finale Vlaamse vierschaar Verstraete: DEN HAAG Deze winter middag lijkt geknipt voor een spelletje kwartetten met men sen, die elkaar van haver tot gort kennen. Er zit meer dan voldoende stijfsel in de bries uit het noordoosten en in de mottige gazons van het Haagse Lange Voorhout hebben al te overmoedige krokussen, die dachten dat het al lente was, hun couveusekopjes alweer la ten hangen. Een perfect decor zou je zo denken: het buiten- gebeuren een kwakkelende iglo en binnen achter de gla zen deuren van hotel Des In- des, die als een muizeval auto matisch open- en dichtslaan net nog hadden ze bijna het stramme rechterbeen van een kolonel b.d. te grazen een vredig samenzijn, opge sierd met roerei en champag ne. Niet langer dralen dus en de kaarten schudden voor het spel. Mag ik dan van jou om te beginnen van de Verstraete- dynastie de zachtmoedige Je anne. En nu we toch bezig zijn: heb je wellicht nog de goedlachse pensionhoudster van Hommeles voor me. En kun je me soms ook helpen aan de hoffelijke Guus senior en aan de pittoreske melan cholicus Bob. Voilé, weer een kwartet bij elkaar. Guus junior zit er bij en kijkt vol beroepsinteresse toe. Hij heeft het spel al eerder gespeeld in de door leefde staminee „De Duifkes" aan de Graanmarkt in Antwerpen en een videoregistratie van die door hem georganiseerde Vlaamse Vier schaar zal nog dit iaar door de NCRV-televisie worden uitgezon den. Dit onder het lucratieve mot to: „Van je familie moet je het heb ben". Het was overigens een lokatie, die hij bewust gekozen had. Want zijn vader, oom en twee tantes stam men uit een kunstzinnig geslacht, waarover in de Sinjorenstad aan de Schelde nog steeds met respect en bewondering gesproken wordt. Hun grootmoeder was de soubrette Julie Laquet, een Gentse banket bakkersdochter, die vanwege haar weinig in het oog springende voor gevel door haar fans „de platte" werd genoemd. Zij was de ster van de eerste beroepstoneelgroep, die uitsluitend Nederlandstalig reper toire bracht. En door haar sumblie- me, warmbloedige creaties ver wierf ze algauw de koosnaam „moederke van de Vlaamse cul tuur". Uit haar huwelijk met kapelmees ter Verstraete werd een dochter, Marie, geboren, die als vijfjarige haar eerste rol speelde in de tragi komedie „Paljas". In hetzelfde stuk speelde ook de elfjarige Willem van Zuylen, zoon van een Haagse winkelier in hoeden en petten, die haar levenspad daarna nog enkele malen op ingrijpende wijze zou kruisen. In 1868 Van Zuylen had als ko miek reeds enige faam gekregen speelde Marie met hem in een ca baretprogramma. En veertiqn jaar later trok ze naar Nederland, waar ze van de inmiddels beroemd ge worden theaterdirecteur Van Zuy len welwillend een engagement had gekregen. Discreet Omdat deze verbintenis achteraf verstrekkende gevolgen heeft ge had voor de vertakkingen van de familiestamboom bereikt Guus se nior nu het spontane verzoek van zijn broer en zusters om op de hem bekende, discrete wijze een nadere toelichting op deze derde ontmoe ting tussen Marie Verstraete en Willem van Zuylen te geven. Guus senior glimlacht devoot gelijk een biechtvader, die zijn penitent voor diens pekelzonden bij voor baat reeds de absolutie heeft gege ven. Nadat hij ook nog de luiken voor zijn ogen heeft laten zakken opvallend is opeens de gelijke nis met heer Bommel; alleen de jas met fors ruitmotief ontbreekt nog waagt hij zich aan een mo noloog, waarin perfect gekozen pauzes de langzaam naderbij ko mende ontknoping reeds aangrij pend gestalte geven. „Ja, Marie, wat zal ik over haar zeggen?". Hij wendt zich tot zijn zuster Mieke, die hem bewonde rend gadeslaat, zucht diep en ver volgt: „Laat ik het zo formuleren. Marie, die