bernadette zingt uit het hart naar overwinning Denny Christian wint proces van Ad je Roland derlandse programma's Morgen PROGRAMMA-OVERZICHT Buitenlandse programma's 19a DIO/TELEVISIE QoidóaOowiant DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 15 llem Tap: vijftig jaar in de uitvaart ERSUM De een z'n dood, is de z'n brood. Een keihard gegeven, >or de praktijk zelf wordt bewe- peciaal door het eerbiedwaardige der teraardebestellers. istaande uitspraak geldt al vijftig bijna dagelijks voor Willem Tap, wie IKON-tv morgenavond om uur op Ned. II een portret uit- Willem Tap is begraafplaatshou- n oud-begrafenisondernemer. In n kijkt hij terug op zijn 50-jarige re in de uitvaartverzorging. Hij iteert, dat er in die periode veel is derd in het vak, niet alleen wat t de rituele vormen (het uitster- -an gebruiken en rituelen of de nende voorkeur voor crematie), ook wat betreft de beleving (de privatisering van de rouw of de ontker kelijking). Willem Tap stond zelf enige malen met één been in het graf vanwe ge zijn minimale longcapaciteit. Dit be let hem niet een jarenlange procedure door te zetten voor zijn nieuwe crema torium. „Ik heb toch de langste adem", zegt Willem Tap. De film begint in een willekeurige be grafenisonderneming op het moment, dat er een melding van een sterfgeval binnenkomt. Terwijl de film de stappen laat zien, die de ondernemer moet ne men om deze crematie te regelen, gaat Tap nader in op de status en etiquette en opleiding, die nodig zijn om begi nisondernemer te kunnen worden. GUILLAUME SPIERING Nederlandse schrijvers doceren in Amerika HILVERSUM In het kader van een soort culturele uitwisse ling is er elk jaar een aantal schrijvers te gast aan Amerikaanse universiteiten. Op dit ogenblik zijn Hugo Brandt Corstius en Philo Bregstein als „writer in residence" verbonden aan respec tievelijk de Universiteit van Minnesota (Minneapolis) en de Uni versiteit van Michigan (Ann Arbor). Daarnaast heeft Gerrit Bus sing dit najaar gedurende een aantal maanden deelgenomen aan het International Writing Programm, waaraan in totaal achten twintig schrijvers uit even zoveel landen deelnamen. In die periode heeft Gerrit Bussink voor het radioprogramma NOS-Cultuur interviews gemaakt met Hugo Brandt Corstius, Philo Bregstein en met de Vlaamse schrijver Mare van Alstein. Ook sprak hij met de cultureel attaché van de Nederlandse am bassade in Washington, de heer Van de Muisenberg. Uit deze gesprekken, aangevuld met informatie van Joost de Wit, directeur van de Stichting voor Vertalingen en coördinator van de jaarlijkse uitzendingen naar de Verenigde Staten, zijn twee documentaires samengesteld. Het eerste programma (vrijdag 25 februari, Hilversum 4, 22.30 uur) zal vooral in het teken staan van de persoonlijke ervarin gen en opinies van de geïnterviewde schrijvers. Duitse tv neemt 'Hobbyscoop' over HILVERSUM Zaterdag zal het derde Duitse televisie-net (WDR) in het programma "Know- How" een reportage uitzenden over het NOS- radioprogramma "Hobbyscoop". De Westduitse televisie was vooral geïnteresseerd in de "basi- code", een soort esperanto voor huiscomputers, waarmee veertien verschillende computers met elkaar kunnen "communiceren"; een vinding die op initiatief van Hobbyscoop-eindredacteur Hans G. Janssen door het team van het pro gramma is ontwikkeld. Aanvankelijk werd de basicode gebruikt om computerprogramma's uit te zenden, die geschikt waren voor verschillen de computers, maar sinds enige tijd is de me thode zodanig verfijnd dat programma's door computers onderling kunnen worden uitgewis