ichedel in hervormde kerk is niet lan beschermheilige St. Jeroen EcitLs Qowuvnt REGIOMOURINAAL 'GRAVINGEN IN NOORDWIJK WIJZEN UIT: pDOvkieiEie hlmjes. VOSSENPROBLEEM IN NOORDWIJKERHOUT Toestemming voor nieuw verpleeghuis voor bejaarden IA 4 PEN ficiddcSotmi/ni DONDERDAG 24 FEBRUARI 1989 PAGINA 5 bouw Voorstraat-panden j maand uitgesteld pWUK De gemeenteraad heeft deze week nog ^Csllssing genomen over de verbouw van een aantal s n aan de Voorstraat, die onderdak moeten gaan iS lfül aan en^e'e gemeentelijke afdelingen. Hierdoor 'de gemeente-secretarie in grote problemen te ko- °1"??'|angezien het voormalig doktershuis aan de Voor- fwaarin de afdelingen zitten, per 1 augustus moet °Yen ontruimd. Besloten is tijdens de gemeenteraads- ,u .lering in maart de knoop definitief door te hak- ,n VlSe verbouwing en de inrichting van de aangekoch- ac.vaen aan de Voorstraat gaat 300.000 gulden bedra- "HP'Car aanleiding van dit voorstel kwamen eveneens lJnseHe discussies rond de eerder verworpen raadhuis- )r e®f>p gang. Door sommige raadsleden werd betoogd beter over kan gaan tot de bouw van een geheel y 1 raadhuis, dan nu geld uit te gaan geven voor ver- v ®igen van oude panden. Fietsers mogen op Kanaalstraat LISSE Fieters mogen be halve op zaterdag en op don derdagavond, wel rijden op de Kanaalstraat. Dit heeft het ge meentebestuur van Lisse on langs bekend gemaakt, nadat was gebleken dat hierover on duidelijkheid bestond. Sinds 1 september van het afgelopen jaar is het fietsers toegestaan over de Kanaalstraat-prome nade te rijden. Voor alle dui delijkheid wordt erop gewezen dat dit op de zaterdagen tussen tien en vijf uur en op de don derdagavonden tussen zeven en negen uur niet is toege staan. Kritiek op benoeming milieuwacht NOORDWIJK Een straatmaker van gemeentewerken is vol gens een mededeling aan de gemeenteraad part-time aangesteld tot milieuwacht. Voor de helft gaat hij dienst doen bij de afde ling bestratingen en de landmeting, voor de rest houdt hij zich bezig met het milieu, doch zonder verbaliserende bevoegdheid. Hierop is kritiek uit de gemeenteraad gekomen. De CDA-er Dessing stelde dat zijn fractie zich van de aanstelling van een dergelijke funktionaris heel wat anders had voorgesteld. Hij at tendeerde op allerlei chemisch afval, dat nu in kleinere of grote re hoeveelheden in het milieu verdwijnt. Men weet dit en doet gewoon niets, en dat vond Dessing een zeer kwalijke zaak. Naar zijn mening was als eerste een inventarisatie nodig van het afval dat op de bedrijven aanwezig is. De milieuwacht dient daarom over een opleiding en kwaliteiten te beschikken om direkties en chefs op bedrijfsniveau te benaderen. De thans door B. en W. geschetste taakopdracht maakt een knullige indruk, zei Dessing. Hij wilde hierover in de commissie nog eens praten. Man valt uit laadbak vrachtauto RIJNSBURG Een bijrijder is giste ren aan de heup gewond geraakt, toen hij viel uit de laadbak van een rijdende vrachtauto in de Burg. Meiboomlaan. De man was in de laadbak gebleven omdat de vrachtwagen op diverse adressen aan de Burg. Meiboomlaan goederen moest afleveren. Toen tijdens het rijden naar een volgend adres een van de deuren openzwaaide en de man deze van binnenuit wilde sluiten, ver loor hij zijn evenwicht en viel op straat. Hij is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis. IxfreRDWIJK Zeer !"we|nkort verschijnt een hroeL yan hancj van mogejoorciwijker Dr- W- jracifilten over het leven LeeJint Jeroen, de eerste edicijpr van Noordwijk, ïx>u^i 857 bij een inval et 3 Noormannen werd aZeI5>ord. In het boekje ordeijote aandacht