s Samenvoeging Stompwijk met Zoeterwoude is voor Leidschendam voordelig i Ja Plan voor rondweg Hoogmade snel klaar Een goede zef- Stichting richt buurt centrum „De Ridder" op Oud Alkemade 9p VI start werf actie donateurs Stichting streeft naar jongerencentrum Ter Aar Ccidóc BESTRIJDING VAN BEUNHAZERIJ IN DE BOUW REGIO LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINtQ Gemeente heeft geen invloed op winkelbestand Ambachtplein HAZERSWOUDE Het gemeentebestuur van Hazerswoude riet geen kans stimulerende invloed uit te oefenen op het in ge bruik nemen van lege winkelpanden aan het Ambachtplein. Dit eegt het college naar aanleiding van de algemene beschouwin gen van de raadsfracties over de gemeentelijke begrotingen voor 1983. De reconstructie van het kruispunt Rijndijk-Groenestein, die grotendeels door Rijkswaterstaat zal worden uitgevoerd, kan verwezenlijkt worden, zodra de onderhandelingen met de eige naar van de woningen langs de Rijndijk zijn afgerond. Aldus het college in de antwoorden. Op de suggestie van de CDA-fractie am bij de wijk Groenendijk het plaatsnaambord „Hazerswoude- Rijndijk" te vervangen door een met „Hazerswoude-Groenen- dijk" wordt afwijzend gereageerd. B. en w. delen de VVD desgevraagd mee dat door vandalisme aan speelplaatsjes in de gemeente voor 6000 gulden schade is toegebracht. Hazerswoude: geen geld voor Polen HAZERSWOUDE Het behoort niet tot de huishouding van de gemeente om gelden beschikbaar te stellen voor Polen. Dit antwoord geven burge meester en wethouders van Hazers woude op een vraag van SGP-RPF- raadslid Kaashoek. Deze deed het col lege de suggestie om de 1200,-, die nu worden uitgegeven aan de Vereni ging voor Europese Betrekkingen, aan dit land te besteden. De PvdA/PPR- fractie is van mening dat Hazerswou de ook een taak heeft ten opzichte van voorlichting over de Derde We reld. Welnu, antwoorden de leden van het college: het oordeel van gemeente raad is bepalend of men aan deze acti viteiten financiële of andere steun wil verlenen. Opnieuw stemming over Bibliotrailer Nieuwveen NIEUWVEEN Een voorstel van B en W van Nieuwveen om de Bibliotrailer vaker de gemeente aan te laten doen, wordt voor de tweede maal in de ge meenteraad in stemming gebracht. Nu komt de bibliowagen nog eenmaal per twee weken. Volgens het voorstel moet dat eens per week worden. Tijdens de raadsvergadering op 30 november staakten de stemmen bij 5:5. De leden van de gemeenteraad moeten 21 december nogmaals een poging doen om tot een beslissing te komen. Het voorstel gaat de gemeente 12.600 gulden kosten. Reservefonds voor onderhoud van wegen ZOETERWOUDE Om de kosten van tegen vallers of calamiteiten op het gebied van het wegennet te kunnen opvangen, zal in Zoeter- woude een reservefonds worden ingesteld. Op die wijze, zo hebben burgemeester en wethou ders geconcludeerd, is handhaving van de on derhoudsbedragen op het huidige niveau ver antwoord. Het aantal wegen in Zoeterwoude is aanzienlijk en het onderhoud daarvan vooral aan de zo genaamde landelijke wegen mag niet wor den onderschat. Zo is met name de Zuidbuurt- seweg een aanhoudende zorg voor de gemeente. Overigens zal het reservefonds niet louter en alleen bestemd zijn voor het wegenonderhoud maar voor alle zogenaamde infrastructurele werken. Vanavond zal de gemeenteraad zich moeten uitspreken over een eerste storting van bijna 600.000 gulden in de reservepot. STOMP