uckingham Palace jp voet van oorlog net de roddelpers PLO veroordeelt „alle vormen van terrorisme" Herrenberg sloot zonder overleg ambassade oeristen Algarve ood door kolendamp Washington wil gifstad kopen Kapers geven op -JITENLAND CcütócQowiant DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA 11 Eigenaren van Shergar eisen schadeloosstelling DUBLIN De eigenaren van het renpaard Shergar, dat twee weken geleden werd ontvoerd, hebben bij de recht bank van Dublin een eis tot schadeloosstelling ingediend. De bezitters van Shergar hebben de graafschapsraad van Kildare, waarbinnen de stoeterij ligt waaruit het paard twee weken geleden werd ontvoerd, aansprakelijk gesteld. De Ierse wetgeving opent de mogelijkheid tot het indienen van claims wanneer schade is toegebracht aan bezittingen. Als schade is een bedrag van 75 miljoen gulden opgegeven, meer dan twee keer de geschatte waarde van het paard. De eigenaren zijn tot dit bedrag gekomen door het gederfde dekgeld voor de komende jaren te begroten. De graaf schapsraad heeft al aangekondigd de eis te zullen bestrij den, desnoods tot het hooggerechtshof toe. Van het paard zelf ontbreekt nog steeds elk spoor. ïten zwaar giftig kriumcyanide Ifstolen in Engeland NDEN Uit een fabriek in de Middenen- e plaats Bilston zijn in het weekeinde drie bn gestolen met een hoeveelheid van on teer 180 kilogram natriumcyanide die vol- jnde is om ruim een half miljoen mensen te brengen. Dat het om gif ging, was was Helijk aangegeven op de vaten, zodat zij opzet moeten zijn meegenomen, aldus de tie. Het binnenkrijgen van een kleine (veelheid is al voldoende om de dood te torzaken en „als de vaten ergens zijn tegegooid, zou een grote ramp kunnen igen", zo werd gezegd. In Russische straten geen hond meer veilig MOSKOU Hondenmeppers en hondenjagers maken in de straten van de Russische ste den jacht op loslopende en zwerfhonden. De dieren wor den gedood en in de meeste gevallen gevild. De huid wordt dan verkocht aan de makers van bontmutsen. Het dagblad Sovjetskaja Rossija schreef gis teren dat geen hond die niet aan de lijn gehouden wordt, meer veilig is. Amerikaanse van 118 jaar overleden N"EW YORK Een van de oudste men sen ter wereld, de Amerikaanse Cynthia Fitzpatrick, is op de leeftijd van waar schijnlijk 118 jaar in haar slaap in Roches ter in de staat New York overleden. Wan neer Cynthia Fitzpatriok, als dochter een slaaf in Mississippi, precies geboren werd, is niet bekend. De geschatte 118 jaar heeft men kunnen opmaken uit wat zij zich herinnerde en uit schoolrapporten. Ze werd vermoedelijk op kerstmis 1864 geboren, toen Abraham Lincoln president werd. Uiteraard is haar gevraagd waar zij haar hoge leeftijd aan dankte. „Ik dank mijn leven aan de Here God. Hij gaf mij adem, en wanneer het hem behaagt het terug te nemen, dan geef ik mij aan hem over", zei ze dan. onze correspondent Ro ger Simons) NDEN Het proces Buckingham Palace Ier deze week heeft gespannen tegen de e boulevardkrant Sun, weerspiegelt de ndige afkeer van het se hof van de roddel- Dagbladen zoals The Daily Star, Daily ror en Daily Mail, irvan miljoenen exem- ren gedrukt worden, in een intense en iit aflatende concur- tiestrijd gewikkeld, i belangrijkste wapen die oorlog is intiem uws afkomstig uit ko- klijke kringen, geillus- ?rd met exclusieve fo- is dan ook geen wonder, Buckingham Palace en jelijke kranten op voet van og staan. Het besluit om Sun een proces aan te i, heeft vooral tot doel de levardkranten af te schrik- in