Êeid6e0omcmt Minister eist zeggenschap Sover salarissen 100.' VVD: bescherm tweeverdieners ten koste van minimumloon C&A's Koooies Nieuw* ODEWAARD ZAL IET SLUITEN 1BER 3loei k sew« Woensdag 1S december 1982, 73e jaargang no. 22451 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Weslerpere. behorende tot Sijtholf Pers. Apothekersdijk 34,2312DD Leiden,Postbus 11,2300 AA, tel.071-122244. Giro 103003 Bank:Amro-bank N.V. Leiden. Directeur-hoofdredacteunl J.Hóllewas. Chei-redacteunWim Buijteweg. Advertenties: (excl.BTW)/0.56 per mm, kleintjes 0,34 per mm. Abonnementen: (incl.BTW) per maand 20.41 (uitsl.aul.betaling),kwartaal /61,25, iaar/233,50 Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur. zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel. 071-122248. Losse nummers 0,75 Rijk de Gooyer in het korte tv-spel „I don't like you" op Ned. I om 20.00 uur. Om 20.30 uur ballet ..Forgotten land" op muziek van Benjamin Britten. Op Ned. II om 18.57 uur jeugd serie „Ster zonder hemel", om 20.33 uur Koot en Bie en om 21.25 uur drugfilm „Ik wil weer vrij zijn". Bewolkt en enkele buien. Temperatuur 6 graden. Krach tige tot stormachtige wind. Zon op: 08.42: onder 16.29. Schev. hoog water: 3.26 en 15.29; laag water: 11.33 en 23.43. el kunsthart vervangen LAKE CITY De Amerikaan Bar- 'lark, de eerste mens bij wie op 2 decem- en kunsthart is ingeplant, heeft gisteren uw een operatie ondergaan, nadat zijn druk als gevolg van een defect ventiel n plastic kunsthart plotseling was ge- Chirurgen hebben de volledige linker van het apparaat tijdens een vier uur ide ingreep vervangen. Zijn toestand door een van de artsen als „kritieker" -doorheen omschreven. Het was de derde e in twee weken die Clark onderging, iet was de eerste keer dat die noodza- was door een mankement aan het f7 hart zelf. Tijdens de operatie bleek dat hartklep in de linkerkamer defect was kt, waardoor het bloed niet voldoende voortgestuwd. Clark had voor de in- zijn toestemming gegeven. Vlaardingen „spookstad" VLAARDINGEN Door een staking van ambtenaren van het Gemeente lijk Energie- en Waterleidingbedrijf (GEWB) vanaf vier uur vanmiddag tot half elf vanavond, zal de straatver lichting in Vlaardingen niet branden. Om te voorkomen dat Vlaardingen helemaal een spookstad wordt, heeft de gemeente besloten alle verkeers lichten te laten branden en extra ba kenlichten uit te zetten. B en W zei in een verklaring begrip te hebben voor de actie, waarmee leden van de Abva Kabo protesteren tegen de bevriezing van de ambtenarensalarissen, maar stelt de bond formeel verantwoorde lijk voor de eventuele gevolgen. BLOEMBOLLENKONING KOOPT BABYLON VOOR 102 MILJOEN DEN HAAG Bloembollenkoning Jacobus Hendri- kus Bakker (52) uit Aerdenhout is gisteren voor hon derd en twee miljoen gulden eigenaar geworden van het Baby Ion-complex in Den Haag. mer. Nog nooit bracht een object op een openbare veiling in Neder land zoveel geld op. De koper, die tevens directeur is van de beleggingsmaatschappij Bakker van Vorst BV en een aantal bouwbedrijven met een totaal van 2100 werknemers zei dat hij tijdens zijn verblijf in het Babylon-hotel afgelopen weekeinde „verliefd" was geworden op het kubus-vormige bouwwerk. Hij zei zijn aankoop op „emotioneel-zakelijke" gronden te hebben besloten. De verwerving van Babyion bete kent voor de zakenman verder een eerste stap om de eigenaar van het complex, Meijers Aannemingsbe drijf (MAB-Holding bv), schuldenvrij te maken. „Ik ben er voor 99 procent zeker van dat we nu ook de gehele MAB overnemen". Pag. 8: „Ik koop graag mooie dingen". ONDANKS ACTIES BIJ TV, GAK EN ZIEKENFONDS DEN HAAG Het on- __|derbreken van enige tv- fc|Pro£ramma s gisteravond 'zal vermoedelijk niet kun- inen verhinderen dat de •egering ook het omroep- rsoneel tot „trendvol ger" gaat maken. Minister De Koning (Sociale Za ken) is vastbesloten dit plan uit te