WIJK/LEID- SCHENDAM Samen voeging van Stompwijk met Zoeterwoude zou voor Leidschendam een financieel voordeel van jaarlijks 325.000 gulden meebrengen. Dit delen burgemeester en wethou ders van Leidschendam mee in een nota waarin alle voor- en nadelen voor Leidschendam en speciaal de buurtschap Stompwijk, op 'n rijtje zijn gezet. Het college geeft desondanks geen positief oordeel over het deel van de nota van de provincie waarin die samenvoeging wordt be pleit. De zes fractievoor zitters hebben zich bij die mening aangesloten. Aan de ene kant, aldus b en w, rechtvaardigen de criteria die Gedeputeerde Staten aanleg gen handhaven van de be staande situatie. Bovendien ge ven de feiten en min of meer gevoelsmatige argumenten evenmin aanleiding tot samen voeging. Tenslotte weegt voor het college zwaar het duidelijk afwijzende oordeel van Stomp- wijkse bevolking, dat ook door de Dorpsraad is vertolkt. Uit hoorzittingen en een door de Dorpsraad georganiseerde enquête is een duidelijke weerstand tegen de samenvoe ging gebleken. Het schoolbe stuur, verenigingen en instel lingen hebben zich in afzon derlijke negatieve reacties la ten horen. Aan de enquête na men 1088 Stompwijkers deel waarvan zich 969 tegen aan sluiting bij Zoeterwoude ver klaarden. Op de hoorzitting werd door enkele personen echter aangedrongen op meer informatie over het voor en tegen van de samenvoeging. In de commissie voor Alge meen Bestuurlijke Aangele genheden (ABA), waar de nota van b en w werd besproken, zei drs. F. IJmkers (PvdA) dat de bevolking van de buurt schap was geraadpleegd zon der dat men van alle gevolgen op de hoogte was gesteld. Bur gemeester W. F. de Vreeze was echter van mening dat vóór alles de stem van de buurtschap moest worden ge hoord. Het emotionele aspect vond hij zeker zo belangrijk als de zakelijke argumenten. Overigens zou het volgens de burgemeester minstens vijf jaar en waarschijnlijk wel veel langer duren eer een beslissing zou worden genomen. Omdat Stompwijk voor het overgrote deel CDA stemt, werd het pleidooi van CDA-fractievoor zitter C. H. de Ruijter (uiter aard tegen samenvoeging) wat lacherig aangehoord. Naar zijn mening was men in Stomp wijk wel wat bevreesd over Leidschendam plus Leino (de bouwplaats van 10.000 wonin gen in Leidschendam), omdat men ook daar weet dat de ge meenten die als kern worden aangewezen dikwijls finan cieel noodlijdend worden. ALPHEN AAN DEN RIJN De wijk Ridderveld in Alphen heeft sinds kort een nieuw buurtcentrum: „De Ridder". Het be stuur van de stichting De Ridder is van plan in januari haar eerste aktiviteiten te starten in het wijkgebouw aan de Concert- weg. De gemeente heeft echter nog geen toestemming gegeven om de grotendeels leegstaande bovenverdieping van het gebouw te gebruiken. Daarom gaat het bestuur van De Ridder binnen kort met de afdeling sociaal-culturele zaken praten. Ondanks het feit dat de toestemming er nog niet is, gaat de stichting ver der met het opzetten van het nieuwe buurtcentrum. Het bestuur denkt aan het organiseren van klaverjaswedstrij- den, bingo, dansen en een soosavond voor jongeren vanaf veer tien jaar. Dit waren, zoals bleek tijdens de in november gehou den oprichtingsvergadering, namelijk aktiviteiten waar de be langstelling van de bewoners uit de wijk Ridderveld-West naar uitgaat. Öm wat geld in kas te krijgen, wordt op 22 januari een rommel markt georganiseerd. Deze komt in