de hoop dat zij zich aan wat zullen intomen, indien is het een les voor >uwe (ex-)bedienden van ïoninklijke familie én een ■schuwing voor de dagbla- dat onthullingen, afkom- uit de paleizen en kastelen Elizabeth II en prins Phi- niet ongestraft gepubli- ;d kunnen worden. je nog niet geleerd ir het is nog lang niet ze- dat de populaire kranten Fleet Street hun les ge el hebben. Ze kunnen zei- de verleiding weestaan ende of pittige details over n van de koninklijke fa- e te publiceren. Dergelijke )laden willen hun lezers de menselijke kant van het vorstenhuis tonen. Zij doen dit niet omdat zij met absolute ze kerheid weten dat het grote publiek hiernaar verlangt, maar wel omdat ze menen dat het zo hoort. De enorme popu lariteit van de bewoners van Buckingham Palace en andere Britse paleizen zal snel ver dwijnen, als de roddelkranten plotsklaps niets meer over hen schrijven. Het is daarom ironisch, dat de Britse koninklijke familie aan de ene kant met rust gelaten wenst te worden, terwijl zij aan de andere kant omwille van haar imago veel persoon lijke belangstelling nodig heeft. Maar het paleis is nu kennelijk van oordeel dat er een streep moet worden ge trokken. De voortdurende jacht op prinsen en prinsessen zou zeer schadelijke persoonlij ke gevolgen kunnen hebben, onder jneer voor het huwelijk van Charles en Diana en de toekomst van Andrew, die door de roddelkranten afge schilderd wordt als de Don Juan van Buckingham Palace. Vervelende zaak Vooral in verbapd met deze laatste prins wordt door het hof het komen en gaan van paleisbedienden als een uiterst gevaarlijke en bijzonder ver velende zaak beschouwd. Iedereen die door Buckingham Palace aangeworven wordt, verplicht zich er toe de buiten wereld op geen enkele manier in kennis te stellen van wat zich afspeelt achter de zorg vuldig gesloten en tamelijk goed bewaakte paleisdeuren. Maar de spreekwoordelijke loyaliteit van de Britten aan hun koningshuis- is de laatste jaren minder geworden. Steeds meer mensen die uit de ko ninklijke dienst treden, kun nen hun mond niet houden. De 20-jarige Keiran Kenny, van wie Buckingham Palace eveneens een schadevergoe ding heeft geëist, is het meest recente voorbeeld van deze ontwikkeling. Kenny, van Ier-, se komaf, wilde landmeter worden. Hij raakte werkloos, solliciteerde 130 maal zonder succes en schreef ten einde raad de Britse koningin. Hij vertelde haar hoe teleurgesteld en moedeloos hij was. Korte tijd later kon hij in het paleis komen werken, als om hulp- magazijnmeester van de ko ninklijke keukens. Hij ver diende zo'n driehonderd gul den per week en was best te vreden, omdat het paleis ook voor kost en inwoning zorgde. Korte tijd geleden kreeg hij te horen dat hij bevorderd zou worden. Maar hij moest dan wel ander onderdak zoeken. Omdat vond dat die promotie hem een financieel nadeel zou opleveren en nam, zij het mét tegenzin, ontslag. Het spreekt vanzelf dat het dagblad The Sun dit alles niet aan de weet gekomen zou zijn, als Keiran Kenny de redactie van deze krant niet opgebeld had om zijn diensten aan te bieden. Twee dagen Hilton The Sun betaalde hem bijna vijfduizend gulden om alles wat hij wist over het interne leven op Buckingham Palace te vertellen. Een paar verslag gevers zonderden zich twee dagen lang met Keiran Kenny af in een suite van het Lon- dense Hilton Hotel, waar ze zijn informatie en anecdotes zorgvuldig noteerden, zonder dat hun concurrenten van Fleet Street er lucht van kre gen. De eerste aflevering