OESO wijzigde rapport na Nederlandse tussenkomst 3 3 WEER GRATIS VERKRIJGBAAR OP ALLE POSTKANTOREN Investeringsklimaat in Nederland gunstig Vrouw verdient nog steeds veel minder 7 Beurs van Amsterdam ECONOMIE CeidaeSoMOtit DONDERDAG 24 FEBRUARI 1983 PAGINA ui Weer minder orders voor industrie DEN HAAG De Nederlandse in dustrie heeft in januari weer min der orders gekregen. 27% Van de ondernemingen meldde een daling en 19% een toename van de orders. De daling betrof zowel de buiten landse als de binnenlandse opdrach ten. De bedrijvigheid bleef vrijwel gelijk en voor de komende drie maanden verwachten de onderne mers over het algemeen dat het ni veau van januari gehandhaafd wordt. Ondanks de daling van de orderontvangst herstelde de order- positie zich enigszins want het in dexcijfer (september 1982=100) steeg van 93 naar 94. Wereldbank wil arme landen meer lenen WASHINGTON De Wereldbank is van plan in de komende drie boekjaren een extra bedrag van twee miljard dollar aan leningen te verstrekken om de ontwikke lingslanden door de internationale econo mische malaise te helpen. Dit heeft de vi ce-president van de bank, E. Stern, giste ren verklaard. Volgens Stern betekent het plan dat de hulp met ingang van het op 1 juli beginnende boekjaar 1983 drie jaar lang met 25% wordt vergroot. De bank heeft de bepalingen versoepeld om het verlenen van hulp makkelijker te maken. Een groot deel van de leningen gaat naar Latijns-Amerikaanse landen, maar ook landen in Oost-Azie en Afrika krijgen ex tra geld. Stern zei dat Nigeria, dat ernstig lijdt onder de vermindering van zijn olie-' -inkomsten, ook in aanmerking komt. EG wil opheldering over samenwerking Athene met Russen BRUSSEL De EG-commissie in Brussel wil dat Griekenland opheldering geeft over het akkoord inzake economische en indus triële samenwerking, dat de Griekse regering deze week met de Sovjet-Unie heeft gesloten. Een woordvoerder van de commissie zei dat de EG-lidstaten verplicht zijn om elke over eenkomst met een land dat buiten de Ge meenschap ligt aan de EG-commissie te mel den. Als het gaat om een zaak die tot de be voegdheden van de Europese Gemeenschap behoort (bijvoorbeeld handelspolitiek) dan moet zo'n overeenkomst zelfs van tevoren door de EG-commissie worden goedgekeurd. De EG-commissie is tot dusverre door Athene nergens van op de hoogte gebracht. TOPMAN HYSTER: 235 Ontslagen in Nijmegen NIJMEGEN De vice-president van het vorkheftruck- -concern Hyster in Europa, J.Stoopman, heeft in een ge sprek met de vakbonden meegedeeld dat bij de Nijmeeg se vestiging van Hyster dit jaar 235 mensen worden ont slagen. Voor ruim 160 werknemers zal Hyster op korte termijn ontslag aanvragen. De overige 60 werknemers komen aan het eind van 1983 op straat te staan. Bij Hys ter Nijmegen werken nu nog 570 mensen. Directie en werknemers van deze vestiging moesten vorige week uit Britse dagbladen vernemen dat de Amerikaanse con cerndirectie had besloten het grootste deel van de Euro pese produktie in de vestiging in Irvine (Schotland) te concentreren. In overleg met de werknemers van Hyster Nijmegen beraden de bonden zich op mogelijke alterna tieven om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behou den. Topambtenaar dr. Le Blanc wordt bankier DEN BOSCH Commissaris sen van F.van Lanschot Ban kiers NV zijn van plan dr. L.J.C.M. le Blanc, directeur- -generaal van de Rijksbegro ting, te benoemen tot lid van de raad van bestuur van de bank en van de houdstermaat schappij, Van Lanschots Be- leggings-Compagnie BV. Le Blanc bekleedt zijn huidige