ïïm TAFEL „Bijstandsfraude neemt toe en wordt geraffineerder" HP Namibisch predikant vraagt om totale boycot apartheidsregime' kerk wereld Ccid^cSouocui;;, ire>.3?Wgi degplENE Sterke groei van kerk op zuidelijk halfrond DE TIJD ACHTERGROND QeidódOoivumt DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINI.P Ds. Beyers Naudé uitgenodigd door Vrije Universiteit Ds. C. F. Beyers Naudé, eredoctor van de Vrije Universi teit te Amsterdam, is uitgenodigd op 20 mei de eerste „Camara-lezing" aan de VU te houden. Deze is ingesteld naar aanleiding van de rede van Dom Helder Camara, uitgesproken bij het honderdjarig bestaan van deze uni versiteit in 1980. Daarin pleitte hij voor de oprichting van een leerstoel voor „gerechtigheid en bevrijding". De mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht. In af wachting van de uitslag van het onderzoek heeft de VU besloten jaarlijks een lezing te doen houden over het the ma. De Nederlandse regering, de Nederlandse ambassa deur in Zuid-Afrika en de Zuidafrikaanse ambassadeur in Den Haag is verzocht mee te werken aan de komst van ds. Beyers Naudé naar Nederland. Hem is weliswaar een „banning-order" opgelegd, maar de condities waar onder hij zich in zijn woonplaats kan bewegen, lijken enigszins te zijn versoepeld. Synode aanvaardt ontslag (IKON) ds. Helderman Het moderamen van de gereformeerde sy node heeft zich gisteren neergelegd bij het besluit van ds. J. Helderman om af te tre den als deputaat-bestuurslid van de Inter kerkelijke Omroep Nederland (IKON). Hij was vice-voorzitter van het IKON-be- stuur. Helderman kon zich niet langer vereni gen met het beleid van de kerkelijke zendgemachtigde, zo verklaarde hij kort geleden in het „Centraal Weekblad". De overige deputaten hebben inmiddels af stand van Helderman genomen. Zij zetten hun werkzaamheden voort. Naar wordt verwacht zal de synode de zaak in het na jaar behandelen. Paus wil preken in lutherse kerk Volgens de Italiaanse evangelische nieuwsdienst NEV wil paus Johannes Paulus II de vijfhonderd ste verjaardag van de geboorte van Maarten Lu ther gedenken met een predikatie in een lutherse kerk in Rome. De paus zou dit beschouwen als on derdeel van zijn ijveren voor de christelijke een heid. In 1981 heeft hij meegedaan aan een gebedsdienst en gesproken in een lutherse kerk in Schotland en een jaar eerder, tijdens een reis naar West- -Duitsland, heeft hij een ontmoeting gehad met evangelisch-lutherse kerkleiders. Hij zei bij die gelegenheid, dat de rooms-katholieke kerk enige verantwoordelijkheid droeg voor de gebeurtenis sen die leidden tot de Reformatie. Volgens NEV zal de paus in de lutherse kerk in Rome niet spre ken over Luther en de Reformatie, maar over het evangelie. „Platform" voor open kerk opgericht Om die ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk van Nederland die het evangelie nieuwe kansen bieden te be vorderen, is opgericht een „Breed Platform voor een Open Kerk". Hierin hebben zich mensen verenigd, die bij een kerkelijke organisatie werkzaam zijn, katechesedo- centen, leden van de werk groep „Open Kerk", leden van religieuze orden en con gregaties en mensen uit de basisbeweging. Het platform stelt zich ten doel de communicatie te be vorderen tussen mensen die de kerkvernieuwing willen stimuleren. Voorts wil het de opbouw van een kerkge meenschap bevorderen, waar een kerk van onderop kan sen krijgt en wil het zich in zetten voor de oecumenische beweging binnen de kerken en voor de samenleving. Ook denkt men aan een