opstelling heeft de gemeente uiteindelijk aan het langste eind getrokken. Als Deerns op aandrang van de bewoners direct de laan was uitgestuurd, had het bureau de gemeente waarschijnlijk kun nen vervolgen wegens con tractbreuk enz. De wethouder wist waarschijnlijk dat de be woners fel genoeg waren om geen genoegen te nemen met het aanblijven van Deerns. Ook het twijfelen van Deerns om nog verder te gaan met het werk was bij de wethouder be kend. De beslissing van de wethouder was het teken voor de buurtbewoners zich te mo biliseren. Hun aktie bespoedig de waarschijnlijk de beslissing bij Deerns zich maar terug te trekken. Volgens Tesselaar waren de ervaringen met Deerns bij vele eerdere wo ningbouwprojecten altijd goed geweest. Nu van een conflict situatie geen sprake is, kan men bij nieuwe projecten «wel weer een beroep doen op Deerns. VOORSCHOTEN De gemeenteraad van Voor schoten heeft gisteravond met algemene stemmen een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de bouw van een nieuwe openbare centrum-basis school de eerste prioriteit heeft. De indiener van de motie, drs Willemsen (VVD), wilde hiermee burgemeester en wethou ders steunen in hun stre ven om tot overeenstem ming te komen met het ministerie van onderwijs. Deze overeenstemming moet er toe leiden dat het rijk afziet van de „onredelijke" prijs, die men vraagt voor het oude schoolgebouw bij het cultureel centrum. De gemeente Voor schoten kan dan op dezelfde plaats een nieuwe school laten bouwen. Het oude schoolge bouw is eigendom geworden van het rijk. Het rijk vraagt nu voor dit gebouw, dat inder tijd door de gemeente zelf is gebouwd, meer dan 1 miljoen gulden. Voorschoten vindt dit bedrag veel te hoog. Alle raadsleden waren gisteravond van mening dat het openbaar onderwijs in Voorschoten ern stige schade ondervindt als de nieuwbouw wordt vertraagd. In de genoemde motie werd gesteld dat in de raadsverga dering van 29 april een defini tief besluit moet worden geno men over de bouw van de nieuwe school. Wethouder Marselis had hiertegen bezwa ren omdat dit praktisch onmo gelijk zou zijn. Met de toezeg ging dat niemand worden ge houden het onmogelijke te doen, kon tenslotte de hele raad, inclusief de wethouders de VVD-motie steunen. Eensgezindheid was er ook bij de beantwoording van brieven over voorgenomen bezuiniging op het schoolvervoer. Nog voor 1 juni krijgt de raad hier voor alternatieve plannen. Uitgezocht zal worden of er goedkopere vervoersmogelijk heden zijn voor de leerlingen van scholen voor buitenge woon onderwijs. Als het niet anders kan worden er finan ciële maatregelen genomen. Voor de raad staat voorop dat de leerlingen, die echt vervoer nodig hebben, dit ook krijgen. De heer Visser (PvdA/PRR) noemde de maatregel van het rijk: „een verziekte vorm van decentralisatie". De gemeenteraad ging er ver der mee akkoord dat het ge bouw van „De Zilverfabriek" een beschermd monument wordt. Er is overeenstemming met zowel de dienst monu mentenzorg als de directie van Kon. Van Kempen en Begeer. Hej. fabrieksgebouw is karak teristiek voor Voorschoten Voor een uitgebreide agenda, ook voor de komende dagen raadplege men „UIT", de gratis wekelijkse bijlage van deze krant. LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): Tiranha'a twee (16): 14.30. 