de hal van het jongerencen trum „Het Kasteel", dat gebruik maakt van de benedenverdie ping van het gebouw aan de Concertweg. Met het opgehaalde geld hoopt het bestuur allerlei zaken aan te kunnen schaffen om een woensdagse soosavond mogelijk te maken waar jongeren vanaf 14 jaar onder meer kunnen kaarten, dammen en tafelten nissen. Volgens voorzitter Frans Steenkist, is het niet de bedoe ling om als het failliet gegane Buurtcentrum Ridderveld, de za ken grootschalig aan te pakken. Zo komen er bijvoorbeeld geen cursussen. Het wijkgebouw aan de Concertweg. Alphens college denkt niet aan ontslaan ambtenaren ALPHEN AAN DEN RIJN B en W van Al phen aan den Rijn vinden dat de werkgelegenheid van de ambtenaren in het gemeentehuis zo lang mo gelijk behouden moet blij ven en denken voorlopig niet aan ontslagen. Onder de ambtenaren is de laat ste tijd nogal wat onrust ontstaan toen bekend werd dat er misschien ontslagen zouden vallen. „Voor hen, die in dienst genomen zijn, draagt het college een bijzondere verantwoording", zeggen B en W in antwoord op de algemene beschouwingen van de politieke partijen. Tot nu toe was het perso neelsbeleid erop gericht alles via natuurlijk ver loop op te lossen, zonder gedwongen ontslagen. Verder schrijven Ben W dat de burgers van Alphen het ko mende jaar weer een aantal verhogingen van gemeentelij ke belastingen en tarieven te wachten staan. De financiële ontwikkelingen voor de ko mende tien jaar zijn zeer som ber. Gedurende de vier jaar ontvangt Alphen ruim twee miljoen gulden minder van de overheid. Terwijl daarnaast door het rijk taken naar de ge meente worden geschoven zonder dat daar een vergoe ding tegenover staat. Het afgelopen jaar hebben drie gemeenteambtenaren een in ventarisatie opgemaakt van de gemeentelijke taken. Dat is een zogenaamde beleidsanaly se. Berekend werd hoeveel mankracht de uitoefening van allerlei taken kost en bekeken werd of de gemeente die taken verplicht moet uitvoeren. Bij deze inventarisatie geeft het college ook haar mening over het te voeren personeelsbeleid van de gemeente. De vooruit zichten worden eind januari of begin februari in de commissie beleidsanalyse besproken. Geen Krant ontvangen? Bet tussen 10.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur, nummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd 99 Foto uit 1928 van het oude „centrum" van Roelofar© veen. Op de achtergrond is de oude Veense kerk en t gedeelte van het oude St. Jacobus zichtbaar. „Oud Al made" zal zich in de toekomst inzetten voor het behoj van voor het dorp kenmerkende gebouwen. ROELOFARENDSVEEN De stichting „Oud Alkkerl made" wil meer activiteiten gaan ontplooien. Om hpok hiervoor benodigde geld bijeen te brengen, is een anvin tie gestart om donateurs te werven. Deze week wcgeti den in de gemeente huis aan huis folders verspreide waarin de plannen worden aangekondigd. Ber ting Volgens voorzitter Evert Rodewijk bestaat er veel belangst^na; ling voor het plaatselijke verleden. „Als stichting zijn we ben sinds 1980 actief. In die tijd hebben we al een paar keer ecje tentoonstelling met oude foto's gehouden. De opkomst br" voorbeeld bij „Honderd jaar Veens onderwijs", dit voorja» waarbij oude schoolfoto's en -materialen waren verzameÈe was enorm. Met die ervaring nog in het achterhoofd durvjVla we het aan donateurs te gaan werven". Var Blad sch Het uitgeven van een eigen blad (4 per jaar) is