seld. Vanuit diverse landen is belangstelling ge toond voor deze universeel-taal. NEDERLAND UIT OP HET NICOLE-EFFECT? HAAG „Sing Me ^ng" kwam echt uit l# hart, het had een i| k, die ik wel lekker LL L Hoewel ik voor alle de liedjes m'n uiter- flfiest heb gedaan, vond ^Vng Me A Song de jjte en leukste van de tgt Bernadette nadat ze eetje is bijgekomen van erste emoties na haar edragjinning van het Natio- Songfestival in het Ne- jds Congresgebouw in ,ft Haag. Minuten daarvoor i nnn ze Presentator Ivo Niehe «aaa weten dat toen de uitslag id was, ze „wel door de had kunnen gaan". Nu jen nog een brede glim- lichtbaar en van binnen heel voldaan gevoel", [dette beseft dat het nu ijk allemaal pas gaat be rt. De komende twee Éen wil ze er met haar :er Piet Souer hard te- om in München, goed ireid, indruk te maken t internationale publiek idens de finale van het fisie Songfestival aan de 'ekluisterd zal zitten. Of r baantje als telefoniste Amsterdams container- er aan geeft, weet Ber- [e nog niet. Ze wil in eer- pstantie het Eurovisie istival winnen en wacht ,jhet creëren van een re- baan", zoals Ivo Niehe (lemde, eerst nog even af veel aanbiedingen bin- 1.000 Hans Vermeulen (links) deelt als liedjesmaker in de vreugde over het winnende lied van Bernadette (rechts). wacht if; dette, een sopraan, praat heel ontspannen en laat zich fotograferen met haar jongere zusje („Die kan ook heel mooi zingen. Zij doet volgend jaar mee aan het Songfestival", roept muziekuitgever Tony Berk uit) en haar vriendje. „Ik was tijdens de repetitie veel zenuwachtiger, dan van avond", laat de. in een gouden jurk met bloteschouders ge hulde zangeres weten. „Maar toen de telling begon en het echt heel spannend werd, had ik het niet meer. Ik heb dat wachten op de uitslag niet be wust meegemaakt". In de kamer waar alle deelne mers tijdens de puntentelling zaten te wachten, was de span ning voelbaar geweest. In het begin lagen Deuce, Music Hall, Bernadette en Vulcano heel dicht bij elkaar, maar wat later werd duidelijk dat de strijd tussen Bernadette en Vulcano zou gaan. Bij elke nieuwe pro vincie had of de een of de an der het meeste aantal punten om tenslotte bij de een na laat ste provincie gelijk te eindigen met 68/68. Limburg sprak het verlossende woord. Producer Hans van Hemert kon zijn tra nen nauwelijks bedwingen, toen de uitslag kwam en hij met slechts een punt verschil zijn overwinning in rook zag opgaan. De leden van Vulcano reageerden spontaan. De ele gante Bernadette vertelde la ter: „Hun reacties, maar ook die van de anderen waren heel leuk, heel lief". Later tijdens het overwin ningsfeest deed de grap de ronde dat de blonde Bernadet te, die met een paar mooie blauwe ogen de wereld verte derend inkijkt, had gewonnen in verband met de bezuinigin gen. Het zou goedkoper zijn om één persoon inplaats van een hele groep naar München te sturen. Maar is Nederland niet gewoon uit op het Nicole- effect? Tony Berk was ook heel tevre den. Als uitgever van het win nende lied Sing Me A Song liep hij rond alsof hij het geld al zag binnenstromen. De gul dentekens waren al vaag zichtbaar in zijn ogen. Van hem werd verteld dat hij niet tegen zijn verlies kan en dat hij daarom maar de rechten van alle liedjes die meededen aan het Nationaal Songfesti val, had gekocht. De registratie van de finale van het Songfestival kreeg alom lof toegezwaaid, waarbij de rol van Ivo Niehe, als de vlotte presentator, die geen blad voor de mond nam, werd geprezen. Opnameleider Ton van Bourgonje noemde hem „de ontdekking van het jaar". Perfectie Regisseur Bob Rooyens, die