atwijkse voering raad tegen rioolrecht raagtekens bij functioneren politiekorps REGIOIJOURINAAI ^ssese Trad voor -radio Joordwijk overweegt toeristenbelasting nL Sassenheim krijgt subsidie voor winkelerf „Sjelter binnen twee jaar bankroet JGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINA 7 beidsplan Sassenheim krijgt 7.000 gulden {ENHEIM Het Arbeidsplan ,jiheim krijgt komend jaar een iet van 7.000 gulden van de ge- ite. De commissie voor sociale en welzijnszaken zal B en W geval adviseren deze bijdra- geven om het mogelijk te ma- dat de stuurgroep werklozen rijwilligerswerk helpt met be- hun uitkering, pen mei hetoo' alle waarschijnlijkheid zal -ingo.het Arbeidsplan Sassenhein de provincie een subsidie van ilden worden gegeven. Als urt, wordt dit bedrag afge trokken van de lening van 7.000 gulden van de gemeente. De stuur groep werd 1 november geïnstal leerd en is al hard bezig met het werk. Inmiddels is zelfs een assis tente van de stuurgroep door haar vrijwilligerswerk voor die groep aan een vaste baan gekomen. De 7.000 gulden is voor het grootste deel nodig om de huur te betalen van de ruimte in het gebouw On derdak, waarin de stuurgroep nu nog een ochtend aanwezig is. Er is echter rekening mee gehouden dat het „kantoor" twee of drie ochten den of middagen geopend is. Wassenaar wil open golfterrein WASSENAAR De gemeen te Wassenaar is niet tegen de aanleg van een zogenaamd „open" golfterrein binnen die gemeente. Initiatieven daartoe zijn reeds ontwikkeld door het bestuur van de Kievieten, die op haar velden een oefenveld zou willen realiseren. De gemeente gaat er overigens wel vanuit dat het golfterrein geen tekorten in de exploitatie zal opleveren. Mogelijk verpleeghuis in Ter Weer WASSENAAR Er bestaan gedachten tot het opnemen van een verpleegte huis in het plan Ter Weer. Dit bleek gisteren tijdens de behandeling van de begroting toen het hoofdstuk Welzijn aan de orde was. „Hoewel de kansen klein zijn voor realisering hiervan, is het nog niet geheel van de baan', zei wethouder W.A.van der Wiel-van der Flier. De kansen hangen onder meer af van het aantal huizen dat Wassenaar in Ter Weer zal mogen bouwen. Tevens is de bouwhoogte, er wordt gedacht aan een gebouw van 3 lagen, een probleem, om dat in plan Ter Weer alleen plaats is voor laagbouw. "Bibliotheek Wassenaar niet in gevaar" WASSENAAR „Het „acuut gevaar" zoals het bestuur van de Wassenaarse Openbare Leeszaal de situatie noemt, lijkt me iets overdreven", al dus wethouder mevrouw W.A. van der Wiel- van der Flier gisteren tijdens de begrotingsbe handeling in antwoord op vragen van het CDA-raadslid J. Speelman. Deze vroeg zich af hoe de wethouder de uitspraak van het bestuur interpreteert, dat er „acuut gevaar" dreigt voor het functioneren van de bibliotheek als de ge plande uitbreidingen niet worden uitgevoerd. „Wij verwachten van de bibliotheek een be paalde inventieve manier om de moeilijkheden het hoofd te bieden', aldus de wethouder. De bibliotheek denkt zelf aan het sluiten van de discotheek en het beperken van het aantal ope ningsuren. Ook de plannen voor een artotheek zouden op de lange baan worden geschoven. De visie ,be, de zeven politieke wiijjen op het gemeente- kar.)ibeleid in 1983 werd norgen vervat in to- zestig pagina's alge- Oje beschouwingen dQ ruit in elk geval één ize in vpenschappelijk stand- solital naar voren is geko- itbrilj» de raad staat in d^2njSrote meerderheid 5,-voJtief tegenover de in- 'ing van rioolbelasting het nog resterende te- van 365.000 gulden in begroting weg te wer- Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken een heroverweging de gemeentelijke ta- 17,- ciële eis van zijn fraktie dat deze heroverwegingsoperatie zoveel mogelijk van het nog resterende tekort boven tafel brengt, voordat zelfs maar over de invoering van rioolbe lasting gesproken kan worden. De heer Berkheij: „Nu onze inkomsten duidelijk teruglo pen zal de raad de uitgave tot het optimale moeten beperken. Op alle gebieden en dat