een van P belangrijkste wensen van het bestuur. Het blad „De Alkmap" ders", zal worden gevuld met historische gegevens en weteriitel waardigheden over Alkemade. Verder bestaan er plannen lltro zingen te organiseren die een licht werpen op het verleden het ontstaan van de natuurlijke omgeving. Tenslotte denl men behalve het tentoonstellen van oude foto's, ook aan oud documenten, voorwerpen en archeologische vondsten. Voi donateurs (f 10,- per jaar) zullen deze activiteiten kostelo|l ziin. I Met de actie hoopt het bestuur te bereiken dat meer inwonejhac zich verdiepen in de plaatselijke geschiedenis. Evert Rod^ge wijk: „Vijf bestuursleden volgen al een cursus om 17e eeuwi" handschriften te leren lezen, waardoor archieven wat toegal keiijker worden. Misschien kunnen we dan ooit achterhalf hoe oud de gemeente is. Met nieuwe actieve leden kunnen y meer werkgroepen vormen". „Wij hopen ook iets te kunnen doen aan het behoud van eèrie dorpsgezicht, bijvoorbeeld door aan te dringen op restauratvei van oude gebouwen. Voor kenmerkende gebouwen kan o«pyja altijd nog gezocht worden naar een andere bestemming, alv^. rens tot sloop wordt overgegaan", aldus de voorzitter. dri Spreiden Het bestuur van „Oud Alkemade" streeft ernaar de aandaciMa over de verschillende dorpen te spreiden. Behalve een aantijgt Veenders, onder wie de auteurs van de twee boekjes nv„ei prentkaarten over de Veen, wordt het bestuur onder meer vormd door S. Strijk uit Rijpwetering, mevrouw Schoenm»- ker-van Berkum uit Oude Wetering en T. van der Hulst i>— Oud Ade. In het bestuur ontbreken nog vertegenwoordiger van de Nieuwe Wetering en De Kaag. Belangstellenden kunnen zich bij de bestuursleden aanmey den of de bij de folder behorende voorgedrukte kaart opsw| i ren aan de secretaris van „Oud Alkemade", Tom van di Meer, Zuideinde 125 in Roelofarendsveen. |p WOUBRUGGE Vol gens B en W van Wou- brugge kan voor 6 mei 1983 de wijziging van het bestemmingsplan rond zijn voor een rondweg om Hoogmade. De opdracht om de benodigde gronden te taxeren is al gegeven en benodigde kredieten zijn vastgesteld. Dit ant woorden B en W op vra gen die de raadsleden vo rige maand tijdens de al gemene beschouwingen over de begroting van 1983 stelden. Morgenmid dag om vier uur worden de antwoorden in de raadsvergadering behan deld. Een ander antwoord betreft het verkeersprobleem op de Vierambachtsweg. Voor deze weg worden een adviessnel heid van 30 kilometer per uur en een inhaalverbod voorge steld. Weer iets anders is de aansluiting van 113 woningen in Woubrugge en Hoogmade op de riolering. Volgens B en W gaat dat bijna drie miljoen kosten. Woubrugge zelf heeft daarvoor anderhalve ton gere serveerd. Toekomstige reser veringen komen verder op 30.000 gulden per jaar. De rest zal in de vorm van een uitke ring van het rijk moeten ko men. Het ziet er niet naar uit, dat de rioleringsplannen in Hoogmade snel gerealiseerd zullen worden omdat de ver- keersvoorzieningen in de Kerkstraat daar voorrang heb ben. De Woubrugse jeugd komt volgens de antwoorden spoe dig wat ruimer in de speelmo- gelijkheden te zitten. In de loop van 1983 zal het nieuwe speelterrein in Bateweg-noord in gebruik worden genomen. Er komt een trapveldje ten westen van het tenniscomplex en het stukje grond bij vereni gingsgebouw De Wijk zal voor de kleineren worden inge richt. Verder willen B en W graag uitbreiding van het personeel omdat de