Ik koop graag mooie dingen Demonstratie jongeren mondt uit in rellen op het Binnenhof ei Zoeterwoude bezorgd over exploitatie (sport) accommoda NIEUWBAKKEN EIGENAAR BABYLON: 99 POLITIE VERRICHT ARRESTATIES REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGI fyf] (Vervolg van de voorpagina) DEN HAAG Aan één stuk door pratend, la chend en zichtbaar genie tend van alle belangstel ling neemt de gloednieu we eigenaar van het ge veilde kantoren-, winkel en hotelcomplex Babyion de gelukwensen van ma kelaars en collega-beleg gers in ontvangst. Met het simpele woordje „mijn" heeft hij bij afslag de koop bedongen. Na een inzet van honderdvijftig mil joen de reële waarde van het gebouw was hij, Jacobus Hendrikus Bakker uit Aerdenhout, de eerste en daarmee de laatste die gistermiddag zijn mond durfde open doen, toen de veiling meester even stilhield bij de lieve som van: „Hon derd en twee miljoen gul den". „Een superspannende vent", wordt hij door zijn relaties ge noemd. „Een open boek, die alles zegt wat hem voor de mond komt". Geen Arabier, zoals het gerucht ging, werd eigenaar van Babyion, maar een slimme Hollandse zaken- jongen (52), die van het faillie te bouwbedrijf, dat zijn vader hem in 1965 naliet, kennelijk een kerngezonde onderneming met blakende dochters wist te maken. „Ik stond er toen net zo voor als de heer Meijer nu. Het bedrijf waarmee ik begon had een schuld van veertien miljoen. Nu sta ik aan het hoofd van een grote beleg gingsmaatschappij, Bakker van Vorst bv (zeventig miljoen liquide), bouwbedrijven in Roosendaal, Nieuw-Vennep en Capelle aan den IJssel èn een exportbedrijf voor bloembol len en tuinprodukten, de Hol land Flower Bulls Inc." Zoon Steven „Ik zie de aankoop van Baby- Ion als een goede lange ter mijn-investering. Mijn zoon Steven, die nu 21 is, moet de zaak over twintig jaar van me overnemen. De heer Meijer beschouw ik als mijn kroon prins. Die man is een genie en pas 41 jaar. Wie zoiets prach tigs laat bouwen, moet wel bij zonder wezen. Ik heb de grootste bewondering voor hem. Hij heeft alleen de con junctuur tegen gehad, is duide lijk lucht tekortgekomen. Hij was een beetje té optimistisch. Zonder Meijer zou ik Babyion niet interessant hebben gevon den. Die man moet aan het hoofd blijven van de MAB, als -ik die van hem overneem. Het is voor 99 procent zeker dat dat gebeurt. Voor mij geldt hij als de parel onder de bouwers. Een echte gentleman. Niet zo'n omhooggeschoten metse laar. Nee, ik zie het al hele maal voor me: Meijer die over een paar jaar de leermeester wordt van mijn zoontje Ste ven. En als Meijer 62 is dan neemt Steven het weer van hem over. Dat lijkt me ideaal". Verzonnen Makelaar Ton Meijer, die in het gangetje naast de notaris- kamer met enkele heren staat te praten, moet glimlachen als hij met de „hooggestemde" toekomstplannen van de Aer- denhoutse zakenman wordt De nieuwe eigenaar van Babyion, de heer Bakker. „Het Is voor 99 procent zeker dat Ik Meijers Aannemings Bedrijf (de vorige eigenaar van Babylon, red.) overneem". geconfronteerd. „Ik weet ner- koop hier trouwens niet be- Heeft u wel contact gehad met MAB is met geen woord ge- gens van. Bakker heeft dat al- paald verheffend. Zo'n ge- de heer Bakker? rept". lemaal verzonnen. Mensen woon venduhuis om de eindr „We hebben elkaar deze week Terug bij de heer Bakker: „Ja, maken merkwaardige opmer- prijs te bepalen..., nee dat zie wel een keer gesproken. Maar natuurlijk hebben we het ero- kingen. Ik vind die hele ver- ik niet zo zitten". over de overname van de ver gehad, dat ik alle schulden zien en het een en ander on- van de MAB wil saneren. Ik vind het een eer om met Meij er te mogen samenwerken. Ter sprake is ook geweest of een deel van de schulden van de MAB-groep door de banken kan worden kwijtgescholden. Daarvoor moet eerst de totale schuldpositie van het bedrijf worden bekeken. Het enige wat ik nu doe, is de boel hier en daar financieren". Verliefd De Aerdenhouter vertelt dat hij, toen hij afgelopen vrijdag met vrouw en kinderen in het hotel van Babyion ging loge ren, hals over kop verliefd werd op die peperdure uit spanning en de haar omrin gende magische kubussen. „Net zoals je gek kunt zijn op een vrouw, werd ik verliefd op Babyion. Pas vijf dagen ge leden begon ik over de MAB na te denken. Ik koop graag mooi dingen. Zeventiende eeuwse schilderijen vind ik bijvoorbeeld héél mooi". Bak kers advocaat en buurman mr. A. Voute stoot zijn vriend aan en zegt dat hij niet té veel moet zeggen: „Je moet niet vertellen dat je zelfs meer voor Babylon had willen ge ven dan waarop je nu hebt af gemijnd. Er komt nog 18 pro cent BTW op en dan zit je al rond de honderdtien miljoen. Laat de Wes tl and-Utrecht Hy potheekbank er maar naar gis sen hoe ver je maximaal had willen gaan". Bakker pareert die opmerkingen met een speels knietje en een por: „Ja oké, ik zal niet alles verklap pen", zegt hij gekscherend. Even later, als hij de draad van zijn betoog weer heeft op genomen, grijpt buurman Vou- dertekenen". Bakker: dat nou, kunnen jullie hei de alleen af. Nou ja goed..."