Klacht videobedrijven tegen Japanse dumping U spaart heel persoonlijk bij de Zakenbank «rairnifi i Nederlands bedrijf exporteert loten edeling-richtlijn ^Europese parlement nog goedgekeurd Gasunie-topman voorspelt rond 1990 aardgasoverschot Slavenburg's Bank De Zakenbank Damrak vast MARKTEN Beurs van Amsterdam PNOMIE LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGINA 17 SBEDRIJVEN VERLIEZEN %T GEDING VERDAM De vice-president van de rechtbank in Am- rum, R- C. Gisolf, heeft drie busondernemingen (De ,1]( leuk en Kors) die lijndiensten op Oostenrijk onderhou dt het ongelijk gesteld in een kort geding dat door deze drie doi 6 bedrijven (busondernemingen en verkooporganisaties) ngespannen. wilden met het geding bereiken dat de rechter de „wild- in concurrentie op dit traject" aan banden legt. Volgens ondernemingen zijn zij de enige bedrijven met een inter- Je lijndienstvergunning op het Oostenrijkse Innsbruck, lere bedrijven onderhouden ook een lijndienstregeling jjdam-lnnsbruck. Daarvoor hebben zij echter niet de be- EEG-vergunningen, aldus de drie eisers. Volgens hen de andere busondernemingen wel op Oostenrijk rijden, iet met uitsluitend lijndiensten. >lf was het daar niet mee eens. Volgens hem zijn de be- EEG-bepalingen niet van toepassing op het vervoer van dam naar Innsbruck. Hij wees de eis van de busonderne- dan ook af. 'Vollj li Stijging verkoop wasmachines DEN HAAG De verkoop van grcte huis houdelijke apparaten heeft niet te lijden on der de economische recessie. Na een lichte terugval in 1981 zullen de verkopen van wasmachines, koelkasten dit jaar een lichte stijging te zien geven. Dat verwachten de importeurs van deze apparaten. De toene ming van het aantal eenpersoonshuishou dens doet de vraag aantrekken. Dat blijkt onder meer uit de stijging dit jaar van het aantal verkochte wasmachines met vier pro cent ten opzichte van vorig jaar tot 370.000. De stijging wordt voor een deel ook veroor zaakt door een „inhaalvraag", in dit geval uitgestelde vervangingsaankopen. De ver kopen van afwasmachines zijn echter fors gedaald en liggen met 22.000 stuks dit jaar 12 procent onder die van vorig jaar. Staatslening zet rente onder druk DEN HAAG Dat de rente onder druk staat kan worden afgeleid uit de belang stelling voor de jongste staatslening met een rente van 7,75 procent. De hoogte van de lening kon worden vastgesteld op 1,3 miljard gulden, waarbij de koers is be paald op 100,2. Dat houdt in dat de lening een effectief rendement van 7,72 procent oplevert. Dit is de eerste lening met storting in 1983. Het bedrag van de lening komt ter beschikking voor de financiering in 1983. De inschrijvingen op de lening, die zijn gedaan tegen een hogere koers dan 100,2 procent, worden ten volle toegewezen. Van het bedrag waarvoor is ingeschreven tegen een koers van 100,2 procent wordt 80 procent toegewezen. Omzet detailhandel stijgt licht DEN HAAG In september steeg de omzet van de detailhandel ten op zichte van september vorig jaar met twee procent. In de eerste negen maanden van dit jaar is de totale de tailhandelsomzet met een procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 1981. Dit blijkt uit gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De branches gespeciali seerd in de verkoop van voedings- en genotmiddelen gaven naar ver houding een gunstige omzetontwik keling over de eerste negen maan den van 1982 te zien. De totale gel- domzet van deze