gehoordgeziei Olympische Spelen '84 volop in voorbereiding Ballet „Forgotten Land van Kylian goed gefilmd RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1 „Armoede" van Ina Boudier-Bakker op NCRV-televisie HILVERSUM - Vanaf donderdag 30 de cember zal NCRV-tv de elf-delige serie „Armoede" naar het in 1909 verschenen boek van Ina Boudier-Bakker uitzenden. De serie heeft ongeveer 2,5 miljoen gulden gekost. Aanvankelijk was het de bedoeling een se rie van acht delen te maken, maar toen bleek dat de afleveringen veel te lang zou den zijn, werd besloten tot elf delen: de eerste drie duren zeventig minuten, de ove rige zestig minuten. Onder regie van Bram van Erkel, die 3,5 jaar geleden overstapte van de KRO naar de NCRV en toen al wist dat hij „Armoede", kon maken, werd in de studio's en op lokatie in Dordrecht, Leiden, Den Haag, Driebergen en België door een uitgebreide staf aan deze produktie ge werkt. De voornaamste rollen worden ver tolkt door Ellen Vogel, Jan Retel, Kitty Courbois, Eric Schneider, Kuno Bakker, Diana Dobbelman, Cox Habbema, Eric van der Donk, Edmond Classen, Will van Kra lingen, Gees Linnebank, Lex Schoorel, Rei- na Boelens en Ton Lensink. Volgens Van Erkel stonden bij de keuze van dit boek, dat rond de eeuwwisseling speelt, drie ele menten centraal: een familieverhaal, pro blematiek rond menseloijke relaties en de beeldende wijze van vertellen. Bob Bremer van AVRO naar VNU HILVERSUM - Met ingang van 1 april van het volgende jaar stapt Bob Bremer van de AVRO over naar de VNU. Bij deze uitgeverij gaat hij de audiovisuele media verzorgen als programmaleider van abonnee-tv, waarop bezitters van tv-toestellen abonnee kunnen worden en zich daarmee verzekeren van regel matige vertoning van „beeldboeken" op het eigen scherm. Bij de AVRO, waar hij twintig jaar werkte, had Bre mer laatstelijk de leiding over sport en documentaires. Literama over ontwapening HILVERSUM Morgenavond verzorgt NCRV-radio een extra lange thematische Literama-uitzending onder de titel 'Van zwaarden tot ploegscharen - omsmeden'. Het programma is te beluisteren van 20.03 tot 22.30 uur op Hilversum 1. Het centrale thema is de vraag hoe men de bewapeningsindustrie kan 'om smeden' naar meer vredelievende werkgelegenheid. De volgen de sprekers geven hun visie op bovengenoemde problematiek: Huub Oosterhuis: 'Omsmeden - Het zal en het moet!' Prof. dr. H. de Haan: 'Omsmeden - Kan het? Loont het? Hoe dan?' Harm van der Meulen: 'Omsmeden en werkgelegenheid: plus of min?' Cees Commandeur: 'Omsmeden - een taak zonder grenzen'. Prof. dr. Bob Goudzwaard: 'Omsmeden - Uitweg uit de draai kolk'. Leny Durville: 'Omsmeden - Een weg naar wereldvrede'- .Tijdens de uitzending zullen de verschillende inleidingen inte graal worden uitgezonden afgewisseld met liedjes, die in 'op dracht van de NCRV door Coert Poort geschreven werden. Liesbeth List zingt deze op muziek van Louis van Dijk. HILVERSUM Op 28 juli 1984 beginnen in Los Angeles de Olympische zomerspelen. Volgens de organisatoren zullen dit „geheel andere Spelen" worden. Wat onder dit „anders" verstaan wordt, zal worden getoond in een tweedelige documentaire, waarvan „Studio Sport" vanavond het eerste deel uitzendt, Ned. I om 22.10 •Het tweede deel volgt op 22 december. In beide delen zal getoond worden hoe Los An geles zich voorbereidt op de Spelen van '84. Nu al roepen organisatoren dat ze op sche ma lopen en dat zo willen