functie sinds 1 oktober 1980. Van 1973 tot 1979 was hij raad sadviseur bij het kabinet van de minister-president en plaatsvervangend secretaris van de ministerraad. In 1979 werd Le Blanc bij het ministe rie van binnenlandse zaken plaatsververvangend direc teur-generaal voor overheid spersoneelsbeleid. Zijn benoe ming bij Van Lanschot gaat volgens de bank vermoedelijk op 1 september 1983 in. Vergunning uitvoer duikboten nog niet aangevraagd (Vervolg van voorpagina) DEN HAAG Een verzoek om een exportvergunning voor de twee onderzeeboten die Wilton Fijenoord momen teel voor Taiwan bouwt, is tot nu toe nog niet bij het ministe rie van economische zaken binnengekomen. Zoals gemeld zint Taiwan op overname van de werf omdat het bang is dat de onderzeeërs, waarvoor men 260 miljoen gulden vooruit heeft betaald, als gevolg van het RSV-drama niet afge bouwd zullen worden. Na uitvoerige debatten in de Kamer beloofde het kabinet begin 1980 schriftelijk aan Wilton Fijenoord dat voor de twee duikboten een exportver gunning beschikbaar zou wor den gesteld mits de omstandig heden zich in de toekomst niet ingrijpend zouden wijzigen. Op het ministerie van econo mische zaken gaat men ervan uit dat het kabinet zich niet op deze laatste clausule zal beroe pen en het te verwachten ver zoek om een exportvergun ning zal inwilligen. Duidelijk is destijds door premier Van Agt echter uitgesproken dat de bereidheid om in dit speciale geval een vergunning te verle nen voor uitvoer van militair materieel naar Taiwan niet in houdt dat dat bij eventuele nieuwe orders opnieuw het ge val zou zijn. Door het onthou den van uitvoervergunningen kan onze regering het functio neren van een Taiwanese de fensie-werf op Nederlands grondgebied dus in de toe komst wel degelijk onmogelijk maken. MARKTEN POELDIJK Westland-Noord, 01749-45959, datum: 23-2: Andijvie 240-285. Aubergines 300 610, 225 580-625, 175 530-570, 100 510-520. Bloemkool 6 395-420, 8 310-340. Komkommers 76 150, 61 130-137, 51 122-128, 41 107-112, 36 95-97, 31 72-78, 26 60-64, krom 225-235, grof stek 215, fijn 185, mid 180. Krulpeter- selie 75-97. Paprika geel 85 940, 75 630. Pepers groen 1300-1320. Raap stelen 8-17. Radijs 54-64. Rame- nas 100. Sla 34-65. Snijbonen 1210- 1290 Spinazie 165-205. Spruiten 110-115. Uien 15. Witlof 240. DE LIER Delft-Westerlee, 01745- 4054. datum: 23-2: Aardappelen 23- 31. Andijvie 270-290. Aubergines 570-610. Boerenkool 57-107. Kom kommers 57-147. Pepers groen 1020- 1120 Peterselie 55-71. Raapstelen 23-26. Radijs 49-64. Selderij 10-39. Sla 35-59. Spinazie 170-220. Spruiten 122-191. Witlof 270-290. 's-GRAVENZANDE Westland-Zuid, 01748-3961. datum: 23-2: Andijvie 170-270. Boerenkool 87-115. Bos- peen 155-425. Prei 55-245. Radijs 49- 73. Sélderij 19-27. Sla 32-71. Spina zie 160-180 (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De OESO, de organisatie voor econo mische samenwerking en ontwikkeling, heeft een rapport over de Neder landse economie na tus senkomst" van Den Haag duidelijk veranderd. De OESO meende eerst dat het geld uit bezuinigingen he lemaal moet worden gebruikt voor stimulering van de eco nomie. Nederland heeft de or ganisatie ervan weten te over tuigen, dat een belangrijk deel van de bezuinigingen gebruikt moet worden voor beperking van het financieringstekort van de overheid. De OESO is onafhankelijk, maar pleegt zijn te publiceren visie op de economie van de aangesloten landen tevoren te bespreken met de leden. Van Nederlandse zijde werd in Pa rijs commentaar geleverd door een zware delegatie onder lei ding van