branches steeg met vijf procent. De postorderbedrijven werden met een omzetdaling gecon fronteerd. |M werkt e aan kleining f inze parlementaire re dactie) HAAG De in fi- fle nood verkerende iswerf ADM wil 230 ïemers kwijt. Dit wil edrijf bereiken via •lijk verloop het- nhoudt dat men va- s niet zal opvullen, ongen ontslagen niet vallen. ADM iu 1600 werknemers eigen voornemen ^DM tegemoet aan de "fan de overheid om af te voordat men opnieuw at an de overheid zou ont- Zoals bekend moet te benoemen commis- drie deskundigen voor iri aan de overheid een litbrengen over de toe- nogelijkheden voor jvinq nmissie is echter nog niet benoemd. Dit on- jiet feit dat de tijd aangezien minister Van (Economische Za- laar ƒ2,5 miljoen steun ~»M heeft gegeven om ?rzoek mogelijk te ma ils is wel bekend ge- dat de heer Van der oud-topman van RSV kundige op Waterstaat- bereid is in de commis- technisch deskundige, ea Ate nemen. Ook is de Mi an ABN-topman Lang- inoemd als financieel iige voor de commissie. u. eJt wordt nog naar een <uur deskundige op het ter- 0 u-Jan arbeidszaken. Naar Opting zal de commissie wanjezer dagen benoemd ariopf Te2 af-Nonius !;^9jvacht lagere kind» 4.15 RijifIRDAM Ondanks 0-15 rgroting van de omzet ht NV'Verenigde In- ten fabrieken Enraf- 30 uit Delft voor 1982 u. ing van de winst, waar- onisfet dividend niet op het Vooran 1981 gehandhaafd ê„"irden J J ei president-directeur rrsi Vafelman ing. op een 942; i in Amsterdam gehou- sentatie voor de Vere- EL van Beleggingsanalis- oord ver 1981 behaalde het mpl< op een omzet van 131 1 ma n nettowinst van 4,61 Leid J istdaling dit jaar is vol- e heer Wafelman gro- s het gevolg van de °b«t >ge aanloopkosten van ,3 iwe fabriek van City- 30-2 n Almelo, terwijl een van het prijspeil van - f aar gefabriceerde ge- schakelingen nog uit- moest aan- 7 geinvesteerd worden litbreiding van de eigen "iporganisatie in het bui- dl I om een teruglopende 0-2Ó 'andse verkoop te kun- vangen. 1- A lort wordt krachtig be- rnin ^3- PCt V3n 0m" 44Ï rdt dit jaar buiten Ne- )0-i d behaald. De export NTEe VS zal in 1982 met ca. .erdi stijgen tot meer dan 10 1 de ëroePs°mzet. BRUSSEL De fabri kanten en ondernemingen die samen belang hebben bij het door Philips en Grundig ontwikkelde sy steem „Video 2000" heb ben bij de EG-commissie een anti-dumpingklacht ingediend tegen Japanse producenten van videore corders. In hun brief aan de EG-commissie zeggen deze ondernemingen sa men 98 procent van de Europese videoproduktie te vertegenwoordigen. Het Europese systeem „Video 2000" is sinds 1980 op de markt. Tot dat moment wer den er praktisch alleen Japan se videorecorders in Europa verkocht. In twee jaar tijd wist men met „Video 2000" een It Videorecorders straks nog goedkoper? fors deel van de markt te ver overen. Maar in 1982, aldus de bedrijven, begonnen de Japan se leveranciers dumpingprak tijken toe te passen. De prijzen van de Japanse videorecorders daalden in minder dan een jaar tijd met meer dan zestig procent. Die recorders worden nu verkocht voor prijzen die lager liggen dan de Japanse kostprijs, aldus de klagers. Medio dit jaar was de uitvoer van de Japanse recorders naar de Verenigde Staten met 0,5 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Maar de Japanse export naar Europa steeg in diezelfde periode met 120 procent. In de laatste maanden hebben de Europese producenten vijftig procent van hun aandeel op de Euro pese