vanaf de eerste minuut van de repetitie naar perfectie streeft, leverde ook uitstekend werk. Het werd geen steriele regis tratie maar een show. Ton van Bourgonje: „Het is niet moeillijk om een registra tie te maken, maar iets regisse ren kunnen maar weinig men sen in Hilversum. Bob Rooy ens is iemand die dat héél goed kan". De rol van de verliezers is met het niet winnen van het Song festival nog niet uitgespeeld. Een deel van de liedjes zal het zeker goed kunnen doen op de televisie en radio en daarmee in de hitlijsten. De producers kennende verdwijnen ze in elk geval niet zomaar in het niets. Het winnen van het songfestival heeft tot nu toe niet altijd willen zeggen dat van dat nummer ook de mees te platen werden verkocht. HANS PIËT MAASTRICHT— De presi dent van de Maastrichtse rechtbank is in een civiele procedure de TROS niet ge volgd in haar eis tot rechtzet ting van bepaalde uitspraken, gedaan in het Denny Chris- tan-fanclubblad „Ons ideaal" over de TROS-dj Adje Roland. Hierin werd gesteld, dat Adje Roland bewust het werk van Denny Christian boycot, niet draait in zijn radioprogram ma's. Verder dat hij zijn open lijke anti-Duitse gezindheid wreekt op Denny, ook ai is deze intussen met een Neder landse getrouwd en zingt hij Nederlands repertoire. Ten derde zou Adje Roland zich opmerkingen'' gepermitteerd hebben, dat het Duitse volk dient te worden vergast. Ook werd in het blad gelaakt, dat Adje Roland vanwege per soonlijke relaties met RCA wel Schlagers van die maatschap pij draait. Op ai deze punten eiste de TROS rectificatie. De presi dent van de rechtbank meen de, dat de boycot door Adje Roland van Denny Christian voldoende is aangetoond, dat Denny Christian. dit het werk van Christian na- deling beïnvloedt en dat ook de overige aantijgingen niet in strijd zijn met de werkelijk heid. Reden waarom het blad niet tot rectificatie over hoeft te gaan. De president maakte een uitzondering voor de uit drukking „vergassing". Deze achttè hij misplaatst en onvol doende aangetoond. Op dit punt zal genoemd blad moeten rectificeren. Extra beelden WK schaatsen HILVERSUM NOS-t.v. zal zondag in een extra uitzending van Studio Sport een samenvatting brengen van het Wereld kampioenschap sprint op de schaats voor dames en heren in Helsinki (Ned. I 17.20 tot 18.00 uur). De beelden vanuit het Ou- lunkylae Ice Rink Stadion worden van commentaar voorzien door Mart Smeets en Leen Pfrommer. Ondernemingsraad NOS: gedwongen ontslagen zijn onaanvaardbaar HILVERSUM De ondernemingsraad van de NOS heeft in een brief aan het bestuur van déze organisatie de mogelijkheid van gedwongen ontslagen onaanvaardbaar genoemd. Gisteren zei economisch commissaris Spaan van de NOS in een gesprek met de ondernemingsraad dat het dagelijks bestuur niet meer kan garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, indien de omroep met minder inkomsten rond zal moeten ko- Vorige week had hij zich in een toelichting op het meerjaren plan 1983/1987 zwakker uitgedrukt. Toen heette het nog dat minder inkomsten „onherroepelijk zullen leiden tot minder werkgelegenheid voor omroepmedewerkers en kunstenaars, be taald uit directe programmakosten". Volgens de ondernemingsraad is het niet met elkaar te rijmen, dat enerzijds rekening moet worden gehouden met gedwongen ontslagen en anderzijds met de in het meerjarenplan genoemde uitbreiding van omroepactiviteiten. 