prof. Rutten, de se cretaris-generaal van het mi nisterie van economische za ken, die in belangrijke mate het beleid van de Nederlandse regering helpt bepalen. De OESO had in het ontwerp- rapport gesteld, dat de afne mende inflatie in Nederland, de overschotten op de beta lingsbalans en de lage rentes tand goede mogelijkheden scheppen voor een stimule rend beleid. Nederland zou, zo meende de OESO aanvanke lijk, zich niet zo nadrukkelijk moeten werpen op verminde ring van het financieringste kort. Nederland kon de overi ge leden ervan overtuigen, dat het terugdringen van dit te kort de hoogste prioriteit moet hebben. MINISTER VAN AARDENNE: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het investe ringsklimaat in Nederland steekt al gunstig af bij de lan den die ons beconcurreren en wordt steeds beter. Dat stelde minister Van Aardenne (Eco nomische Zaken) gisteren op een door het centrum van di recteuren georganiseerd con gres over het investeringskli maat voor nieuwe onderne mers. „Eeén van de voordelen van Nederland is de gunstige geo grafische ligging met het 300 miljoen mensen tellende ach terland en uitstekende infra structurele voorzieningen. Bo vendien biedt Nederland een rijke hoeveelheid technische kennis en veel geschoolde ar beidskrachten". Ook noemt Van Aardenne in dit verband de hoge mate van sociale en politieke stabiliteit in ons land. Minpunten in het Nederlandse investeringsklimaat gaan min der zwaar tellen, meent de be windsman. Hij denkt daarbij aan de pogingen van het kabi net om de hoge lasten voor het bedrijfsleven met enkele mil jarden te verlichten. Boven dien is het loonkostenniveau minder hoog dan het was door voortdurende loonmatiging, die volgens de minister ook met kracht dient te worden voortgezet. „Ook aan de relatief hoge energiekosten is door het kabi net wat gedaan en plannen om de bureaucratisering te lijf te gaan verkeren in een ver ge vorderd stadium". Van Aar denne kondigde aan midden dit jaar al met ingrijpende voorstellen tot „deregulering" te zullen komen. Gevoegd bij verdere verlich ting van de lasten van het be drijfsleven in 1984 door het verminderen van werkgever spremies en het verlagen van de vennootschapsbelasting en het ongemoeid laten van de WIR-subsidies, meent de mi nister dat de conclusie gewet tigd is dat het met het investe ringsklimaat in Nederland be slist de goede kant op gaat. ADVERTENTIE Eerste 20 kg. gele paprika's in Poeldijk POELDIJK Bij de veilig Westland noord in Poeldijk zijn vanmorgen de eerste gele paprika's van dit seizoen aan gevoerd door de firma Alblas uit Wateringen. Koper van deze groente was de firma Boon uit Monster. De prijzen bedroegen voor de 80-ers 9,40 gulden en voor de 75-ers 6,30 gulden per kilo. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER. RECREATIE EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA Kinderen halen het oud papier op. Nederland verwerkt meeste oud papier DEN HAAG De Neder landse papier- en kartonin dustrie heeft in 1982 een nieuw wereldrecord behaald: 976.000 ton oud papier en karton werd tot nieuwe pro- dukten verwerkt. In Neder land wordt nu 57% van ons oud papier door de papier- en kartonfabrieken verwerkt. Door nieuwe investeringen in oud papier verwerkende machines zal dit percentage nog toenemen. Dat er zoveel oud papier in Nederland wordt verwerkt is vooral te danken aan de oud papier in zamelingen door sportvereni gingen en clubs en door inza melingsacties door de school jeugd. Oud papier neemt, als grondstof voor nieuw papier en karton, een steeds belang