hou den. Financiële problemen zijn er niet, omdat, zoals men zegt, het puur Amerikaanse princi pe van de „free enterprise" wordt doorgevoerd. Volgens LAOOC (Los Angeles Olympic Organizing Committee) voor zitter Peter Ueberroth zullen de Spelen van '84 de belasting betaler geen cent kosten. Ueberroth: „In München en Montreal werd erg veel verlies geleden op financieel gebied. Je kan zeggen dat Canada en met name de staat Ontario daar nog steeds de gevolgen van voelt. Moskou lag anders, dat was een pure staatszaak en wij doen het weer anders". De maker van de program ma's, regisseur Martijn Lin- denberg en redacteur Mart Smeets laten Los Angeles zien hoe het nu is, hoe er voorbe reidingen worden getroffen, waar gewerkt wordt en hoe L.A. eruit zal zien als een kwart miljoen mensen per dag in een auto gaan rondrijden. Los Angeles 1984 worden de Spelen van de sponsors, zon der dat je daar als kijker veel van merkt. De organisatoren hebben grote internationale sponsors bereid gevonden tot participatie. Ook daarover wordt gemeld in de twee pro gramma's. Interessant in de hele opzet van de Spelen is de huisves ting van de atleten en atletes. De bestaande campus van de grote universiteiten UCLA en USC worden gebruikt. Deze grote (sport)scholen leveren trainingsvelden, onderkomens voor de Olympische mensen, medische faciliteiten en veel gezelligheid voor de gasten. Los Angeles '84 maakt veel meer gebruik van reeds be staande faciliteiten. Waterpolo vindt plaats in het schilder achtige Malibu op Pepperdine University, hockey vindt plaats op East Los Angeles College, gelegen in een grote Mexicaanse woonwijk en vol leyballers en zeilers vinden el kaar in Long Beach. Grote en beroemde stadions zoals de Rose Bowl en het Co losseum worden gebruikt als mede The Forum, daar waar de Los Angeles Lakers en de Los Angeles Kings spelen. Van dit alles laten de makers beelden zien, gelardeerd met korte interviews, zoals met oud-Olympisch kampioen zwemmen John Naber, die zegt: „Annemarie Verstappen is hier van harte welkom, maar laat ze opletten, ik ben gek op lange vrouwen". Los Angeles 1984 worden Spelen in een bruisende stad. „We zijn er klaar voor", zegt Ue berroth, die heel weinig pro blemen ziet. Studio Sport laat dit zien, als mede sporten die m de Cali- fornische stad populair zijn. Iedereen loopt hard, surft, gooit een basketballetje of slaat wel tegen een bal in deze mil joenenstad. Sport is een alle daags verschijnsel, overal zie je mensen om je heen die bezig zijn „iets" aan sport te doen. In dit klimaat zullen de Spelen van '84 plaatsvinden. Met na tuurlijk problemen (veiligheid, verkeer) en de niet te ver waarlozen bijkomstigheid van de vrij hoge kosten van le vensonderhoud in Los Ange les. De makers, Lindenberg en Smeets menen dat L.A. een geweldige sporthappening kan worden, mits de organisatoren zich willen realiseren hoe moeilijk het is een groot sport evenement te organiseren waar niet alleen tienduizenden sporters komen, maar ook mil joenen kijkers. De San Diego Freeway zit nu, in 1982, om 4 uur 's middags, al muurvast. Hoe zal dat over twee jaar zijn? Smeets: „Ueberroth en zijn mensen met dat Amerikaanse idee dat voor geld alles te koop is. Dat zou ze best eens op kunnen gaan breken. Het eni ge dat ze helemaal meehebben is het weer en het feit dat de Olympische faciliteiten perfect zijn. En dat zijn dus vrijwel al lemaal bestaande stadions en velden. Alleen