gezamen lijke werkwijze en strategie, waarin de verschillende werkvelden en bewegingen elkaar bij moeilijkheden kunnen ondersteunen. De le den van het platform zeggen niet op polarisatie uit te zijn en bereid te zijn tot dialoog en verantwoorde compromis sen. Het Breed Platform heeft een informatiebulletin opgericht onder de naam „1-2-3". (Het officiële informatiebulletin van de Nederlandse kerkpro vincie heet „1-2-1", afgeleid van het huisnummer van het secretariaat van de kerkpro vincie: Biltstraat 121 in Utrecht.) De christenen in het Westen moeten bij hun regeringen aandringen op een totale boy cot van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Het gaat niet alleen om een economische, maar ook om een politieke en culturele boycot. De gevolgen daarvan zullen ook voor de zwarten voelbaar zijn, maar de zwarte bevolking is voor bereid op een lang lijden. Dat zegt ds. Zephaniah Ka- meeta, vice-president van de Evangelische Lutherse Kerk in Namibië, een van de twee zwarte lutherse kerken in het land. Ds. Kameeta die geldt als vooraanstaande bevrij dingstheoloog in Namibië, is in Nederland onder meer we gens de speciale gebedsdag voor het volk van Namibië, die zondag wordt gehouden. Hij zal voorts gesprekken hebben met kerkelijke orga nen, de vaste commissie voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer en minister Van de Broek van buiten landse zaken. Ook zal hij de hervormde synode tóespre- Kameeta heeft meegewerkt aan de brieven die de Namibi- sche Raad van Kerken vorige week heeft gezonden aan pre mier Botha van Zuid-Afrika en de contactgroep van vijf westerse landen (Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brit- tannië, Canada en de Duitse Bondsrepubliek) die een plan voor onafhankelijkheid van Namibië probeert op te stel len. In deze brieven wordt ge pleit voor een onmiddellijk vertrek van de Zuidafrikaan se troepen uit Namibië en voor verkiezingen onder toe zicht van de Verenigde Na ties. Ds. Kameeta wijst erop, dat de Raad van Kerken vooral wil, dat er iets gebeurt. „Het apartheidssysteem leidt tot af schuwelijke dingen. Mensen komen om of verdwijnen zon der dat men nog ooit iets van hen hoort. De bevolking raakt ontredderd en er is niets dat hoop biedt". Ds. Kameeta wijst er voorts op, dat de Na- mibische Raad van Kerken het leggen van een verbin ding tussen onafhankelijkheid voor Namibië en een vertrek van de Cubaanse troepen uit Angola, zoals met name de Amerikaanse regering dat tel kens doet, als niet ter zake doende van de hand heeft ge wezen. Door deze relatie te leggen wordt de onafhanke lijkheid van Namibië tot een Oost-West probleem gemaakt, aldus ds. Kameeta. Op deze wijze zou de onafhankelijk heid van Namibië ook afhan kelijk kunnen worden ge maakt van het vertrek van het Russische leger uit Afgha nistan, aldus ds. Kameeta. Kerken zouden er goed aan doen te luisteren naar de christenen in Namibië. Zij moeten het leggen van ver band tussen onafhankelijk heid voor Namibië en het ver trek van de Cubaanse troepen uit Angola resoluut van de hand wijzen. Het gaat voor de Namibische bevolking om een zaak van leven en dood. Als de christenen in het westen en de westerse landen naden ken, is een vreedzame oplos sing in Namibië mogelijk. Maar doen ze dat niet. dan moeten ze er niet verontwaar digd over zijn, dat de mensen naar de wapens grijpen, aldus ds. Kameeta. In de raad van kerken van Namibië zijn zeven kerken vertegenwoordigd,, waaronder de drie lutherse kerken twee zwarte en een blanke de