rijkere plaats in. Koersverlies Koninklijke Olie gé AMSTERDAM Op de Am sterdamse effectenbeurs moes ten aandelen Koninklijke Olie woensdag scherp terug. Het oliefonds zakte nog eens ƒ3,10 op 93,60. Het verlies is in twee dagen tijd opgelopen tot ruim 6. De reden hiervoor is de olieprijsverlaging, die steeds wijder om zich heen grijpt. Ook Mexico heeft be kendgemaakt zijn prijzen te gaan verlagen, terwijl de Golfstaten nog steeds over een verlaging overlegderr. De Amerikaanse beurs was Am sterdam al voorgegaan in de zwakke stemming voor olie waarden. Hierdoor werd de gehele markt in Wall Street meegesleept, waardoor de Dow Jones-index 12 punten lager uitkwam. Voor Amsterdam was een ge lukkige bijkomstigheid dat de dollarkoers weer in herstel was en wel drie cent op 2,6780. Dit dempte de gevol- ;en enigszins. noch waren de meeste actieve aandelen lager. Zo zakte bij de internationals Unilever 1 op 193 en Akzo/0,20 op ƒ43,40. KLM steeg evenwel ƒ2 naar 160,50 en Hoogovens bleef vrijwel gelijk op 19,40. Phi lips hield het verlies beperkt tot twee dubbeltjes op 35,50. De banken ontmoetten even eens meer aanbod dan vraag. De ABN viel weer terug. Op ƒ322 beliep het verlies ƒ3. NMB moest een achteruitgang van ƒ1 toestaan op ƒ119. Amro steeg naar 47. Bij de assuradeurs zag Amev 0,50 verdwijnen op ƒ111,50. VNU Bij de bouwers onderging Vol- ker-Stevin als enige een be hoorlijke aderlating. Het fonds werd bijna ƒ3 goedkoper op ƒ30,80. De scheepvaart moest ca. een halve gulden terug. El ders werden verliezen geleden variërend van 1,50 tot 2,50. De obligatiemarkt was voor de hoogrentende soorten 0,2 tot 0,3 punt hoger. De rest van de markt vertoonde weinig ver andering. De handel werd kalm genoemd. De nieuwe 7,75 pet lening van ƒ200 min van de Waterschapsbank werd goed ontvangen. Een nieuwe staatslening ziet de markt vooralsnog niet in het ver schiet liggen. De lokale markt moest over een breed front terug. De ver liezen strekten zich uit over allerlei sectoren. AC F daalde 3 op 130, Amfas ƒ1 op 83 en Bols ƒ2,60 op ƒ85,80. Vmf moest nog eens 2,50 afstaan op ƒ61,20 en Holec 1,30 op ƒ43,70. IHC Inter kwam ƒ3,30 lager uit op 74,10. Van Ber- kel gleed ƒ1,30 af op ƒ23,50, terwijl Otra naar een 2,70 la gere laatkoers van 67 moest. Voor Furness was de opleving na het bericht over de winst verwachting voor 1983 slechts van korte duur. Met een ach teruitgang van ƒ1 op ƒ41 was het fonds weer terug bij af. Andere fondsen die omlaag moesten waren Gamma, Nu- tricia en Van Dorp. Claims Ahold zakten 0,50 tot 3,80. Een koersstijging viel opnieuw te melden voor Grasso, die 5 hoger werd geprijsd op een biedkoers van 95. Nedap stoomde verder op naar een 5 hogere biedkoers van 200. Ook Blydenstein-Willink en Braat Bouwstoffen behoorden tot de winnaars. Op de optiebeurs bedroeg de omzet woensdagmorgen 2047 contracten. Call opties op goud daalden in waarde op de lage re goudprijs. Ook bij de aande- lenopties waren het de calls die in enkele gevallen een veer moesten laten. Het ac tiefst waren Koninklijke Olie, Akzo en Philips. DEN HAAG Vrouwen verdienen over de hele we reld nog steeds veel minder dan mannen. Het verschil tussen salarissen van mannen en vrouwen groeide in Ne derland tussen 1977 en 1981 zelfs met nog eens 2,4%. Dit blijkt uit het jaarboek 1982 van de International Labour Organisation (Inter nationale Arbeids Organisa tie) uit Genève. De ILO te kent hierbij aan dat het moeilijk te zeggen is in welke mate de ongelijkheid een ge volg is van discriminatie of van het gegeven dat vrou wen over het algemeen de la