Binnen een paar jaar lokale radio in Leiden Aantal niersteenoperaties kan worden gehalveerd mi Meneer de Boekhandelaar, onze lezers doen mar een van uw boekiesopen! Voorstel gemeente volstrekt belachelijk =AG1 'AD LEIDSE COURANT. WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINA 3 fld van State moet delen over C&A DEN De werkgroep milieube- is bij de Raad van State in beroep m an tegen de uitbreiding van C&A. verkgroep vindt dat uit het bestem- gplan Pieterswijk de mogelijkheid uitbreiding geschrapt moet worden, werkgroep vindt, dat de woonfunc- van de binnenstad versterkt moet en en dat in dat kader een uitbrei- van de winkel niet past. Volgens werkgroep is een uitbreiding ook nodig, omdat er momenteel genoeg kels in de binnenstad zijn. Ook de rkoii°functie van Leiden zou de plan van C&A niet noodzakelijk maken. w werkgroep wijst erop dat de ge nante in het structuurplan voor de itie t icnstad stelt, dat een kleinschalige et d<#cluur 'n de binnenstad gewenst is. lOg Automobilist tegen boom LEIDEN Een 29-jarige Leidenaar verloor vanoch tend om kwart over vijf de macht over het stuur en bot ste op de Kanaalweg tegen een boom. De man, die onder invloed van alcohol verkeer de, kwam er zonder kleer scheuren vanaf. Zijn auto werd totaal ver nield. Tegenover de politie verklaarde man, dat hij een black-out had. Een blaastest bewees, dat de man had ge dronken. Hem is een bloed proef afgenomen. Provinie eist snelle aanleg rijksweg 11 LEIDEN Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland hebben er opnieuw bij de minister van verkeer en waterstaat op aan gedrongen, dat rijksweg 11 snel wordt aangelegd. De provincie heeft een brief geschreven aan minister N. Smit-Kroes naar aanleiding van een antwoord van haar voorganger H. Zeeval- king. Deze liet aan de Kamer van Koophandel weten, dat aanleg van rijksweg 11 pas na het jaar 2000 kan plaatsvinden, gezien de beperkte financiële middelen waarover het rijk beschikt en gezien een uitspraak van de kamer over de fasering van de aanleg van de weg. Met betrek king tot het stuk Leiden-Alphen merkte de mi nister op, dat er geen enkele toezegging gedaan kan worden over de start van de aanleg. De provincie benadrukt in de brief dat rijksweg 11 hard nodig is. Leids echtpaar wint auto LEIDEN De heer en mevrouw Van Tol van de Beethovenlaan hebben een auto ge wonnen door deel te nemen aan een puzzel in de NCRV-gids. De opbrengst van de puz zel is bestemd voor vluchtelingen uit Oost-Europa. De auto een Renault 9 wordt morgenochtend aan het echtpaar aan geboden. „Druk" op docenten Louise de Coligny LEIDEN Volgens het PSP-raadslid H. de la Mar heeft de leiding van de Louise de Coligny Scholengemeenschap de docenten van deze school ieder persoonlijk gevraagd of ze zouden meedoen aan de onderwijsstaking van dinsdag. Bij een be vestigend antwoord zou om een motivatie zijn ge vraagd. Volgens De la Mar zouden enkele docenten op zondagavond door de schoolleiding thuis zijn ge beld. Het raadslid vraagt het college of dit in op dracht van de wethouder van onderwijs is ge beurd. De heer De la Mar wil van het college we ten of zij van mening is, dat door deze manier van informatie verzamelen druk op de docenten wordt uitgeoefend om niet aan de onderwijsstaking mee te doen. Het raadslid verzoekt het college tevens om de leiding van de scholengemeenschap er op te wijzen, dat een dergelijke handelwijze beter ach terwege kan worden gelaten. igste examen start PEN Eindexamen-leer- i van de Louise de Colig- Icholengemeenschap, die len, handenarbeid of tex- werkvormen in hun vak- lakket hebben, beginnen jen al met hun praktische- len, waarvan het eindre- in mei wordt beoor- jen worden aan deze leer- •n, die in de laatste klas 'het atheneum of gymnasi- gtten, de probleemstellin- op het gebied van teke- handenarbeid of textiele kvormen uitgereikt. Men i daaruit een keuze maken na de kerstvakantie wor- i door de leerlingen werk- kken gemaakt. Daarvoor 28 lesuren beschikbaar. Na lesuren worden de werk- cken beoordeeld door de ei- and 'eraar en een