anglicaanse kerk en de rooms-katholieke kerk. Op de blanke lutherse kerk na heb ben zij alle de brieven aan premier Botha en de contact groep van vijf westerse lan den ondersteund. Het lijden heeft de kerken bij elkaar ge bracht, aldus ds. Kameeta. Hij merkt verder op. dat de pro blemen in Zuidelijk Afrika blijven bestaan, zolang er apartheid in Zuid-Afrika is. Maar het Namibische volk wil niet wachten op de totale ver nietiging van de apartheid. Als Namibië onafhankelijk is, komt er een nieuwe staat in het gebied, die zich tegen apartheid keert. Zo raakt Zuid-Afrika ook in Afrika steeds meer geïsoleerd, zo zegt ds. Kameeta. Theologie is vol gens hem een boodschap van bevrijding. Kerken Europa en Midden- iOosten werken De (protestantse) Konferentie van Europese Kerken (KEK) Genève en de Raad van Kerken in het Midden-Oos ten (MECC) hebben een werkgroep gevormd ter ver betering van de relaties. Er zal worden gestreefd naar uitwisseling van informatie, het afleggen van bezoeken over en weer en, indien mo gelijk, gezamenlijke actie. Tijdens een eerste ontmoe ting is een begin gemaakt tnet besprekingen over re cente politieke en religieuze ontwikkelingen in het Mid den-Oosten en de betrokken heid van de kerken daarbij. De centrale beleidsorganen van beide organisaties ont vingen concrete aanbevelin gen betreffende wederzijdse assistentie en mogelijke sa menwerking. Tijdens een volgende verga dering in januari zal „part nership" in getuigenis en dienst worden besproken. Voor Nederland maakt drs. J. Slomp deel uit van de werkgroep. Hij is belast met de toerusting van gerefor meerde kerkleden voor de ontmoeting met moslims. Hij houdt kantoor in Leusden. j Op het zuidelijk halfrond groeit de rooms-katholieke kerk sneller dan de bevol- j king. Dit blijkt uit een onder- zoek, uitgevoerd door de Duitse missiecentrale „Missio" in Aken. In de periode 1970- 1980 steeg de wereldbevol king met twintig procent van 3,5 tot 4,5 miljard mensen. Het aantal rooms-katholieken steeg van 653 tot 783 miljoen, dus met 19 procent. Dit ach terblijven vloeit voort uit de secularisatie en het lage ge boortecijfer in Europa. In Azië echter steeg het aan tal rooms-katholieken met 26 procent van 50 tot 62 miljoen en in Afrika bedroeg de stij ging zelfs 47 procent: van 39 tot 58 miljoen. Ook in alle de len van het Amerikaanse con tinent vertoont de wereld kerk een aanmerkelijke groei. In Midden-Amerika beliep de groei 43 procent, van 60 tot 87 miljoen. In Zuid-Amerika groeide het aantal rooms-ka tholieken met 30 procent, van 170 tot 218 miljoen. In Noord- -Amerika bedroeg de groei 10 procent, van 55 tot 80 miljoen. Die laatste stijging is voorna melijk het gevolg van immi gratie uit Mexico en het Cari- bisch gebied. Bijna de helft van alle rooms-katholieken op aarde woont op het Ameri kaanse continent. „Missio" signaleert, dat de kerk het snelst groeit in de allerarmste landen. Het aantal priesterroepingen steeg in Azië, Afrika en La- tijns-Amerika. Het aantal priesters groeide van 94.432 tot 98.952. Daarmee werd het drastisch teruglopen van het aantal uit Europa afkomstige missionarissen meer dan goedgemaakt. Bewerkt rapport •opi ruk Er is alweer een nieuw rapport over het wel en wee va Nederlandse economie. Het is afkomstig van een op ziel zeer gezaghebbende instantie: de Organisatie voor Econdjg sche Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarbij westelijke industrielanden zijn aangesloten. Secretaris-g ujc raai van deze in Parijs gevestigde organisatie is de