worden t Oebnken aan een we- costeihappelijk onderzoek, ra^ei de eerste maanden werkF Jaar heeft plaats- vraag naar de authenticiteit, de echtheid, van de bewaard gebleven relikwieën. „Wat ligt er onder de steen in het koor van de hervormde kerk, de steen die gemerkt is met een Grieks kruis? In Noordwijk wordt beweerd, dat hieronder de schedel ligt van Sint Je roen, die in 1574 verdwenen is. Volgens Kloos zou de schedel in 1909 in de kerk gevonden zijn en weer teruggeplaatst". De heer Slats attendeerde dr. Van Hilten op dit in de samen leving doorvertelde verhaal. Volgens oude historici, zo nc,n, - haalt Slats op, werd het li- villeil in Nederlands chaam van Jeroen omstreeks >rndairmde en rooms-ka- ?n be)ke kerken, die beide PieBint Jeroen zijn ge- d uitj J 6 RaboT ""laspeciale belangstelling ,n jiet leven van Sint Je- ie eerste historisch be- persoon uit Noordwijk, r een toeval ontstaan. een serie medische leges die hij in de Vere- Staten zou geven, wilde of meerdere historische •n geven over de plaats lij al negen jaar woont, wijk. Hij ging daarop Iwijk in de loop der n" van Kloos lezen. „Bij lien van de vraag waar ichiedenis van Noord- igint, stuit je vanzelf op 'en en het einde van •eroen, de eerste pastoor a oordwijk, die ook de pa- Ho©| van het dorp geworden d engdieer van Sint Jeroen te te komen, wendde dr. lilten zich tot pastoor an de Sint Jeroenspa- Deze verwees hem e heer G. Slats. In no- december hadden lilten en Slats ongeveer wan;eratuur verzameld, die a J r Sint Jeroen bestond. ebben een paar zaterda- en or gebracht op de zolder ar a e pastorie, waar een bibliotheek uit 1600 5 is", aldus dr. Van Tevens zijn wij naar .•Hij van de Benedictijnen Kiond geweest, waar ook eel interessante zaken t eers int Jeroen te lezen zijn. gedr; n omij rd be oor d het jaar 973 van Noordwijk naar Egmond overgebracht. Het hoofd van de martelaar was in Noordwijk achtergeble ven en werd pas een paar eeu wen later (vermoedelijk 1316) teruggevonden. Deze schedel werd een voorwerp van vrome verering en Noordwijk kwam als bedevaartplaats tot grote bloei, dank zij de vele pelgrims die van heinde en ver naar Noordwijk trokken om op het graf van de heilige martelaar te bidden. In de woelige jaren van de reformatie verdween de schedel. Om meer dan drie eeuwen later in het koor van de hervormde kerk terugge vonden te worden. Wat is er waar van dit ver haal? En wanneer daar werke lijk een schedel geborgen is, behoorde die dan aan dezelfde persoon als van wie overblijfs elen in de rooms-katholieke parochiekerk worden be waard? In de relikwieënkast van deze kerk bevindt zich namelijk de onderkaak, die in 1892 met nog enkele delen van het skelet overgebracht wer den van Egmond naar Noord- igen. iner ?van hee ister r men W. F heid n Hilten vertelt, dat hij gegrepen werd door de Drie meter zand werd uitgegraven om in het koor van de Hervormde kerk de schedel van St. Jeroen te vinden. wijk. „Wel, u begrijpt, met deze vragen blijf je rondlo pen", aldus dr. Van Hilten", totdat ik de stoute schoenen heb aangetrokken en aan de hervormde kerkvoogdij ge vraagd heb of de tegel in het koor gelicht mocht worden. Aan het rooms-katholieke pa rochiebestuur verzocht ik of de relikwieënkast openge maakt zou kunnen worden om eventueel de onderkaak op een schedel te passen. Het Anatomisch Laboratorium, met dr. G.J.M. Maat aan het hoofd, en mevrouw prof. dr. A.M. Luyendijk verklaarden zich bereid leiding te geven aan een eventueel weten schappelijk onderzoek. Maat verwierf onder mee grote bekendheid door zijn on derzoek op Spitsbergen naa de