leraar- die pst dt aangewezen door het listerie van Onderwijs. Te- is maken de leerlingen een iftelijke toelichting bij hun kstukken. mei krijgen de leerlingen schriftelijk eindexamen, ten als kunstgeschiedenis kunstbeschouwing komen aan de orde. Men heeft praktisch examen inge- prd, omdat men ook wil zien de leerling „in zijn vingers ïr ;ft" en niet alleen wil af- 'Gdti10 the°fetische kennis. STICHTING LEIDSE STADSRADIO: LEIDEN „We hopen bin nen een paar jaar te kunnen beginnen met de eerste uitzen dingen". Dat zegt Ton Hooge- boom. Hij is voorzitter van de stichting Leidse Stadsradio (SLS), die onlangs door een aantal Leidse radio-enthousi asten is opgericht. De stichting hoopt alle instanties, groepe ringen en burgers bij elkaar te brengen, die proberen een of ficiële Leidse (regionale) ra diozender van de grond te til len. „En dat zal geen eenvoudige zaak ziin", erkent Hoogeboom. „Maar het we vinden het beter om samenwerking na te stre ven en om de tafel te gaan zit ten met iedereen, die wat in lokale radio ziet, dan dat er straks dertig zendgemachtigen zijn, die allemaal een paar mi nuten per dag mogen vullen. Dan krijg je Hilversumse toe standen op lokaal niveau, al leen zal de chaos nog wat gro ter zijn. De SLS wil een plat vorm zijn die meningen sa menbrengt, zodat we sterk staan wanneer er een vergun ning aangevraagd wordt bij het ministerie van WVC. Want daar gaat het /uiteinde lijk om. De veelheid van me ningen, die er over lokale om roep zijn en de vele tegenge stelde belangen, maken het een moeilijke zaak, maar we denken dat het kan". De SLS juicht elke stap toe in de richting van een lokale om roep en hoopt bij te kunnen dragen in het overwinnen van de vele problemen die er zijn bij het van de grond tillen van een lokale radio. „Het is niet zo dat we een monopoliepositie proberen na te streven", legt de voorzitter uit. Volgens de stichting is er rui me behoefte aan lokale radio. Dat zou uit enquêtes zijn ge bleken. Om de regionale om roep zo snel mogelijk van de grond te krijgen, wil de stich ting de gemeente en de lokale pers erbij betrekken. Alles verkeert nog in zeer pril sta dium. Hoe programma's eruit gaan zien (veel of weinig actu aliteit, informatie, cultuur), hoe vaak uitgezonden zou moeten worden, op de kabel of niet, dat alles is nog onduide lijk. Dat zijn allemaal vragen die de komende maanden aan de orde moeten komen. „We willen ons nu niet uitspreken over dit soort zaken. Daardoor zou de discussie alleen maar chaotischer worden", zegt Hoogeboom. De stichting is er juist voor om die discussie te stroomlijnen en om de belangstelling voor de lokale radio levendig te hou den", zegt de voorzitter. De stichting wil zich niet met te levisie bezighouden. „Er zijn al genoeg organisaties, die zich daar op concentreren, terwijl de radio nogal in het verdom hoekje zit". De omroep moet onder meer gefinancierd worden uit recla me. Ook daarom wordt over leg met de pers en ook met de middenstand belangrijk ge noemd. „Maar ook dat moeten uitzoeken". Door zoveel moge lijk voorlichting te verstrek ken zou de bevolking van an dere gemeenten bij de plannen van de SLS betrokken moeten worden. Hoogeboom is bang voor een nog grotere chaos in de discus sie, maar het lijkt erop, dat aan die chaos onlangs nog een hoofdstuk is toegevoegd. De gemeentè richtte na een korte discussie een werkgroep op. Deze werkgroep waar onder meer een raadslid en Hooge boom zitting in hebben, moet uitzoeken hoe een representa tief orgaan gevormd kan wor den die een lokale omroep op poten kan zetten. De werk groep moet B en W adviseren. „De werkgroep en de SLS fietsen inderdaad momenteel door elkaar heen", zegt Hooge boom. „Maar dat blijft niet zo. De werkgroep houdt op te be staan, wanneer dat advies is uitgebracht, terwijl wij echt een zender willen. De SLS hoopt natuurlijk dat zij dat re presentatief orgaan wordt, maar of dat lukt.... Ik ben maar in de werkgroep gaan zitten om erbij te zijn en te zien wat er gebeurt". (Computers stap in goede richting" ir dr. G.J. Tammeling, decaan van de