logelijk per 1 april en looningreep IVD-leider Nijpels ontkent geruchten over chantage instituut Clingendael ivat vier instellingen uitenlandse politiek TARIEVEN STRIPPENKAART EXTRA OMHOOG ilgend jaar 10.000 euwbouw-woningen minder Radio-actief afval hoeft niet per se naar Velsen Staatssecretaris wil een volksverzekering tegen ziektekosten „Hoe ook geschonden, hoe ook platgebrand, mijn hart herstelde zich stormenderhand. Grotere bekkens graaf ik,dieper gangen om alle weieldschepen te ontvangen" PAGifNENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINA 9 ker: hi )-senator pleit voor jadering PvdA-VVD (JAAG De WD moet blijven praten met de om de mogelijkheden van toekomstige rege- menwerking af te tasten. Dit zei fractieleider ijk van de VVD in de Eerste Kamer gisteren. Zoutendijk zou het voor het politieke klimaat Ierland een belangrijke verbetering zijn als en VVD elkaar niet meer uitsluiten. „VVD en lebben veel gemeenschappelijks; en vooral over patie, over de gelijkwaardigheid van mensen en thische vraagstukken". De senator meent dat jn VVD echter ook op andere gebieden, onder p sociaal-economisch terrein, steeds meer naar toegroeien. „Er is een bemoedigende ontwikke- de PvdA aan de gang". Zoutendijk had overi- «1 kritiek op de splitsing van het het ministerie Iksgezondheid en milieu. Hij noemde de split- ie op aandrang van VVD-onderhandelaar Ed tot stand kwam, „overhaast". PvdA wil andere kandidaatstelling DEN HAAG Het PvdA-bestuur vindt dat het systeem van kandidaatstelling in de partij voor de Tweede Kamer veran derd moet worden. Het zou niet meer mogelijk moeten zijn dat een zeer erva ren en alom gewaardeerd kamerlid als Róethof geen plaats krijgt op de lijst en ehkele ex-staatssecretarissen, onder wie Yan der Doef, slechts met de allergroot ste moeite gekandideerd worden. PvdA- ëecretaris Van Velzen en ex-minister Van der Louw hebben dit gisteren ge zegd bij de presentatie van een boekje over de interne PvdA-structuur. In dit boekje wordt de kandidaatstelling, waar bij de gewesten vrijwel alle macht heb ben, een tekortkoming in de partijdemo cratie genoemd. „CPN is wél communistisch'' AMSTERDAM De CPN heeft er geen behoefte aan officieel te reageren op de „scheldpartij" van het Tsjechoslo- waakse partijblad Rude Pravo op de CPN. Dat heeft een woordvoerder giste ren gezegd. De Tsjechoslowaakse CP verwijt de CPN de voorkeur te geven aan contacten met de Poolse en Tsjecho slowaakse „anti-socialistische onderwe reld" boven samenwerking met de Poolse en Tsjechoslowaakse communis tische partij. Rude Pravo vindt dat de CPN de principes van het marxisme-le- ninisme loslaat en haar communistische identiteit verliest. De CPN vraagt zich af wie er principes loslaat, „als we zien dat in Polen de arbeidersbeweging door het regime daar wordt onderdrukt". Vliegtuigen krijgen Harpoon-wapensysteem DEN HAAG De Orion-vliegtuigen, in ge bruik bij de marine en gestationeerd op het vliegkamp „Valkenburg", worden uitgerust met het Harpoon-wapensysteem. Wanneer de voorziening wordt aangebracht, kan minister De Ruiter van defensie niet zeggen, maar het zal niet eerder zijn dan het eind van de jaren tachtig. Het wapensys teem zou nodig zijn vanwege een toenemen de dreiging van oorlogsschepen. De minister deelde voorts mee dat in de af gelopen twee jaar 46 militairen zijn ver volgd, omdat zij weigerden SITE-wacht te lopen, het bewaken van opslagplaatsen van kernwapens. 