40 ERLAND 1 - - -1 Armoede. Eindelijk is it een gesprek onder vier 100 gekomen tussen vader l®0}t en zijn zoon Paul. De lOOfe heeft zijn vader een he- 1.0001 verweten over zijn ver- .ng tot zijn moeder. Evert nooit echt van Amelie ge- 50jn, zoals zijn zoon hem 50}et inzien. Maar de liefde 1.0000 Henri en Ada Vervoort 5.0001 rasse vorderingen en Jf. blijft niet in het onge- j hiervan. 50 Maggie Forbes. Onze 50) Maggie Forbes gaat 150pnd de baan op. Er 25.000 grote onrust in de 2 onflleswereld omdat een van lisjes vreselijk werd toe- Id met een scheermes, een ander met een isneden keel is gevon- 'ermomd als dame van zeden probeert Maggie ik uit te zoeken. wereld brengt hoofdrolspeler Mark Telford in Dover, waar hij óp eigen verzoek is benoemd tot directeur van de vestiging van Knights Bank. Zijn vrouw Sylvia, die haar bezigheden in Londen heeft, voelt er niets voor om naar Dover te verhui zen, zijn 17-jarige zoon Mark, die in Londen naar school gaat, evenmin. 21.30 Maritiem. De wereld- -zeevaart is het onderwerp van de tweede aflevering uit de do cumentaire serie over Neder landers en de zee: Maritiem. Van de historie van het schip af wordt een beeld gegeven van de soorten schepen, waar mee hedentendage goederen worden vervoerd tot en met de Nederlandse specialiteit: het vervoer van zware ladingen met alleen voor dit doel ont wikkelde scheepstypen. NEDERLAND 1 16.15 Livingstone. In de Fran se jeugdfilm 'Livingstone' speelt de chansonnier George Moustaki een oudere man, die na een verblijf van jaren in Afrika terugkeert naar Frank rijk. De bewoners van het dorpje, waar hij zich vestigt, staan erg wantrouwend tegen over hem en als er een ziekte onder het vee uitbreekt, is Li vingstone de kwade genius. Al leen de kinderen delen de vooroordelen van de ouderen niet en helpen zijn onschuld bewijzen. tiekse zanger Georges Moustaki speelt de hoofdrol in de jeugdfilm „Livingstone" morgen op Ned. I om 16.15 uur. Televisie vandaag NEDERLAND 1 TROS 16.00 In vogelvlucht. Filmim pressie van Sloten. 16.10 Surfen - een kwestie van durven (2). Herha ling. 16.25 Sons and daughters. Australische serie. 17.10 Weekend weersver wachting. Door Jan Pel- leboer. TELEAC 18.25 Fotograferen en filmen (3). Herhaling. NCRV 18.55 Slakkie en Puntmuts. Tekenfilmserie. 19.00 Zo vader, zo dochter. Spelprogramma met Gerard van den Berg. 19.25 Operatie Wombat. Au stralische serie voor de jeugd. Zesde deel. 20.00 Journaal. 20.28 Armoede. Serie van Pe ter van Gestel naar het boek van Ina Boudier- -Bakker. Negende afle vering: Ammy. 21.20 Hier en nu. Actualitei ten. 22.00 Maggie Forbes. Engelse politieserie. Afl.: Een ge vaarlijke opdracht. 22.50 De Quakers. Documen taire serie van Jan de Hartog. Deel 7. 23.20 Journaal. 23.25 Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.20 Paspoort. Informatie voor de gastarbeiders. Sesamstraat. Jeugdjournaal. Journaal. 18.30 18.45 19.00 AVRO 19.12 20.05 20.40 Driester. Informatie over wetenswaardige zaken. Babbeloniö. Spelpro gramma. Mark Telford, bankier. Engelse serie van Brian Clark. Tweede afleve ring. Maritiem. Serie over Nederlanders en de zee. Tweede afl.: Wereld- -zeevaart. Journaal. Den Haag vandaag. Parlementaire actualitei ten. i Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.10 Journaal. 16.15 De discussie. 17.00 Tom Sawyer en Huck Finn. Jeugdserie naar Mark Twain. 17.25 Wolkenrijder S Zoon. Poppenkast (2). 17.50 Journaal. 18.00 Actualitei ten. 18.25 Gastspieldirektion Gold. Serie over een theaterdirecteur. 19.00 Dokter Teyran. Franse dramatische serie. 20.00 Journaal. Aansluitend: Het zevende zintuig. Verkeerstlps. 20.18 Duitsland voor de verkiezin gen. 22.30 Achtergrondinformatie. 23.00 Boeveneer. Duitse boevenko- medle van Wolfgang Staudte (1966). 