lische Faculteit, nam gistermiddag de Kom- r Onderwijs Ruimte Faculteit (KORF) in het atorium voor Fysiologie in gebruik. „De sche wereld denkt encyclopedisch, maar in de toekomst functioneel moeten gaan ';en. Die verandering zal moeite kosten. Mis- i dat deze computers een stap in de goe- ihting zijn." aldus de professor, itaal zijn dertien microcomputers aange- jaft (kosten twee ton), die zijn bestemd voor onderwijs aan medische studenten. De stu iten kunnen op deze computers practica i op het gebied van informatica en fysiolo- Het grote voordeel van deze nieuwe vorm onderwijs is. dat het aantal dierproeven rdt verminderd. Professor Tammeling be- lot zijn openingstoespraak met de opmerking: 'i de medische wereld net zo'n ontwikkeling doorgemaakt als de computers, dan zou nu o (nfn student met behulp van eentiende docent één dag voor één gulden arts kunnen ADVERTENTIE. she m MAK* i Rentetarieven op Spaarvormen per 15 december 1982 Spaarrekening zonder opzegtermijn: Spaarrekeningen met opzegtermijn: Indf opzegtermijn 3 maanden opzegtermijn 6 maanden opzegtermijn 12 maanden 5VA 5Vi 5 Va Girospaarrekening: Spaardeposito's met vaste looptijd: Looptijd 1 jaar Looptijd 2 jaar Looptijd 3 jaar Looptijd 4 jaar Looptijd 5 jaar 5 Va 6'A °7o 7 <7o IVA V/a Maandrente-deposito's met vaste looptijd: Looptijd 2 jaar 6 Va «Looptijd 3 jaar 6Va Looptijd 4 jaar 7 Looptijd 5 jaar lVi Spaarbrieven aan toonder met vaste looptijd: Looptijd 1 jaar 5Va Looptijd 2 jaar 6/2 °/o Looptijd 3 jaar 7 Looptijd 4 jaar 7/a °/o Looptijd 5 jaar 7Va Bel voor meer informatie onze afdeling spaargelden. De heer drs. D.C. van Enthoven, Mej. A. Vermei en Mej. J. Voogt kunnen u volledig informeren. Op uw verzoek zenden wij u onze spaarbrochure. Bankiers Vandaag bankieren als vanouds. Lange Houtstraat 8. Postbus 327, 2501 CH Den Haag. tel. 070-469480. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tusen 14.00 en 15.00 uur, nummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. AZL KANDIDAAT VOOR SPECIAAL BAD LEIDEN Het Leids Academische ziekenhuis hoopt in 1984 te kunnen beschikken over een zeer speciaal bad, waarin nier steenpatiënten zonder operatie van hun overlast kunnen worden verlost. Prof. dr. U. Jonas, hoogle raar in de urologie en sinds twee jaar verbonden aan het ziekenhuis is al geruime tijd bezig om dat speciale bad naar Leiden te halen. Voorlopig be staat er van zo'n dergelijk bad nog maar één op de wereld en dat staat in Miinchen. Daarwordt er al tien jaar mee geëxperi menteerd en sinds twee jaar wordt het toegepast op mensen. De resultaten zijn vooralsnog verbluf fend. Zonder pijn en zon der bijwerkingen worden de stenen in de nieren verpulverd en later uitge plast. Slechts één procent van alle „badgebruikers" zou naderhand toch nog geopereerd moeten wor den. Het bad kost onge veer drie miljoen gulden, maar omdat het aantal niersteenoperaties sterk verminderd kan worden, levert het uiteindelijk een besparing op. Prof. dr. U. Jonas heeft inmid dels met de directie van het ziekenhuis en met de overheid en de ziekenfondsen overleg gevoerd. Thans wordt de fi nanciering van het byzondere bad bekeken. Als er positief wordt beslist is het mogelijk, dat het bad. dat' nog in pro- Prof. dr. U. Jonas duktie genomen moet worden, in 1984 in het Leids Academi sche Ziekenhuis staat. Gezien het aantal nierpatienten in ons land zouden er vier centra in Nederland voor zo'n bad in aanmerking moeten komen. Prof. dr. Jonas: "Leiden heeft wat betreft de niersteenrese- arch een bepaalde traditie en is daarom per definitie een goede plaats voor de behande ling van deze ziekte. Hierdoor worden veel niersteenpatiën ten naar het AZL doorverwe zen en wordt het ook recht vaardig gevonden dat wij als eerste centrum in Nederland voor zo'n bad in aanmerking te komen. Maar in principe komen ook andere universitai re ziekenhuizen zoals dat in Groningen, Rotterdam en Eindhoven in aanmerking". Nieroperaties In Nederland worden onge veer 10.000 nieroperaties per jaar uitgevoerd. Ongeveer de helft daarvan betreft het ver wijderen