Neder ei der jhr. mr. Emile van Lennep, die vroeger thesaurier-g tuu raai op het ministerie van financiën was. HeT OESO-rapport is allesbehalve vleiend voor het mische beleid van achtereenvolgende Nederlandse kabi ten. In feite vindt de organisatie dat Nederland de malais de afgelopen jaren te zacht heeft aangepakt. Het overheii kort is enorm gestegen en ons land heeft in de westerse g dustrialiseerde wereld zo ongeveer het hoogste werk! heidspercentage. isiri De oeso beperkt zich, zoals gewoonlijk, niet tot lo constateringen, zij geeft ook een aantal adviezen: het fii cieringstekort moet fors omlaag, de rendementen van de drijven dienen omhoog te gaan, de sociale uitkeringen n ten beperkt worden evenals de huurdsubsidies. Dat is, men er inhoudelijk ook over denkt, duidelijke taal. MAAR die duidelijkheid wordt al minder als we er en|» andere constateringen en aanbevelingen van de OESO ni^ zetten. De organisatie wijst er namelijk ook op dat er sps is van een dalende vraag en dat de kans op een neerwaal spiraal levensgroot aanwezig is. En dat is nou precies hel lemma waar de regering in de discussie over de Voorjaar^EIl ta voor staat. Er is een stroming, ook in de coalitie, diaapi voor pleit het tempo waarin het financieringstekort vai|eh£ overheid teruggedraaid moet worden niet verder op te ioor ren als het er om gaat nieuwe gaten in de begroting te <|ati( ken. De vakbeweging en een deel van de werkgeversorgjete saties zijn beducht voor een te grote terugval van de binipan landse vraag. iniv rijf In dat verband is het interessant dat onder druk van Neen landse overheidszijde het uiteindelijk rapport er heel an e r is gaan uitzien dan het oorspronkelijk in opzet was. overigens keurig volgens de spelregels gebeurd en daar dus niets op aan te merken. Maar interessant blijft het.'P OESO drong er aanvankelijk op aan dat het geld uit dever zuinigingen helemaal zou worden gebruikt voor stimulepriï van de economie, maar Den Haag heeft de organisatie eifan kunnen overtuigen, dat een belangrijk deel gebruikt ifrn worden voor beperkingen van het financieringstekort va#e A overheid. Er is alle reden ervan uit te gaan, dat de Oï slechts voor steekhoudende Nederlandse argumenten is) zwicht. Maar al met al komen we op die manier metjang OESO-rapport niet zo heel veel verder. ADVERTENTIE Lekkerbekje met geglaceerde win ter wortelen, aardappelen en „quick" botersaus rum vla Voor twee personen hebt u nodig: 300 g gefileerde schel vis, zout, olie, 15 g boter, 500 g winterwortelen, zout, 1 lepel bruine basterdsuiker, peper, 1 theelepel azijn en mosterd, peterselie 0,5 tot 1 kg aardappelen; 15 g bloem, 2,5 dl water, 1 bouillonblokje, 30 g boter; 0,5 liter melk, 25 g custard, 30 g suiker, paar lepels rum of paar druppels rum-essen ce, 1 lepel jam of een Frans vruchtje. Spoel de vis af onder de koude kraan en laat hem op een ver giet uitlekken. Strooi er zout over. Verwarm in de koeke- pan een bodempje olie met de boter tot de laatste bruisend smelt. Dep dan de vis droog met een dot keukenpapier en leg hem met de vleeskant on der in de pan. Bak de vis (steeds optillend en verleg gend) bruin. Keer hem en bak de tweede kant tot het visvlees door en door wit ziet. In totaal duurt het gaar worden zo'n tien minuten, regel daarnaar de warmte, zodat de vis niet te donker wordt Snijd de schoon geborstelde of heel dun geschilde wortelen in schijven van een centimeter dik. Kook de groente in circa een kwartier gaar in weinig water met zout. Roer de suiker en de peper door