markt verloren, zo wordt Volgens de bedrijven staan de Europese industrie nu nog maar twee wegen open. De eerste is: stoppen met de pro- duktie. Maar dat zou 20.000 ba nen kosten, namelijk 10.000 bij de directe produktie en nog eens 10.000 in toeleveringsbe drijven. De EG zou dan bo vendien al haar know-how in de videosector verliezen. Elek tronische industrieën die sleu- telindustrieen zijn voor de technologische vooruitgang zouden opgedoekt moeten worden. Daarbij zouden tevens enorme investeringen verlo ren gaan. De tweede weg die open staat is het verloren marktaandeel zien terug te winnen. Maar dat vergt kostbare nieuwe uitga ven, die alleen gedaan kunnen worden als er eerlijke mark- tcondities bestaan, aldus de klagers in hun brief aan de EG-commissie. Die klagers zeggen goéde gronden te heb ben voor de mening, dat er zich in Japan enorme voorra den videorecorders hebben op gehoopt, die men nu tracht te dumpen op buitenlandse markten. Daarom acht men een snelle Europese actie daar tegen geboden. Ondernemer in tranen De Franse ondernemer, Hubert Clement, kon zijn tranen niet langer bedwingen nadat hij ten overstaan van 20.000 collega's gesproken had over de problemen waarmee zijn bedrijf te kampen heeft. De ondernemers waren gisteren in de Parijse voorstad Villepinte bijeengekomen om gezamen lijk te klagen over de lasten die zij onder de socialistische regering moeten dragen. SCHIJNDEL Miljoenen lo ten worden jaarlijks vanuit het Brabantse Schijndel verstuurd naar onder meer Tokio, Lon den, Philippijnen, Cyprus, Sin gapore, Frankrijk. De loten worden hier gedrukt en met een vrijwel uniek computer systeem van een nummer en TSBURG Het Euio- "lement heeft gister met 161 stemmen voor, in en 84 onthoudingen inaamde Vredeling- goedgekeurd. Deze regelt het recht van ers in multinationale ingen op informatie tnanagementsbeslissin- idkeuring heeft het par- heel wat moeite gekost, tember heeft men over Ipestie gedebatteerd. In stemde men erover. Week dat het parlement pderheid besloot de oor- felijke tekst van de Eu- Jr' commissie, het dagelijks van de EG, af te de commissie daarmee niet akkoord bleek te gaan, stemde men wel voor de amenderingen maar wachtte het parlement nog met goed keuring van het bereikte re sultaat. De socialistische fractie, de grootste in het parlement, ont hield zich gisteren van stem ming. Haar woordvoerder vond dat de richtlijn in een dergelijke mate ontkracht is, dat de vakbonden en de werk nemers in Europa beter zelf hun recht op informatie kun nen realiseren. Christen-de mocraten en liberalen waren voor. De vakbeweging in Eu ropa had aanbevolen voor de richtlijn te stemmen, omdat zelfs een .uitgeklede' richtlijn beter is dan niets. prijsbedrag voorzien. De prij zen die met de loterij te win nen zijn lopen uiteen van zes tig cent tot meer dan honderd duizend gulden. Jammer voor de vele loterijliefhebbers, maar het spel is door de Ne derlandse wetgeving verbo den. De loterij is een lucratieve be zigheid van „uitvinder" Harrie Steegers in samenwerking met Informaties Management Am sterdam. Ongeveer anderhalf jaar geleden begon Steegers met het opbouwen van 'een waterdicht systeem dat geen mogelijkheid open laat tot frauderingen. Engeland dien de als proefgebied en de loten vlogen daar al snel de winkels uit. De lootjes worden met een soort van aluminium bedekt en wanneer dat er af wordt gekrabt, wordt het nummer en ook de eventuele prijs