het zwembad moet nog gebouwd worden, de rest is er al. De televisiestu dio's worden gebouwd in oude filmstudio's in Hollywood. Ook dat zal men in de docu mentaire zien". HILVERSUM De sfeer van het theater zal men moeten missen, maar dat is dan ook het enige dat ontbreekt aan de tv-regis- tratie van Jiri Kylians ballet „Forgotten Land" op muziek van Benjamin Britten en gedanst door leden van het Nederlands Dans Theater uit Den Haag. Het ballet, dat van avond om 20.30 uur op Ned. II wordt uitgezon den, neemt niet meer dan vijfentwintig minuten in beslag. Toch blijkt in der gelijk kort bestek een heel verhaal te kunnen worden verteld, al zal dat verhaal niet voor iedere kijker hetzelfde zijn. „Forgotten Land" was voor de componist Britten een verge ten land, het Engelse graaf schap East-Anglia. Voor Kyli an betekende „vergeten" niet: wegvagen of verdwijnen, maar juist iets, dat er altijd weer zal zijn en steeds weer zal ver schijnen. In de regie van Hans Hulscher wordt de prestatie van het Ne derlands Dans Theater, gevoed door de choreografieën van Kylian uitstekend geregis treerd. Op het relatief heel kleine beeldscherm wordt toch ruimte gesuggereerd en wordt uiterst minutieus een verhaal gedanst dat weemoed uit straalt, met vlugge en intense ontmoetingen en momenten waarop afstand wordt geno men, mensen uit eikaars ge zichtsveld verdwijnen. Dit alles op een kale vloer, als een strook strand met op de achtergrond aangolvende zee. Ver daarachter lijkt zich land te bevinden, maar schimmig en nauwelijks waarneembaar. Veel houvast heeft de kijker niet. In feite alleen de titel van het ballet, waar hij het mee moet doen. Het kost in spanning te ontdekken waar de relatie ligt tussen de dans en het vergeten land van Brit ten, maar gaandeweg zal de kijker meer aanvoelen dan be grijpen, waar Britten en Kyli an het over hadden. Het knappe van Kylian is zijn kunst om danselementen te componeren, in dit geval in de geest waarin Britten de mu ziek schreef; de leden van het NDT dansen niet „in de maat", maar hun bewegingen zijn in geest toch gelijk aan de muziek, waardoor een fraai to taal ontstaat, voor oor en oog beide. Waarbij Kylian in zijn gezelschap perfecte dansers als gereedschap heeft. FRITS BROMBERG Scène uit „Forgotten Land" MAYWOOD Het succesvolle zangduo „Maywood" uit het Friese Uitwellingerga gaat verhui zen. De beide zingende da mes Caren en Alice de Vries hebben Bergharen bij Nijmegen gekozen als nieu we woonplaats. Reden voor de verhuizing is de wens „groter" te willen wonen. CAREL NOS-tv-hoofd Carel Enke laar heeft moeite met de manier waarop er gesjoe meld dreigt te gaan worden met de tv-zendureri op ou dejaarsavond. IKON-tv, aangewezen op het laatste uur van dit jaar, kon niet met Freek de Jonge uit de voeten, omdat de VARA voor dat tijdstip op het an dere net al „cabaret" had geclaimd met Wim Kan. Die gaf later weer voorrang aan Freek en toen moest de TROS weer aan het schui ven, nadat deze omroep al zendtijdruil had gepleegd met de IKON. Toen had de TROS er ook geen zin meer in het laatste geruilde uur te vullen tegenover Wim Kan, omdat er dan toch nie mand kijkt. Kwam er een voorstel, dat de NOS oude fragmenten Willem Ruis zou tonen. Hoogst ingewik keld allemaal en niet naar de zin van Enkelaar trou wens. Freek de Jonge ven tileerde daarover al als me ning, d.at er maar twee za ken zijn, die Nederlanders tot hysterie kunnen bren gen, dat