00.30 Journaal. DUITSLAND 2 16.00 Journaal. 16.04 Het fascine rende heelal. Serie over moderne astronomie. 16.35 De Mumins. Te kenfilmserie. 17.00 Journaal. 17.08 Tele-illustratle. 17.50 4 Hoffmanns en 5 Cupovics. Serie over twee fami lies. Aansluitend: Journaal. 18.20 Sherlock Holmes en dr. Watson. Pools-Engelse serie. 18.57 ZDF-Uw programma. 19.00 Journaal. 19.30 De grote prijs. Spel voor schrandere mensen. 20.50 De grote hulp. Balans van de Actie Zorgenkind. 21.00 Actu aliteiten. 21.20 Iedere dag gierste- brij. Reportage over de hongersnood in de Sahel. 22.05 De reus. Tv-spel van Michael Klier. 23.25 Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 17.00 Schooltelevisie. 18.00 Tv-cursus natuurkunde. 18.30 Het programma met de muis. 19.00 Het actuele uurtje. 20.00 Journaal. 20.15 Film op donderdag: Flamingo Road. Amerikaanse speelfilm van Michael Curtiz (1949). 21.45 Spiegel van het land. Reportage over twee jonge on dernemers. 22.15 Hoofden in de ge schiedenis. Documentaire over Fra Girolamo Savonarola. 23.00 Een vrij heidsboom in Duitsland: De Duitse Jacobijnen. Documentaire film over de Invloed van de Franse Revolutie op de cultuur. 23.45 Journaal. BELGIE BRT 1 18.00 Tik tak. Peuterserie. 18.00 Chips. Amerikaanse jeugdserie. Der tigste aflevering. 18.50 Jukebox. Spandau Ballet. 18.55 Tijdrover. Bridge stap voor stap (2). 19.10 Li- brado. Uitzending door derden. 19.40 Morgen. Overzicht programma's en mededelingen. 19.45- Journaal en sportberichten. 20.10 Kunst-zaken. Kunst- en cultuuractualiteiten. 20.15 Cinemanie. Filmkwis met Michel Fol- let. 21.10 Panorama. Actualiteiten. 22.00 Dallas. Serie. 22.40 Journaal. Aansluitend: Coda (muziek). BELGIE BRT 2 19.00 Een vinger In de pap. Jonge renprogramma over 'Nieuws tweede editie'. 19.40 Morgen. Overzicht pro gramma's en mededelingen. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 Kunst-zaken. Kunst- en cultuuractua liteiten. 20.15 Wikken en wegen. Herhaling consumentenrubriek. 20.50 De vlucht van de duif. Tv-spel van Donald Wilson. 21.55 Schooltelevi- BELGIE FRANS 1 16.45 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.00 Schooltelevisie. 17.25 Plein jeu. Gevarieerd program ma. 19.08 Ce soir. Actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00 Autant savoir. Communautaire televisie. 20.25 Yanks. Amerikaanse speelfilm van John Schlesinger (1979). 22.40 Le carrousel aux images. 22.50 Jour- BELGIE FRANS 2 18.05 Les yeux bleus. Franse serie van Francois Dupont- Mldy. Deel 4. 19.00 Reflets du liberalsime. Politie ke uitzending. 19.30 Nieuws voor do ven en slechthorenden. 20.00 Sur les traces de Karl Marx. Documen taire serie n.a.v. de 100ste sterfdag van Karl Marx. 21.00 Der Ring des Nibelungen. Operacyclus van Ri chard Wagner Götterdammerung (proloog en eerste acte). ENGELAND BBC 1 16.00 Souvenirs of Sidunoh. 16.55 Play school. Kleuterprogramma. 17.20 Tekenfilm. 17.25 Jackanory. 17.40 Tekenfilm. 18.40 Journaal. 19.00 Nationwide. 20.00 Top of the pops. Popmuziekactualiteiten. 21.00 Kenny Everett. 21.30 Climber. Komi sche serie. 22.00 Journaal. 22.25 The Citadel. Serie naar de roman van Cronin. 23.20 Question time. Debat programma. 00.20 Claire Rayner's casebook. Themaprogramma. 00.45 Journaal. ENGELAND BBC 2 18.10 Education. 18.40 Zorro. Serie. 19.00 Hookedl 19.30 Adventure world. 20.20 Journaal. En: Nieuws voor doven en slechthorenden. 20.20 Nature. Natuur- en milieuprogramma. 21.00 Images of war. Herinneringen aan WO II van artiesten. 22.00 Rus sell Harty. 22.30 Forty minutes. Do cumentaire serie. 23.10 Out of court. Rechtskundig programma. 