zicht baar. De omzet, die nu al in de mil joenen loopt, steeg snel en Steegers breidde zijn exportge- bied uit over alle delen van de wereld. Binnenkort zal ook het Zuidamerikaanse conti nent overspoeld worden door de loten. Nederland hoeft ech ter voorlopig niet op dit spel te rekenen omdat onder meer de wetgeving niet toestaat dat be dragen, hoger dan 15.000 gul den zonder notarieel toezicht worden verloot. AMERSFOORT De energiebesparing, waar mee nu ernst wordt ge maakt, is niet veroorzaakt doordat de mensheid opeens in zuinigheid is gaan geloven. Ook niet omdat de propaganda van de overheid ineens succes heeft. „Het is gewoon", al dus commercieel-direc- teur S.A. Rissik van de Gasunie, „omdat energie tien keer zo duur is ge worden als tien jaar te rug". Hij wees er op dat rond 1990 een aardgaso verschot zal ontstaan. Mr. Rissik sprak gisteren op een voorlichtingsmiddag over energie in Amersfoort, die was georganiseerd door de Vereni ging Krachtwerktuigen. Het zuinigheidsbesef leidt vol gens Rissik tot een overschot. De jongste prognoses voor dat jaar vallen al 40 procent lager uit dan in 1975 en die progno ses worden geschraagd door andere cijfers. Zo is in West- Duitsland het verbruik van aardgas in de electriciteitsin- dustrie al in een jaar tijd met 50 procent verminderd en ver wacht de Gasunie dit jaar een kwart minder gas te verkopen dan vorig jaar. Rissik concludeerde hieruit dan ook, dat Europa tot 1990 ruim in zijn gas zal zitten. Daarna wordt het anders. Ris sik: „In het begin van de ne gentiger jaren zal zich weer een vraag voordoen naar nieu we importen van aardgas, o.m. als gevolg van een stijgend verbruik. Zoals het er nu uit ziet, zal Noorwegen een be langrijk deel van die behoefte kunnen beantwoorden, mits de prijs kan concurreren met die van andere brandstoffen. Een voorwaarde", aldus de Gasunieman, „die zeer voor de hand ligt gezien de hoge pro- duktiekosten in het Noorden van de Noordzee". Ook voor Nederland voorziet Rissik een afzetvergroting, maar, zo tekent hij daarbij aan, het lijkt niet waarschijnlijk dat ons land zijn belangrijke rol als gasleverancier van de ze ventiger jaren zal hernemen. Zeker is volgens hem wel, dat ondanks de leveringen door Rusland en Algerije, de toe komstige aardgaspositie van Nederland versterkt uit de ontwikkelingen tevoorschijn zal komen. De suggestie, dat een verrui ming van het aardgasbeleid het streven naar een beter en zuiniger gebruik in de weg kan staan, wees Rissik van de hand. „Integendeel. Laten wij de ruimere mogelijkheden die onze aardgasvoorraad ons geeft, juist gebruiken om de unieke kansen energie te be sparen zo goed mogelijk uit buiten. Want een efficiënter en daarmee geringer verbruik van primaire energie zal de in dustrie minder gevoelig ma ken voor energieprijsontwik kelingen, zoals die zich in de achterliggende jaren hebben voorgedaan". ADVERTENTIE Rentetarieven per 15-12-1982 A\ -f Bij opname boven f 5.000.