Uitkeringen alleen daar waar zij horen Opnieuw gewonde door om in voetbalstadion Reclame BON: >ept errenberg het matje mam STAATSSECRETARIS WIL MEER CONTROLE: achtoffers busramp vandaag begraven Bernadette zingt zich naar München BOEKHOUDING VAN 17 METAAL BEDRIJVEN IN BESLAG GENOMEN Kabinet kan overname werf door Taiwan niet tegenhouden Lijfwacht (Smmami Donderdag 24 februari 1983,74e jaargang no. 22510 Uitgave Westerpers, behorende tol Sijthotf Pers. Apothekeisdijk 34,2312 DD Leiden, Postbus 112300 AA, tel.071 122244. Giro 103003 Bank:Amro-bankl N.V. Leiden. Diredeur-hooldredacteurJJ.Hallewas, Chel-redacteuriWim Buijteweg. Advertenties: (excl.BTW) /0,56 per mm, kleintjes 70,34 per mm. Abonnementen: (incl.BTW) per maand 20.41 (uitslaut betaling).kwarlaal /61 ,25, jaar 7233,50. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel. 071-122248. Losse nummers 70,80 Duikboten voor Taiwan van de RSV en nazijager Simon Wiesenthal vanavond in „Hier en nu" op Ned. I om 21.15 uur. Op Ned. II om 20.40 uur in „Mark Telford, bankier" serie over huwelijksproblematiek van bankdirecteur. Om 23.00 uur op Duitsland 1 speelfilm „Ganovenehre". Droog en perioden met zon. Minimumtemperatuur 2 gra den. Middagtemperatuur 8 graden. Matige wind. Zon op: 07.36; onder: 18.11. Schev. hoog water: 1.14 en 13.30; laag water. 7.38 en 20.30. IAMARIBO De Suri- nse ambassadeur in Ne- pnd, Henk Herrenberg, zal terugkeren naar de am ide in Den Haag, zo is in imaribo officieel meege- d. In Paramaribo werd ge- dat Herrenberg niet, zoals ;elf zei, voor overleg naar name is gereisd, maar dat loor legerleider Bouterse is ïgeroepen. Bouterse is kwaad over de wijze van eden van Herrenberg, om- hij de betrekkingen met irland aanzienlijk heeft haad. Suriname wil juist de lucht tussen Den Haag Paramaribo wat opklaart, al met het oog op de ont- celingshulp. •naar gevraagd weigerde •enberg te bevestigen of te ennen dat hij niet langer in Nederland zal ina 11: Herrenberg sloot Ier overleg ambassade. Dra Bakker emt ontslag HAAG De Nederland- Tafeltennisbond (NTTB) opnieuw op zoek naar damescoach. De vorige h Gerard Bakker verloor bondsfunctie na een kop- l-incident en zijn opvolger a Bakker heeft gisteren de Dp doorgehakt en zelf ont- genomen. Gerard Bakker kte haar het coachen van ine Vriesekoop tijdens het nte Top 12-toernooi onmo- -k- ■Jverder pagina 7 Kippen te huur NUENEN Wie in de zomermaanden dagelijks een vers eitje bij het ontbijt wil, kan terecht bij de Stichting Kinderboer derij Nuenen. Deze stichting verhuurt na melijk kippen. Voor twee kippen, com pleet met ren en nachthok, moet per leg- seizoen dertig gulden worden neergeteld. Eind maart kunnen de beestjes worden opgehaald en in oktober, na afloop van het legseizoen, moeten ze weer worden in geleverd. Op deze manier wil de Stichting Kinderboerderij Nuenen geld bijeenbren gen voor de bouw van de kinderboerderij. In de wintermaanden zullen de dieren worden ondergebracht in een ruimte, die de gemeente Nuenen aan de stichting be schikbaar heeft gesteld. „We fungeren dan als een soort pension", aldus de stich ting, volgens wie zich al meer dan hon derd kippen-huurders hebben aangemeld. Dode baby gevonden EIBERGEN De politie van Eibergen tast volledig in het duister naar de herkomst van een dood gevonden baby in die plaats. Het kind, een pasgebo ren jongetje, werd gistermor gen gevonden door een bos wachter. De doodsoorzaak van het kind is niet bekend. Het onderzoek van de pathaloog anatoom