de azijn en mosterd en schep dit mengsel tje door de gare wortelen. Strooi er fijngeknipte peterse lie over. Meng de bloem in de pan eerst met weinig water tot de klon tjes er uit zijn en verdun dit mengsel dan met de rest van het water. Doe het bouillon blokje er bij en breng het roe rende aan de kook. Laat de saus nog een paar minuten op een kleine pit staan tot het blokje opgelost is. Roer er van het vuur de boter door, kook die niet mee want dan komt ze boven drijven. JEANNE In de Haagse Post een ge sprek met directeur Terhorst van de Haagse Sociale Dienst over bijstandsfraude. „De klanten worden steeds beter geïnstrueerd. Via de publici teit, via praatjes in de buurt horen ze dat ze dat niet op een bepaalde manier moeten doen, omdat daar net iemand mee gevangen is. De metho den worden steeds geraffi neerder. En we hebben de indruk dat het toeneemt". El ders in het blad neemt CDA- loyalist Hans de Boer af scheid van de landspolitiek. „Er breken moeilijke tijden aan. Ik sta er niet voor in dat, als je over een jaar of tien met mensen praat die uit mijn hoek komen, of die nog« zo kunnen praten als wij nu doen. Het blijkt bijvoorbeeld dat het leerlingen van chris telijke scholen aan simpele feitenkennis volstrekt ont breekt, over wat staat er dan in de bijbel. Dat zal zijn uit werking op het CDA niet missen". Een bitter commen taar ook over het verval van onze model-natie tot een staat van grootheidswaanzin - nigen, oplichters, windhan delaren en werklozen. „Om het volk kalm te houden, zal het hengelseizoen voortaan het hele jaar duren. Zoals dat meer is gebeurd, trekken uit eindelijk de vissen aan het kortste eind. De kans op handhaving van de openbare orde is het grootst als men de eventuele staatsgevaarlijke elementen aan de slootkant weet te houden". De rest van het blad is gevuld met film. Het omslagartikel van Else vier gaat over het bankge heim van Slavenburg. Presi dent-commissaris Pluygers: „Het is met zwart geld net als met de maximumsnelheid. Overtreden mag niet, maar I daaraan een eind maken, gaat niet. En de bank hoeft niet roomser te zijn dan de paus. Men kan niet verlan gen dat zij elke binnenko- CDA-Kamerlid Hans de Boer, de nieuwe burgemeester van de Haarlemmermeer, in de Haagse post: „Het blijkt dat het leerlingen van christelijke scholen aan simpele feiten kennis over wat er in de bij bel staat volstrekt ontbreekt. Dat zal zijn uitwerking op het CDA niet missen". mende cliënt eerst gaat vra gen hoe hij aan zijn geld komt. Dat gaat de bank geen bliksem aan". Een kritische voorbeschouwing ook over de reis van de paus naar Mid den-Amerika. „Hoe zal hij het ooit kunnen rechtvaardi gen dat hij met massamoor denaars, vervolgers van zijn geloofsgenoten en hun soort genoten zal praten, erewach ten zal inspecteren en zich aldus zal laten vereeuwi gen?" Het blad drukt alvast af wat Ed Nijpels zaterdag zal gaan zeggen op de VVD-par- tijraad. „Er is vrees voor het nieuwe. De toepassing van nieuwe technolgieën schrikt Nederland af. Velen nemen een afwerende houding aan tegenover de innovatie en re aliseren zich niet dat daar door steeds meer werkgele genheid verdwijnt". Een arti kel voorts over de inschake ling van de computer bij het onderwijs. „Een voordeel is onder meer de snelle bepa ling van tekorten in kennis en vaardigheden bij indivi duele studenten. Met speciaal ontwkkkelde lesprogramma's kan de student dan zijn ont brekende kennis aanvullen". Vrij Nederland constateert naar aanleiding van de inval van de economische