Lubbers: olieprijsdaling „eigenlijk fantastisch" NOS maant dagbladen lesreiniger protesterend onderwijs voorspelt chaos en onrust Deeltijdarbeid in trek bij verpleegkundigen Minister komt olie- stokers niet tegemoet ADVERTENTIE Belgische Bonbons. Kleine verwennerijen, overheerlijk. Eindeloos gecombineerd met geurige noten, pittige caramel, rulle cacao, vruchten en gebrande suikers. Wij maken ze in België en u vindt ze bijjamia Belgische, Gentse, Antwerpse, Ieperse, Brusselse en Zeebanket 250 GRAM VAN M5" VOOR 500 GRAM VAN \M5 VOOR BINNENLAND CeicbeSomant DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 9 'rivé-kluizen van lavenburg toch geopend 0RDRECHT Hoewel dat aan hankelijk in alle toonaarden was otkend heeft de Rotterdamse of* cier van justitie mr. H. van rummen nu toch toegegeven dat afgelopen maandag in het fili al in Dordrecht van Slavenburg's ank een aantal privé-kluizen is nopend. t actie was, aldus de officier, [et gericht tegen de houders van eze kluizen. Nagegaan werd of ch er materiaal in bevond dat et vermoeden zou kunnen beves- gen dat werknemers van Slaven- j zich hebben schuldig ge- Jet aan strafbare handelingen, »als valsheid in geschrifte. Aanhouding in zaak illegale adoptie AMSTERDAM De recherche heeft in Amsterdam een 48-jarige Braziliaanse advocate aangehouden, verdacht van medeplichtigheid aan het illegaal overbrengen van dertien Braziliaanse baby's naar onder meer Nederland. Volgens de politie gaat hem om baby's van ongehuwde moe ders, die in een Braziliaans zieken huis werden geboren. Via een arts en de aangehoude advocate zouden de kinderen tegen bedragen van tus sen de 1.000 tot 3.000 dollar aan bui tenlandse echtparen zijn verkocht. Overigens is niet gebleken dat advo cate persoonlijk financieel voordeel uit haar bemiddeling heeft behaald. Celstraf geëist tegen omgekochte bewaarder AMSTERDAM Tegen een 44- jarige gevangenisbewaarder uit Amsterdam is gisteren wegens het zich laten omkopen door een gedetineerde, twaalf maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist. De man, werkzaam in de Bijl merbajes, had 500 gulen van een gedetineerde gekregen en zou in ruil daarvoor verdovende mid delen de gevangenis binnen smokkelen. De bewaarder zou niet hebben geweten dat het om heroïne en methadon ging. Uit spraak 9 maart. Voor één nacht onderdak GRONINGEN Woedend omdat hij als gevolg van plaatsge brek nog niet zijn straf kan uitzit ten in een strafinrichting in Veen- huizen, heeft een 34-jarige Gronin ger eerder deze week ruiten van het hoofdbureau van politie in Gronin gen ingegooid. De man kwam zijn beklag doen bij de politie en eiste dat hij onmiddellijk werd opgenomen. Toen agenten duidelijk maakten dat dit niet mogelijk was, gooide hij de ruiten in. De man, die onder invloed verkeerde, kreeg daarop voor één nacht gedeeltelijk zijn zin: hij moest in een cel op het politiebureau blij ven slapen. Aanhouding in zaak illegale adoptie AMSTERDAM De recherche heeft in Amsterdam een 48-jarige Braziliaanse advocate aangehouden, verdacht van medeplichtigheid aan het illegaal overbrengen van dertien Braziliaanse baby's naar onder meer Nederland. Volgens de politie gaat hem om baby's van ongehuwde moe ders, die in een Braziliaans zieken huis werden geboren. Via een arts en de aangehbude advocate zouden de kinderen tegen bedragen van tus sen de 1.000 tot 3.000 dollar aan bui tenlandse echtparen zijn verkocht. Overigens is niet gebleken dat advo cate persoonlijk financieel voordeel uit haar bemiddeling heeft behaald. Lüultureel Verdrag met [arokko }EN HAAG Op het minis- irie van buitenlandse zaken Den Haag is vanmiddag een Iturele overeenkomst tussen erland en Marokko onder kend. Met dit soort verdra- in probeert ons land de cul- •ele banden met landen iaruit belangrijke culturele linderheden hier wonen, iuwer aan te halen. Het ak- met Marokko moet, >r