omstandigheden waarondei Nederlandse walvisvaarders eeuwen terug daar om het le ven kwamen." Ontdekking De bereidheid tot medewer king van alle kanten was on gelooflijk, zegt dr. Van Hilten. Zowel de kerkvoogdij van de hervormde gemeente als het rooms-katholieke kerkbestuur gaven toestemming, mits een en ander in alle rust en gepas te eerbied zou plaatsvinden. Op 4 januari werd een eerste opgraving gedaan in het koor van de hervormde kerk. De daar gevonden skeletdelen en de relikwieën uit de rooms-ka tholieke kerk werden voor een nader onderzoek overge bracht naar het Anatomisch Laboratorium van de Medi sche Faculteit. Drie dagen la ter is alles weer op z'n oor spronkelijke plaats teruggezet, vertelt dr. Van Hilten. Bij het materiaal in de hervormde kerk is onder de grond een roestvrije stalen strip (die dui zenden jaren intact blijft) ge voegd met daarop gegevens over de resultaten van het on derzoek. Op de plaats van het vroegere hoofdaltaar heeft men inder daad een grafcel met een daar in zorgvuldig opgeborgen schedel aangetroffen. Weten schappelijk interessant was het om de skeletdelen te vergelij ken met die, welke in de roomskatholieke kerk te Noordwijk en in de abdij van Egmond als relikwieën be waard worden. Het resultaat van dit physisch-anthropolo- verering is geweest, voorgoed gisch onderzoek heeft dr. Maat zou zijn verdwenen, samengevat in een rapport dat Dr. W. van Hilten, op wiens hij de vertegenwoordigers van initiatief het onderzoek is ver- de Nederlands Hervormde richt, heeft het rapport van dr. Kerk en de Rooms-Katholieke Maat, met een samenvatting Kerk aanbood. Vastgesteld is, van het leven van Jeroen en dat de aangetroffen schedel een studie naar de omzwervin- niet behoort bij de skeletdelen, gen van zijn relikwieën, in een die als relikwieën bewaard boekje samengevat. Daarin is worden. De schedel moet af- een uitgebreide foto-reportage komstig zijn van een persoon opgenomen van de recente op- van ongeveer twintig jaar, al- gravingen en onderzoekingen, thans van iemand, die veel Het boekje krijgt als titel mee jonger is dan de pastoor, die „Noordwijk als bedevaart- onder de moordenaarshand plaats" en is_het eerste deel van de Noormannen het leven liet. de serie „Op zoek naar het verleden, de geschiedenis van Noordwijk". Deze serie ver- schijnt onder auspiciën van Kerkhof het Genootschap Oud-Noord- wijk in samenwerking met Bij hun opgravingen stelden Boekhandel Van der Meer. De de onderzoekers bovendien serie zal uit ongeveer tien vast, dat het koor van de kerk, deeltjes historische werken waar de schedel werd gevon den, gesitueerd is op een voor malig kerkhof. Waarschijnlijk heeft men daaraan in 1909 geen aandacht besteed. De on derzoekers anno 1983 troffen over Noordwijk bestaan. .Noordwijk als bedevaart plaats" van dr. W. van Hilten is begin maart bij boekhandel Van der Meer verkrijgbaar. Het boekje bevat niet alleen op de plaats waar de schedel een boeiend en verantwoord was opgeborgen, nog andere verhaal maar het is bovendien skeletdelen aan. De schedel voorzien van ruim tachtig van de martelaar Sint Jeroen oude en nieuwe foto's en af- is dus nog steeds zoek. De beeldingen. Dr. Van Hilten speurtocht van de onderzoe kers wordt echter voortgezet. Er blijft een gerede kans be staan, dat de schedel toch nog boven water komt. De onder zoekers achten het niet aanne- heeft verder van zijn studie en de opgravingen een dia-lezing samengesteld. Deze zal op vrij dagavond, 4 maart op de jaar vergadering van het Genoot schap Oud-Noordwijk melijk, dat een voorwerp dat Rank voor het eerst vertoond zo lange tijd