controle dienst bij het bedrijf Oude Delft: „De regering laat toe dat via sluiproutes over der de landen haar eigen criteria voor het verlenen van een wapenexportvergunning worden omzeild. Moet de controledienst nu ook niet eens een inval doen in de la van de eigen minister?" Een interview ook met de schei dende commissaris van de koningin in Brabant Van der Harten. „Ik weet dat de men sen een te grote verwachting van me hebben. Dat hebben ze toch al van autoriteiten en die toevoeging „der konin gin" draagt daar nog het hare toe bij. Dat merk je ook. Dan zeggen ze in zo'n gemeente: het is misschien wel een aar dige man, maar hij zegt ei genlijk niks". Het blad publi ceert een opzienbarend vraaggesprek met de Ameri kaanse onderminister voor defensie Jones. „Ik geloof er stellig in dat de Verenigde Staten een kernoorlog over leven en binnen tot twee tot vier jaar hersteld zijn van de ramp". Elders de ontboeze mingen van Herman Gordijn die het staatssieportret van koningin Beatrix heeft ge schilderd. „Ze heeft een kant, daar zou ik ook wel een schilderij van kunnen ma ken. Ze heeft een grote ernst, een donkere kant. Zoals ik haar schilderde, daar zie je het resultaat van haar strijd. Victorie. Waartegen ze strijdt? Niet tegen iets. Maar ze moet door, elke dag weer, dat kost strijd". Het blad heeft een boekenbijlage. Uit een enquête in De Tijd blijkt dat 64 procent van de in Nederland wonende Suri- namers Bouterse weg wil ■mK§ De Surinaamse politicus Haakmat, die naar Nederland is gevlucht, in de Groene Am sterdammer: „Bouterse kan nog heel wat leuke dingen doen voor de mensen daar. ledereen kent de kepoti-men- taliteit van het Surinaamse volk, de neiging om wanda den te vergeten wanneer de dader berouw toont. Bouter se weet dat. Hij is ook een volksjongen". hebben. Maar 67 procent wil ook niet terug naar de situa tie van voor de staatsgreep. „Erg belangrijk vind ik dat de Surinamers hier zich met alle macht verzetten tegen invasies, huurlingenavontu- ren en zo. Dat brengt ons volk zeker naar de afgrond. Er moet een massaal Suri naams verzet van de grond komen". Elders een gesprek met staatssecretaris Van der Reijden. „De bezuinigingen vallen natuurlijk het meest op, maar het is een noodza kelijk voorschotje op een la ter te ontwerpen geheel. Een aantal mensen in het kabinet, ik bijvoorbeeld, vind dat je niet op dezelfde wijze als tot nu toe kunt blijven doorgaan met bezuinigen". Met vier zusters Ursulinnen die wer ken in een krottenwijk van Amsterdam, wordt gepraat over de Vastenbrief van de bisschoppen. „Een typisch produkt van een bourgeois- kerk die niet verder kijkt dan haar burgerlijke neus lang is. Geen wonder dat de mensen hier aan zo'n kerk 'geen boodschap hebben. Je mist de radicaliteit van het evangelie. De radicaliteit waarmee Jezus aanschopte tegen het misbruik maken van andermans armoede". Een interview ook met voor zitter Perquin van het mid den- en kleinbedrijf. „Ook deze regering heeft zich te rugdringing van de collectie ve lasten tot doel gesteld. Hiep hiep hoera, roep ik dan. Maar mooi voor niks. Er is opnieuw sprake van een stij ging. Een van de gevolgen is dat we voor 1983 zo'n 13.000 faillissementen in onze sector verwachten". De Groene Amsterdammer „Bouterse kan nog heel wat leuke dingen doen voor de mensen daar. En iedereen kent de kepoti-mentaliteit van het Surinaamse volk, de neiging om wandaden te ver geten wanneer de dader be rouw toont. Bouterse weet dat. Hij is ook een volksjon gen". Elders deze kantteke ning