van het paleisfeuilleton verscheen af gelopen maandag. Bucking ham Palace zorgde er vrijwel onmiddellijk voor, dat een rechter verbood de volgende afleveringeh van Kenny's ver haal te publiceren. De krant ITS ONDERZOEK: N HAAG Minstens Nederlander en enige fttallen buitenlandse risten hebben de afge- en jaren in de Portuge- Algarve de dood gevon- door kolendampver- iging. Dit blijkt uit een lerzoek van het Britse ivisiestation Thames evision. gens het onderzoek dat de Britse journalisten gedurende enige maanden hebben ge voerd in bevolkingsregisters van zeven van de acht regio's van de Algarve zouden de va kantiegangers het slachtoffer zijn geworden van ondeugde lijk geïnstalleerde gasgeisers. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat, wanneer de registers als doodsoorzaak „on bekend" vermeldden, de over ledenen vaak waren gestorven aan een dergelijke vergifti ging- Nabestaanden van de Britse slachtoffers overwegen juridi sche stappen tegen de verant woordelijke Portugese autori teiten of de verhuurders van de appartementen. Het vermoeden bestaat dat het aantal mensen dat in werke^ lijkheid aan de Algarve aan deze vorm van vergiftiging zijn overleden, veel hoger ligt. ^VJSKE EN WISKE HET BRETOENSE BROERTJE ALGIERS De Pale stijnse nationale Raad heeft het terrorisme ver oordeeld. In een resolutie die eerder deze week was aanvaard, werd overigens in een en dezelfde zin het „internationaal terrorisme van de Verenigde Staten en Israël, gericht tegen het Palestijnse volk, de PLO, het Libanese volk, de Arabische natie en an dere bevrijdingsbewegin gen veroordeeld. Volgens de Israëlische minis ter van buitenlandse zaken Shamir heeft de negendaagse zitting in Algiers niets veran derd. „Er zit niets nieuws in hun besluiten. „Als ze uitroe pen dat ze nog altijd naar Je ruzalem willen terugkeren, weten ze in hun hart dat ze dat nooit zullen bereiken. De minister herhaalde dat Is raël vasthoudt aan de eis voor speciale militaire veiligheids-i regelingen in Zuid-Libanon als voorwaarde voor Israëli sche terugtrekking. Hij dankte president Reagan voor de aan geboden veiligheidsgarantie, maar zei dat deze niet in de plaats kan komen van veilig heidsmaatregelen die gesloten worden tussen de Israëliërs en de Libanezen. Gisteren werd in het Israëli sche parlement ook de benoe ming goedgekeurd van Moshe Arens als nieuwe minister van defensie ter opvolging van Ariel Sharon. President Reagan heeft Israël gisteren gewaarschuwd dat de terugtrekking van de Israëli sche troepen uit Libanon niet kan wachten op de totstandko ming van een officieel Israè- lisch-Libanees vredesverdrag. vecht dit oordeel aan en zegt dat de persvrijheid hierbij in het geding is. Als Buckingham Palace deze zaak verliest, kan de rest van de serie alsnog ge- publiceedrd worden. Om dat te voorkomen besloot het pa leis, op advies van rechtsge leerden, van zowel The Sun als van Keiran Kenny een schadevergoeding te eisen. The Sun is overigens een dag blad van de Australische kran tenmagnaat Rupert Murdoch, die in Londen ook The Times en The News of the World uit geeft. Goede les Het proces werd de krant (en Keiran Kenny) niet aange daan door de Britse koningin zelf maar door een soort hof maarschalk, die uiteraard met haar volledige goedkeuring optrad. Omdat Elizabeth II als het ware het symbool van de Britse justitie is en alle recht banken zetelen in haar naam, kan zij zelf niemand voor het gerecht dagen. Sommige Britse juristen zijn trouwens van oordeel, dat