19.00, 21.15. zo. 14.15., 16.45., 19.00, 21.15. LIDO I (Steenstraat 39, tel. 124130): E.T. (al); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. LIDO II: Als je begrijpt wat ik bedoel (al); 14.30., 19.00., 21.15. zo. ook 16.45. LIDO III: Trail ot the pink panther (al); 14.30, 19.00. 21.15. zo. ook 16.45. LIDO IV: Life of Brian (12); 14.30., 19.00., 21.15. zo. ook 16.45. STUDIO (Steenstraat 39. tel. 133210): A midsummer night sex comedy (al); 14.30, 19.00, 21.15. zo ook 16.45. TRIANON (Breestraat 31. tel. 123875): Aas der azen (al); 14.30, 19.00. 21.15. zo. 14.15. 16.30.. 19.00., 21.15. REX (Haarlemmer straat 52. tel. 071-125414); Zwoele nachten op Ibiza (16); 14.30, 19.00, 21.15. NACHTVOORSTELLINGEN: REX: Hemelse verleiders (16); vr.. za. 23.30. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCI NEMA I (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20800): Als je begrijpt wat ik bedoel (al); do., vr.. za. 14.00, 18.45, 21.00. zo. ook 16.30. ma., di. 20.00. wo. 14.00, 20.00. EUROCINEMA II: Annie (al); do., vr., za. 13.45, 18.30, 21.15. zo. 13.15, 16.00, 18.30, 21.15. ma., di. 20.00. wo. 14.00, 20.00. e EUROCINEMA III: E.T. (al); do., vr.. za. 13.45, 18.30, 21.00. zo. 13.30, 16.00, 18.30, 21.00. ma., di. 20.00. wo. 13.45, 20.00. EUROCINEMA IV: Aas der azen (al); do., vr., za. 14.00, 18.45, 21.15. zo. 13.45, 16.15, 18.45, 21.15. ma., dl. 20.00. wo. 14.00, 20.00. NACHTVOORSTELLINGEN: EUROCINEMA I: Het grote verlan gen (18); za. 24.00. EUROCINEMA II: De toverfluit (18); za. 24.00. EU ROCINEMA III: Shsrky's machine (16); za. 24.00. EUROCINEMA IV: Aas der azen (16); za. 24.00. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23-b, tel. 01717-4354): De boezemvriend (al); vr. 19.30. za. 14.00, 15.45, 19.00. zo. .14.00, 15.45. di. 13.30. wo. 14.00, 15.45. Veel liefs uit Moskou; do. 20.30. vr.. za. 21.30. zo. 18.30. wo. 20.30. Frans filmfestival: Robert et Robert; zo. 21.00. La petite sirene; ma. 21.00. L'lmportante c'est d'ai- mer; di. 21.00. KINDERVOORSTELLINGEN: GREENWAY THEATER: De boe zemvriend; za., wo. 14.00, 15.45. WASSENAAR ASTRA (Langstraat 32. tel. 01751-13269): Caddyshack (al); do. t/m zo. 20.00. Ademloos (16); ma. t/m wo. 20.00. KINDERVOORSTELLINGEN: ASTRA: Starcrash; za., zo. 14.00. DEN HAAG ASTA (Spui 27, tel. 463500): Annie (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.00. 15.45, 18.45, 21.30. BIJOU (Spui 27, tel. 461177) Les uns et les autres (al); 14.00, 18.00. CALYPSO (Spui 27. 463502): Fire- fox (12); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. An officer and a gentelman (al); zo. 27 tebr. 16.15, spec, openb. voorstelling. BABYLON I (naast Centraal. Sta tion. tel. 471656): E.T. (al); 14.00, 19.00, 21.30. zo. 13.30. *16.00, 19.00, 21.30. BABYLON II: The world ac cording to Garp (12); 14.00, 18.45, 21.15. zo. 13.15, 15.45, 18.45, 21.15. BABYLON III: Wat kun je nog doen met 8 miljoen? (al); 19.00, 21.30. do., vr.. ma., di. ook 14.15. CINEAC I (Buitenhof 20, tel. 630637): Evildeath (16); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. CINEAC II: Als je begrijpt wat ik bedoel (al); 14.00. 18.45, 21.30. ZO. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. wo. alleen 14.00. CINEAC III: Forced vengeance (16); 14.00. 