bij de tweespalt binnen de milieubeweging. „Men heeft nog heel weinig voor stelling van wat een groene economie moet zijn. De groe ne utopie is nog niet voldoen de doordacht". Met vak bondsbestuurders wordt ge praat over de ondergang van Bijenkorf Beheer. „Het con cern heeft een heel eigen on derhandelingscultuur. We za ten daar iedere maand een hele dag te praten. Op die manier kom je eigenlijk op de stoel van de raad van be stuur terecht. We werden mede verantwoordelijk ge maakt voor allerlei plannen, maar we moesten er maar van uitgaan dat het goed zat met de financiële onderbou wing". Een gesprek tenslotte met ziekenfondsdirecteur Van der Hoeven van het Haagse Azivo dat tegen de ei gen bijdrage is. „We zijn een consumentenorganisatie. We hopen dat door het innemen van een voorhoedepositie an dere ziekenfondsen, instan- mm Beeldend kunstenaar Herman Gordijn, die koningin Beatrix schilderde, in Vrij 'Nederland: „Waartegen ze strijdt? Niet tegen iets. Maar ze moet door. elke dag weer, dat kost strijd". ties en mensen gaan zeggen: verrek, het kan, je hoeft niet alles te slikken, er is verzet mogelijk". Hervormd Nederland juicht de inval bij „de saloncrimine len" van Slavenburg toe. „Om ondermijning van de samenleving te voorkomen, moet hard en doeltreffend worden ingegrepen, waartoe de politie ruimschoots de no dige wettelijke en materiële middelen dient te krijgen. Tegelijkertijd wordt dan het aanpakken van de kleinere fraudeurs beter aanvaard baar". Voorts een vraagge sprek met prof. D. Mulder, de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken. „Er zit fundamenteel iets heel zorge lijks aan de situatie in het Westen en het Oosten. Maar mijn zorg betreft vooral het Westen, omdat de competitie en concurrentie daar vanuit het evangelie worden verde digd en dat is een hachelijke zaak". Elders de vraag hoe om te gaan met vredesgroe pen in Oost-Europa. „Verte genwoordigers van onze vre desbeweging hebben zich, onvoorbereid als ze meestal waren, niet gerealiseerd dat woorden als vrede en ontwa pening voor hun gespreks partners communistische be grippen waren die bij hun dagelijkse ervaring met pro paganda en leugens behoor den". Deze waarschuwing tenslotte tegen al de rigou reuze bezuinigingen bij het onderwijs: „komt de werelde conomie weer op gang, dan zal ons in een te lage versnel ling gezette land de aanslui ting missen". PIET SNOEREN Perioden met 2 DE BILT (KNMI) Het I morgen droog en er komen rioden met zon. De mid temperatuur zal ongevei graden bedragen. Er wa; matige zuiden wind. wordt in stand gehouden I een krachtige hogedrukgel waarvan de kern boven Jcj slavie en Italië ligt. DeL vloedsfeer ervan reikt eo- tot in zuid en midden Scd— navië. Op de Oceaan ten zuidenL... Groenland ligt een vrij aVL depressie. Een bij deze def sie behorend regenge wordt morgen boven en West Frankrijk vei Deze regen komt langzaai derbij en zal c de nacht van dag bereiken. ngd^. Ier/ rwl aariÈ Amsterdam onbew. Oe Bilt onbew. Eelde onbew! Eindhoven onbew. Aberdeen onbew. Athene l.bew. Barcelona regen Berlijn onbew. Brussel onbew. Frankfort onbew. Helsinki zw.bew. Klagenfurt onbew. Kopenhagen onbew. Lissabon motreg. Locarno onbew. Londen regen Luxemburg onbew. Parijs regen Rome onbew. Split onbew. Stockholm Casablanca mist Istanbul geh.bew. Beiroet n.ontv. Tel Aviv h.bew. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUESv, THEATER. RECREATIE,EX POSrT EN EEN COMPLETE AGENDA F-* I*' S«»ij 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 2