ger betaalde banen hebben. Een vrouwelijke werknemer in Nederland verdiende in 1977 in een vergelijkbare sec tor nog 79,8% van het salaris van haar mannelijke collega, terwijl dat in 1981 nog maar 77,4 was. Andere landen waar de loonsverschillen tus sen man en vrouw groeiden waren onder meer Denemar ken, West-Duitsland en Groot-Brittanië. In de Japan se industrie is de vrouw er sinds 1977 het meest op ach teruit gegaan ten opzichte van de man. Bedroeg haar loon 1977 nog 46% van dat van haar mannelijke collega, vier jaar later was dit nog maar 43,4%. Ter vergelijking voert de ILO Zweden op, waar de vrouw in 1981 90,1% van het loon van de man ontving, te gen 87,4% in 1977. Zeven Eu ropese landen lagen in de in dustrie boven de 70%, Groot- -Brittannië, Zwitserland en Luxemburg bleven daar on der. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 20.00 uur, zaterdags tussen 14.00 en 16.00 uur, telefoonnummer 190888 en uw krant wordt nog dezelf de avond nabezorgd RUITENHEER owaMBEï. Iiicussie Energiebeleid, Postbus 20102,2500 EC Den Haag. Informatie-telefoon 070-624562. 500.000 kranten zijn er al verspreid. Wilt ook mee- discussiëren? Haal er dan eentje! DE KRANT "ENERGIEBELEID VOOR MORGEN" I hoofdfondsen beurs 23-2 beurt 24-2 133,00 43.70 328.00 beurs 23-2 beurs 24-2 Dordtsche petr pref Gist Brocades Heirteken Hold. Hoogovens 322.00 111.50 105.50 47.00 40.00 88.50 88.00 213.00 132,00 43.30 43.30 142.50 144.00 114,50 115.00 47.40 40,50 90.50- 89,50 213,00 Oce v. Grinten Oce v. Gr. (83) Pakh. Hold, cert 134.50 96.00 119.00 Philips (Div. 83) 34^30 Rodamco Rolinco Unilever Ver.Bez.VNU 256.0 126.40 242.00 184,20 193.00 73,20 30,80 90.00 135.30 97.20 120.00 258.00 243,50 193,30 overige aandelen Ass St. R'dam Aut. Ind. flt Gallast-N BAM .Batenburg Bellndo Blydenst C Borsumll W Braat Bouw Buhrm. Tett. Caland Hold Calvé O eert ld 6 pet eert CSM CSM ert Ceteco Chamotte EMBAS'° Eriks Fokker idTpcl p 196,00 196,00 220,00 220,00 72>0 72,00 99,40 99.20 680,00 880,00 87.80 88,30 38,10 38.00 404,00 403,00 87.50 84.00 120.00 117,30 60,00b 63,00b 370,OOd 377.00 24.80 23.50 942,00 970.00 79,50 79.50 88.40 85.80 145,00 145.00 87,00 89.50 192.00 190.00 189 00 187.20 264.20 264.001 108^20 108.10 110,00 109.00 162^00 180,80 182.00 182.00 13.00e 13.00 14.20 14.10 385.00 380.00 68]00 67.20 57.00 56.00 80 50e 80.00e 69^20 68.20 52.10 143.00 79,10 25.30 42,00 48.50 141,00 79,40 25,80 Ned. Crediet Ned. Scheep Ned. Sprlngat. Norit Nutrlcia GB Nljverdai Orensteln Palembang Pont Hout Po reel Fles Rohte Jlsk Rommenholl. Rijn-Schelde Schlumberger Schuppen Scfiuttersv Slavenb. Bank Smit Internat. Ubbfok'8 Ver. Glasf. Vmt-Stork 22-02 23-02 415,00 400.30 5300,00 5125.00 1100,00 1085,00 480.00 345.00 340.00 29,20 29.20 195.00b 200,00b 25,80 25.30 229,00e 230.00 82,70 80,00 71,30 70.50 78.00e 79.00 164.00 160.00 69,70 67.00a 155.00b 75,00 90.00 470,00 466,00 115,00 87,OOf 570,00 74,00 45,00e 73.00 55,30 27,50 92,00e 216,00 63,70e 52,00 37.90 55,00 54.00 90,00e 95,00b 30.00 29.60 61,00 60.10 n Asd 192.00 193.00 (JI 87,50 I 550.00 i 74.50 pei 138,00 lge| 74I00 tse 54,90 fc 100.50 C C 57.50 hd 185.50 tse 28.80 P 92.20 P- J 216.00 L 61,20 f' 52,00 fro 3«-00 26,70 &TV 106.30 l-gr HolfVloos Holl. Sea Search Hunter D. HVA-Myen cert Ind. Maatsch. I8B Kondor Kempen Beg America Fnd Binn. Belt. VG B.O.G. Holland F Interbonds 133,80 203,00 140,50 140,00 139,50 130,50 131,00 123,80e 123,80e 238.00 232.50 131.80 566,00 378,00 91,00 52,50 164.00 229.00 124,00b 105,00 117,50 194,00 350,00 27,20 23,50 26,50 33,70 16.10 obligaties Slot- Slot- 