voeren. Ook het personeel van de zie kenfondsen en de be drijfsverenigingen, waar van een groot deel van daag heeft gestaakt, wacht dit lot. In Den Haag is ge staakt bij het districtskan toor van het GAK en werd het werk onderbro ken bij het Agrarisch So ciaal Fonds en bij het So ciaal Fonds Schilders, ge vestigd in Rijswijk. Bij de landelijke actie waren in totaal 6500 werknemers betrokken. De prikacties bij de televisie hielden in dat vlak voor de journaals de knoppen werden dichtgedraaid en op het scherm een mededeling ver scheen ©ver de actie. De om roepmedewerkers lieten weten hfet ongerief voor de kijkers te betreuren. De raad van beheer van de NOS voegde daar later aan toe het gebruik van de te levisie voor de actie onjuist te vinden, „zeker nu de actie ge richt is tegen de overheid". De vijf meest betrokken mi nisters in het kabinet zijn gis teren in een speciaal daarvoor belegde vergadering tot de conclusie gekomen dat de re gering de uiteindelijke zeggen schap moet hebben over de ar beidsvoorwaarden van de werknemers van omroep, zie kenfondsen en bedrijfsvereni gingen, met als argument dat zij, net als de ambtenaren en andere „trendvolgers", uit de schatkist worden betaald. Naar verluidt is de harde houding van de regering de reden dat de VVD-fractie, die tot dusver steeds luid geprotesteerd had tegen een dergelijke maatre gel, nu toch bereid is daaraan medewerking te verlenen. Gisteren in het Kamerdebat weigerde VVD-woordvoerder De Korte, daartoe uitgenodigd door de PvdA, een motie in te dienen, die hij eerder had aan gehouden, nadat vorige kabi netten van het plan hadden afgezien. De Korte volstond met te vragen wat voor bezui nigingen de regering met het plan denkt te bereiken. Vol gens ingewijden zal minister De Koning vandaag een be drag noemen (van enkele tien tallen miljoenen), waarna de VVD vermoedelijk door de knieën zal gaan. Aangezien het CDA voorstander is van de maatregel, kan de regering dan rekenen op een meerder heid in de Kamer. De PvdA als grootste opposi tiepartij is tegen, niet om prin cipiële redenen maar omdat zij eerst een grondige discussie wil. Nu is het de bedoeling dat het personeel van de omroe pen, ziekenfondsen en be drijfsverenigingen gebracht wordt onder het tijdelijke wet je, waarmee de regering kan ingrijpen in de cao's voor „trendvolgers". Het gaat hier om werknemers, die ^een ambtenaar zijn maar wel voor honderd procent door de staat worden betaald, bijvoorbeeld de mensen in de gezondheids zorg en het welzijnswerk. HEM Geruchten uit de anti-kernenergiebeweging dat de ratie aan de kerncentrale in Dodewaard, vanaf half januari, «gewikkeld en riskant is dat de kans op mislukken zeer is, zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Het gerucht dat loor de kans op definitieve sluiting van de centrale groot is, 't juist. Volgens de directeur, ir. R. van Erpers Royaards de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland I) kan de centrale binnen de gestelde drie maanden weer lurder shandelt ispita )EN Een kamerver der aan de Gijselaarstraat iandagochtend door een van haar huurders ernstig andeld. Zij liep een ont- 'ite kaak, gekneusde rib- en een gekneusde schou- op. vrouw had regelmatig ilijkheden met de huur- Die maakte er een ge- nte van om overdag te sla- I en 's nachts de andere rders uit hun slaap te hou- Nadat de man de hele iagnacht kabaal had ge kt, ging de vrouw maan- fechtend om negen uur X zijn kamer. Zij bonsde op •deur. De man kwam naar ten en sloeg haar. Toen de *iw op de grond viel, trapte haar. De vrouw heeft een cht wegens mishande- ingediend. krant ontvangen? Bel 18.00 en 19.00 uur, za- s tusen 14.00 en 15.00 nummer 071-122248 en krant wordt nog dezelfde nabezorgd. Pensioenpremie lager voor oudere werkloze UTRECHT Het Pensioen- fonds voor de Grootmetaal is gisteren akkoord gegaan met een regeling die „aan de dijk