van nierstenen. Zo'n 2000 patiënten daarvan zouden per jaar in aanmerking komen om via het speciale bad van de nierstenen verlost te worden. Deze mensen hoeven dan dus niet geopereerd te worden. Jo- nas:„De patiënt wordt in een soort „tandartsstoel" vastge bonden, zodat men zich niet meer kan bewegen. Daarna wordt de pajiënt met stoel en al in het bad geplaatst. Met be hulp van röntgenstralen en een reflectorplaat op de bodem van het bad wordt in het snij punt van die stralen de precie- se plaats van de nierstenen be paald. Dit is mogelijk omdat men met de röntgenstralen via een beeldscherm in het li chaam kan kijken. Als de ste nen zijn gelokaliseerd, gaan de röntgenstralen uit. De vastge bonden patiënt kan zich niet bewegen, dus men hoeft niet bang te zijn dat het focuspunt verandert. Daarna worden er hoogfrequent golven, die met een soort mini-explosie tot stand komen, op het focuspunt gericht. Het water geleidt deze slaggolfjes tot op de plaats waar de nierstenen zich bevin den. Deze ongevaarlijke golfjes breken de niersteen en verpul veren hem tenslotte. De pa tiënt plast het gruis in de vol gende dagen gewoon uit", al dus de hoogleraar. Met behulp van dit bad kun nen nierstenen tot een grootte van zo'n drie centimeter ver- pub erd worden. Echter niet iedere patient met een nier steen komt ervoor in aanmer king. „Iemand met een anato mische afwijking bijvoorbeeld heeft geen baat bij zo'n behan del ng. Zo iemand zal dus geo pereerd moeten worden. Ook stenen groter dan drie centi meter kunnen voorlopig nog niet in het bad behandeld wor den. En dan zijn er natuurlijk ook soms stenen die niet te lo- caliseren zijn", aldus de heer U. Jonas. Het bad kost weliswaar een lieve duit en dat geeft in deze tijd wellicht meer problemen dan enige tijd geleden, maar een kleine rekensom wijst uit dat het bijzondere bad flinke besparingen oplevert. „Behal ve het feit dat veel minder mensen geopereerd zouden moeten worden, is ook het verblijf in het ziekenhuis maar heel kort. Het ziet er zelfs naar uit dat in de toekomst de bad- behandeling min of meer poli klinisch kan plaats vinden. Dat betekent dat iemand na „in bad" te zijn geweest hoog uit nog één dagje in het zie kenhuis hoeft te blijven. Dit spaart natuurlijk veel ver- pleegkosten uit. Bij een nier steenoperatie is de verpleeg- duur vaak weken lang. De nierdialysepatiënt is voor een deel ook gebaat bij het bad. Een dialysepatiënt kost zo'n 70.000 gulden per jaar en ook daar kan dan op bezuinigd worden", aldus prof. dr. U. Jo nas. SYLVIA VAN LEEUWEN Tram De Leidse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen houdt vanavond een bijeenkomst in restaurant Wienerwald aan de Steenstraat. De Delftse hoogleraar H. Duparc zal vertel len over zijn belevenissen met de Amsterdamse tram. Zijn verhaal zal visueel opgeluisterd worden door een dia-serie. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds en is tegen betaling van twee gulden voor iedereen toegankelijk. Kerstversieringen Met het oog op de feestdagen heeft K&O enkele 'één avond-cursussen' in het programma opgenomen. Zo kan men op 14 en 20 december kerstversieringen en broodfiguren leren maken. Donderdagavond 16 decem ber wordt een cursus kaarsen maken gegeven en vrij dag 17 december kan men kerststukjes leren maken. Tenslotte kunnen kinderen vanaf 6 jaar op woensdag 15 december broodfiguren maken. Inlichtingen en op gave bij K&O, Oude Vest 45 tel. 141141. Gezellige avond De buurtvereniging Maredorp houdt vrijdag 17 december een ..Gezelligheidsavond voor Maredorpers en Campbewo- ners" in het Leids Volkshuis aan de Apothekersdijk. De dansavond met als gast Henk Out, die oorspronkelijk vrij dag gehouden zou worden, is naar een latere datum ver schoven. Vrijdag kunnen er kerstkaarten gemaakt worden en kan men sjoelen, dammen, schaken en dart spelen. Aanvang 20.00 uur. Eskimo's Op zondag 19 december wordt in het rijksmuseum voor Volkenkunde een film vertoond over het leven van de Eskimo's in het poolgebied. De film volgt de Eskimo op zijn zeehonden vangst en in zijn gezin