bete kent dus ook dat welzijn z'n steen kan bijdragen. In de sfeer van zelfwerkzaamheid kan hier nog veel gebeuren." De stellingname tegen de in voering van het rioolrecht werd overgenomeri door SGP, de VVD. RPF en PvdA. Ook deze partiien zijn van mening dat de tekorten in eerste in stantie moeten worden gedekt uit bezuinigingen. Mevrouw J. G. van Paridon-Van Tol (VVD): „De raad zal zich tel kens moeten afvragen in hoe verre de burger bereid is meer belasting te betalen in ruil voor nieuwe voorzieningen." Opmerkelijke eensgezindheid tussen de verschillende politie ke partijen bleek ook toen vrijwel alle frakties het college aanspoorden om meer betaal bare huurwoningen te bou wen. Evenals in het verkie zingsprogramma zoals dat in het voorjaar werd gepresen teerd onderstreepte het CDA nog eens dat de woonbehoefte dient te worden geïnventari seerd. „Nu de doorstroming als gevolg van de bouw van een groot aantal koopwoningen is opgedroogd, moet tijdig wor den ingespeeld op alternatie ven." Met ondermeer de PvdA vroeg de heer Berkheij zich af of het niet eens tijd wordt om huurders die al jaren op een flat zitten de kans te bieden op een huis met een tuintje. Voor de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid werd de aandacht van het college ge- CDA-woordvoerder Berkheij vraagd voor werkgelegenheid- waarschuwde ervoor dat de sprojecten. Verschillende par- regelingen en procedures in tijen kwamen met voorstellen het welzijnsplan niet zo moe als het opzetten van leerlin- ten worden opgesteld dat de genbouwplaatsen en vrijwilli- burgers in de inspraakorganen gerswerk met behoud van uit- afhaken. „We moeten ervoor kering. SGP-woordvoerder K. waken dat enthousiaste „mee- van der Mey: „Naast deze acti- denkers" uit het verenigings- viteiten spreekt ook de vorm leven de pijp aan Maarten ge- van werklofeenbegeleiding zo- ven omdat de zaak niet meer als die worden voorgesteld bij te benen is." door de initiatiefnemers van In de beschouwing van de een nieuw open jongerencen trum ons wel aan." In het kader van het welzijns- RPF werd weer aandacht be steed aan de zedelijkheidswet geving. De partij hoopt dat de plan zal volgens D'66/Ge- algemene politieverordening meentebelangen een beleid (apv) zodanig wordt herzien moeten worden gevoerd dat dat „duidelijk wordt aangege- elkaar (vooral ook geestelijk) ven waar de gebondenheid de ruimte laat. Woordvoerder eindigt en de gezondheid be- H. van Mierlo: „Duidelijk is gint." Met andere woorden het dat in de laatste maanden juist topless zonnen moet uitdruk ten aanzien van die zaken die kelijk verboden worden. Bij de binnen het welzijn niet repre- herziening van de apv moet sentatief zijn voor de Katwijk- volgens de RPF worden uitge- se samenleving die ruimte niet gaan van de christelijke nor- altijd gelaten wordt. Ik herin- men die in dezen mensen tot ner u daarbij aan het JAC." een beschaafd mens maken. de W a A I a 8901 een grootse happe- aan de gang. Door de IS-radio werden in de .vrije ruimte van dit Turn aan de Greveling- at namenlijk de radlo- ames gemaakt voor programma 10-om- L(L V- Medewerkers aan ijrogramma waren met 'l/m de kinderen van de ytuinen Marijke, Kln- - "Iieugd en De Bijenkort, 'ehs door Martin Brozlus tot Ids groter enthouslas- S "erden gebracht. Hoe at 27-plles in de praktijk uit- is tijdens de radio- 5 nding van 17 januari indi lelulsteren vanaf half lORDWIJK In de ^Deenteraad zet men "^gtekens bij het func- leren van het plaatse politiekorps. Dit :t uit opmerkingen bij ilgemene beschouwin- me? Van beêroting '83. igt rfitiebeleid zoveel als moge- in overleg met de ge- de ereraad". Dit was een uit- wens van de lA-fractie. Men wilde in vroeg stadium meepraten Ct dit beleid, had mevrouw noeWiam gezegd en had daar- iyerzocht de nota over het jtiebeleid nu al aan de ge- teertnteraad voor te leggen, bijfingh (VVD) had geïnfor meerd of in het toegezegde rapport zodanig op het func tioneren van de politie zou worden ingegaan, dat daaruit de noodzaak