een bekoorlijke verschij ning was, interpreteerde het con tract met Van Zuylen op haar ei gen, zeer menselijke wijze. En de consequentie daarvan was, dat ze niet alleen met een schat aan erva ringen naar Antwerpen terugkeer de, maar ook met een kerngezond kind dat ze Jules noemde". „En deze Jules, die de achternaam kreeg van de man met wie Marie later trouwde, een zekere meneer De Graef, is onze vader. Volgens de burgerlijke stand heet ik dus De Graef. Maar zoals mijn vader ook deed hebben wij de naam van grootmóeder Marie gekozen. Ver straete dus. Zo, het hoge woord is eruit". Naast hem klapt zuster Mieke de handpalmen geestdriftig tegen el kaar. „Je hebt het weer prachtig mooi gezegd", roept ze nagenie tend, „zo mogelijk nog beter dan de vorige keer. Zo kies. En in zulke fraaie bewoordingen. Guus geloof me, je bent echt de enige, die eén Na deze introductie van vader Ju- Met een vertrouwde rugdekking van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag presenteert Guus junior zijn Vlaamse Vierschaar. Van linl Mieke, de goedlachse Over haar toekomst kan Mieke Verstraete geen zinnig woord zeggen. En tiaar heeft ze volledig vrede mee. Ze leeft als free-lance- actrice trouwens al jaren met de factor onzekerheid, die bij het klimmen der Jaren alleen maar groter is geworden. Ze is nu 72 en heeft momenteel geen artistie ke potjes meer op het vuur. Maar wat vandaag een droom is, kan morgen voor haar al werkelijk heid zijn. Elk moment kan in haar flat in Kijkduin de telefoon rinkelen. En theoretisch bestaat de mogelijkheid, dat haar dan een schnabbel wordt aangebo den. Pas had ze nog iemand aan de lijn, die haar een rol aanbood. Op voorwaarde echter, dat ze eerst een auditie zou maken. „Toen ik dat hoorde", bekent ze, „ben ik ontzettend kwaad gewor den. Als ze nou nog niet weten, wat ik kan en niet kan, geef ik de strijd op. Dan hoeven ze me, wat mij betreft, ook niet meer te bellen. Dat heb ik ook tegen die man gezegd: „V weet toch zeker, dat u niet verkeerd verbonden bent U spreekt met Mieke Ver straete". Daarna heb ik opgehan gen". En terecht Want in de Neder landse toneeldreven heeft ze te lang en te succesvol meegedraaid om achteraf nog eens met een knieval voor „Koning Onbenul" haar bruikbaarheid als actrice te claimen. Als bet aan haar had gelegen zou ze trouwens als pianiste carrière hebben gemaakt Maar haar con servatoriumstudie werd algauw onderbroken door papa Jules, die dringend verlegen zat om een actrice, die op ultrakorte termijn de rol van een ziek geworden to neelspeelster kon overnemen. En zó is het gekomen. Jn het Mieke, de goedlachse: geen potjes meer op het vuur. kielzog van haar vader werd ze op sleeptouw genomen naar schouwburgen in alle formaten, waar ze spelenderwijs bewees, dat het moeiteloos acteren ook in hair bloedgroep zat. Ze heeft honderden rollen, groot en klein, puntgaaf en naturel tot leven gewekt Excelleerde in vaudeville-produkties even ge makkelijk als in klassieke re pertoirestukken. Werd als bedrij vige eigenaresse van het televi siepension Hommeles een natio naal idool en leverde opmerkelij ke prestaties in de vaderlandse films „Kermis in de regen", „Makkers, staakt uw wild ge raas", „De zaak MP" en „De Pa raplu". Met Mieke, weten de ingewijden, kun je alle kanten uit. Ze is over al inzetbaar en maakt de hoogge spannen verwachtingen die ken ners van haar hebben met haar onnavolgbare trant van spelen meer dan waar. Mieke is Mieke. Een rots in de branding, een ba ken in de binnenzee van de tele visie, waar ze als moeder Bets in de helaas te snel gesneefde serie „Tot de dood ons scheidt" even geloofwaardig was als de kweb belende madame in „Een man al