dr. Zeldenrust wees uit dat het jongetje voldragen' was en zeker enige tijd na de geboorte geleefd heeft. Zelden rust heeft geen verwondingen aangetroffen. Hij schat dat de baby twee dagen geleden is overleden. „Geen gouden handdruk voor RSV-topman Stikker" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG RSV-topman Stikker zal geen gouden handdruk van meer dan een miljoen gulden krijgen. Dat zei minister De Koning (Sociale Zaken) gistermiddag tijdens een protestmanifestatie van het CNV in Hattem. De Koning ging met zijn uitspraak verder dan zijn collega Van Aardenne (Economische Zaken) tot nu toe. Van Aardenne heeft in de Kamer ge zegd dat een gouden handdruk voor Stik ker een zaak is van de bewindvoerders bij RSV. Hij zei te vrezen dat de gouden handdruk in een contract met Stikker is vastgelegd. In de Kamer wil men alge meen dat Stikker de gouden handdruk niet krijgt. Loekie moet z'n pilsje inleveren HILVERSUM De alom geliefde STER- leeuw Loekie is drooggelegd. Hij moet het voortaan zonder het glas bier stellen, dat sinds begin van het jaar op de piano staat die Loekie bij het begin en het eind van de STER-reclame bespeelt. Al in de eerste week van het nieuwe jaar viel bij de STER-directie een brief op de mat, waarin een Nederlander protesteerde tegen de verkapte reclame die Loekie voor alcohol zou maken. „Toen wij in totaal zeven brieven met dergelijk protesten ontvin gen, besloten we Loekie verder droog te zetten", aldus STER-direkteur Smeekes, die van een storm in een glas bier spreekt. Volgens hem blijkt uit dit voorval, dat in tensief naar de TV-reclame gekeken RODEN Het is toch onverdraaglijk dat de een goede sier maakt met zijn onrechtmatig verkregen inkomsten, terwijl de ander met moeite de touwtjes aan elkaar knoopt. Juist nu in deze tijd maatregelen moeten worden getrof fen om uitkeringen te beperken, moet erop BHflBBBflB&SBBHBH worden toegezien dat deze uitkeringen uit sluitend daar terecht komen waar zij voor be doeld zijn. Dit zei staatssecretaris De Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanmor gen op een congres in Ro den van Divosa (directeu ren sociale diensten) over fraude in de sociale zeker heid. Volgens De Graaf moet de controle worden geïntensiveerd en de sa menwerking tussen ver schillende organen worden verbeterd. Als er meer ge gevens worden uitgewisseld tussen bijvoorbeeld bedrijfs verenigingen en sociale diensten bij de uitvoering van de WW en de WWV, dan zal daarvan een pre ventieve werking uitgaan, meent de staatssecretaris. Hij noemde de mogelijkheid van uitbreiding van het fis cale nummer van de belas tingdienst tot de uitvoe ringsorganen van de sociale zekerheid. In het algemeen, aldus de staatssecretaris, zullen gege vens die de overheid ten be hoeve van bepaalde taken heeft gekregen niet zonder gegronde reden aan andere overheidsinstanties worden doorgegeven. Maar het ge meenschapsbelang zal zwaarder mogen wegen dan het belang van het individu naarmate duidelijker is dat uitwisseling van gegevens voor de bestrijding van mis bruik essentieel is. De Graaf repte voorts van plannen om zo snel moge lijk strafbepalingen op te nemen in de Algemene Bij standswet. De uitvoerders krijgen dan een deugdelijke stok achter de deur die nu node wordt gemist. mam^m^maaam twee eucharistievieringen slachtoffers van de busramp den Bosch-van Haaster en e kerk van de H. Laurenti- bij Hoevelaken met leden en haar 21-jarige dochter Carta, an de Dr. Van Noortstraat