in de igloge meenschap. De Engelstalige film duurt 30 minuten en begint om drie uur 's middags. Wayenberg De bekende concertpianist Daniël Wayenberg geeft zondag 19 december een koffieconcert in de Stadsgehoorzaal. Voor de pauze speelt hij van César Franck 'Choral et fugue' en 'Danse de Puck' en 'La Cathédrale engloutie' van Claude Debussy. Na de pauze speelt Wayenberg de grote sonate in b kleine terts van Frans Liszt. Het concert begint om 11.30 uur, de zaal is open vanaf 11 uur. Kaarten zijn in de voor verkoop verkrijgbaar bij K&O, Oude Vest 45 tel. 141141. Kerstviering Werkgemeenschap De Ratel houdt zondagmiddag 19 december een kerstviering in de grote zaal van het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk. Op het pro gramma staan naast ontroerende declamaties en mooie zang de uitvoering van het kerstspel 'De kandelaar en de Bisschop' door leden van de werkgemeenschap. De aanvang is drie uur, de kosten bedragen twee gulden per persoon. Adventsconcert De Leidse Cantorij geeft zondag 19 december onder leiding van de cantor-organist Joop Brons haar jaarlijks advents concert in de sfeervol verlichte en versierde Hooglandse kerk. Medewerking verleent de mezzo sopraan, harpiniste Rachel Ann Morgan. Op het programma staan onder ande re Christmas Carols en een Jubilate van Stanford. Rachel Ann Morgan brengt Franse kerstliederen en gedichten van Revius ten gehore. Joop Brons speelt werken van Buxte- hude, Schneidemann en le Beque op het zestiende eeuwse hoofdorgel. Het concert begint om kwart over acht en de toegang is vrij. Koffieconcert In het hotel Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg 10 in Leiden wordt zondag 19 december een koffieconcert gegeven. Dit concert staat in het teken van de Weense muziek. Er zullen werken uitgevoerd worden van Strauss, Stolz, Lehar en Raff. Aanvang 11.30 en de toe gangsprijs bedraagt 5 gulden inclusief een kopje kof fie. Kookcursus Repelsteel heeft een alternatieve kookcursus op het pro gramma staan, waarin aandacht wordt besteed aan vegeta rische gerechten, voedingsleer, warenkennis en enkele al ternatieve voedingssystemen. De cursus bestaat uit acht lessen, die op zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur gege ven worden. De cursus kost 70 gulden. De eerst les wordt 15 januari gegeven. Aanmelden kan telefonisch: 132214. Midden Oosten In het Leids Volkshuis wordt donderdagavond 16 sep tember een forumdiscussie gehouden over het Midden Oosten. Verder staat een optreden van de muziekgroep Demsie op het programma. De bijeenkomst begint om acht uur en de toegang is gratis. BEZETTERS TROEF: LEIDEN De bezetters van het voormalige pand van Troef hebben een voorstel van het college als „volstrekt belachelijk" van de hand gewezen. Het college had gezegd, dat de bezetters tijdelijk mogen blijven zitten als gas, licht en water vooraf per maand worden betaald. De bezetters zouden volgens het aanbod mogen blijven zitten, totdat met de sloop van het voormalige onderkomen van Troef wordt begonnen. Het pand van Troef kwam deze week leeg door de verhuizing van het vormingscentrum Troef naar het Stationsweg 32. Het college is van plan de gemeenteraad in janu ari een krediet te vragen voor de sloop van het complex. De be zetters zijn het daar niet mee eens. Ze zijn bang dat er een braakliggend terrein ontstaat, omdat er geen geld zou zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan. De bezetters van Troef willen het complex gebruiken om jonge ren aan werk te helpen. „Het voorstel van B en W komt erop neer dat we 2.000 gulden vooraf moeten betalen terwijl we er misschien volgende maand uit moeten. Dat is natuurlijk onzin. Het college behandelt ons als krakers, maar dat zijn we niet. We willen er werken en we hebben een paar jaar nodig om er wat van te kunnen maken", zegt één van de bezetters. „De gemeente helpt jongeren, die zelf initiatieven tonen op geen enkele ma nier. De bezetters hebben een onderhoud met het college ge vraagd over de nu ontstane situatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3