voorwerp van worden. Dit handige miniatuur bankschroef je krijgt u estuurd als dank voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 wordt per maand (met automatische afschrijving) per kwartaal reen miniatuur bankschroef je naar: strub heeft Blanj wetfoon. deze bon in open envelop -geen postzegel i- naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 232, ichtep VG Den Haag ZOg( luizeil g valj liever llllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll benafcrant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 20.00 uur, zaterdags Zoej 14 oo en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant >eger<nog dezelfde avond nabezorgd. wllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllSillllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll Huisbroei tentoongesteld in de Engel LISSE De traditionele huis- broeitentoonstelling wordt za terdag en zondag in het ver enigingsgebouw De Beekbrug in De Engel gehouden. Dan zal bekend zijn wie de beste resul taten heeft behaald. De ope ning van de expositie wordt zaterdagmiddag om drie uur verricht door burgemeester R. W. M. Gerrits van Lisse en daarna is de tentoonstelling voor wat betreft die zaterdag geopend tot acht uur. Op zon dagmorgen gaan de deuren van het verenigingsgebouw om tien uur open en om zeven uur weer dicht. De toegang is gratis. In totaal 35 deelnemers hebben zich voor de wedstrijd aangemeld en zijn met potten en pannen huiswaarts ge keerd, om met de bollen te gaan stoeien. Vrijdagmiddag kunnen deze deelnemers tus sen twee en drie uur de be haalde resultaten naar het Verenigingsgebouw brengen. Dit jaar mogen onder die in zendingen ook zogenaamde vrije inzendingen meedoen. Dat zijn dan produkten die niet perse volgens de strikte noemen van de huisbroei tot bloei moeten zijn gekomen. Dat mag dus ook een kasbroei zijn en om deel te kunnen ne men moet een dergelijke deel nemer tenminste 5 potten van drie cultivars (soorten zullen we maar zeggen) hebben en er moeten 7 bollen of meer op staan. Dat geldt dan voor de tulpen en narcissen. Voor de hyacinten geldt dat dit vijf bollen moeten zijn. Ze mogen niet verpot zijn en moeten vrijdag tussen zeven en negen uur 's avonds ingeleverd wor den. NOORDWIJKERHOUT jagf-"op vffn op h^r grond- gebied niet toestaat. De Am sterdamse Waterleidingduinen wijst echter elke schuld van de hand en daarmee ook de plicht eventueel geleden schade te vergoeden. Schade wordt volgens sommi gen vooral geleden in de bloembollencultuur, waarbij vooral het geelrand bij hyacin ten werd aangestipt. Het is echter zeer moeilijk bewijs baar, dat die geelrand door vossen wordt veroorzaakt. De heer De Boer (van het labora torium voor bloembollenteelt) gaf aan dat wind en regen de iets nader tot elkaar geko men", concludeerde voor zitter Kuyper aan het slot van de avond rondom het onderwerp „Vossen en schade door vossen". De twee hoofdonderwerpen uit de discussie lagen ech ter nog min of meer onop gelost ter tafel. Die twee hoofdonderwerpen uit de door D'66 georganiseer de avond over de „vos" luid den" wie is verantwoordelijk voor de schade door vossen, hoe bewijs je dat en wie be taalt dat? En hoe reguleer je de vossenstand? De twee onder werpen kwamen haast auto matisch naar voren uit de in leidingen van de heren Eysing (hij belichtte de juridische kant van de zaak), De Boer (hij schetste de gevolgen van rondtrekkende vossen door het boUengebied), de heer Mulder (hij schetste het gedrag van vossen) en Duyvenvoor- den (wiens waarnemingen uit eindelijk tot de klachten leid den). Uit de discussie bleek dat het