^! jlksg Voorlopig koper 'ie c In de kamer van de nota heeft zich intussen een fluisterende figuren rondom de Amsterdams! keiaar mr. G.J. Selmai was degene die verledenL dinsdag op de veiling bij met 98,25 miljoen de gooi deed naar het complex. Selman praat j Iemand zegt: „Ik stond o tong te bijten". Volgens gels heeft de makelaal recht op één procent tra van de verleden weel noemde som. Maar mis» was hii wel liever zelf J geworden. Selman wer| opdracht van een onbe( grote belegger. De kaï deze week iemand nog L on biedt dan de honderd ei miljoen gulden is niet uitl u ten. De Westland-UtrecH i potheekbank heeft nart vier dagen respijt gevraalof het zognaamde recht raad voor de defii gunning aan Bakker, in feite „voorlopig ko] Echter niemand twijfelt pel dat hij Babyion behoudtlijk van de grootste opdraag]) vers in de nek-aan-nelt. van vorige week, voor makelaar Cor van ZadfatM optrad, blijkt de belegge) stenborgh te zijn. „Ik do« meer mee, ik pas", is zijn] mentaar. is zijn»—. - H..V te hem bij de arm: „Kom, je moet je bankgarantie laten Dan verschijnt J.H. Bi weer ten tonele. Voor m F. Duynstee staat zijn krt waardigheid vast. „KomWn de nieuwbakken eigenaai gaan naar Babyion. De fyjn pagne staat koud". PETER VIE De ME veegt Het Binnenhof schoon. DEN HAAG Een aan vankelijk vrij ordelijk verlopen demonstratie van ongeveer vijfduizend jongeren, georganiseerd door de KWJ, het NVV- jongerencontact en de werkende jongeren van het CNV, is gistermiddag op het Haagse Binnenhof ontaard in een hevige rel. De Mobiele Eenheid (ME) moest enige fikse charges uitvoeren om de orde weer te herstellen. Er werden zeven demon stranten gearresteerd. BIJ de rellen werden zeven arrestaties verricht. D? jongeren, afkomstig uit-feet hele land, die demonstreerden tegen de korting op de uitke ringen voor jeugdigen, trok ken eerder op de middag van het gebouw Amicitia aan het Westeinde in optocht via het ministerie van Sociale Zaken naar Het Binnenhof. Op het plein van het regeringscen trum kreeg de demonstratie een grimmig karakter. Een aantal demonstranten begon met zakjes verf en vuurwerk naar de politie te gooien. An deren nestelden zich op de fontein op Het Binnenhof. Een van hen ging pontificaal bo ven op het fonteinbeeld zitten, dat vervaarlijk heen en weer begon te zwaaien. Een poging van de politie om de demon stranten van de fontein te ver wijderen liep uit op een korte schermutseling waarna de vlam in de pan sloeg. Stenen vlogen in het rond. Toen er een ruit van het gebouw van de Tweede Kamer aan digge len ging, greep de ME in en veegde Het Binnenhof schoon. Later werd op Het Buitenhof nog enkele charges uitgevoerd door de ME en politiemensen in jeeps. Er werden in totaal zeven arrestaties verricht. Eerder op de dag had de poli tie al 18 jongeren gearresteerd die ruim een half uur de ver gaderruimte van de CDA-frac- tie in de Tweede Kamer bezet hielden. Gistermorgen in alle vroegte waren al tien jongeren aangehouden, die korte tijd het ministerie van socialé za ken hadden bezet. De meeste arrestanten zijn in de loop van de dag weer vrijgelaten. De jongeren, die bij de CDA- fractie binnendrongen, waren studenten van de sociale aca demie „De Horst" in Drieber gen. Zij namen plaats in de banken van de CDA-Kamerle- den en zongen protestliederen. CDA-fractiesecretaris Her- msen toonde zich in de voltal lige vergadering van de Twee de Kamer nogal verontwaar digd over het feit dat de jonge ren het gebouw hadden bin nen kunnen komen. Hij vroeg Kamervoorzitter Dolman een onderzoek in te stellen. Vrii kort daarna werd dat raadsel al opgelost. Het bleek dat de studenten verzocht hadden om een gesprek met PSP en GPN. Deze fracties hadden daarin toegestemd, waardoor de jon geren op legale wijze het Ka mergebouw konden betreden. Een woordvoerder van de PSP vertelde dat zijn fractie en die van de CPN er geen idee van hadden gehad dat het groepje met bezettingsplannen rond liep. Het zou geen gebruik zijn gasten na afloop van