gezette" oudere werknemers een betere pensioenopbouw garandeert. De regeling gaat op 1 januari in en komt erop neer dat het pensioenfonds fors gaat bijspringen in-de be taling van pensioenpremies voor werknemers van 57,5 jaar of ouder die op straat komen te staan bij een faillissement of als het bedrijf (gedeeltelijk) moet sluiten. Tot nu toe zagen die oudere werknemers hun pensioenopbouw de mist in gaan omdat zij, netzomin als hun bedrijf, in staat waren de pensioenpremies te blijven be talen. Agenten spelen Hans en Grietje LEIDEN Zoals Hans en Grietje in het bekende sprookje hun weg via broodkruimels terugvon den, zo kwamen twee agenten gisterochtend een vrachtwagen met kerstbo men op het spoor. Op het Engelendaal trof de rijkspolitie uit Leider dorp kerstbomen aan. De Leidse politie werd ge waarschuwd. Die vond op de Willem de Zwijgerlaan ook kerstbomen. Het spoor van kerstbomen werd ge volgd en op de Oegstgees- terweg kon een vrachtwa gen geladen met kerstbo men worden aangehou den. De chauffeur had niet gemerkt, dat de bomen van zijn wagen vielen. Een snelle controle leerde, dat hij ongeveer honderd bomen miste. De man zei „Geen probleem, ik rijd even terug en haal de bo men op". Hij vond geen enkele boom terug. Ze wa ren kennelijk alle door voorbijgangers meegeno men. Bejaarde drie dagen hulpeloos inwoning LEIDEN Een 79-jarige vrouw uit Katwijk is door uit droging in het AZL overleden. De politie vermoedt, dat de vrouw drie dagen hulpeloos in haar woning heeft gelegen. De Katwijkse politie werd ge waarschuwd door de dochter van de vrouw. Zij vertelde, dat zij al een tijdje geen contact met haar moeder kon krijgen. De bejaarde Katwijkse werd in haar woning aangetroffen en naar het AZL gebracht. Zij vertoonde uitdrogingsver schijnselen. Zeven arrestaties bij rellen in Haagse binnenstad l~ Een aanvankelijk vrij or delijk verlopen demon stratie van ongeveer vijf duizend jongeren, geor ganiseerd door de KWJ, het NVV-jongerencontact en de werkende jongeren van het CNV, is gister middag op het Haagse Binnenhof ontèard in een hevige rel. De Mobiele Eenheid moest enige fik se charges uitvoeren om de orde weer te herstel len. Er werden zeven de monstranten gearres teerd. De jongeren, die demonstreerden tegen de korting op de uitkeringen voor jeugdigen, een demonstratie die gelijktij dig gehouden werd met die van vele duizenden leerkrachten trokken eerder op de middag van het gebouw Amicitia in optocht via het ministerie van Sociale Zaken naar Het Binnenhof. Daar kreeg de demonstratie een grimmig karakter. Op de bovenste foto wordt een jongedame door agenten meegevoerd, omdat zij tegen een poli tieauto had geschopt. Vervolgens wordt zij op het Buitenhof, getroost door haar vriend even la ter in de boeien gesla gen. (Foto's: Cees Ver kerk). Benzine 2,4 cent goedkoper DEN HAAG Shell heeft het sein gegeven voor een nieuwe reeks prijs verlagingen van benzine en olie. Morgen verlaagt Shell de prijs van super en normale benzine met 2,4 cent tot gemiddeld 163,4. De prijs aan de bediende pomp ligt zes cent hoger. Dieselolie wordt 1,4 cent goedkoper en komt op 119,8. Gas- olie en huisbrando lie gaan ook 1,4 cent per liter min der kosten. Ver wacht wordt dat andere oliemaat schappijen het voorbeeld van Shell zullen volgen. Castro laat rum rijkelijk vloeien STOCKHOLM Het Zweedse mi nisterie van bui tenlandse zaken heeft gisteren krachtig geprotes teerd bij de Cu baanse ambassa deur in Stockholm naar aanleiding van een gift van de Cubaanse presi dent Castro aan diens vriend No belprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez. Toen Marquez op weg naar Stock holm een tussen landing in Havana maakte, zei Castro tegen de Nobel prijswinnaar voor de literatuur „Als je een feestje, moet je rum hebben" en liet vervolgens 1.500 flessen Cu baanse rum aan boord van het vliegtuig brengen. De rum werd aan