zijn de Elfsteden tocht en de tv op oudejaars avond. Kortom, op zeker moment wilde niemand dat Ikk. laatste zenduur op het and Jï re net vullen. Dat moest gezamenlijkheid, d.w.z. NOS, dan maar doen. Da had Carel Enkelaar ger boodschap aan. Hij aan uitzoeken of een zendg machtigde zomaar ëen ui' kan laten vallen. Bleek Ken spoedig, dat dit niet ka Toegewezen zendtijd mo verplicht gevuld worde F ;rd Daarom wil Enkelaar i weten welke consequent het afstoten van zendtif voor de naaste toekomp— heeft. rifi Televisie vandaag NEDERLAND 1 NCRV 16.05 Bokkesprongen. Jeugd programma van Leonti- ne Ceulemans en Louis Kockelmann. De muziek wordt verzorgd door „The Shorts". 16.35 Kanaal 13. Jeugdserie over een radiostation. Afl.: Pims tante. 17.05-17.35 Een vader met fantasie. Zweedse serie over de avontuurlijke zomer van een twaalfja rige jongen en zijn va der. Derde aflevering. NOS 18.23 Nieuws voor doven en slechthorenden. TELEAC 18.28 De antieke wereld. Het oude Rome (1). NOS 18.58 Journaal. 19.00 Van gewest tot gewest. Regionale nieuwsrubriek waarin aandacht voor de 38-jarige kunstenaar Pier van Dijk, die met allerlei technieken het bijzondere van het ge wone duidelijk wil ma ken. Hij laat het o.m. „bakstenen regenen bij heldere hemel". Verder komt de bioloog drs. Gerben Poortinga aan het woord, die in Fries land door zure regen aangetaste bossen heeft ontdekt. In Canada, Amerika, Polen en West-Duitsland gingen door deze door lucht verontreiniging veroor zaakte regens al duizen den hectare bos verlo ren. Andere onderwer pen zijn: de rijdende speel-o-theek, die sinds kort het zuidwesten van Friesland doorkruist en beelden uit „My Fair Lady",die door een groep geestelijke ge handicapten werd ge speeld. 19.50 Politieke partijen. Zendtijd voor de PPR. 20.00 I don't like you. Tv-film van Mia Meijer. Met: Rijk de Gooyer en Elisa beth Versluys. Korte in houd: Samson, ex-mili- tair en suikerpatiënt is gefascineerd door het geweld dat mensen el kaar aandoen. Hij verza melt er kranteknipsels over. Maar wat op pa pier veraf lijkt, kan angstwekkend dichtbij komen. 20.30 Forgotten land. Ballet van de choreograaf Jiri Kylian gedanst door het Nederlands Danstheater op muziek van Benjamin Britten. Zie elders op deze pagina. 20.55 Cinevisie. Filmrubriek. Presentator Cees van Ede praat met Harrie Geelen, de schrijver/re gisseur/animator van animatiefilms. Geelen heeft de regie van de nasynchronisatie ver zorgd van de Walt Dis- neyfilm '101 Dalma- tiërs'. Verder werkopna- men van de tekenfilm 'Secret of Nimh en frag menten uit de musical 'Annie'. 21.37 Journaal. 21.55 Den Haag vandaag. Parlementaire rubriek. 22.10 Studio sport. Program ma over de voorberei dingen van de Olympi sche Spelen 1984 in Los Angeles. Zie elders op deze pagina. 22.35 Goethe voor alleman. Voordrachtsprogramma van de Duitse acteur Lutz Görner waarin deze o.m. 'Wanderers Nacht lied", de 'Zauberlehr- ling' en 'Uber Allen Gip- feln' verwoordt. Lutz wordt begeleid door Martina Mersch (fluit), Hans-Erich Schroder (altviool) en Ulrich Türk 6gitaar). 23.25 Journaal. 23.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 18.35 18.50 IKON 18.57 NOS 20.00 20.28 Staatsloterij. Eerste trekking van de 709 lo terij. Sesamstraat. Jeugdjournaal. Ster zonder hemel. Eerste aflevering van een driedelige Duitse tv-film voor de jeugd. Duitsland 1945: een groepje scholieren vindt in een schuilkelder een grote voorraad voedsel en snoepgoed. De schuilkelder wordt hun clubhuis. Kenmerk. Actualiteiten rubriek. Journaal. Socutera. Filmpje van de Stichting Mensen in Nood. VPRO 20.33 Van Kooten en De Bie. Ontspanningsprogram ma van Kees van Koo ten en Wim de Bie van uit de voormalige St. Jodocuskerk te Juinen. 