het in werking treedt, door het parlement wor- in goedgekeurd. Het Marok- Komitee heeft in een tele- im aan minister Deetman onderwijs laten weten istig ongerust te zijn over at cultureel akkoord. Als re en voor die ongerustheid feft het comité op dat in Ma- Okko op grote schaal de men senrechten worden geschon- èn. Volgens het comité bete ent dit verdrag dat de Ma- "ikkaanse overheid overheer- tnde invloed kan krijgen op onderwijs aan de 14.000 irokkaanse kinderen in Ne erland. -fa' (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Premier Lubbers verwacht dat de Westerse economie als ge volg van de daling van de olieprijzen zo'n één pro cent extra zal groeien. „Als u weet hoeveel geld er nodig is om zo'n stimu lans te realiseren, is dat eigenlijk een fantastische ontwikkeling", aldus de minister-president giste ren op een bijeenkomst, van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Lubbers rekende voor dat de olieprijzen nu circa twintig procent omlaag zijn gegaan: van 34 dollar tot onder de 30 dollar per vat. Voor de wester se landen, ook voor Neder land, betekent dat een daling van de kosten en dus een koopkrachtverbetering „en dus een impuls voor de econo mie", zo zei Lubbers. Aange zien de daling van de olieprij zen ook een gunstig effect heeft op de inflatie, verwacht Lubbers ook een verdere da ling van de rente, wat ook weer positief uitwerkt op de economie. Voor Nederland heeft dit alles ook een schaduwzijde. Een verlaging van de olieprijzen betekent dat ook het aardgas minder opbrengt. De koppe ling van deze prijzen is niet volmaakt, maar uiteindelijk zal het er toch op neerkomen dat er zo'n vier miljard gulden minder in de schatkist vloeit. Dat is toch een zodanig „gat", dat er tenminste een gedeelte lijke compensatie nodig is door middel van verdere Ombuigin gen. Lubbers deed nogal laconiek over de aanbeveling van de OESO de lonen en sociale uit keringen te ontkoppelen. „Buitenlanders begrijpen niet hoe ons systeem van sociale uitkeringen werkt. Het schep pen van zo'n afstand als de OESO wil, is in de Nederland se politiek niet te verwezenlij ken. Dat stuit ook bij mij per soonlijk op problemen". De redenering van coalitie partner VVD, dat een flink verschil tussen lonen en uitke ringen goed is voor de arbeids motivatie, gaat niet meer op, aldus Lubbers, wijzend op de huidige massale werkloosheid. Wel wees de premier erop dat het kabinet binnenkort plan nen zal indienen voor een be zuiniging van in totaal zes mil jard gulden op het systeem van sociale zekerheid. De premier verzette zich ove rigens met klem tegen de in druk dat zijn kabinet zich lou ter met ombuigen en bezuini gen bezighoudt. „Ten eerste is dat niet zo we doen nog veel meer en ten tweede valt het nogal mee". Als voor beeld van onterechte beeld vorming noemde Lubbers de kritiek, Jie uitgeoefend wordt op minister Deetman (Onder wijs). „Men doet alsof de we reld vergaat. Als lid van het kabinet moet je er zelfs voor uitkijken, dat je niet zelf gaat geloven dat je met de meest verschrikkelijke dingen bezig bent. Het wordt allemaal vre selijk overdreven". Eén van de andere dingen, die het kabinet probeert te verwe zenlijken, is een herverdeling van de arbeid. Maar dat zal toch in eerste instantie van de werkgevers en werknemers moeten komen. De dreigemen ten van minister De Koning (Sociale Zaken) met overheid singrijpen moeten meer gezien worden als een stimulans voor de onderhandelingen. „Het is de taak van deze minister druk uit te oefenen". Gevaarlijk Volgens oppositieleider Den Uyl behoren prijsdalingen tot de gevaarlijkse verschijnselen in de economie. „Het kabinet heeft geen enkel begrip voor deze levensgevaarlijke situa tie". Als de prijzen „door de vloer heen zakken" vraagt dat volgens Den Uyl ook in ons land een ander beleid. Hij vindt het verontrustend dat het kabinet niet beseft