supporters van de Handbal om twee uur voor Leen van t de dorpsgemeenschap Vereniging Stompwijk. Om half den Bosch en Kees de Bruin. Stompwijk vandaag af- elf werd een uitvaartmis opge- iid genomen van de vier dragen voor mevrouw A. van Beide diensten werden voorge gaan door pastoor H. P. de Jong, zelf een trouw supporter van HVS. Pag 4: Laurentiuskerk [DHOVEN Tijdens voetbalwedstrijd ^-Groningen is gister- nd een supporter van T gewond geraakt door ontploffing van een t. Het slachtoffer liep flinke wond aan het n op, aldus een woord- rder van de Eindho- se gemeentepolitie. de tweede keer, dat zich en voetbalwedstrijd in Ne- and een dergelijk ernstige bomexplosie heeft voorgedaan. Enige tijd geleden raakte een Amsterdammer levensgevaar lijk gewond, toen bij het be kerduel Ajax-FC Den Haag een Hagenaar een bom tussen het publiek gooide. De bom die gisteren in Eind hoven ontplofte, is vermoede-, lijk gegooid door een aanhan ger van FC Groningen. De po litie is van plan vandaag in het stadion verder te zoeken naar eventuele restanten van de bom. Gisteravond werd niets teruggevonden. Direct na de ontploffing van het projectiel heeft de politie een onderzoek ingesteld in het vak waar zich de meeste supporters van FC Groningen bevonden. Toen de politie een aantal van hen wil de fouilleren, ontstond een vechtpartij. Daarbij werden politiemannen geslagen, ge schopt en bespuugd. In ver band daarmee werden drie personen aangehouden. Een vierde werd ingerekend omdat hij een kleine hoeveelheid hasj bij zich bleek te hebben. Na afloop van de wedstrijd werd ook nog een vijfde aanhanger van FC Groningen aangehou den omdat hij zich bij voortdu ring agressief gedroeg. Ook kregen twee supporters op het NS-station proces-verbaal om dat zij vuurwerk gooiden. In Haarlem werd kort na het begin van de wedstrijd Haar lem-Go Ahead Eagles (even eens voor het toernooi om de KNVB-beker) in een anoniem telefoontje de plaatsing van een bom gemeld. Het onder zoek van de Haarlemse politie en het bestuur van de eredivi sieclub op de hoofdtribune le verde geen resultaat op. Het voormalige Damrakkertje, nu de 23-jarige Zaanse Ber nadette Kraakman zong zich gisteren naar München toe op het Nationaal Songfestival. Tweetalig song zij haar song en zong zij het hoogste lied „Sing me a song", dat door Piet Souer en Martin Duiser werd getoonzet. Evenals de haar aangeboden bloemen verkeerde zij na de winst met krappe meerderheid in hogere sferen. (Foto Cees Verkerk). Zie ook pagina 15: Bernadette zingt uit het hart naar overwinning. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 20.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071- 122248 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd. DORDRECHT Politiekorp sen in het hele land hebben vanmorgen om 10 uur invallen gedaan bij zeventien bedrijven in de metaalnijverheid in Ne derland en één bedrijf in Bel- gie. De boekhoudingen zijn in beslag genomen. Deze bedrijven worden ervan verdacht bedrijfsverenigingen en de fiscus voor tientallen miljoenen guldens te hebben opgelicht, aldus een woord voerder van de rijkspolitie. drijven in onder meer Dor drecht, Papendrecht, Capelle aan de IJssel, Woerden, Ou denbosch, Rotterdam, Amster dam, Breda en het Belgische Bergen. Het onderzoek naar de malafide praktijken is in De invallen zijn gedaan bij be- handen van de FIOD. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als Taiwan zijn plannen doorzet om de scheeps werf Wilton Fijenoord over te nemen, kan het kabinet daarte gen wettelijk niets ondernemen. Dit heeft het ministerie van economische zaken desgevraagd meegedeeld naar aanleiding van de contacten die er over aan koop van de werf door Taiwan gaande zijn tussen vertegen woordigers van dit land en de Wilton Fijenoord-directie. De vraag of een eventuele overname kan worden voorkomen is niet van belang ontbloot, gezien de negatieve gevolgen die over name kan hebben voor ondermeer onze betrekkingen met Chi na. Het ministerie van economische zaken wijst er wel op dat het kabinet voor ieder produkt van de WF-werf dat naar het buitenland gaat, een exportvergunning moeten afgeven. Pag.Hk Vergunning uitvoer duikboten nog niet aange vraagd Zonnewijzer aan de Lammermarkt LEIDEN Op de hoek van de Lammermarkt en de Mo- lenwerf wordt een zonnewij zer in het wegdek aange bracht. Het plateau waarop de wijzer wordt geplaatst, wordt zo'n twintig meter lang en daarop komt een sokkel met een naald. De constructie wordt zodanig dat de naald verwijderd kan worden in verband met de kermis, die rond 3 oktober elk jaar op de Lammermarkt wordt ge plaatst. Het plaatsen van de wijzer, dat volgens de gemeen te „de belevingswaarde" ter plekke vergroot, kost 6.000 gulden. Een python In dierentuin In het Westduitse Augsburg houdt haar broedsel goed in de gaten. Om haar veertig eieren bij het uit broeden in het nest dat ze vormt met haar eigen lichaam geen moment uit het oog te verliezen, zal ze de komende drie maan den volstrekt niets eten. ADVERTENTIE toegang 110- 192? m-ToegangWietten twi NS-st: Daling olieprijs stimulans voor westerse economie DEN HAAG De daling van de olieprijs in de Arabische Golfstaten, waarvan de om vang overigens nog steeds niet vaststaat, zal een positieve uit werking hebben op de wester se economieën. Voorwaarde is evenwel dat de prijsdaling be perkt zal blijven. Premier Lubbers en vice-premier Van Aardenne hebben zich beiden verheugd getoond over de ver laging, al brengt die met zich mee dat de exportprijs van het Nederlandse aardgas straks ook moet worden aangepast. Voor enkele landen die van de export van olie afhankelijk zijn, zoals Mexico, Venezuela en Nigeria, kan een verdere prijsverlaging evenwel de nekslag betekenen. De Golfs taten willen nog overleg ple gen met de landen die Noord- zee-olie winnen. Pagina 9: Lubbers: „eigen lijk fantastisch"; pagina 10: Golfstaten onduidelijk over prijsverlaging. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BU UW KRANT MET INFORMATIE OVER lUMS.MUZIEK THEATER. RECREATlE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Het zal velen niet of nauwelijks zijn opgevallen, maar er stond een glas bier op de piano van Loekie de Leeuw. En sinds de jaarswisseling luidde hij daarmee de STER-reclame in- en uit. Nu zijn er, hoe kan het ook anders in ons kikkerlandje, zeven protestbrieven binnengekomen bij de STER. Loekie zou op die manier verkapte reclame voor het gebruik van alcohol maken en dat mag immers alleen zo'n kerel onder een tafel, die vraagt of de drank van zijn voorkeur koud staat. Genoeg dus om het dier daarom nu maar droog te zetten. „Kun je zien hoe intensief naar de reclame wordt gekeken", zeggen ze bij de STER, maar dan hebben ze nog nooit gehoord van desoms kleurrijke advertentiepagina's in de „Leidse Courant". I De Leidse Courant wil ik best 14 dagen proberen Gratis en geheel vnjbli jvend msT Ccidóc Coulant i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 1