21.20 Paul de Nooyer: Tou ring Holland by bicycle. Korte film van de foto graaf Paul de Nooyer, waarin hij een geheel ei gen kijk op ons land geeft. 21.25 Ik wil weer vrij zijn. Do cumentaire van Frans Bromet en Netty Rosen- feld over het leven van de 26-jarige hard-drug- -gebruiker Ruud. 22.25 Paul de Nooyer: Trans formation. Korte film van de fotograaf Paul de Nooyer, waarin hij via polaroidfoto's een nieuwe vrouw creëert. 22.30 BGTV. Actualiteiten. TELEAC 23.00 Herhaling les Telecom municatie. NOS 23.35 Journaal. 23.40 Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.10 Journaal. 16.15 Wie biedt meer? Documentaire over verkoopza len in Engeland. 17.00 Robinson Cru soe. Tweede deel tekenfilm. 17.25 Dromen, die klein bleven. Kinderpro gramma over uitvinders. Afl.: Marco ni. 17.50 Journaal. 18.00 De Flintsto- nes. Tekenfilmserie. 18.30 Wonderen inbegrepen. Documentaire serie over merkwaardige bouwsels en monu menten. Atlanta Suite. 19.00 Nick Knatterton. Detectiveserie. 19.15 Ac tualiteiten. 19.45 Het tweede testa ment. Serie. 20.00 Journaal. 20.15 Twee weken in de winter. Engels- -Duitse reconstructie van de machts overname in Polen door de militairen in december vorig jaar. 22.00 Daarin vergisten de profeten zich. In hoe verre kunnen futurologen en andere toekomstkenners op de feiten voor uitlopen? 22.30 Journaal. DUITSLAND 2 16.00 Journaal. 16.04 Rammelkast. Kleuterprogramma. Aansluitend: Journaal. 16.35 De verloren eilan den. Avonturenserle voor de jeugd. 17.00 Journaal. 17.08 Tele-illustra- tie. 18.05 Ruimteechip Enterprise (Star Trek). Amerikaanse SF-serie met William Shatner en Leonard Ni- moy. 18.57 Overzicht programma's. 19.00 Journaal. 19.30 Telemotor. Au torubriek van Harry Valerien. 20.15 ZDF-magazine. Informaties en opi nies. 21.00 Actualiteiten. 21.20 Woensdaglotto. 21.25 De straten van San Francisco. Amerikaanse po litieserie. Met Karl Malden. Michael Douglas. Claude Akins e.a. Korte in- Animatiefilmer Harrie Geelen is vanavond te gast in 'Cinevisie' op Ned. I om 20.55 uur. houd: Een vrijgelaten gevangene werd vermoord. Men vermoedt dat ,de bewakersassistent Bob Mason er gens iets met de zaak te maken heeft. 22.10 Elkaar begrijpen - met elkaar leven. Voor en over gehandi capten. 22.15 Dominee Johannes Kuhn antwoordt. 22.45 Tafeltennis. West-Duitsland tegen Joegoslavië in het kader van de Europa-beker. 23.45 Journaal. DUITSLAND 3 WDR 17.00-17.45 Schooltelevisie. 18.00 Sesamstraat. 18.30 Tv-cursus Engels. 19.00 Landen-mensen-avon- turen. Coca is geen cocaine. Repor tage uit Peru. 19.45 Journaal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Op woensdag in... Informatie en amusement. 21.45 Ver slaggever buitenland. Fritz Pleitgen - nieuw In Washington. 22.15 Wij ant woorden. 22.30 Dillinger is dood. Italiaanse speelfilm van Marco Ferrari (1968). Met: Michel Plccoli. Anita Pal- lenberg en Annie Girardot. 00.00 BELGIE BRT 1 16.00-16.30 Veilig en zuinig autorij den. Herhaling. 17.00 Op het Schiid- padplein. Kinderprogramma. 17.40 Triangel club: De stroper. 18.00 Tik tak. Peuterserie. 18.05 Aubrey's mo torcar. Engelse tekenfilmserie. 