administratieve werkzaamheden op de secreta rie toenemen. Er liggen bij voorbeeld nog zo'n veertig hinderwetprocedures op af wikkeling te wachten en door de drukte op het bureau socia le zaken komt welzijn in de verdrukking. Het onderhoud van de ge meentewoningen vormt in Woubrugge ook een flinke last. Hiervoor moet er uit de algemene dienst een bedrag van 86.000 gulden in de onder- houdspot worden gestort. Ook de nog niet geraamde hogere opbrengst uit de gemeentelijke belastingen verdwijnt in de onderhoudspot. In Woubrugge gaat men noodgedwongen strenger op de penningen pas sen. De kredietbewaking zal worden verscherpt en de con trole op de hondenbelasting bijvoorbeeld zal worden ver beterd. Humor B en W van Woubrugge heb ben bij dit alles hun gevoel voor humor niet verloren. Door één van de fractievoor zitters werden de gemeentelij ke rekenaars naar de „hei" verwezen. Dit voorstel zal vol gens het college in de raads commissie vooe algemeen be stuurlijke zaken worden be handeld. Plezier voor twee met dit handige mini-damspel. U krijgt het thuisgestuurd als u de kleine moeite doet een nieuwe abonnee aan te brengen voor deze krant. als nieuwe abonnee van de Leidse Courant Postcode/Plaats I t I Betaald wordt per maand (met automatische afschrijving) per kwartaal Stuur een mini-damspel naar: Naam Adres Plaats/Postcode I Telefoon1 I Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 10070, 2300 VB Leiden. TER AAR In Ter Aar wordt volop aan de weg getimmerd om een „stich ting open jongerenwerk" op te richten. Enkele in woners hebben het initia tief genomen om een der gelijke groep op te zetten, die tot doel heeft om de jongeren in Ter Aar meer mogelijkheden te bieden om met elkaar op een ple zierige manier bezig te zijn. De initiatiefnemers vinden dat er - juist ook door de huidige recessie - een toenemende behoefte is in de kern Aardam aan ontspanningsmogelijkhe den voor de jeugd. Teza men met die jongeren wil men daar een antwoord op vinden. Een van de initiatiefnemers voor de nieuwe stichting is Aad van der Maden, die in het stichtingsbestuur de functie van voorzitter vervult. Teza men met Ada van der Vlugt (secretaresse) en Corrie van Kempen (lid van de Welzijns- raad) behoort hij tot de wer- Aad van der Maden: „In Ter Aar is voor jongeren weinig te doen". kers van het eerste uur. Van der Maden vertelt, dat het be gonnen is met enige in het jeugdwerk actieve mensen die met elkaar tot de conclusie kwamen, dat er voor de jeugd tussen de 12 en 21 jaar in Ter Aar in feite geen mogelijkhe den zijn om in een soor „open- huis-sfeer" met elkaar om te gaan. Behalve sportverenigin gen is er voor deze jongeren ter plaatse niet zoveel te doen, terwijl de behoefte daar. juist de laatste tijd sterk t p neemt. „Om na te gaan hoe^ werkelijk ligt", zo zegt der Maden, „is er een soort ventarisatie onder de jonge^ op gang gebracht. De eer reacties daarop zijn zeer p< tief". Hij verwacht dat v - jongeren gaan reageren. Intussen heeft de stichtingJL^ Welzijnsraad gevraagd om activiteit op te nemen in Welzijnsjaarprogramma v 1983. Daar heeft men ook d. delijk „gehoor" gevond JU Voor de gemeenteraadsver dering van morgenavond is initiatief in het ontwerp-W zijns programma 1989 opgerrc men. Gevraagd naar de act?PC teiten, die men denkt te g|e ontwikkelen, zegt Van ?ej Maden dat het bestuur str%c naar een soort instuifir waarbij men naar muziek K": luisteren, kan