22 totaal-weigeraars mogen tot drie jaar na hun veroordeling niet stemmen en niet worden gekozen. MAGNESIUM TEGEN HOGE BLOEDDRUK UTRECHT Toediening van magnesium kan een groot aantal ziekteverschijnselen, waaronder hoge bloeddruk, verhelpen. Bo vendien kunnen veel vage klachten voort komen uit een magnesiumtekort. Magnesi um werkt ook bloed vat-verwijdend, zodat het een goed middel is tegen hart-en vaat ziekten. Tot die conclusie is de Utrechtse farmacoloog prof. dr G. Charbon gekomen, na ruim tien jaar onderzoek op dieren. Magnesium is geen medicijn maar een voe dingsmiddel dat onder meer voorkomt in rietsuikerstroop. Door fabrieksmatige be werking van voedsel, verdwijnt het magne sium vaak helemaal, maar het is in tablet- vorm bij de apotheek te verkrijgen. Een te veel aan magnesium is niet mogelijk, omdat het lichaam dat zelf afscheidt. Roofoverval op bejaarden EINDHOVEN Drie gemaskerde mannen, van wie er één gewa pend was, hebben van nacht een bejaard Eind- hovens echtpaar in hun woning overvallen en beroofd van enkele hon derden guldens. Het echtpaar werd wakker toen er drie mannen in de slaapkamer bleken te staan, die geld eisten. Ze doorzochten het hele huis en verdwenen ten slotte met een bedrag van vier- tot zeshonderd gulden. kan n°g h onze parlementaire rd enj redactie) 'f ui<) HAAG Eind t r* aJ zal het kabinet be- :evra4°f werkgevers en lemers de lonen vol- vrijwillig gema- [ebben. Is dat niet al dan zal het ka- ijfelt i per 1 april waar- boudtjijk een algemene of PdjaJtelijke loonmaatre- en om alsnog zo'n Z^djatiging te bereiken, leggeler De Koning (Soci- Kamer wil hoorzitting over zwart geld DEN HAAG De vaste Tweede Kamer-commis sie voor financien gaat een hoorzitting over het zwarte geld-circuit en de betrokkenheid van de banken organiseren. Het initiatief daartoe is geno men door D'66-fractieleider Engwirda. Minister Ruding (Financiën) kan het kamerlid Kombrink (PvdA) geen opheldering geven over de manier waarop Slavenburgs Bank om zou zijn gegaan met het overschrijden van de kredietplafonds. Ruding antwoordt dat het hem niet vrij staat inlichtingen te verstrekken „vanwege de geheimhoudingsbe palingen uit hoofde van de fiscale wetgeving". def in| ale Zaken) heeft dat giste ren laten doorschemeren in de Tweede Kamer. Hij deed dat bij de behande ling van het wetsontwerp dat de mogelijkheid verschaft de uitbetaling van de prijscom pensatie op te schorten, zodat werkgevers en werknemers kunnen bezien of deze voor werkgelegenheid (met name arbeidstijdverkorting) kan worden besteed. De Kamer schaarde zich gisteren una niem achter dit wetsvoorstel. De woordvoerders van CDA en PvdA vroegen het kabinet eind maart al te bezien of de sociale partners in voldoende mate van de mogelijkheid ge bruik hebben gemaakt de prijscompensatie aan te wen den in werkgelegenheid. Zij wezen in dit verband ook op de vrijheid die het kabinet werkgevers en werknemers laat ten aanzien van de vakan tietoeslag. Krachtens een loon maatregel is die tot 31 decem ber beperkt, maar op verzoek van de sociale partners wordt die niet verlengd. Weijers (CDA) wees er op dat zij hier mee zelf een belangrijke ver antwoordelijkheid krijgen voor de verdeling van de in komensoffers in 1983. Komen zij niet tot een vrijwillige be perking van de vakantietoe slag, dan gaan de hoogste in komens maar net een procent achteruit, terwijl de lagere veel meer inleveren. Een vrij willige beperking van de va kantietoeslag, waartoe het ka binet met klem heeft opgeroe pen, scheelt de topinkomens al koop- PvdA-woordvoerder Buur- meijer wil van het kabinet de harde toezegging dat als op 1 april zou blijken dat de vakan tietoeslag niet opnieuw wordt beperkt, deze in elk geval via een loonmaatregel opnieuw zal worden afgetopt. Hij diende hier zelfs een motie over in, waar minister De Koning ove rigens erg ongelukkig mee was. De bewindsman vindt het nog te vroeg zich nu al zo vast te leggen. Vooruitlopend op een vrijwil lige beperking van de vakan tietoeslag in het bedrijfsleven heeft minister Rietkerk (Bin nenlandse Zaken) gisteren een wetsontwerp naar de Raad van