leen". Een onbetwist hoogtepunt in haar carrière beschouwt ze haar rol van stomme Katrin, die ze slechts drie keer speelde in Brechts „Móeder Courage". „Dat was een belevenis", herinnert ze zich haarscherp, „toen had ik even het gevoel dat zich een won der voltrok". Een wonderlijke ervaring was voor haar ook de confrontatie met Esther de Boer van Rijk, die als levende legende afscheid nam met het speciaal voor haar door Jaap v.d. Poll geschreven onheilzwangere melodrama „Le vensavond". „Ik had in dat stuk een kleine rol", zegt ze, „en een jaar lang heb ik haar van dicht bij meegemaakt Overal waar we optraden reed ze als een konin gin in een open koets door stra ten, die zwart zagen van de men sen. Zoiets heb ik daarna nooit meer meegemaakt Het leek een na tuurverschijnsel De burgerlijke stand heeft ze on derweg in haar leven ook niet werkeloos laten toekijken. Door haar huwelijken met de acteurs Richard Flink en Kees Brusse wisselde ze tussentijds twee keer van achternaam. Maar nu is, wat haar betreft de cirkel weer rond en is ze teruggekeerd op bet punt van uitgang. Alleen haar kinde ren Coen Flink en kleine Mieke herinneren haar op gezette tijden nog aan die periode. En Mieke zelf, de onverwoestba re, de goedlachse, heet weer Ver straete. Als vanouds. En zo vindt ze het meer dan goed. Guus, de hoffelijke teursleven wilde besparen heeft papa Jules hem indertijd naar de handelsschool in Rotterdam ge stuurd. „Want", redeneerde hij met vaderlijke logica, „als die jongen straks kruidenier is, heeft hij hoe dan ook een boterham. Eten doet het volk immers ook in de meest benarde tijden". De zoon heeft het inderdaad se rieus geprobeerd. Maakte met een vriend fantasielampen, die ze aan de straatstenen niet kwijt raakten. Verzamelde met een andere vriend sigarenkistjes, waaruit het handels merk werd weggebrand. Vervol gens drukten ze er hun eigen na men in, vulden ze met huigver woestend rookgerei, dat ze voor een paar stuivers in een sigaren zaak om de hoek hadden gekocht en gingen er mee de boer op. Waarbij ze de smartelijke ontdek king deden, dat de boer beslist niet wenst te roken, wat de boer niet kent. Mijn carrière als pijlsnelle han delsman geeft Guus senior (68) nu toe „is een aaneenschakeling van catastrofes geweest. Ik heb ook nog zeskan tige dienbladen gemaakt, waar gegarandeerd nooit iets af kon tuimelen. Dat had te maken met de middelpuntvliedende kracht, hadden ze me wijs ge maakt. Maar van het eerste blad dat ik demonstreerde, viel het com plete servies op de grond in scher ven Als spijtoptant maakte de mislukte zakenman in 1939 alsnog zijn entrée in de droomwereld van schmink en schijnwerpers. Hij had een schamel gehonoreerd engagement aanvaard bij de Vereenigde Haagsche Spelers van Pierre Balledux en speelde zijn eerste rol in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. waar hij 40 jaar later als directeur afscheid Guus, de hoffelijke: als spijtoptant alsnog de schouwburg ingevlucht. zou nemen. Daartussen ligt een carrière, waar in hij om de vijf jaar een hinkstap- sprong nam van het ene gezelschap naar het andere. Waarom hij dat deed? „Omdat ik het na die vijf jaar wel weer bekeken had. Ik kreeg steeds de kriebels en dacht dan: Guus, wegwezen. Het vooruit zicht om tot aan mijn pensioen te gen dezelfde smoelen te moeten aankijken, die ik onderhand kon uittekenen, deed mijn angst voor het ongewisse avontuur gelukkig steeds op tijd overwinnen Op een surplus aan ziteelt kan hij zich dan ook moeilijk beroemen. Want zijn contracten bij Puck, het cabaretgezelschap van Wim Sonne- veld, Ensemble, de Nederlandse Comedie, Theater, het Rotterdams Toneel, de musical „Sound of mu sic" en Johan