zou blijken, dat de gemeente 300.000,- bijpas te. Volgens de fractievoorzitter van de liberale groepering was het college aan de vraag ten aanzien van het functioneren voorbij gegaan. Hij wilde daar op niet verder ingaan, maar duidelijk werd, dat het bekeu- ringsbeleid bij fout-parkeren hem niet lekker zat. Namens de VVD stelde Rubingh voor een commissie voor politieza ken te noemen als verlengstuk van de commissie voor alge mene bestuurszaken. Volgens Rubingh was er thans sprake van een onbevredigende situa- Het is voor het eerst na de oor log, dat in de gemeenteraad een discussie van een dergelijk negatief niveau is gevoerd. De laatste jaren valt zowel in be stuurlijke kring als bij de bur gerij een groeiende wrevel vast te stellen over het func tioneren van het Noordwijkse politiekorps. Ook de openheid over de aktiviteiten laat te wensen" over. Vandaar de steeds herhaalde wens om een nota, waarin de raad geïnfor meerd wordt over het beleid, de werkwijze en de resultaten, die het korps bij haar aktivi teiten boekt. In zijn beant woording hield burgemeester mr. Bonnike de boot wat af. Ook justitie heeft bij dergelijke zaken een vinger in de pap, omdat de politie nu eenmaal een tweezijdige taak heeft. Al leen wat de openbare orde be treft, ressorteert het korps on der de burgemeester. Volgens mr. Bonnike zou in de gewen ste nota in de eerste plaats het functioneren van de politie aan de orde moeten komen en eerst daarna zqu er sprake kunnen zijn van overleg. Om trent de aanstelling van vrou wen bij het Noordwijkse korps kon de burgemeester slechts een pessimistisch geluid laten horen. Juist deze week hadden zich voor een vakature zes sol licitanten aangemeld, onder wie één vrouw. Zij had inmid dels haar sollicitatie ingetrok ken. ORDWIJK De tog- ïnbelasting als middel aanzuivering van het lort op de post recrea te voorzieningen zal in 3 alle aandacht van het ege krijgen. Wethou —r w tera< den om de invoering van een dergelijke heffing verzocht. Tot nog toe hadden de opvol gende colleges van B. en W. zich met hand en tand tegen een toeristenbelasting verzet, onder meer omdat de concur rentiepositie van de badplaats Warmerdam zei dit in het gedrang zou ravond in antwoord de algemene beschou wen van de fractie- 'rzitters op de begro- 'A. PPR/PSP en D'66 had- komen. Wethouder Warmerdam voer de ter verdediging van de voorgestelde verhoging van de belasting op onroerend goed met 8.5 procent aan, dat het belastingpakket van Noord- wijk zeer gunstig afsteekt te gen die van de gemeenten in de regio. Wanneer Katwijk de voorgenomen invoering van de rioolbelasting per 1 juli doorzet, heeft Noordwijk per 1 januari 1984 het laagste belas- tingpeil in het gewest. Daarom was de wethouder tegen een bespreking van de verhoging van de -onroerendgoedbelas- tkig. De VVD, de PvdA en de PIJR/PSP hadden hierop om verschillende redenen aange drongen. In een ruimere toepassing van het zogenaamde profijtbegin sel, waarom het CDA en de VVD hadden gevraagd, zag de wethouder geen heil. Na een paar jaar van bezuinigingen zal het uitgavenbeleid zich moeten richten op belangrijke, pijnlijke ombuigingen, kondig de de beheerder van de ge meentelijke geldmiddelen aan. Via een herinventarisatie zal devgemeenteraad zelf prioritei ten moeten stellen, zei de wet houder. Twee vrachtwagens uit Sassenheim naar Polen SASSENHEIM De vijfde actie voor het Poolse Piasec- zno is een groot succes ge weest. Morgenavond om acht uur zal het derde transport vanuit Sassenheim naar het Polen vertrekken. Twee trucks met oplegger starten van het plein voor de Her vormde kerk. De trucks bevat ten 40.000 kilo goederen (kle ding en levens- en geneesmid delen). De inhoud vertegen woordigt een winkelwaarde van 160.000 gulden. De ge schonken goederen en kleding vullen al één vrachtwagen en de tweede kan door een subsi die van de landelijke stichting „Nederlandse Hulp aan Polen" vertrekken. Met het transport reist ook een aantal leden van het Sassenheimse actiecomité