moeilijk is om aan te geven wie juridisch aansprakelijk kan worden gesteld voor door vossen aangerichte schade. Gisteravond werd de schuld veelvuldig gedeponeerd op de stoep van de Amsterdamse Waterleidingduinen, die het grootste verspreiders zijn van geelrand. Daarbij kunnen ook vossen, konijnen, hazén, ver schillende vogelsoorten, maar ook huisdieren de ziekte ver spreiden. „Bewijzen kun je het alleen via foto's en het volgen van sporen", aldus één van de agrariërs. Deze gaf ook aan dat het moeilijk is om iets te doen tegen het aanwezig zijn van vossen binnen het bollenge- bied. „Het is bijna onmogelijk het hele gebied af te schermen met twee meter hoge hekken, die ook nog eens een halve meter in de grond doorlopen", was de verzuchting. Spelegast Toneelgroep Spelegast speelt op morgenavond het blij spel Met mes en vork van Alan Ayckbourn in het dienstgebouw van de Hervormde Kerk aan de Regt- huysstraat 29 in Leidschendam. De voorstelling wordt gegeven onder auspiciën van de Stichting Kunstkring Leidschendam. De voorstelling begint om acht uur, de toegangsprijs is tien gulden. Wit-geel Het bestuur van de vereniging voor ziekenverpleging Het wit-gele kruis", afdeling Rijpwetering-Oud Ade en Hoog made, houdt morgen een jubileum vergadering in het wijk- gebouw Noordeinde IA in Hoogmade. De heer Th. v.d. Wereld neemt dan na 35 jaar bestuurslid te zijn geweest, afscheid van de vereniging. De bijeenkomst begint om vier uur. Antiekbeurs Het organisatiebureau De Postkoets houdt voor de tweede keer een antiekmarkt in het sociaal-cultureel en sportcentrum De Schelft aan de Maandagsewete- ring in Noordwijkerhout De beurs is open morgen van vijf tot negen uur, zaterdag en zondag van elf tot vijf uur. De toegangsprijs bedraagt drie pilden per per soon, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Zigeunerorkest Het Leidse zigeunerorkest Csardés treedt zaterdag op in de Nederlands hervormde kerk te Woubrugge. Dit concert be gint om kwart over acht. Het Leidse Zigeunerorkest be staat tien jaar. Het orkest tracht zigeuner- en andere volks muziek van de Balkanlanden zo authentiek mogelijk uit te voeren. Men schafte originele instrumenten aan en studie reizen werden onder meer naar Hongarije gemaakt. Van het ensemble zijn ook langspeelplaten verschenen. De toe gangsprijs is vijf gulden. Kinderen en CJP-houders betalen de helft. Rinkelkwast „De Rinkelkwast" is een poppenspel waarin alles rin kelt De zeer bekende poppenspeler Otto van der Mie den treedt zaterdagmiddag vanaf twee uur op in het Lidotheater in Noordwijk. De voorstelling is vooral voor kinderen tussen de 4 en 9 jaar mooi, maar zeker ook voor volwassenen. De toegangsprijs bedraagt 3 gulden 50 voor SKAN-begunstigers, CJP-houders en 65+-ers. Anderen betalen vijf gulden. Otto wil geen ge heimzinnige poppenkast brengen en de kinderen mo gen gerust zien dat hij met de poppen speelt. Ze mogen zelfs helpen: de kleur van de lichten bepalen en het spel uitrinkelen. Puntenburg De Pony Club Poel way houdt zaterdag een vaardigheids wedstrijd op de terreinen van manege Puntenburg voor de kring Noord-HollandDe wedstrijden beginnen om een uur. Deelnemende verenigingen zijn „kapitein Van der Wal" uit Hoofddorp; De Venneper Ruiters uit Nieuw Ven nep, Van Maerlen uit Heemstede en de P.C. Poeleway uit Lisse. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom. Any Time Het kwartet Any Time verzorgt zaterdagavond in De Beurs in Lisse plezierige dansmuziek. De uitvoering begint om half elf. Any Time brengt muzikale blijvers van toen en nu, zoals ^Ain't she sweet", „Release me", „Under the board walk". Daarnaast rock and roll, reg gae, een beetje disko en jazzy stukken uit bet repertoi re van Astrid Gilberto of George Benson. De toegangs prijs is acht gulden vijftig. Concert Voor de oudere inwoners van Alphen aan den Rijn wordt in Rotterdam een Concert verzorgd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart met als solist James Galway, fluit. Kosten 20.- per persoon, inclusief vervoer. Inschrijving bij de dienstencentra: Driehoorne, Uranusstraat 34; Wielewaal, Kwartelstraat 66 en Westerho- ve, Anna van Burenstraat. Tot zaterdag kan men zich op geven. Dart- wedstrijden Zondagmiddag tussen twee en vijf uur kunnen Zoeter- woudse jeugdigen deelnemen aan dart-wedstrijden in ,J)e Westender", bet nieuwe verenigingsgebouw van de KPJ. Zoals bekend maakt „De Westender" deel uit van sport- en recreatiecentrum De Klaverhal. Jongens en meisjes tot zo'n jaar of vijftien kunnen aan het pijltjes gooien deelnemen. Kinderkunst Met als thema „Blauwe, koude winter", exposeren kinde ren van twee basisscholen in de Kunstuitleen aan de Rijn kade 11 in Alphen aan den Rijn. In een hoek van de kun stuitleen worden werkstukken gemaakt met verschillende technieken, zoals plakken, knippen, stempelen, tekenen, etsen enz., getoond. Openingstijden: dagelijks, behalve woensdag, van negen tot twaalf uur, vrijdagavond van ze ven tot negen uur en zaterdag van tien tot een uur. Geluk De toneelgroep van het Plattelandse Jongeren Kon- takt in Hazerswoude presenteert zaterdag 26 februari en vrijdag 4 maart in het Nederlands Hervormd Ver enigingsgebouw in Hazcrswo ude-d orp een blijspel. Op gevoerd wordt het stuk „Geluk brengt scherven". HILLEGOM De Stich- komen van het Hillegom- ting Verpleeghuis Haar- se verpleeginrichting Son- lem en Omstreken nevanck in Hillegom kan (SVHO) gaat een nieuw worden gesloten, verpleeghuis voor psycho- In de nieuwbouw is plaats geriatrische patiënten voor 180 bedden voor psycho- bouwen in Hillegom. On- geriatrische patiënten: bejaar- langs is hiervoor toestem- den v.an wif het Seestesvermo- i igen dermate is achteruit ge- mmg gekregen van het gaan( dat zij niet meer voor ministerie van welzijn, zichzelf kunnen zorgen. De volksgezondheid en cul- SVHO is erg blij met de toe- tuur. De nieuwbouw Stemming voor het plan, dat al maakt het tevens mogelijk ln 1970 °P stapel werd gezet, dat het verouderde onder- menwerkende verpleegtehui zen voorzieningen te treffen voor de opvang van geestelijk gestoorde bejaarden. Het vin den van een bouwterrein bleek echter een moeizame klus. Dankzij de medewerking van het psychiatrisch zieken huis Vogelenzang kwam dat terrein er dan toch aan de Nieuwe Weg, dicht bij de Haarlemmerstraat (de rijks weg). De SVHO verwacht over en kele maanden met de bouw te kunnen beginnen, zodat het huis in de loop van 1985 in ge bruik kan worden genomen. Doordat tijdens het overleg een goede samenwerking is ontstaan met de Stichting Ver pleeginrichting Sonnevanck, die een tehuis voor 53 psycho geriatrisch patiënten in Hille gom beheert, kunnen patiën ten en personeel van dit huis een onderkomen vinden in de nieuwbouw. Het nieuwe ver pleeghuis, ontworpen door het architectenbureau Swinkels Salemans uit Maastricht, zal zes afdelingen bevatten voor elk dertig patiënten. Verder komen er een trefcentrum en diverse andere benodigde ruimten. Dankzij de nabije lig ging van Vogelenzang zal het nieuwe huis gebruik kunnen maken van de voorzieningen daarvan. De maaltijden zullen bijvoorbeeld vanuit de keuken van dit ziekenhuis worden verzorgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 5