Kaart, duurden nooit langer dan hooguit vijf jaar. Datzelfde onbehaaglijke gevoel kreeg hij zelfs bij de Haagse Come die, waar hij het ook na vijf jaar to neelspelen weer dik bekeken had. Dat was in 1973", licht hij toe, „maar op dat moment dacht ik wel: zo vlak voor je pensioen is het na tuurlijk pure onzin om nog te gaan verkassen. Ik had het prima naar mijn zin, had lekker werk. En dat leek me ruim voldoende voor het laatste rukje". Hij zou dan ook zo goed als zeker zijn pensioen hebben gehaald als werkend lid van dit gezelschap als in 1973 de directeurszetel van de Haagse schouwburg niet vacant was geweest. „Ik dacht: dat is een leuke afsluiting voor een vent van achtenvijftig. Ik heb dus maar ge solliciteerd. Carel van der Plas was nog zo vriendelijk om zijn mede werking toe te zeggen. Maar, zei hij er gelijk bij, op jouw leeftijd maak je uiteraard geen enkele kans". Wat bleek echter. Toen de rook van 'politieke intriges en machina ties maanden later eindelijk optrok was Guus Verstraete senior de eni ge serieuze kandidaat, die voor alle partijen acceptabel was. Als tussen paus werd hij in de schouwburg binnengehaald, waar hij onmiddel lijk begon aan een ambitieus vijfja renplan. Exact de tijd, die hem restte tot aan zijn aow. Het statige pand dat knap verwaarloosd was, kreeg een nieuwe vloer in de zaal en op het podium, er kwam ver warming en ook de aftandse licht installatie werd vervangen door een eigentijds elektronisch orgel. Toen die klussen geklaard waren zat de directeur zich alweer gerui me tijd stierlijk te vervelen. Dat telkens terugkerend probleem in zijn leven heeft zich na zijn pen sionering niet meer voorgedaan. Guus senior, inmiddels 40 jaar ge trouwd met de actrice Diny Nijbac- ker, zwemt sindsdien uiterst be heerst door zijn oeverloze zee van vrije tijd. „Eindelijk", zegt hij, „kan ik mij bezighouden met de dingen, die ik altijd noodgedwongert moest laten liggen. Ik vlooi Hamlet uit, verdiep me in de dramaturgie van andere Shakespeare-stukken en ongemerkt is het dan alweer zater dag en ligt de krant in de bus met de wekelijkse puzzel". „Daar ben ik meestal het weekend zoet mee. En als ik er met mijn woordenboeken niet uit kom bel ik Jeanne, die altijd dezelfde puzzel onderhanden heeft". „Het moet al heel gek lopen als we er dan samen niet uit komen". Jeanne, de zachtmoedi Wat Jeanne ons Sja over haar leven kwijt i moeiteloos in een eierdq ze ooit gedroomd over t re als topactrice? Ze kijil oo met vorsende kinden zou het niet weten", blozend, ,jk zou het echtfeili ten. Want bij mijn wetetoiti nooit over dat soort uibel droomd. Het gebeurde poo op een dag. En dan waklki Ot niet Meestal blij, ik tenminste heb ku gaan. Maar zeker ben j niet van. Want ik heb i rieus over mijn verledteer. dacht Als het voorbij rt *ra ik het nergens meer in tfoet inneringen terugvindend ze Ze is de enige van de vièf Ju ren, die even bezeten i' het toneel als papa Julei een dorre kantoorbaan tot zes maar op een stiekem naar de toneelsi gaan en heeft ze auditie\ziji Pas toen ze gehoord hai was aangenomen, durfd\ thuis te vertellen. Wat zou meneer nog i haar willen horen? schuwt bij voorbaat dafy nig zin heeft om te j* naar de rollen, die ze i heeft. Want ook op dat pfdoe het vermaledijde geheuMert lelijk in de kou staan. NltEi wilde dat ook al weten. ffo». een middag intensief den ze amper een half vellet&e 1 met wat kruimels, die moeite van het oprad waard vond. Dat is geen onwil hoor.wju moet dat niet verkeerd?* e pen. Ze heeft echt haarPog daan om de hoogtepuf da haar leven chronologlscl ber rij te krijgen. Al was ht maar voor haar kinderthee fijf*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 18