,Dit is een uitstekend voorbeeld van innovatie emeente koopt hoveniersbedrijf in Maredijk Burgerschapskunde naar Marinecomplex QeidUaQowuvnt STAATSSECRETARIS OVER REKENAPPARAAT VOOR GEHANDICAPTEN: VROLIJK TRADITIONEEL SCHOOL 99 SPAREN MET DE PUJSREKENING: HOGE RENTE EN TOCH F 3.000,- PER MAAND VRIJ BESCHIKBAAR. rftti'iicifi'lö ■INLEIDEN DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 3 edel ei er-g :t ec kabi alais a "hei( rse g 'erkl tag drukkerij mogelijk aar Koppenhinksteeg JSIDEN De Stag drukkerij verhuist mogelijk naar de loppenhinksteeg. De gemeente denkt aan een pand in deze teeg als vervangende huisvesting voor de drukkerij. De rukkerij zit nu aan de Caeciliastraat, maar moet daar weg I pidat het pand binnenkort wordt gesloopt. Stag is een alternatieve drukkerij, die als klanten met ame ideële en culturele groepen heeft. De sloop van het uidige pand van Stag is nodig in verband met de bouw van en nieuwe interconfessionele basisschool. De drukkerij :uurde deze week een brandbrief aan de gemeenteraad met et verzoek om spoedig voor vervangende huisvesting te zor- en. Vrijdag hebben de medewerkers van Stag een gesprek iet wethouder P. Bordewijk over de huisvestingsproblemen. LEIDEN Leerlingen van het Christelijk Lyceum Dr. W. A. Visser 't Hooft speelden gisteren het toneelstuk „Arms and the Man" van Bernard Shaw. Het stuk werd door lerares Hilda van den Helm vertaald en kreeg van haar de titel „Helden". Shaw schreef dit stuk aan het eind van de vorige eeuw en noemde het een anti-romantische komedie. In het stuk levert hij kritiek op het romantisch, nationalistisch en militairisch denken. Hoogg- stemde idealen over heldendom en hogere liefde worden aan de kaak gesteld. Shaw is wel het verwijt gemaakt dat zijn personages allemaal te pas en te onpas zijn ideeën verkondigen. Hij doet zozeer zijn best om zijn dikwijls nogal onconventionele opvattingen over te dra gen op de toeschouwers dat het wel eens ten koste gaat van een psychologisch consequente karaktertekening. Het doet in „Hel den" inderdaad vreemd aan de zojuist uit de oorlog teruggekeer de soldaat eerst te horen dwepen met zijn heldhaftige optreden en hem even later kleinerend te horen spreken over zogenaam de dapperheid van soldaten. Maar „Helden" is een zeer speelbaar stuk, dat de spelersgroep van het Visser 't Hooft heel behoorlijk vertolkte. Het spel is, vergeleken met vorig jaar, vooruitgegaan. De hele groep had een zeer acceptabel niveau, de onderlinge verschillen waren minder groot dan vorige keren. Van de humoristische momen ten uit het stuk werd uitstekend gebruik gemaakt. De humoris tische kant wordt door Nijhof, de regisseur, die alweer zijn ze vende voorstelling op het Visser 't Hooft begeleidt, vrijwel altijd benadrukt. Dat is bij het tamelijk traditionele schooltoneel dat hij brengt ook niet verwonderlijk. Misschien zou hij wel eens kunnen overwegen om veranderingen aan te brengen in de flink aangezette, drukke speelstijl die de Visser 't Hooft-stukken kenmerkt. Met zijn spelers kun je waarschijnlijk meer kanten op. Ze zorgen in elk geval wel voor een amusante avond. „Hel den" is vandaag en morgen nog te zien in de aula van het Visser 't Hooft. MARIAN VAN NOORT ir,EIDEN Dit geldreke- ie apparaat voor geestelijk ehandicapten is een goed oorbeeld van wat inno- <atie in de praktijk kan •getekenen. Dankzij de in- janningen van de Leidse niversitelt heeft het be- rijfsleven de kans gekre- en een nieuw produkt op e markt te brengen. Dit ij ekenapparaat toont aan yelke vruchten het werk een universiteit af werpt. Dit zei staatssecre taris J.P. van der Reijden an volksgezondheid gis termiddag bij de presenta ie van de „portotronic". portotronic lijkt op eer angbare rekenmachine maai zo geprogrammeerd dat eer root aantal geestelijk