18.15 Chips. Amerikaanse jeugdserie over twee leden van de California Highway Patrol. Twintigste aflevering. 19.00 Home made. Vanvond: Bier van eigen vat. 19.12 Librado. Uitzending door derden. 19.37 Morgen. Overzicht pro gramma's, mededelingen en Tierce. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 De weerman. 20.15 Nationale loterij. 20.20 Home sweet home. Au stralische serie over de belevenissen van de familie Pacelli. Achttiende afl.: Enzo heeft het niet begrepen op het 's nachts rondrijden met zijn taxi. Hij wil een chauffeur vinden die voor hem rijdt. 20.45 Timon van Athene. Klassiek drama van William Shake speare onder regie van Jonathan Mil ler. Met: Jonathan Price, Norman Rodway, John Shrapnel. John Welsh Diana Dors e.a. Korto inhoud: De rij ke Athener Timon geniet een wijd verbreide faam als royaal gastheer. Als hij tenslotte voor een bankroet staat, gelooft hij dat zijn vrienden hem zullen helpen. Maar iedereen laat hem in de steek. Vol haat tegenover de mensheid verlaat hij de stad om in een grot bij de zee te gaan leven. Toevallig ontdekt hij daar een goud schat. 22.55 Journaal. Vooraf: Tierce. BELGIE BRT 2 19.00 Toerisme '82. Canada (1). Eers te deel van een reportage over een treinreis van de oost- naar de west kust. 19.37 Morgen. Overzicht pro gramma's, mededelingen en Tierce. 19.45 Journaal en sportberichten. 20.10 De weerman. 20.15 Zonder uitweg. Amerikaans romantisch dra ma van Max Ophuls (1948). Met: Ja mes Mason, Barbara Bel Geddes, Ro bert Ryan e.a. Korte inhoud: Een vrouw trouwt een rijke man en meent het geluk te hebben gevonden. 21.40 Routine-opdracht. Engelse speeldo- qumentaire over medische onacht zaamheid. Met Roger Sloman, Fran ces White, Timothy Cole e.a. Centraal in het spel staat het geval van Ri chard Elliott, 13 maanden opd. Zijn routine-operatie loopt fout. 22.35 Voetbal. Samenvattende reportage van de wedstrijd België tegen Schot land in het kader van de voorronde om het Europees kampioenschap. BELGIE FRANS 1 16.00 Cine, Bede et Cie. Jeugdpro gramma. 17.25 Plein jeu. Gevarieerd jeugdprogramma. 19.08 Ce soir. Ac tualiteiten. editie Brussel. 19.25 Flash minute papillon. Tips voor consu menten. 19.30 Journaal. 20.00 Risqu- ons-tout. Historisch spelprogramma gepresenteerd door Frederic Borsu. 21.00 Videogram. Variété-program ma van Roger Francel. 21.45 Projet EPCOT. Reportage over dit project van Walt Disney in het Amerikaanse Florida. 22.30 Journaal. BELGIE FRANS 2 18.00 Pour tout l'or du Transvaal. Tv-serie van Claude Boissol. Met: Yves Renier, Jocelyne Boisseau e.a. Eerste afl.: In 1901 Is Cervin op weg naar de Kaap om er zijn erfenis in ontvangst te nemen. Onderweg leert hij de jonge Engelse Mary Lawson kennen. 19.00 La pensee et les hom mes. Gesprek met Michel Bastien en Jean Drumel, professors In de leken- moraal. 19.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 19.55-23.15 Sports ENGELAND BBC 1 16 55 Play school. 17.20 Mighty Mouse. 17.25 Jackanory. 17.40 Re cord breakers. Ongewone records. 18.05 John Craven's newsround. 18.10 Breakpoint. Serie. 18.40 Jour naal. 19.00 Nationwide. 20.00 Top secret. Spelprogramma. 20.30 To the manor bom. Serie. 21.00 Dallas. Se rie. 21.50 Points of view. 22.00 Libe ral PPB. 22.10 Journaal. 22.35 The good, the bad and the ugly. Western van Sergio Leone (1966). Met: Clint Eastwood en Eli Wallach. 00.23 Jour- naai. 00.25 Documentaire. ENGELAND BBC 2 17.10 Tielder water. 