dat „we op de rand staan van een echte depressie, waarvan de dalende prijzen het symptoom zijn". Hij vreest ook dat de arbeids tijdverkorting door de dalende prijzen gevaar loopt. ^®!)EN HAAG In zeven steden in ons land is gisteren "ïrjjeprotesteerd tegen de bezuinigingen die minister Heetman in zijn begroting heeft opgenomen. In Zwolle torspelde KOV-bestuurder Brinkman „chaos en on- ;t": als het parlement akkoord gaat met het bezuini- igspakket „zitten we wel mooi in de rotzooi en daar 1 we dan niet verantwoordelijk voor". Hij ziet op- leuw een taakverzwaring voor de leerkrachten in het leuter- en lager onderwijs als gevolg van de klassen- Tgroting. [Éh het Haagse Amicitia riep KOV-secretaris Stoop namens de ■erzamelde ouders en leerkrachten staatssecretaris Ginjaar- icc-D aas (voortgezet onderwijs) ter verantwoording. Zij wordt irnooi ede-verantwoordelijk geacht voor het feit dat „opnieuw tien- ihoudhizend mensen aan het leger van werklozen en uitkeringtrek- enden worden toegevoegd". Volgens Stoop zijn de bewindslie- ;n „slopers van het onderwijs". e Nederlandse Katholieke Schoolraad (NSKR) heeft gisteren een brief aan premier Lubbers eveneens geprotesteerd tegen bezuinigingen, die „desastreuze gevolgen" zullen hebben en teeds minder onderwijsgevenden overlaadt met steeds meer erk". li de Achterhoek is op ongeveer de helft van de 16 scholen voor Uitengewoon onderwijs geen les gegeven omdat de ouders hun jnderen thuishielden. Hun protest gold onder meer de bezuini- Ingen van 30 miljoen op het vervoer van en naar school. Meer an duizend leerlingen bleven thuis. Ook in Rotterdam hielden fele ouders hun kinderen van het buitengewoon onderwijs iuis. Van de 13 confessionele scholen in die stad is de helft van fe leerlingen weggebleven. igina 15 Felle protesten tegen „slopers en brekers" HILVERSUM Naar het oordeel van de juridische af deling van de NOS houden diverse dagbladen zich niet aan de overeenkomst inzake het publiceren van de om roepgegevens volgens de oude afspraken tussen de om roepen en de organisatie van dagbladuitgevers, de NDP. NOS-voorzitter Erik Jurgens heeft in dat verband gezegd, dat na de uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden, waarbij de omroep in het gelijk werd gesteld, de dagbladen „zich sportief moeten houden aan die oude afspraken en niet voortdurend moeten chicaneren". Mocht er in de situatie niet snel verande- rirfg komen dan zal dat een nieuw gesprek NOS-Nederlandse Dagbladpers over het publiceren van omroepgegevens bemoeilij ken, aldus Jurgens. De NOS levert sinds eind vorige week al geen programmage- vens meer aan enkele dagbladen, waaronder NRC-Handelsblad en het Algemeen Dagblad. Voorts heeft de NOS een aantal an dere dagbladen, waaronder ook deze krant, geschreven dat zij gegevens publiceren die naar het oordeel van de omroepen „programmagevend van aard en daarmee in strijd met de over eenkomst zijn". De NOS heeft deze dagbladen meegedeeld dat, indien zij deze omroeporganisatie „geen genoegzaam bericht stu ren", ook zij binnen afzienbare tijd van de levering van pro grammagegevens verstoken zullen blijven. Volgens de NOS houdt dat in, dat zij daarna geen „spoorboekje" meer mogen pu bliceren. Doen zij het toch, dan lopen ze volgens de juridische afdeling van de NOS het risico van een kort geding. TILBURG Verpleegkundigen blijken grote belang stelling te hebben voor deeltijdarbeid. De onregelmati ge diensten vormen een zware last, zowel in lichame lijk als in geestelijke opzicht. Velen geven er de voor keur aan dat het onregelmatig werk door vrije tijd wordt gecompenseerd in plaats van door geld. medewerker aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Hij heeft hierover een onderzoek gehouden onder het verplegend perso neel van twaalf ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Er zijn in de gezondheidszorg ongeveer 