een ge sprek ook weer naar de uit gang te begeleiden. Bij het CDA toonde menigeen zich nogal geschokt door het ge mak waarmee de actie was uitgevoerd en over het feit dat het lang geduurd had eer de Vëiligheidsdient van de Ka mer ter plekke arriveerde. Uiteindelijk moest de politie eraan te pas komen om de de monstranten te verwijderen. Zoals vermeld prostesteerden de jongeren tegen de bezuini gingen op de uitkeringen: de afschaffing van de RWW-uit- kering voor 16- en 17-jarigen en de WW V-uitkering voor jongeren onder de 23 jaar. Voorafgaand aan de demon stratie gistermiddag was er een korte manifestatie in het gebouw Amicitia. Van daaruit trokken de demonstranten eerst naar het gebouw van het ministerie van Sociale Zaken waar ze zouden worden toege sproken door een woordvoer der van het FNV. Bij aan komst bleek dat het gebouw was „omsingeld" door een po litiemensen, van wie enkelen een hond bij zich hadden. De organisatoren besloten daarop de tocht te vervolgen. mofi luite wore ÏAA èreei he bouv ld ja gen. ZOETERWOUDE Het beleidsplan zal een uiter b belangrijk instrument worden voor het gemeen J*®* stuur van Zoeterwoude. Dat mag zonder schroom den afgeleid uit het feit, dat burgemeester en wet ia ders bij de beantwoording van de algemene bescfen t\ wingen op de begroting 1983 diverse malen verw naar hun reaktie, die binnen afzienbare tijd operf^g 1 zal worden, op het door de drie frakties ingediend bli' leidsplan 1982-1986. Alle frakties menen, dat de financiële middelen in de kon) jaren steeds krapper zullen worden. Het samenstellen van d groting zal hierdoor steeds moeilijker worden, zeker wal*! het „echt pijn gaat doen". Het college verwijst in de beant^Xl ding naar hef komende beleidsplan. Ook op het gebied v; openbare veiligheid en verkeer schuift het college het ant\» nog voor zich uit. Dat de huren van de (sport)accommcx| volop in de belangstelling staan is genoegzaam bekend. De huur-problematiek van de tennisbanen is daarvan het meek cente voorbeeld. Vanuit het college is reeds de suggestie gfl om vanuit de gemeenteraad een werkgroep in het leven tr pen die deze totale aangelegenheid eens gaat onderzoeken.! de uitwerking daarvan verwijst het dagelijks bestuur meente Zoeterwoude andermaal naar de reaktie op het bel plan. Accommodaties Nu Zoeterwoude beschikt over een aantal unieke accomii ties worden de zorgen om alles financieel in evenwicht te! den steeds groter. Het terugdringen van de onderhoudskl tr van de gemeentelijke sportparken is op dit moment al ok/~v werp van studies en besprekingen met de betreffende vï"®^ gingen. Een lichtpuntje lijkt evenwel de explotatie van spoi1 hij recreatiecentrum „De Klaverhal". Hoewel de VVD-fithou vreest dat ernstig rekening gehouden zal moeten wordeiÜe t een exploitatietekort denken B. en W dat het resultaat besU meevallen. L Hoewel het gemeentebestuur het uiterst spijtig vindt dr^ai] bouw van 18 woningwetwoningen voor kleine huishoudenf de Meerburgerwatering in verband met problemen met I luidhinder geen doorgang kan vinden, zo stelt het college V en W., kan niet worden geconcludeerd dat het gebied vroeger de Bernardusschool stond, in het geheel geen wol stestemming meer zal kunnen verkrijgen. Het gemeenteba beraadt zich momenteel over een alternatieve bouwmoff heid (verlaging van de bouwhoogte). Blijkt ook die mogelijf niet haalbaar, dan kan worden bezien of de realisatie van andere een volkstuinencomplex ter plaatse mogelijk is. zull< Insteekwee rie b Door het CDA is aangedrongen op spoed ten aanzien van dfc die streden „insteekweg" ter ontsluiting van de Grote Polder inen zi band met de ruilverkaving. Burgemeester Houdijk en zijn Juut geleden antwoordden hierop dat de standpunten over erifcen nog eens op een rij zijn gezet waarbij met name buitvóa q61 gesproken over de landschappelijke aspecten van het zgnJjjona Rijnsburger. Op korte termijn kunnen de raadsleden het tieve standpunt van het college tegemoet zien. Bijzonder veel moeite heeft het gemeentebestuur met dén plichting te participeren in een investering van 850.000..w,r behoeve van het woonwagencentrum in Leiden. Zowel 7*r en woude als Leiderdorp (die ook moet participeren) hebb^/8 Gedeputeerde Staten met duidelijke argumenten aangedrf op niet-goedkeuring van het krediet van 850.000 gulden.v* Hei puteerde Staten hebben evenwel het krediet wél goedgek>teur Zowel Leiderdorp als Zoeterwoude hebben bij de Krooifcns verzoek ingediend om schorsing van het besluit. be

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 8