gehan dicapten er mee om kan gaar en zelfstandig boodschapper kan doen. Het apparaat is ont wikkeld door de vakgroep ontwikkelingspsychologie var de Leidse universiteit. Om het apparaat geschikt te maken voor produktie in grote aantal len is de Leidse fabrikant Rij- mas Electronics aangetrokken „We willen gehandicapten meer mogelijkheden geven om zelfstandiger in de maatschap pij te staan", zegt drs. P. Smeets, de geestelijke vader van de machine. Aan de porto- tronie is sinds 1976 gewerkt. Tellen Geestelijk gehandicapten kun nen vaak nauwelijks met geld omgaan. Ze begrijpen niet dat een rijksdaalder hetzelfde is als twee guldens en twee kwartjes en snappen ook niet dat een dubbeltje dezelfde waarde heeft als tien cent. Ze kunnen de waarde van de aanduiding op prijskaartjes niet bepalen. Voor een groot aantal van hen is 17,69 meer dan 69,- omdat ze meer cij fers zien staan. De juiste hoe veelheid geld bij een kassa be talen lukt dus niet en ze heb ben ook niet in de gaten of en hoeveel ze terug moeten krij gen. Met dit apparaat denken de makers aan deze problemen een eind te hebben gemaakt. Volgens Smeets is uit onder zoek en testen van de porto- tronie gebleken, dat geestelijk gehandicapten binnen negen uur het gebruik van het appa raat onder de knie kunnen krijgen. Meer dan de helft van de geestelijk gehandicapten in Nederland zou met het ding om kunnen gaan. De gebrui ker moet in staat zijn om tot tien te kunnen tellen, hij moet alle geldeenheden tot 25 gul- ifnJm de portotronic in de het dagelijks leven gebruikt moeten worden. OOR BOUW WONINGEN rMET ,Muznjv< "osmi rj EIDEN/DEN HAAG De imeente heeft met de heer J. liegenthart overeenstem- ing bereikt over de koop van ens hoveniersbedrijf aan de loëlaan. De gemeente wil op e grond woningen bouwen, en woordvoerder van de ge- eente zei dit gisteren tijdens :n hoorzitting over de be waarschriften tegen het be- emmingsplan Maredijk op it provinciehuis. Over de 'ijs wilde men geen medede- ngen doen. e heer Vliegenthart had te- in het bestemmingsplan Ma- idijk een bezwaarschrift in- idiend. In het plan is de helft in zijn hoveniersbedrijf be emd voor woningbouw. De eer Vliegenthart voerde aan, at zijn bedrijf niet goed meer an functioneren als het 'ordt gehalveerd. De PPC elde de heer Vliegenthart in gelijk, het hoveniersbedrijf 2 niet worden gehalveerd lit zou betekenen, dat dé ge- leente geen woningen mag •uwen op de plaats van het oveniersbedrijf. Gisteren chter deelde een woordvoer- er van de gemeente mee, dat iet de heer Vliegenthart vereenstemming was bereikt 'er de koop van het hele be- 'ijf. Hij zei. dat de gemeente en aantal financiële meeval- irs bij andere aankopen had en dat er daarom geld vol doende was om het hele be drijf te kopen. De grond zal, nadat er een wijziging in het bestemmingsplan is aange bracht, worden bestemd voor woningbouw. Men verwacht in 1985 te kunnen bouwen. Tegen het bestemmingsplan zijn nog drie bezwaarschriften ingediend. De Provinciale Pla nologische Commissie (PPC) achtte deze bezwaarschriften niet gegrond. Afgewezen wer den de bezwaren van het Buurtcomité Maredijk, van het Aannemingsbedrijf Nema en van mevrouw A. van der Geest-Van der Geest. Het buurtcomité is bang, dat wan neer het Schuttersveld wordt bebouwd, de wijk last krijgt van sluipverkeer en parkeer ders. Voorts is men bang voor heischade aan de huizen als er in de wijk wordt gebouwd. De PPC is met de gemeente van mening, dat voor verkeerso verlast niet hoeft te worden gevreesd, het verkeer in het gebied Schuttersveld wordt ontsloten via een afzonderlijke binnenweg. Heischade staat buiten de bestemmingsplan procedure. Het aannemingsbedrjf Nema is in het bestemmingsplan weg bestemd, moet verhuizen en vreest daarom in financiële moeilijkheden te