100.000 werknemers met onregel matige diensten. Dat onregelmatige werk heeft ook gevolgen op het sociale vlak. Deze wegen volgens de wetenschappelijk medewerker zeker zo zwaar als de gevolgen voor de lichamelijke gezondheid. In het algemeen leidt het onregelmatige werk tot het langs elkaar le ven van de partners. Ook hebben verenigingsleven en contacten met vrienden duidelijk te lijden onder de avond-, nacht- en weekeinddiensten. Wanneer dit werk in deeltijd kan worden verricht, blijkt men minder klachten te hebben over de gezond heid en minder sociale problemen dan mensen met een volledi ge baan. Proefgemeenten beslissen zelf over contributie (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De gemeenten die onder het Besluit Proefge meenten vallen mogen zelf beslissen of de jeugd contributie moet gaan betalen voor de bibliotheek. Tijdens de behandeling van het experminentenwetje gisteren in de Tweede Kamer zei minister Brinkman (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) de gedachte nog niet zo gek te vinden om ook de jeugd contributie te laten betalen. Voorlopig is er echter geen sprake van dat dit op landelijke schaal zal gebeuren. De oppositiepartijen vinden dat de gratis boekenuitleen moet bib ven, in ieder geval gedurende de leerplichtige leeftijd. Ook CDA en VVD lieten blijken weinig te voelen voor het landelijk invoeren van een contributieregeling. Proefgemeenten krijgen de mogelijkheid om verschillende wel zijnsvoorzieningen (onderwijs, welzijnswerk en buurthuizen) af te stemmen op de plaatselijke behoefte. VERWEN UZELF 'NS EXTRA LEKKER VOORDEUG. DE LEUKE BOODSCHAPPEN HAAL JE BIJ JAMIN. MEMELS fac ifc's i/wenYTc^i o»c af tc Waskom STAAKT J vOwiwgek/ TOT i k n/MR EEN/ (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Van Aardenne (Economische Zaken) is niet van plan de gasbedrijven door een subsidie in staat te stel len meer panden op het gasnet aan te sluiten. Alleen als de gas bedrijven zelf door het optrekken van de gasprijs geld daarvoor kunnen vrijmaken, wil de minister daaraan meeewerken, aldus een brief aan de Tweede Kamer. Van Aardenne ontkent niet dat de half miljoen mensen die huis brandolie stoken de afgelopen jaren harder zijn getroffen door de stijging van energieprijzen dan anderen. Van Aardenne wil echter niet het prijsverschil tussen huisbrandolie en aardgas compenseren. Op dit moment is een kubieke meter aardgas tien cent goedkoper dan een hoeveelheid huisbrandolie met een zelf de warmte-opbrengst. Van Aardenne noemt het voor de overheid onmogelijk om iede re maatschappelijke plooi glad te strijken. Hij wijst erop dat per regio verschillen kunnen optreden in huurkosten, grondprijzen, stroomprijzen en gemeentelijke belastingen. Van Aardenne wijst er verder op dat de overheid juist het aantal subsidies wil ver minderen en dat de gasbedrijven ook een eigen verantwoorde lijkheid hebben. Hasjsmokkel Duitsland neemt toe (Van onze parlementaire redactie) BONN De Westduitse douane maakt zich in toenemende mate zorgen over transporten, waarbij grote partijen hasj en ma rihuana over de Nederlands-Duitse grens worden gesmokkeld. Dit jaar zijn reeds vijf van dergelijke transporten ontdekt, waar bij het ging om ruim twintig kilogram hasj. Omdat de oogst in de bekende drugsgebieden goed tot zeer goed is geweest, wordt in West-Europa een grote aanvoer van drugs verwacht. Aan de grens Nederland zal de Duitse douane daarom een nieuw con trolesysteem toepassen, wat mogelijk langere wachttijden aan de grens met de Bondsrepubliek tot gevolg zal hebben. Gisteren is ook bekend geworden dat de Belgische douaniers aan de Frans- Belgische grens de paspoorten-controle verscherpen. Dit gebeurt op verzoek van de Nederlandse regering omdat via die grens vppI illemlp oactarhpidpr« dp Benelux binnenkwamen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 9