23.40 Newsnight. 00.30 Science. 00.55 So cial sciences. ENGELAND ITV 18.15 Emmerdale farm. 18.45 Nieuws. 19.00 About Anglia. 19.20 Arena. 19.35 Crossroads. 20.00 En terprise. Serie. 20.30 Goodnight and God bless. 21.00 It takes a worried man. Serie. 21.30 Falcon crest. 22.30 Tv eye. 23.00 News at ten. 23.30 Darts. 00.00 Money talks. 00.30 Shelley 01.00 Angela Christian. 01.30 Epiloog. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.30 Schooltelevi sie. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NCRV 16.00 Dui- venplein. Laatste aflevering Engelse tekenfilmserie. 16.15 Livingstone. Franse jeugdfilm met George Mous taki. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 08.10 Schooltelevisie. 10.00 Jour naal en achtergrondinformatie. 10.23 Amore. Liefdesverhaal van Klaus Lembke. 11.35 Mozaiek. Senio renmagazine. 12.10 ledore dag gier- stebrij. Herhaling. 12.55 Persover zicht. 13.00 Journaal. 13.15 Video- text voor iedereen. 15.40 Videotex! voor iedereen. 16.15 Journaal. 16.20 Steeds onder druk. De gevaren en de techniek van het diepzeeduiken. 17.05 Pop stop. Actuele hits. 17.50 Journaal. 18.00 Actualiteiten. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 15.57 ZDF-Uw programma. 16.00 Journaal. 16.04 Prikbord. Activiteiten van de maand. 16.20 Leerlingen-express. Jeugd journaal. 17.00 Journaal. 17.08 Te- le-illustratie. 18.00 Meesterscenes met Stan en Ollie. Komische mo menten met Stan Laurel en Oliver Hardy. DUITSLAND 3 WDR 08.00 Gymnastiek. 08.10 Schooltelevisie. 17.00 Schooltelevi sie. 18.00 Tv-cursus geschiedenis. BELGIE BRT 1 BELGIE FRANS 1 12 00 Telot.kit. 14.00 Schoollel.vi- sie. 15.30 Signe particulier Romain. 17.15 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.25 Plein jeu. Geva rieerd programma. ENGELAND BBC 1 07.30 Breakfast time. 10.00 School televisie en cursussen. 13.30 Jour naal. Met: Financieel nieuws. 14.00 Pebble Mill at one. Middagmagzine. 14.45 See-saw. Kinderprogramma. 15.02 Scene. 15.35 A good job with prospects. 16.00 Bonanza. Ameri kaanse westernserie. 16.55 Play school. 17.20 Tekenfilm. 17.30 Jac kanory. 17.45 Finders keepers. ENGELAND ITV 07.00 Daybreak. 08.00 Good mor ning Britain. 10.30 Schooltelevisie. 13.00 Herbs for all. 13.10 Rainbow. 13.30 Herbs for all. 14.00 News at One. 14.20 Anglia news. 14.30 About Britain. 15.00 A plus. 15.30 Check point. Britse speelfilm (1956). 17.00 Rainbow. 17.20 Moomine. 17.25 Ani mal express. 17.45 The Royal Fami ly- Radio vandaag HILVERSUM 1 - 16.02 Goudenregen Ensemble - 16.30 Kleuterprogramma - 16.40 Van stad en land - 17.02 Rozegeur en prikkeldraad - 18.06 Actualiteiten - 19.02 Muziek in de vrije tijd - 20.03 Vierkant - 21.02 Op de vrije toer - 22.02 Sportprogramma - 23.02 (NOS) Met het oog op morgen - 0.02 (KRO) Oogluik - 1.02 Niemandsland - 6.02 Ontbijtshow. HILVERSUM 2 - 18.10 Een week Europese politiek - 18.30 IKON-programma - 19.00 (KRO) Commentaar op een lied - 19.10 Berichten uit het achterland - 19.20 Nieuwe ontwikkelingen en mo gelijkheden. de invloed op de samen leving en onze verantwooordelijkheid voor wetenschapsbeoefening - 20.03 Radio Vitrine - 20.30 Spectakel - 21.30 Teleac - 22.40 Meditatiedien sten In de veertigdagentijd - 23.00 Het kastje van oma - 23.4 Ter over weging. HILVERSUM 3 - 18.03 (NOS) De avondsplts - 19.02 (TROS) De Engelse popmuziek in de jaren '50 en '60 (26) - 20.02 Soul- en discoshow - 22.02 Sesjun 23.02 Wim van Putten. HILVERSUM 4 - 16.00 Woord en lied - 16.40 Theolo gische verkenningen - 17.00 Overna me Hilversum 2 - 20.00 (NOS) Het Or lando Kwartet: Schubertiade 1983 - 21.00 