kaarten, sjoel tafeltennissen, gezamen 1 studies kan doen e.d. DaaRi zal de eerste aandacht uitgfoj naar de jongeren van 12 jaar als meest directe d< groep. Wanneer dit slaagt is het mogelijk om de activi s ten uit te breiden naar andln groepen jeugd en ook naar er< deren. rd BURGERLIJKE /STAND LEIDEN Geboren: Johanna, dv H. Hoek en J. van Delft; Murat, zv Y. Kaya en G. Yayla; Martin, zv. J. van Rijn en N. Plug; Jessica Huberti- na, dv. A. G. J. Krall en M. J. E. Noordervliet; Paul Sander, zv. J. J. G. Schuijt en A. C. Fijt; Evelina Hen- drika Jantina, dv. C. W. G. de Ko ning en E. W M. Korenhof; Johan nes. zv. W. de Mol en M. van Duijn; Ivan Leander. zv. P. Siera en C. E. du Prie; Rathna. dv. N. Raghoe en R. Sahebdien; Madhusha Dimali, dv. A. W. Dissanayake en R. A. I. U. Pere ra; Patricia Petronella Hendrika Ma ria. dv. J. P. A. M. Lelieveld en E. M. Ooijendijk; Rozemarijn Elisabeth, dv G. H. Landeweerd en S. H. J. M. Koopman; Bastiaan Joris; zv. F. A. van Huut en A. M. A. Aertssen; An- nelie Leontien, dv. L. H. Rietveld en A. Vianen; Hans Gijsbert, zv. J. A. Stenfert Kroese en H. J. Borleffs; Ferdinand, zv. C. Kleijne en A. Siera; Pieter Johannes, zv. J. van Waarden- burg en W. E. Bos; Ellen Jantien Ni- colien, dv. H. Bekooij en W H. M. de Vroege; Gustaaf Willem-Leo, zv. M. Makkink en W. J. Nijhof; Mariska, dv. W. C. Melissen en M. Peeman; Chuw Jio. dv. S. Hu en. M. Hu. Overleden: A. Harland, geb. 8-10- 1900, vrl., geh. gew. met J. G Kooij- man; F. M Meijer, geb. 19-1-1982, man; K. M. S. Tunumury, geb. 27-11- 1982, man; J. H. Goossen, geb. 6-12- 1897, man; J. de Graaf, geb. 18-8- 1917, man; W. J. M. Hendrichs, geb. 30-12-1904, vrl., geh. gew. met J. de Graaf; M. A. de Water, geb. 25-8- 1928, vrl., echtg. van H. W A. Thijs- sen; J. C. J Blom. geb. 9-8-1908, man; E. C. M. de Rooij, geb. 26-11-1904. vrl.; J. Looijaard, geb. 7-12-1941, man; T. J. van Hameren, geb. 21-9- 1962, man; A. J. Streng, geb. 27-10- 1912, vrl., echtg. van P. J. van Eeden; L. Brandwijk, geb. 6-10-1916, man; A. M. Bergman, geb. 2-10-1900, vrl., geh. gew. met J. van Hooidonk; H. Jon- er. geb. 8-3-1929, man; L. BoeUaard, geb. 25-11-1890, man; A. Piket. geb. 17-4-1899, man; D. Pison, geb. 13-2- 1892, vrl., geh. gew. met A. van Ark; G. P. Mulder, geb. 7-5-1893, man. TER AAR Het college van Burgemeester en wethouders van Ter Aar wil alsnog maat regelen treffen tegen de zoge naamde beunhazerij in de ver bouw van woningen. Stelde men zich aanvankelijk terug houdend op en werd het te gengaan van de „sluikbouw" meer een zaak gevonden van de andere overheden, nu stelt men aan de gemeenteraad voor om toch maar een bouw- registratieverordening vast te stellen. Dit terugkomen op het aanvankelijk ingeonomen standpunt komt vooral door aandrang van het ministerie, maar met name ook van de bedrijfstakken in de bouw. Deze hebben als gevolg van de teruglopende economie het meest te lijden van de beunha zerij. Het college meent op deze maatschappelijke ontwik kelingen te moeten inspelen, alhoewel men toch niet alle aanbevelingen van het minis terie wil overnemen. Na vast stelling van de verordening !g zullen bij het afgeven fi bouwvergunningen alle gei vens van de aannemer worff geregistreerd, maar zelfbouwers worden buiten pakket gehouden. Verzanjpl ling van die gegevens zoufle tijdrovend gaan worden, Jr vindt het college.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 4