12.75 Ned. 81-91 2 50 k 1-91 12.00 ld 81-91 12.00 ld 81-88 11.75 ld 81-91 11.50 ld 80 11.50 ld 81-91 11.50 ld 81-92 11.50 ld 82-92 11.25 ld 82-92 11.25 ld 81-96 11.00 ld 81-88 11.00 ld 82 10.75 ld 80 10.75 ld 81 10.50 ld 74 10.50 ld 80 10.50 ld 82-89 10.50 ld 82-92 10.25 ld 80-90 10 25 ld 80-87 10.25 ld 82-92 10.00 ld 80 10.00 ld 82 10.00 ld 82 10.00 ld 82-92 9.75 ld 74 9.50 ld 76-1 9.50 ld 76-2 9.50 ld 80-95 9.25 ld 79-89 9.00 ld 75 9.00 ld 79-94 8.75 ld 75 8.75 ld 75-2 8.75 ld 76-96 6 75 k) 79-94 8.75 ld 79-89 8.50 ld 75 8.50 ld 75-2 8.50 ld 78-93 8.50 ld 78-89 8.50 ld 79-89 8.25 ld 76-96 6.25 ld 77-92 8.25 ld 77-93 8.25 ld 79-89 134.40 122.20 115,50 118,70 117.70 117.90 116.90 121.00 111.00 116.00 115.00 8.00 ld 7011 8.00 id 70111 8.00 ld 76-91 8.00 ld 77-97 8.00 ld 77-87 8.00 ld 78-88 7.75 ld 71-96 7.75 ld 73-98 7.75 ld 77-97 7.75 ld 77-92 7.75 ld 82-93 7.50 ld 69-94 7.50 ld 71-96 7.50 ld 72-97 7.50 ld 78-93 106.00 103.70 105,50 103.60 103.70 104.60 104,30 104.60 103,20 103,00 103,50 103,00 102,80 102,60 102,50 102,80 102,80 101.90 101,80 101,60 103.20 102,50 102,30 101.70 100,40 100,40 100,50 100,80 101,20 100,00 99,70 99,30 115,40 117,20 118.20 118.40 116,50 115,50 113,60 104.80 106.40 108,30 106,20 103.90 106,00 103,60 103,70 104.60 104,30 104,60 103,20 .103,00 103.50 103,00 7.50 id 78-88-1 7.50 ld 78-88-2 7.50 ld 83-87 7.20 id 72-97 7.00 ld 661-91 7.00 id 6611 7.00 id 69-94 6.75 ld 78-98 6.50 kJ 681-93 6.50 id 6811 6.50 id 68IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 Id 651-90 5.75 id 6511 5.25 id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 Id 58-83 4.50 Id 59-89 4.50 Id 601-85 4.50 id 6011 4.50 id 63-93 4.25 Id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 Id 61-91 4.25 id 631 4.25 id 6311 101,70 101,50 100,30 23-02 'uit 101,70 I El 101.50 n 100.6O I 100,00 fd I 100,00 I 100,00 100,00 98.10 L- 98.50. fle 98.30 1 98.60 ir I 96 00 j d 96.90 I 97.00 I F 96,10 jJ 95.8° f1 94.90 0 102.70 102.90 100,60 101,00 100.70 101.10 101.50 100,00 100,00 99.50 100.00 3.50 Id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 50-90 3.25 id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 12.00 BNG 81-06 11.00 kl 74-84 11.00 Id 81-06 9.50 id 74-99 9.50 id 75-85 9.50 Id 76-01 9.00 id 75-00 8.75 id 70-90 8.75 Id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 Id 70-85 8.50 id 70-95 8.50 id 73-98 8.25 id 70-85 8.25 id 70-96 8.25 Id 76-01 8.00 id 69-94 8.00 id 71-96 8.00 id 72-97 8.00 Id 73-79 8.00 Id 75-00 7.60 id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 Id 73-98 7.00 id 661-91 7.00 Id 66-11 95,60 93.70 99.30 95,90 98.50 95.00 92.90 97.70 94,30 94.70 92.50 93.50 92.40 98,90 96,90 90,40 95,30 91 40 90,70 97,00 106! 10 120,00 105,30 104,80 106.60 104.50 93.30 92,10 92,60 102,90 103,00 102,20 103,40 101,50 101,30 101,40 100.80 101.70 99,80 99.20 97.80 99,30 99,00 106,10 119,90 105.50 104.80 beurs van New York Cons. Edison General Electric Gen. Motors 32 1/4 32 1/8 7 7 66 3/4 67 3/4 34 33 5/8 20 7/8 20 5/8 35 1/2 36 1/4 33 5/8 34 15 3/4 15 1/2 36 1. 36 1 19 5/8 19 1/2 37 7/8 39 1/4 86 7/8 88 1/2 29 7/8 29 5/8 39 3/8 40 12 3/4 12 7/8 97 98 3/4 Un. Brands US Steel United Technoiog buitenlands geld verk. aank. Amerikaanse dollar 2,59 Engelse pond 3.90 (100) 5.24 Port, escudo (100) 2.45 Canadese dollar 2.10 Franse Irank (100) 37.50 40.50 Zwits. frank (100) 131.25 134,25 Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. sch. (100) 37.25 39,00 32.75 15,90 J.-Slav. Dinar (100) 48,00 51.00 ËJÏÏ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 10