18.00 One man and his dog. Hondenwedstrijden. 18.40 Chaplin. Filmpje. 19.05 Teken- filmpje. 19.10 The Walton8. Familie serie. 20.00 16 up. Magazine. 20.30 Australian test cricket. 20.55 Music at night. Emma Kirby en Anthony Rooley. 21.00 Ebony. 21.30 The year of the French. Serie over Frankrijk. 22.00 MASH. Serie. 22.25 The Bar- éhester Chronicles. Serie. 23.20 Grapevine. 23.50 Liberal PPB. 00.00-0.55 Newsnight. ENGELAND ITV 17.15 Speedy and Sylvester. 17.20 Storybook international. 17.45 No- body's hero. 18.15 Private Benjamin. 18.45 Nieuws. 19.00 About Anglia. 19.35 Crossroads. 20.00 This is your life. 20.30 Coronation Street. 21.00 Carry on laughing. 21.30 Morecam- be and Wise show. 22.00 Minder. 23.00 News at Ten. 23.35 Midweek sport special. 01.05 Personal view. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 10.30-10.50 Open school-ROF. Fries programma. 11.30 Schooltelevisie. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. TROS 16.00 TROS Aktua matinee. Actuele informatie en aanvullingen op onder werpen. die al eerder aan bod kwa men. 16.15 Simonskoop voor de jeugd. Simon van Collem besteedt aandacht aan de musical-film „An nie". „Honderd-en-een Dalmajtiers" van Walt Disney en de tekenfilm „The secret of Nimh". 16.40 Sons and daughters. Australische serie over de tweeling John en Angela. Dertiende aflevering. Korte inhoud: Langzaam maar zeker realiseert Patricia zich de waarheid over de Indentiteit van John. 17.05-17.10 Weekend weers- verwachting. Door Jan Pelleboer. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 08.10 Schooltelevisie. 09.25 Het pro gramma met de muis. 10.00 Jour naal en achtergrondinformatie. 10.23 Tafeltennis. Duitsland-Joegos- lavie. 11.25 Dominee Johannes Kuhn antwoordt. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-magazin. 12.55 Persoverzicht. 13.00 Journaal. 13.15-13.30 Video- text voor ledereen. 15.40 Videotext voor iedereen. 16.10 Journaal. 16.15, De man aan haar zijde. Portret van de echtgenoot van een vrouwelijk parlementslid. 17.00 Tom Sawyer en Huck Finn. JeugdsCTle naar Mark Twain. 17.25 Meneer Rossi zoekt het geluk. Italiaanse tekenfilmserie. 17.50 Journaal. 18.00 Helderziende tegen wil en dank. Serie. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 15.57 Over zicht programma's. 16.00 Journaal. 16.04 Zeven kunstenaars. Program ma-serie over kunstenaars. 16.35 Al tijd ergernis met pop. Plezier voor lolbroeken. 17.00 Journaal. 17.08 Te- le-illustratie. 17.50 en op de tuba blaast Huber. Muzikale serie. Met: Max Griesser, Willy Harlander e.a. DUITSLAND 3 WDR 08.00 Gymnastiek. 08.10-12.15 Schooltelevisie. Om 09.25 Het pro gramma met de muia. 17.00-17.45 Schooltelevisie. 18.00 Het program- BELGIE BRT 1 18.00 Tik tak. Peuterserie. BELGIE FRANS 1 12.00 Teletekst. 17.15 ONEM. Infor matie voor werkzoekenden. 17.25 Plein jeu. Gevarieerd jeugdprogram- BELGIE FRANS 2 12.00 Zie Belgie Frans 1. 18.00 Pour tout l'or du Transvaal. Frans-Belgi sche serie. Tweede afl.: Het wapen konvooi, geleid door Abraham ver trekt op een gevaarlijke tocht naar het noorden en men neemt Cervin en Marguerite met zich mee. ENGELAND BBC 1 13.30 Journaal. 14.00 Pebble Mill. 14.45-15.00 Camberwick Green. Kin derprogramma. 16.55 Play school. 17.20 Mighty Mouse. Tekenfilmserie. 17.25 Jackanory. 17.40 Huckleberry Finn and his friends. Jeugdserie. ENGELAND BBC 2 11.30-12.25 Schooltelevisie. 13.00-13.25 Continuing education. 