komen. Vol gens de PPC is die vrees onge grond, met de verplaatsings kosten' is in het kader van de Interim Saldo Rekening reke ning gehouden en het bedrijf kan een beroep doen op de ge meentelijke verordening steun bedrijven stadsvernieuwing. De PPC suggereert, dat Nema eventueel kan worden ver plaatst naar het bedrijfsverza melgebouw „De Hallen". Van der Geest bezit in het ge bied Maredijk garageboxen. Men vreest, dat een aantal van deze boxen moet verdwijnen. Dit bezwaar werd ongegrond verklaard, een groot gedeelte van de garageboxen kan wor den gehandhaafd. Het gebied Maredijk, dat wordt begrensd door de Haar lemmertrekvaart, de Rijnsbur- gersingel, de Willem de Zwij gerlaan en het Schuttersveld, is een stadsvernieuwingsge bied. De bedoeling is, dat er in de toekomst 30 eensgezinswo ningen en 40 huizen voor één en tweepersoonshuishoudens worden gebouwd. Het bestem mingsplan moet nu verder worden ingevuld. Een woord voerder van de gemeente zei, dat de mogelijkheden door de aankoop van het hoveniersbe drijf zijn vergroot. „We heb ben nu meer speelruimte ge kregen," zei hij. den kunnen benoemen, hij moet de cijfers 1 tot en met 10 kunnen associëren met de des betreffende hoeveelheden, hij moet weten wat de eerste let ter van een munteenheid is (bijvoorbeeld K van kwartje) en hij moet een beperkt aantal woorden hardop kunnen le zen. Dit omdat de portotronic met woorden als „niet goed" of „geld terug" aangeeft of er ge noeg geld is om een artikel te kopen. Werkbaar „Dat lijkt zeer veel en zeer in gewikkeld maar in de praktijk blijkt het goed werkbaar en lang niet zo ingewikkeld", al dus Smeets. In het kort werkt de portotro nic als volgt: De gebruiker tikt in een win kel in hoeveel geld hij bij zich heeft in de vorm van bijvoor beeld 3K, 8G, 2R, 1T (3 kwar tjes, 8 guldens, 2 rijksdaalders, 1 tientje). Bij de aanschaf van de artikelen wordt de prijs in getikt en het apparaat geeft aan of er genoeg geld is („ja" of „nee"). Bij de kassa geeft het apparaat aan hoeveel to taal betaald moet worden, weer in de vorm van zoveel dubbeltje, zoveel tientjes. Daarbij houdt de portotronic rekening met welke munten en brieves er in de portemon nee zitten. Ook wanneer er wisselgeld in het geding is, wordt dat op dezelfde eenvou dige manier aangegeven. Tot slot wordt gemeld hoeveel geld over is. De prijs van de portotronic is niet mis: 980 gulden. De elec- tronica die er in verwerkt is, zou die prijs noodzakelijk ma ken. Smeets en de firma Rij- mas hopen dat de portotronic in het kader van de AWBZ wordt vergoed ("Daar zouden gehandicapten mee zijn ge diend"), maar vast staat dat nog niet. Van die 980 gulden gaat een gedeelte naar de uni- Staatssecretaris Van der Reijden overhandigt het eerste exemplaar van de portotronic aan de heer G. Arts, di recteur van de stichting Gemiva. versiteit als vergoeding van de gemaakte kosten. De Leidse universiteit hoopt de komende jaren verder te gaan op de wejg van de inno vatie. Daartoe is de commissie contacten bedrijfsleven opge richt. Dr. ir A. Scheepmaker, lid van die commissie: „Het midden- en kleinbedrijf kan door de kennis op de universi teiten geholpen worden en dat blijkt ook te gebeuren. De por totronic is daar maar één voor beeld van. Vanuit het midden- en kleinbedrijf zijn vijftig aan vragen om hulp en onderzoek gedaan. De universiteit heeft prototypen ontwikkeld van een aantal apparaten. Gezien ADVERTENTIE Wie spaart, heeft altijd geld achter de hand. U kunt dan makkelijker iets vervangen als 't stuk gaat. Of toch iets kopen als 't maandbudget 't eigenlijk niet toelaat, 't Is natuurlijk wel zaak om verstandig te sparen. Tegen een aantrekkelijke rente en liefst zonder 't geld vast te zetten. De Plusrekening is zo'n spaarvorm. De Plus rekening biedt u momenteel 5!