er nooit een echt proces zal ko men, maar dat Buckingham Palace de zaak als een af schrikmiddel gebruikt. Men verwacht dat het paleis alles in der minne zal trachten te schikken. Maar als die schikking niet kan worden getroffen en de advocaten van The Sun geen enkel middel vinden om de rechtmatigheid van de aan klacht te betwisten, dan staat zowel de krant als Keiran Kenny de betaling van een zware schadevergoeding te wachten. Voor The Sun zou dit zelfs een fabelachtig hoge som kunnen zijn. Zoals in Engeland gebruikelijk is, zal Buckingham Palace na het proces dat geld onmiddel lijk cadeau doen aan een of meer liefdadige instellingen. De twee kapers (voorgrond) van het Libische lijntoestel ver laten op Malta het vliegtuig, nadat de premier van Malta, Dom Mintoff, hen persoonlijk had beloofd hen niet naar Libië te zullen terugsturen. De twee bleken officieren te zijn van het Libische leger, die het land uit wilden en in een westelijk land asiel wilden vragen. Met hen kwamen de 161 Libische be manningsleden en passagiers vrij na bijna 65 uur vrijwel zon der eten of drinken te zijn ge weest. Tot algemene verbazing schenen zij daaronder nauwe lijks te hebben geleden. Wij komen uit de woestijn en zijn gewend aan dergelijke zaken", zo zei een hunner tot algemene hilariteit onder zijn lotgenoten. Wat er feitelijk met de twee ka pers zal gebeuren is nog niet bekend. Het plaatsje Times Beach in de Amerikaanse staat Mis souri, dat de Amerikaanse overheid voor ongeveer 85 miljoen gulden wil kopen. TIMES BEACH De Amerikaanse federale regering wil alle grond en huizen van een door het Seveso-gif dioxine vergeven plaats in de staat Missouri voor 33 miljoen dollar (ongeveer 85 miljoen gulden) kopen. Hetzelfde gif heeft in de zomer van 1976 de kleine plaats Seveso in Italië zwaar verontreinigd. Het is voor het eerst dat zo'n plaats, waar eerst 2.400 mensen woonden, volledig wordt ontruimd. De federale rege ring wil Times Beach kopen omdat de plaats „niet meer veilig is voor menselijk leven". In de jaren zeventig werd het toen nog onschuldig geachte dioxine met afgewerkte olie vermengd om er niet-geasfalteerde wegen mee te bedekken. Met kerst vorig jaar trad de rivier de Meramec buiten haar oevers en verjoeg de inwoners uit hun huizen. De autoriteiten raadden hen af om terug te keren, daar onderzoek van het water een hoeveelheid dioxine aan het licht had gebracht dat 300 maal zo hoog was als wat veilig werd ge acht. Veel bewoners streden sindsdien met het federale bureau voor milieubescherming EPA in Washington om schadevergoe ding. Nog onbekend is wat er verder zal gebeuren in Times Beach. Het afgraven van de verontreinigde grond is heel duur. Het gif tige gebied eenvoudigweg afschermen en gesloten verklaren zal ook weinig helpen: bij elke, vaak voorkomende hoge waterstand van de Missouri zal het dioxine naar boven worden gespoeld en verder worden vervoerd en verspreid. EPA-cheffin Anne Gor- such Burford beloofde de bewoners van Times Beach hulp. Het EPA-bureau staat al twee maanden onder scherpe kritiek van het Amerikaanse parlement. De weigering om de onder zoekscommissies van het Congres inzage te geven in belangrijke stukken bracht Gorsuch Burford in nog grotere moeilijkheden. Bovendien bestaat argwaan dat milieuvervuilers-door het mileu- bureau zijn ontzien. Het Witte Huis heeft woensdag al twee top- medewerkers van het EPA-bureau ontslagen. Het zijn inspec teur-generaal Matthew Novick, en het hoofd van de administra tie, John