State gestuurd, waarin die beperking in elk geval voorlo pig aan het overheidspersoneel wordt opgelegd. De minister zegt in een toelichting dat deze beperking in een later stadium altijd nog ongedaan kan wor den gemaakt, als zou blijken dat men in het bedrijfsleven ook niet tot een beperking is gekomen. [k dot (Van onze parlementaire redactie) HAAG VVD-fractieleider Ed Nijpels ontkent met grote enaaiieid de geruchten die in het Haagse circuit al enige tijd 'fijn persoon de ronde doen. In een interview met het lad De Tijd verzekert hij dat er geen sprake is geweest iantage door ex-Telegraafjournalist en nu VVD-kamerlid (etz. Deze laatste zou, volgens diezelfde geruchten, Nijpels i gedreigd opening van zaken te doen over diens beweer- mofiele verhoudingen, toen het ernaar uit zag dat men luiten de fractie wilde houden. In het betreffende inter- ivordt melding gemaakt van een „gerenommeerd Kamer lid" als bron voor die geruchten. Nijpels verzekert dat hij niet hdmofiel is. Ook van het gerucht als zou hij daarmee zijn gechanteerd, laat de VVD-fractieleider niets heel. Als iemand hem zou hebben getracht te chanteren, had hij hem eruit gegooid, zo laat Nijpels weten. Nijpels betitelt deze geruchten als „pure laster". De Tijd zegt zich niettemin te baseren op mededelingen van een „gerenommeerd VVD-Kamerlid", die ten overstaan van een journalist van de De Tijd deze roddels zou hebben bevestigd. Bo vendien is een aantal Haagse journalisten al enige weken tijd op de hoogte van deze geruchten. Nijpels heeft inmiddels een on derzoek ingesteld naar de identiteit van het kamerlid, dat door de Tijd als bron wordt aangegeven. „Ik ben daardoor ik meen het diep beledigd. Ik vind dit buitengewoon schanda lig"- Arie Kuiper, hoofdredacteur van De Tijd, bestreed gisteren voor de radio dat De Tijd zich schuldig zou hebben gemaakt aan ver derfelijke journalistiek, nadat zijn blad door NOS-journalist Kees Gravendaal van de rubriek Den Haag Vandaag was be ticht van het bedrijven van „riooljournalistiek". „Het interview in De Tijd heeft de goedkeuring van de VVD-fractie en is door Nijpels zelf nagelezen en geautoriseerd", aldus Arie Kuiper. GESUBSIDIEERDE SECTOR n onze parlementaire redactie) IAAG In het kabinet ereenstemming bereikt het gesubsidieerde bouwprogramma voor ld jaar, in totaal 105.000 gen. Dat zijn 10.000 wo- [i minder dan de 115.000 lit jaar. Het grootste deel 1 (33.000) zal bestaan t^ningwetwoningen, ter- in de premiehuursector woningen kunnen wor- tebouwd. Voor premie- litem bedraagt het aantal eenJwoningen, voor premie- B 9.500 woningen. Ver- om mvat het nieuwbouwpro- wela 19.000 wooneenheden Descfén tweepersoonshuishou- erw (pen!aag uit de provincies be- andu b'Jna ^et dubbele van jegestane sociale woning- bouwprogramma voor '83: ruim 206.000 woningen. Staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting heeft zowel de verdeling van zowel het ge subsidieerde woningbouw- en woningverbeteringsprogram ma, als de verdeling van de stadsvernieuwingsgelden over de provincies bekend gemaakt. Voor '83 staan er verbeterin gen aan in totaal 33.000 wo ningwetwoningen op het pro gramma, waarvan 12.000 voor oorlogse en 21.000 na-oorlogse woningen. Er staan 7.000 verbeteringen van aangekochte woningen op het programma, waarvan 6.500 aan de vier grote steden wor den toegewezen. In '83 mogen de gemeenten in totaal 5000 particuliere woningen met rijkssteun aankopen. De veertien zogeheten ISR-ge- meenten, die onder het besluit Geldelijke Steun Stadsver nieuwing vallen (waaronder Den Haag, Leiden, en Delft) hebben volgend jaar een be drag van 406 miljoen gulden (was 240 miljoen) te verdelen. Voor '83 is 262,5 miljoen gere serveerd in het kader van de 80 procentsregeling (bijdrage van het Rijk aan gemeenten