/2% rente en u kunt toch 3000 gulden per kalendermaand zonder kosten over laten boeken naar uw postrekening. Alleen als u méér overboekt, wordt over het extra bedrag 1% kosten berekend. Bovendien heeft u met een Plusrekening al het gemak van het thuisbankieren. Als u vóór 17 april 1983 een Plusrekening opent met een minimum inleg van f 50,-, dan ontvangt u f 7,50 premie. U moet 't geld dan minstens één maand laten staan. Een folder met alle informatie ligt op het postkantoor voor u klaar. postgiro rijkspostspaarbank een geheimhoudingsclausule kan ik op de aard van deze protopypen niet verder in gaan, maar het bedrijfsleven moet niet schromén om naar de universiteiten te stappen. We zullen zoveel mogelijk kennis en mogelijkheden be schikbaar stellen". De bedenker van de portotro nic zal in elk geval verder gaan op de weg van de inno vatie. Hij werkt momenteel aan een „klokagenda" voor geestelijk gehandicapten. Dat is een elctronisch apparaat dat geestelijke gehandicapten, die geen begrip van tijd hebben, helpt om bijvoorbeeld de bus of de trein te halen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. nummer 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. Diana Ozon De Amsterdamse dichteres Diana Ozon treedt van avond op in literair café Scarabee aan de Pieterskerk- koorsteeg. De voorstelling begint om tien uur, de toe gang is gratis. De 24-jarige Diana Ozon maakt deel uit van het Amsterdamse Kunstenaarscollectief „Zebra". Medium In het Leids Vrijetijdscentrum (LVC) aan de Breestraat 66 treedt morgenavond de Engelse groep Medium Medium op. De groep maakte één lp, „The Glitterhouse"genaamd. Het optreden begint om negen uur, de toegangsprijs bedraagt ft,50. Zaterdagavond treden drie bands op in het LVC. Het zijn Transpose, Les Zazous en Signs. De zaal gaat om negen uur open, de toegangsprijs bedraagt vier gulden. Brug afgesloten De brug tussen de Zijlsingel en de Herensingel, de Schrijversbrug, is in de nacht van vrijdag 25 op zater dag 26 februari afgesloten. Dit in verband met noodza kelijke onderhoudswerkzaamheden aan het brugdek. Het verkeer zal tussen een en zes uur 's nachts moeten omrijden; bijvoorbeeld via de Oosterkerkstraat. Peuterspeelzaal De Zeeheldenwijk krijgt, wanneer daar voldoende belang stelling voor bestaat, een peuterspeelzaal. Door de gemeen te is geld beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een peuterleidster. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 a 2,5 tot 4 jaar. In het clubhuis van de speeltuinvere niging aan de Kortenaerstraat wordt maandag 28 februari een oprichtingsvergadering gehouden vanaf acht uur. Tij dens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden hun sug gesties over het reilen en zeilen van de speelzaal kwijt. Democraten 66 De Leidse afdeling van D'66 houdt morgen een algeme ne ledenvergadering. Belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst is een bespreking van het Democratisch Manifest. De bijeenkomst heeft plaats in hotel Nieuw Minerva aan de Vrouwensteeg 11 en begint om acht uur. Groene cursus Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) be gint binnenkort weer met een zogenaamde Groene Cursus. Het is een cursus voor iedereen die wat meer wil weten van landschappen, planten en dieren. De cursus wordt ge geven van 13 april tot en met 22 juni en bestaat uit 6 theo rie/praktijkavonden van kwart voor acht tot kwart over tien in de Sterrewacht aan de Kaiserstraat en 6 excursies naar gebieden rond Leiden. De kosten van deelname be dragen f25. Voor aanmeldingen en inlichtingen: T. Ren- niers, tel. 071-411315. Neerlands Hoop In bet Kijkhuis aan de Vrouwenkerkkoor straat 17 wordt maandagavond de film „De Code van Neerlands Hoop' van Orlow Seunke vertoond. Het is een registra tie van de laatste show van Bram