Horton. Eerder werd direkteur Rita Lavelle ontslagen. PARAMARIBO/DEN HAAG De naar Para maribo teruggeroepen Su rinaamse ambassadeur in ons land, Herrenberg, blijkt het afgelopen week einde zonder overleg met zijn regering de ambassa de in Den Haag en het consulaat in Rotterdam te hebben gesloten. Hij ver klaarde toen dat hij de Nederlandse bescherming onvoldoende vond en dat hij daarover met de machthebbers in Parama ribo ging praten. De Ne derlandse regering had Herrenberg deze klacht tijdens een ge sprek tussen minister van buitenlandse zaken Van den Broek en de ambassa deur van de hand gewe zen Herrenberg heeft gisteren een onderhoud gehad met legerlei der Bouterse in Fort Zeelan- dia. Daar kreeg hij de wind van voren, omdat hij als am bassadeur „volledig heeft ge faald". Herrenberg is er, zo wordt gezegd, niet in geslaagd de betrekkingen met Neder land en de hier verblijvende Surinamers op goede wijze te onderhouden. Hem wordt ver weten „in de spits" te zijn gaan staan van de politieke groe pen, die een confrontatie wil len met Nederland. Ook het optreden van Herren berg op zijn geruchtmakende persconferentie, enkele weken geleden, blijkt in Paramaribo niet in goede aarde gevallen. Herrenberg deed tijdens de persconferentie in nogal ondi plomatieke bewoordingen een aanval op de Nederlandse pers. Ook zijn gedrag van het afgelopen weekeinde op Schiphol tegenover twee foto grafen zou het ongenoegen van Paramaribo hebben opge wekt. In officiële kringen in Para maribo wordt gezegd dat men „in de hoogste regionen", waaronder begrepen legerlei der Bouterse, een verbetering van de betrekkingen met Ne derland wil nastreven, omdat men hoopt dat de nu opge schorte ontwikkelingshulp weer verleend zal worden. Enquete Bijna twee derde van de in Nederland wonende mensen van Surinaamse afkomst stemt in met pogingen het regime van legerleider Bouterse om ver te werpen, blijkens een enquête van de Surinaamse (splinter)organisatie LOSON. Uit de enquête blijkt ook dat Bouterse het voor zichzelt heeft verprutst. Aanvankelijk genoten hij en de andere ser geants, die de coup van 25 fe bruari 1980 pleegden, veel ver trouwen onder de Surinamers in ons land. Bijna zestig pro cent zegt indertijd goede ver wachtingen te hebben gehad van de staatsgreep. Drie kleine linkse organisaties van Surinamers in Nederland, die niet geheel afkerig staan tegenover legerleider Bouter se, zijn ervan overtuigd dat de Surinaamse Bevrijdingsraad onder leiding van oud-premier Chin A Sen gewapenderhand Bouterse en zijn aanhangers wil verdrijven. Volgens hen zou ook drs. H.A.A. Molleman, directeur voor het minderhe denbeleid van binnenlandse zaken, voorstander zijn van een militaire actie. De drie organisaties verklaar den gisteren dat zij onlangs bij Molleman thuis, op diens initi atief, een gesprek hebben ge voerd met Chin A Sen. Daar bij zou de „linkse goedkeu ring" zijn gevraagd voor zo'n militaire operatie. Volgens Molleman is er wel een ge sprek geweest, maar is er „ab soluut niet" over een coup ge sproken. Het gesprek was be doeld om Chin A Sen een in druk te geven van de Suri naamse leefgemeenschap in Nederland en van de hier ac tieve politieke groeperingen. Chip A Sen heeft steeds ver klaard een militaire oplossing af te wijzen. Chin A Sen maakt momenteel een good- will-reis door Amerika om steun te ölcm'lKi liti 1 \mt nia UuHai.tditt Ik wc it tmrstdl ftrtta Hxirw)- je nu iiturmlWw tmrtjt levend.)^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 11