voor het verwerven van hui zen ten behoeve van sane ringsplannen). Het totaal aantal gesubsidieer de nieuwbouw-woningen in de provincie Zuid-Holland be draagt 14.080 (in '82: 15.244). De verdeling over de verschil lende categorieën is als volgt: Woningwet: 4.448 Premiehuur: 3.051 Premiekoop totaal: 4.149 Wooneenheden: 2.432 Kerstboom Minister Winsemius van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (r) drukte gisteren in Den Haag de hand van burge meester Molendijk van Velsen. DEN HAAG De minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu, Winsemius, is bereid af te zien van opslag van radio-actief afval in Velsen als er een goede andere plek kan worden gevonden. „Ik zeg niet dat dat het terrein in Velsen de allerbeste locatie is en ook niet dat het de enige is in Neder land". In overleg met de gemeente Velsen en de provincie Noord-Hol land wordt nu gezocht naar een ander geschikt terrein binnen of buiten Velsen. Dit heeft Winsemius gisteren aan de kamer commissie voor milieubeheer toegezegd. De minister deed dit op aandrang van de hele commissie behalve de VVD. De commissie vindt dat de minister onvoldoende overleg met de direct betrok kenen heeft gevoerd. „Wij hebben een negatief oordeel over de gevolgde procedure", aldus de CDA'er Lansink, „en doen een dringend beroep op de minister het overleg met betrokkenen te heropenen en genomen besluiten te herroepen. Daarbij moet de minister ingaan op het aanbod van Velsen en de provincie om, naar alternatieven te zoeken". ZEIST Staatssecretaris Van der Reijden (Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur) is voor een volksverzekering tegen ziekte kosten. Dat is een verzekering voor werknemers en voor zelfs tandigen, een verzekering die niet alleen geldt voor mensen on der een bepaalde loongrens. Hij vindt wel dat er beperkingen nodig zijn: in het verstrekkin genpakket en door de ziektekosten niet volledig te vergoeden (een eigen risico). Van der Reijden voegde er wel aan toe, dat de inkomenseffecten van zo'n systeem roet in het eten kunnen gooien. Plannen van ex-staatssecretaris Hendriks om een volksverzeke ring in te voeren strandden in 1973 ook op toen onaanvaardbaar geachte verschuivingen die ze tussen de verschillende inko mensgroepen teweeg zouden brengen. „Maar „alleen daarom ga ik de discussie niet uit de weg". Als de volksverzekering niet haalbaar blijkt, is volgens hem een regulering nodig van de vrijwillige- en de bejaardenverzekering. Die verkeren nu in grote problemen: de particuliere verzeke raars lokken jongeren met lage premies en weren „slechte" risi co's via hun voorwaarden, waardoor die bij de ziekenfondsver zekering terecht komen. Van der Reijden denkt aan een wettelijke regeling, die het voor particuliere verzekeraars onmogelijk maakt via de premie, of bij toelating van verzekerden, te discrimineren op grond van het risico. „En als ook dat niet lukt is het land in last". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het be sluit van minister Smit- Kroes (Verkeer en Water staat) om de tarieven voor abonnementen in het openbaar vervoer op 1 april niet met 20 maar met 13% te verhogen, maakt de strippenkaart (nog) duurder. De strippenkaarten gaan nu nog 5 tot 15 cent meer kosten. Smit-Kroes heeft op aandrang van de gemeenten besloten de tarieven voor abonnementen minder te verhogen dan zij van plan was. De gemeenten wilden geen forse verhoging van abonnementstarieven om dat zij via de abonnementen een vaste groep klanten heb ben opgebouwd, door de tarie ven voor abonnementen de laatste jaren minder te verho gen dan andere tarieven. De tariefstijgingen voor abon nementen (weekkaarten) val len nu een kwartje tot twee gulden lager uit dan tot nu toe was voorzien. Voor maand- kaarten betekent