Vermeulen en Freek de Jonge. De voorstellingen beginnen om acht uur en om kwart over tien. Skisport De Nederlandse Ski Vereniging houdt maandagavond een informatieavond over de integratie van gehandicapten in de skisport. De bijeenkomst heeft plaats in de zaal van res taurant „Boerhaave" aan de Mariënpoelstraat 69a en begint om half negen. De toegang is gratis. Joke Smit Vlak voor haar dood, in november 1981, werd een inter view met de bekende feministe Joke Smit opgenomen. In dit tv-programma vertelt Joke Smit aan VARA-me- dewerkster Els Bonger over haar plannen, wensen en idealen. De werkgroep TV-issue van de Leidse Studen ten Ekklesia vertoont dit interview maandagavond in het gebouw aan het Rapenbrug 100. De voorstelling be gint om acht uur. Na afloop kan men napraten met Els Bonger. STICHTING MOGELIJK WEG UIT LEIDERDORP LEIDEN 'De Stichting Burgerschapskunde ver huist mogelijk vanuit Lei derdorp naar het hoofdge bouw van het Marinecom plex aan het Noordeinde. De gemeente onderhan delt momenteel over de verhuring van het hoofd gebouw en verwacht dat binnenkort overeenstem ming wordt bereikt. De bestemming van het hoofd gebouw kwam gisteren aan de orde in een vergadering van de raadscommissie volkshuis vesting. De meerderheid van de commissie stemde in met de plannen van het college om de Ziekenboeg te slopen. Het huurcontract met betrekking tot het Harteveltcomplex, dat aan. de groep bezetters van de Ziekenboeg is aangeboden, was voor de dezelfde meerder heid aanvaardbaar. PPR en PSP hadden bedenkingen te gen een aantal voorwaarden in het contract. Zo zeggen B en W dat over twee jaar opnieuw de huur vastgesteld moet wor den, maar de hoogte van die nieuwe huur is nog volstrekt onduidelijk. „De Ziekenboeg groep krijgt een contract met wel erg veel onzekerheden", merkte H. de la Mar (PSP) op. J. van Zijp (CDA) vroeg zich af wat er met het Hartevelt complex aan de Langegracht zal gebeuren wanneer de groep jongeren er met hun be drijfjes niet naar toe gaat. G. Bakker (VVD) wilde van wet houder D. Tesselaar weten of de gemeente de kosten van de aankoop van het Hartevelt complex er wel uit haalt. „Hartevelt krijgen we moeite loos vol. Ook als de bezetters er niet naar toe gaan. Er zijn genoeg gemeentelijke diensten die ergens anders onderge bracht moeten worden.", aldus de wethouder. Ook de huur prijs zou voor de gemeente niet tot problemen leiden De bezetters van de Zieken boeg in het Marinecomplex zullen deze week laten weten, wat ze van het voorstel van het college vinden. Menkenhal mogelijk op de veiling LEIDEN De ijsbaan van Ton Menken aan de Vondellaan wordt mogelijk op een veiling te koop aangeboden. Wethouder D. Tesselaar zei gisteren dat dit een mogelijkheid is voor de ge meente om de achterstallige erfpacht binnen te krijgen. De ijsbaan heeft wat de erfpacht betreft bij de gemeente een schuld van 251.000 gulden. De jaarlijkse canon bedraagt 85.000 gulden en dat is sinds 1980 niet betaald. Inclusief rente is de schuld nu opgelopen tot ruim een kwart miljoen. De gemeente heeft het plan om de ijsbaan te kopen om er dan een sporthal van te maken. Mocht dat niet doorgaan dan zal de gemeente al les doen om de achterstallige erfpacht binnen te halen. De gemeente gebruikt de achterstallige erfpacht als troef in de onderhandelingen over de aankoop van de hal. Mocht iemand anders de hal willen kopen, dan zal de erfpachtschuld aan de gemeente voldaan moeten worden. Dat binnenhalen van de 251.000 gulden zal volgens de wethouder geen problemen ople- Postkantoor zaterdag geopend LEIDEN Het postkantoor aan de Breestraat is met in gang van 1 maart ook op za terdagmorgen voor alle lo kethandelingen geopend. Het kantoor is geopend van ne- gep tot twaalf uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3