Onder de groene linde - 21.15 Nederlandse muziek - 22.00 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance - 22.30 Horizon. Radio morgen HILVERSUM 1 - 6.02 (KRO) Ontbijtshow - 8.06 Actu aliteiten - 8.16 Muziek om op te schieten - 8.53 Pastoor A.C. Raad- schelders - 9.03 Adres onbekend - 10.03 Edvard Nlesslng met muziek op bestelling - 11.03 Ratel - 11.53 Pas toor A.C. Raadschelders - 12.03 Nu hoor ik het ook - 13.06 Actualiteiten - 13.16 The complet - 15.03 Jules de Corte - 15.30 Familie luisterspel - 16.02 Op de valreep HILVERSUM 2 - 7.20 (VPRO) Radionieuwsdienst VPRO - 9.33 En dan nu de toekomst - 11.00 Schoolradio - 11.30 (NOS) Ho- monos - 12.00 Regio-lokaal - 12.36 Een forum van omroepmedewerkers - 13.10 De stem van de sprekende minderheid - 14.33 Teleac - 15.03 (VARA) Radioweekblad 15.10 De media deze week - 15.32 De rode draad - 16.32De stem van het volk - 17.00 Confrontatie HILVERSUM 3 - 7.02 (EO) Joy In the morning - 8.03 Tijdsein - 9.03 De muzikale fruitmand - 10.03 Muziek motief - 10.30 (NCRV) Pop non stop - 11.00 Popsjop - 12.C (VOO) Erik de Zwart - 13.30 Bart vi Leeuwen - 15.00 Veronica top 40 HILVERSUM 4 - 7.02 (VOO) Ochtendstemming - 8.05 Muziek van Grieg, Rossini, Villa-Lo bos. Corelli, Beethoven, Bach. Scheidt en Tsjaikovsky - 9.00 Berliner Philharmonlker spelen Strauss jr. 10.30 Muziek voor miljoenen - 12.00 Hans Mondt - 13.05 Noorhollands Fil harmonisch Orkest m.m.v. de vlolist Frank Peter Zimmerman speelt Men delssohn en Beethoven - 14.30 (VPRO) De muziekcultuur van de Lan- guedoc - 16.00 Improvisatie Salon 17.00 Overname Hilversum 2 NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilversum 1 elk heel uur, 24 uur per dag. Op Hil versum 2 op elk half uur van 7.30 uur tot 17.30 uur, voorts om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22 30 en 23.55 uur. Op Hilversum 3 op elk heel uur van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversum 4 om 7.00, 8.00 en 13.00 uur Edmond Classen speelt David Anderson in het tv-spel „De vlucht van de duif' op België BRT 2 om 20.55 uur. DUITSLAND 1 20.18 Duitsland voor de ver kiezingen. Binnenkort trekken de Duitsers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Er wordt in dit pro gramma druk gespeculeerd, ot de Christen-Democraten van Kohl hun winst zullen kunnen consolideren. Hebben de soci alisten kans op een nieuwe meerderheid en zal de liberale FDP verdwijnen? 23.00 Ganovenehre. De Duitse boevenkomedie van Wolfgang Staudte met Gert Frobe in de hoofdrol naar een toneelstuk van Charles Rudolph geeft een satirische visie op de Berlijnse onderwereld in de jaren twin tig. Staudte, een van de beste Duitse filmregisseurs van na de oorlog, staat bekend om zijn cynische kijk op de Duitse (on deugden. DUITSLAND 2 21.20 Iedere dag gierstebri). Zo'n katastrofale hongersnood als tien jaar geleden in het ge bied van de Sahel lijkt voor goed voorbij. Sinds kort slaagt men er in Niger in voedsel voorraden aan te leggen, die genoeg zijn om de periode van de grote droogte te overbrug gen. Iedere bewoner is nu ver zekerd van zijn dagelijkse por tie gierstebrij. BELGIE BRT 1 22.00 Dallas. JR ligt weer dwars en bedenkt een nieuwe stunt om tegen de energie commissie in te gaan. Hij heeft een keten van benzinestations aangekocht, bij welke pompen tegen een onwaarschijnlijk lage prijs getankt zal kunnen wor den. Op die manier hoopt JR, dat de energiecommissie op haar beslissing zal terugkomen en een nieuw quotum voor de olieproductie zal vastleggen Alle oliebazen zijn razend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 15