het besluit dat de tarieven één tot vijf gulden minder omhoog gaan dan gedacht. De tarieven ko men er nu zo uit te zien: een zes-strippenkaart 4,50, tien- strippenkaart 7,40 (in bus en tram) en een 15 strippenkaart f 7.10 (in voorverkoop). Abonnementen (weekkaart en tussen haakjes maandkaart), komen er zo uit te zien: een zone 10,75 33,00), twee ster f 16,50 (f 51,00), drie ster 24,50 77,00), vier ster 33,00 102.00). vijf ster 40,00 128,00). zes ster 48.50 (f 154,00), zeven ster 56,50 (f 179.00), acht ster 65,50 (f 204.00). landelijk 73.00 {f 230,00) en een jaarabonnement 2235.00. tHAAG Een vier- JNederlandse particu- instituten die zich houden met interna- jle politiek, zijn deze samen gegaan, i gaan zij door het als Instituut voor ationale Betrekkin- Clingendael, genoemd het gelijknamige landhuis aan de van de Residentie de instituten vanaf officieel onder- uilen hebben, rie belangrijkste instel- n die bij de fusie zijn be- •r i^en zijn het Nederlandse Un|uut voor Vredesvraag- en|en (NIVV), het Neder- ^oei Genootschap voor In- ""jtionale Zaken en het hsie Studiecentrum. Het instituut wordt volle- 000door het rijk gesubsi- 1 2^ en zal veertig mede- bb^ers tellen. Directeur >dr4 het nieuwe centrum n. fft Henk Neuman, nu nog geijteur van het NIVV. ■ooipis Neuman was een belangrijkste redenen Henk Neuman om te komen tot het nieuwe instituut de bestaande ver snippering op het terrein van de voorlichting en de bestu dering van de internationale politiek te doorbreken. Be halve het NIVy en het Ne derlands genootschap van Internationale Zaken gaan in Clingendael ook op de Ne derlandse Voorlichtings dienst voor de Verenigde Naties (VVN) en de Neder landse Vereniging voor de Verenigde Naties op (VIRO). Op het nieuwe instituut zul len cursussen worden gege ven aan diplomaten en mili tairen. Daarnaast zal het voorlichtingscentrum zijn voor het publiek en adviezen geven aan de regering. In de visie van de heer Neuman zal het Instituut Clingendael uitgroeien tot soortgelijke in stituten als die nu reeds on der meer in De Verenigde Staten, Zweden, Engeland, Frankrijk en West-Duitsland bestaan. De wetenschappelij ke staf voor het nieuwe insti tuut wordt geleverd door het Nederlandse Instituut voor Vredesvraagstukken. ADVERTENTIE Een stukje Ed. Hoornik over Zuid-Holland. Nog meer over uw eigen omgeving en de rest van Nederland leest u in het nieuwe Boek van de Maand „Het land der letteren'.' Een werkelijk uniek boek, 448 pagina's dik, vol pakkende fragmenten uit bestaand en nog niet eerder gepubliceerd werk van vaderlandse dichters en schrij vers. Doorspekt met ruim 500 kleurenfoto's en illustraties, in prachtband gebonden. „Het land der letteren"is het nieuwe Boek van de Maand. T/m 8 januari f3750. Daarna f65,-. (Echterzolang de voorraad strekt) v VEEL WIND DE BILT - Ten noorden van Schotland is een aktieve de pressie aangekomen. Deze de pressie houdt boven Engeland en onze omgeving een krachti ge westelijke stroming in stand waarmee zachte Oceanische lucht wordt aangevoerd met temperaturen van circa 8 gra den. In Engeland en West- -Frankrijk zelfs 11 graden. Deze lucht zal diep in West- -Europa binnendringen en de vorst tijdelijk verdrijven. Dit binnendringen gaat met veel wind gepaard. In het binnen land meest krachtig kracht 6 aan de. kust hard tot stormach tig kracht 7 a 8 de begrenzing met iets koelere lucht zal de komende nacht vanuit Enge land over ons land naar Duits land wegtrekken, waarna de temperatuur iets daalt. De lucht die donderdag wordt aangevoerd is onstabiel van opbotvw zodat regenbuien mo gelijk zijn. temp temp «lag Deo Helder Lh. Rdam Twente Vllsslngen Barcelona onbew. 14 Innsbruck i Klagenfurt 1 Kopenhagen 1 Luxemburg regen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 9