het slot van een ter ere van Mar quez in Stockholm belegd feest onder ruim 1.200 aanwe zigen uitgedeeld. De Cubaanse am bassadeur werd gisteren krachtig onderhouden over de voorschriften in Zweden tot het al cohol gebruik. DEN HAAG In de Tweede Kamer tekent zich een meer derheid af voor het miljarden- bezuinigspakket dat het kabi- net-Lubbers wil doorvoeren in de sociale zekerheid. Ook met de verdeling van de koop krachtoffers over de verschil lende inkomensgroepen lijkt een meerderheid akkoord te kunnen gaan. Het kabinet kan in elk geval rekenen op de steun van de beide regerings fracties, CDA en VVD, al wordt het groene licht door de liberalen zeker niet zonder pijn gegeven. VVD-woordvoerder De Korte wil de door het kabinet voor gestelde belastingverhoging voor gehuwde tweeverdieners schrappen. Hij zit daarmee op één lijn met D'66, dat in een motie voorstelt deze verhoging niet door te laten gaan. De Korte kwam in tegenstelling tot D'66 echter met een alter natief. Hij denkt aan een hal vering van de voorgenomen verhoging van het minimum loon per 1 januari. Die verho ging zou best tot een half pro cent beperkt kunnen blijven, omdat door het inleveren van de prijscompensatie ten behoe ve van werkgelegenheid de ontwikkeling van de prijzen in 1983 verder mee zal vallen. Dat betekent volgens de VVD'er een meevaller voor de koopkracht van de minima. Zou de ruil tussen prijscom pensatie en arbeidstijdverkor ting onvoldoende worden doorgevoerd, dan moeten in de optiek van De Korte de mini ma alsnog een half procent ex tra krijgen. In dat geval denkt hij de benodigde 225 miljoen gulden om de belastingverho ging voor tweeverdieners te schrappen te kunnen halen uit een extra belasting voor alle hogere inkomens. CDA en VVD vinden beide de voorgestelde W W-premie ver hoging voor de werknemers wat te scherp aangezet. De Korte ondersteunde de sugges tie van de vakbeweging wat minder geld uit de sociale fondsen terug te trekken, zo dat de premieverhoging be perkt kan blijven. CDA en VVD zijn het er overigens mee eens dat in 1983 opnieuw de werknemers de totale premie last van de WW voor hun re kening nemen. De beide regeringspartijen blijken zich neer te leggen bij de koopkrachtvoorstellen die het kabinet in laatste instantie heeft gedaan. Zowel de Korte (VVD) als Gerritse (CDA) vin den dat de grenzen van de in komensnivellering nu wel zijn bereikt. Met cijfers toonden zij aan dat in de afgelopen tien jaar de minima nog met 14 procent in koopkracht zijn ge stegen en de inkomens van twee tot vier maal modaal 10 tot 14 procent hebben ingele verd. De Korte en Gerritse wezen erop dat de koopkracht- plaatjes die worden gehan teerd nog slechts voor een zeer beperkte groep van de bevol king opgaan en dat het daar om gevaarlijk is ze als heilige dogma's te hanteren. „Boven dien mag de zorg om het koop krachtplaatje ons niet uit het oog doen verliezen dat het herstel van onze economie en werkgelegenheid een zeer voornaam doel is van het op dit moment noodzakelijke be leid". betoogde de CDA'er Gerritse. ADVERTENTIE ÜXr voordeel op de Herenafdehn^ Kostuums, effen of gedessineerd. Pak zo'n prima pak voor slechts: Suède jacks, warmgevoerde pigsplit. Echt leer op z'n is tóch voordeliger! Jongetje (6) geschept door auto VOORSCHOTEN Een zes jarig jongetje is gistermorgen gewond geraakt toen hij op de Voorschotense weg met zijn fietsje overstak en door een auto werd gegrepen. Met een hoofdwond en een gebroken enkel moest het knaapje naar het AZL worden vervoerd. Het jongetje zat achterop de fiets bij zijn achtjarige broertje. Zij kwamen uit de Stadwijk- straat en staken zonder te kij ken de Leidseweg over. Een 36-jarige automobilist uit Voorschoten kon de jongetjes niet meer ontwijken en schep te hen. De achtjarige jongen liep hierbij geen verwondin gen op. .•fj?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 1