18.45, 21.30. za.. zo., wo. 18.45, 21.30. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 855770): Thunderball (12); 20.15. ma. gesl. di. besl. voorstelling. EU ROCINEMA (Leyweg 910, tel. 667066): Aas der azen (al); 19.45, zo. ook 13.45. HAAGSFILMHUIS (Den- neweg 56, tel. 459900): Metropolis; do. 20.30. zo. 14.30. Allonsanfan; vr., za., zo. 20.30. 20.30. Instant pictures; ma. 20.30. La pointe courte; di. 20.30. Een film over de beroemde dansmarathon uit de jaren '30; wo. 20.30. Irezumi; 20.00, 22.00, beh. di. •METROPOLE I: Als je begrijpt wat ik bedoel (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. METRO POLE II: E.T. (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. ME TROPOLE III: Aas der azen (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00. 18.45, 21.30. METROPOLE IV: Still of the night (16); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. ME TROPOLE V: 'n Hondeleven voor twee (12); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. ODEON I (Herengracht 13, tel. 462400): Zwar te ruiter (al); 14.00, 19.00, 21.30. zo. 14.00, 16.30, 19.00, 21.30. ODEON II: Le choc (16); 14.00, 19.00, 21.30. zo. 19.00, 21.30. beh. za., zo., wo. 14 00. ODEON III: Aas der azen (al); 13.45, 18.45, 21.15. zo. ook 16.15. ODEON IV: Dead men don't wear plaid (16); 13.45, 18.45, 21.15. zo. ook 16.15. ODEON V: Andy Warhol's dracula (18); 14.00, 19.00, 21.30. zo. ook ook 16.30. LE PARIS I (Kettingstraat 12-b, 656402): Zondige hoogstandjes (18); 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00. 20.45. zo. vanal 13.45. LE PARIS II: Nummer tjes op verzoek (18); 12.15, 14.00, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00. zo. vanaf 14.00. LE PARIS III: Meisjes voor het betere werk (18); 12.30. 14.15, 16.00, 17.45, 19.30. 21.15. zo. vanaf 14.15. PASSAGE (Passage 63, tel. 460977): Fame (al); 14.00, 18.45. 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. KINDERVOORSTELLINGEN: BABYLON 3: Het geheim van Nimh; za., wo. 14.15. zo. 13.45, 16.00. CINEAC: Walt Disney's Po- peye; za„ wo. 14.00. zo. 13.15, 16.00. DU MIDI: Walt Disney's tekenfilm parade; za., zo., wo. 14.00. HAAGS FILMHUIS: De lievertjes, zo. 14.30. EUROCINEMA: Hugo de Hippo; za., wo. 13.30. ODEON 2: 101 dal- matiërs; za.. wo. 14.00. zo. 14.00, 16.30. NACHTVOORSTELLINGEN: CINE AC I: Evil death (16); za. 00.15. CI NEAC 2: Avontuurtjes in Tiroler schuurtjes (16); za. 00.15. CINEAC 3: Forced vengeance (16); za. 00.15. EUROCINEMA: Plezier tussen de coulissen (18); za. 00.02. ODEON I: The Poseidon adventure (16); vr. za. 00.15. ODEON II Sensuele beleve nissen in Zweden (16); vr. za. 00.15. ODEON III: Time bandits (16); vr. za. 00.15. LE PARIS III: Satijnzach- te lusten (18); vr za. 23.00. HAAGS FILMHUIS: Irezumi (16); vr.. za. 24.00. Wat een lekkere dag (16); vr.. za. 23.30. Leidenaar beroofd LEIDEN Een 23-jarige Lei denaar is gistermiddag om tien voor vijf op de spoorwegover gang aan de Telderskade neer geslagen en beroofd. De bela ger, een jongeman op een sportfiets, nam een tas met pa pieren mee. De tas met inhoud werd korte tijd later onaange tast aangetroffen. Het slachtof fer werd voor een hoofdwond tiehandeld in het ElisabeL'/ie- kenhuis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3