17.20 The best of collecting now. Vreemde verzamelingen. 17.50 The Levin interviews. Bernard Levin praat met Pritchett. ENGELAND ITV 10.30 Schooltelevisie. 13.00 The Ark atorieo. 13.10 Get up and go. 13.30 The Sulivana. 14.00 News at One. 14.20 Anglia nieuws. 14.30 Take the high road. 15.00 Afternoon plus. 15.45 Biljarten. 17.15 Speedy Syl vester. 17.20 Father Murphy: In God's arms. Radio vandaag HILVERSUM 1 - 17.02 (EO) Onderweg - 18.06 Actua liteiten - 18.30 Berichtgeving over het zendingswerk - 18.40 Zo'n jongen uit de Jordaan (vervolgverhaal) - 18.50 Kleuterprogramma - 19.02 Van U wil ik zingen - 19.30 De bijbel open - 20.02 (NOS) Langs de lijn - 23.02 Met het oog op morgen. HILVERSUM 2 - 16.00 (NOS) Het relaas van een Ma rokkaan in Nederland - 16.30 (NOT S Studio 55 - 17.36 Actualiteit nr 18.20 Politieke partijen - 18.30 H f nistisch Verbond - 19.00 Leesoer gen in de bijbel - 19.15 Lieden Deuteronomium - 19.30 Theoloa etherleergang - 20.03 Leger Hellskwartier - 20.18 De wereld Gods lof - 21.00 Bij de tijd -il Even het hoofd bij het nieuws Open school - 22.10 Radiovolk versiteit - 22.30 Nederland en zij ren - 23.00 Kroniek over bof j schrijvers en toneel. HILVERSUM 3 - 16.34 (KRO) Nieuws-box - (NOS) De avondspits - 19.02 (I Krachtvoer - 21.02 Demo - i Rocktempet. HILVERSUM 4 - 17.00 Overname Hilversum 20.00 (AVRO) Melos Quartet: kwartetten van Beethoven, Hindi en Debussy - 21.45 De zangerei Ameling - 22.15 William Walton riaties over een thema van Hinde Radio morgen HILVERSUM 1 - 0.02 (NCRV) Volgspot - 1.02 polis - 2.02 Nachtexpress - 6.C daag donderdag - 8.06 Actualited 9.03 Wie weet waar Willem wooi 10.03 Pretentieloze muziekjes b koffie - 11.03 Het Hollands kwart' - 11.30 Twaalf-uurtje - 11.50 Cufe tips - 12.40 Middagpauzedien 13.06 Actualiteitenrubriek - 1 Globaal - 16.02 Goudenregen Ene bie - 16.30 Voor de kleuters - Van stad en land: Gelderland - Rozegeur en prikkeldraad. HILVERSUM 2 - 7.20 (AVRO) Actueel en informa 9.05 Gymnastiek voor de vroi 9.15 De werkbank - 9.33 Open sc - 10.03 Buiten - 11.03 Duimela' 11.10 Praatpaal-per- adres-exli 11.33 Kijk op kunst - 12.03 Zake bespiegelingen - 12.16 Overhr voorlichting - 12.36 Radiojournl 12.50 Regio-naai - 13.10 Lunch sprekken met en over leden kabinet en parlement - 13.57 B cieel nieuws - 14.00 (NOS) Oori voorbereiding en vredesverwachli 15.03 (KRO) Serie over Joodse ten - 15.20 Magazine over kerk ai menleving - 15.32 De wereld opi derdag - 15.34 Misdaadreconstn - 15.54 Achterland - 17.00 Actual HILVERSUM 3 - 7.02 (TROS) De havermoutshi 9.03 Hugo van Gelderen - 11.03 derpopparade - 13.03 50 pop ol envelop - 15.03 Tros top 50. HILVERSUM 4 - 7.02 (VARA) Morgenrood - Feest der herkenning - 10.20 I Kamerorkest o.l.v. David Ath# Posthoornserenade van Mozai 11.00 Michael Collins (klarinet) gel Clayton (plano) spelen werken Martlnu, von Weber, Poulenc, Pil Bliss en Messager - 12.25 Opera 13.05 Voor mensen met twee link ren - 14.30 (EO) Orgelbespelli 15.00 Open huis - 16.00 Woord lied - 16.40 Theologische verka fien - 17.00 Overname Hilversum NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilver 1 elk heel uur, 24 uur per dag. Of versum 2 op elk half uur van 7.3d tot 17.30 uur, voorts om 7.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22,30 en I uur. Op Hilversum 3 op elk heil van 7.00 tot 24.00 uur en Hilver» om 7.00. 8.00 en 13.00 uu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 2