mee: Nol Tukker, Peter van der Aart, Jan van de Fange, Kees Schaap en Gidi Ciggaar. Rob Tukker gaat mee als extra chauffeur. Van het in de actieweek ver zamelde geld kon zeer veel worden gekocht: 4.000 pakken brinta, 3.600 flessen roosvicé, 1.680 blikken babyvoeding, 3.200 pakken maandverband, 1.200 tubes tandpasta, 3.200 kilo waspoeder, 6.480 stukken zeep, 1.500 bussen glorax, 6.000 pakjes margarine, 1.500 flessen slaolie, 1.000 kilo suiker, 500 flessen shampoo, 400 kilo melkpoeder en 600.000 vitami nes. Verder is voor 15.000 gul den aan medicijnen tegen rheuma, pleisters, watten, ver band, jodium, hechtdraad, anti-biotica en pijnstillende middelen gekocht. Ook zijn er chocoladerepen, sinaasappelen, en pakketten voor het kinder tehuis meegestuurd. SASSENHEIM De ge meente Sassenheim krijgt ruim 700.000 gulden subsi die van het ministerie van economische zaken voor de Hoofdstraat. Voor waarde voor deze subsidie is dat het winkelerf zo wordt aangelegd als is voorgesteld in de plannen, die tijdens de braderie op 28 augustus zijn tentoon gesteld. Een andere voor waarde is dat de gemeente binnen zes maanden be gint met de aanleg. De subsidie van het ministe rie dekt de helft van de kos ten van het plan en komt uit de regeling modernisering winkelconcentraties 1981. Het geld kon echter niet eer der beschikbaar worden ge steld, hoewel de aanvraag bijtijds was ingediend, omdat er geen geld meer was voor deze regeling. De totale kosten van de aan leg van het winkelerf, dat tussen de Oude Haven en de Wilhelminalaan gaat worden aangelegd, worden geraamd op bijna 1,5 miljoen gulden. De gemeente heeft in de be groting voor 1983 al 500.000 gulden voor dit project gere serveerd en nu resteert nog een tekort van ongeveer 200.000 gulden. Wethouder E. Keijser heeft er goede hoop op dat dit gat gedicht kan worden. In elk geval zal op korte termijn met de com missie voor het midden- en kleinbedrijf worden overlegd over de realisering van het plan. In deze commissie zit ten vertegenwoordigers van de gemeenteraad, de Vrou wenraad, de plaatselijke vak beweging en de Onderne mersvereniging Sassenheim. Een deel van het tekort zou kunnen worden opgevangen door te bezuinigen op de „aankleding" van het winke lerf met bomen, plantebak- ken en bankjes. Bovendien zal met de winkeliers van dit straatgedeelte worden over legd over een bijdrage van hun kant in de vorm van een baatbelasting. Bloemenlaboratorium Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en het Consulentschap voor de Bloembollenteelt in Lisse hou den morgen een open dag, waarin de teelt van bolbloe- men centraal staat. Iedereen is van negen tot twaalf uur en van twee uur tot half vijf welkom aan de Heer- eweg 345a. Er worden proeven getoond en voorlichting gegeven over teeltmethoden en ziektebestrijding. Het Goede Doel De Nederlandstalige rockgroep „Het Goede Doel" komt vrijdagavond op verzoek van de SKAN muziek maken in het Lido-theater in Noordwijk. Het optreden begint om half negen. De entree kost scholieren. CJP-houders en SKAN -begunstigers/ 7,50 en anderen 9. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en in de voorverkoop op de SKAN- adressen en het VW-kantoor aan De GrenL Klaverjassen De vrijdag in het clubhuis van Bernardus te Hazer- woudse te houden ronde van de klaverjascompetitie staat in het teken van de komende kerst. De prijzen bestaan dan ook uit typisch met dit feest verband hou dende gerechten. Aanvang: 20.00 uur. Open huis De Hazerswoudse drumfanfare TTH houdt vrijdagavond tussen 18.30 en 19.15 uur „open huis" in de Landvliethal. De instructeurs van het sedert kort door Gerard Langeveld geleide korps hebben weer tijd om een aantal nieuwelin gen in te wijden in de geheimen van het muziek maken in teamverband. Op genoemd tijdstip repeteren de leden van het gezelschap. Sweelinck-k wart et Het Sweelinck-kwartet speelt vrijdag in de Neder lands Hervormde Kerk te Woubrugge. Uitgevoerd wor den werken van Haydn, Beethoven en Mendelssohn- Bartholdy. Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten verkrijgbaar voor aanvang van het concert in de kerk. Kerstbingo De Leidschendamse carnavalsvereniging „De Damzwab- bers" houdt vrijdag een kerstbingo-dansant in „De Witte Kaketoe" aan de Damlaan. Toegang5,00 (65+ 'ers3,50), inclusief een bingokaart. Tevens is er informatie over de grote optocht op zaterdag 12 februari. Aanvang 20.30 uur. Kinder-kersta vond Voor alle Noordwijkse kinderen van 8 tot 12 jaar orga niseert SKAN vrijdagavond van half zeven tot kwart over acht in 't Trefpunt aan de Schoolstraat een kerst avond. Skan-begunstigers hebben gratis toegang, ande ren betalen een rijksdaalder. Een aantal kinderen mag deze avond hun zelf geschreven kerstverhalen voorle zen. Na warme chocolademelk en een kerstkransje zal de schrijfster Gertie Evenhuis een kerstverhaal uit haar nieuwe boek „Koning Gezocht" voorlezen. Kerstbomen De voetballers van Hazerswoudse Boys gaan de komende dagen kerstbomen verkopen. Vrijdag en zaterdag beman nen zij kramen aan het Ambachtsplein in het dorp en aan de Da Costasingel aan de Rijndijk. Kerststerren zijn intus sen door de jeugdleden al in grote getalen aan de man- vrouw gebracht. Volksdansen cor voor de inmic leiding van Joke Scholma en Ella van Schinkel kan worden gedanst ot worden gekeken. De 7- tot 12-jari- gen van 19.00 tot 20.00 uur en de ouderen van 20.15 tot 23.15 uur. Ouders kunnen vanaf het balkon toekijken. Entree fl voor kinderen en f3 voor volwassenen. Postzegelruiling De postzegelvereniging Oegstgeest houdt zaterdag een postzegelruildag. Deze wordt gehouden in het gemeente- centrum aan de Lijtweg van 10.00 tot 17.00 uur. Het centrum SJelter aan de Heemraadlaan. LEIDERDORP „Binnen twee jaar zijn we bankroet, dan kunnen we de Sjelter wel sluiten". Dat is de mening van het bestuur van de stichting Jeugdwerk Leiderdorp die het sociaal-cultureel centrum aan de Heemraadlaan beheert. Volgens de bestuursleden Hans Nuiver en Frans Iestra is deze sombere visie een direct gevolg van het gemeentelijke subsidiebeleid, dat, nu de soci aal-culturele planning een feit is, veel onvoordeliger uitpakt dan de inmiddels afgeschafte subsidieregelingen van CRM. Onder het regiem van CRM konden in de loop der jaren reserves worden opgebouwd omdat bij de vaststelling van het subsidie geen rekening werd gehouden met de eigen inkomsten uit acties. De com missie Sport en Welzijn, die onlangs een advies heeft uitge bracht over het sociaal-cultu rele programma voor 1983, vin'djt dit uit den boze. De be groting van Sjelter van onge veer vier ton dreigt daarom met een bedrag van circa 30.000.- te worden gekort. De stichting houdt zich al eni ge tijd niet uitsluitend meer bezig met jeugd- en jongeren werk, maar rekent ook activi teiten voor volwassenen tot haar taak. Veel werk wordt gemaakt van een vrouwencafé en activiteiten voor buitenlan ders. Om te overleven ziet het be stuur geen andere oplossing dan een aantal activiteiten af te stoten. „Dat is niet het vol- wassenenwerk en ook niet het kinderwerk, maar het jonge renwerk dat is triest juist in een tijd waar de hoogste nood onder jongeren heerst in ver band met werkeloosheid en de daaryit voortvloeiende crimi naliteit en vandalisme", zegt bestuurslid Iestra. Hij wijst er op dat het bestuur eigen mid delen heeft gebruikt voor het onderbrengen van de zoge naamde „Van Alphenplein- jongeren" die nu met het „Open Huis" een eigen onder komen in Sjelter hebben. In een poging het gemeentelij ke snoeimes te ontlopen heeft het bestuur van Sjeltèr zich met een brief tot het college van B en W gewend om daar mee het dreigende faillisse ment te voorkomen. Of het tot een formeel bezwaarschrift te gen het sociaal-culturele pro gramma voor 1983 dat mo menteel ter inzage ligt komt, zal volgens de bestuursleden Nuiver en Iestra veel afhan gen hoe de hoorzitting die de cqjnmissie Sport en Welzijg op 22 december houdt voor Sjel ter zal uitpakken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 7