- en binnen de termijn van 1 maand, wordt V4% van het opgenomen bedrag aan u berekend. Bij opname binnen de opzegtermijn van 1 maand, wordt 1% van het opgenomen bedrag aan u berekend Bij opname binnen de opzegtermijn van 3 maanden, wordt 2% van het opgenomen bedrag aan u berekend Rente afhankelijk van de ontwikkeling op de geldmarkt looptijd Bij opname binnen de opzegtermijn van 6 maanden, wordt 3% van het opgenomen bedragaan u berekend. Renteverrekening op maand basis Bij alle kantoren van Slavenburg's Bank zijn folders beschikbaar over alle spaarvormen en de algemene spaarvoorwaarden. Leiden, Kort Rapenburg 20,071-126244 Hoofdkantoor Cooismgei 63 Postbus 1045.3000 BA Rotterdam Teleloon 010-694400 AMSTERDAM Het Damrak heeft gisteren nagenoeg geheel op eigen kracht over een breed front flinke stijgingen te zien gegeven. In de vroege ochtend veerden veel fondsen omhoog, waarbij het vaak met guldens tegelijk ging. Ook de staatsfondsenmarkt kon zich ruimschoots handhaven met winsten van ca. 0,2 punt. Erg hard ging het direct na de her vatting van de handel in de fi nanciële sector. Hier werden Westland-Utrecht en Nationa- le-Nederlanden duurder. ABN bleek beleggers aanzienlijk meer waard en eindigde op 300. Ennia voegde 3 aan de koers toe op f 131, AMEV ruim 3 op 100 en ook FGH Hypotheekbank werd een paar dubbeltjes duurder op 42,80. Bij de internationals liep KLM voorop. Het luchtvaartfonds was rond het middaguur al ruim 4 duurder geworden. Unilever kwam uit op 186, en Philips op 28,10. Konink lijke Olie deed eerst mee met de stijging, maar zakte al spoe dig weer weg tot 92. De uitgeversfondsen waren eveneens zeer in trek, waar door Elsevier-NDU uitkwam op 195,-. Van de aannemers was Volker-Stevin 0,70 beter op ƒ24,20 en HBG ƒ1,70 op ƒ88,50. Ahold schoot ƒ5 om hoog naar 124, Gist-Brocades ƒ2,20 naar ƒ111,20 en Heine- ken ƒ1,- naar ƒ95,80. De scheepvaartwaarden deden niet mee. Nedlloyd zakte 1 weg naar 104 en ook Van Ommeren moest enig terrein prijsgeven. VEEMARKT LEIDEN: 14 dKtrnbw LEIOEN - Aanvoer: totaal 4424; weekaan- voer 6092; slachtrunderen 105; (jebrulsvee 282; graskalveren 20; nuchtere kalveren 2009; veulens 11; varkens 1016; biggen 101; schapen en lammeren 814; bokken en gei ten 66. Prijzen: stieren (resp. 1e en 2e kw.) 8,70-9,50 8,20-8,65. vaarzen (resp. 1e en 2e kw.) 7,55-8,70 6.60-7.45; koelen (resp. 1e. 2e en 3e kw.) 7.45-8,60 6.65-7.35 5.90-6.55; worstkoeien 5.60-6.60; dlkblllen extra kw. 9.00-14,50; nuchtere slachtkalveren 1,25-2.00; slachtzeugen 3,30-3.35; melk- en kalfkoeien 2000-3050; vare koeien 1800-2550; pinken 1150-1800; graskalveren 750-1250; nuchtere kalveren tok-mesterij roodbont 400-600. zwartbont 300-465; amenkaanse kalveren 150-325; biggen 125-135; schapen 180-225. 190-250; weldelammeren 170-215; geiten 20-105. Overzicht: (resp. aanvoer, handel en prijzen): slachtrunderen, kalfkoeien en melk koeien iets hoger-luf-onveranderd; vare koeien normaal- lui-onveranderd; vaarzen, pinken en graskalveren normaal-lui- onver anderd; nuchtere kalveren hoger-lui-mlnder; varkens en lopers en biggen hoger-redelij- k-onveranderd; schapen en lammeren ho- ger-vlot-onveranderd; geiten normaai-vlo- t-hoger KAASMARKT BODEGRAVEN BODEGRAVEN. 14-12 - Aanvoer 11 partijen. BIJ kalme handel werd een prijs genoleerd van 7,90-8.25 per kg voor 1e soort en voor hoofdfondsen Gist Brocades Heineken Hold. Holl.Beton.Gr Hoogovens 31,20 85.20 85.00 195.00 131.00 42.80 111.20 95.80 86.00 88.50 13.10 136.20 42.50 108.00 93.20 83.50 Pakhoed Holding Rodamco Rorento Unilever Ver Bez.VNU Voiker Stevin 41,80 40,40 28.10f 229.50 180.50 190.00 66.00 24.20 88.00 104,00 126.50 17.70 overige aandelen Ass St. R'dam Ballast-N BAM Batenburg Buhrm. Tett. Caland Hold CalvA D eert id 6 pet eert CSM CSM ert 175.00b 175,00b 230,00b 230.00b 66.00 64,50 85.50 84,00 735,00b 735,00b 67.50 67.50 29,10 29,60 390.00 395,00 61.50 60.50 118 50 H6.50 52,00 51,50 373.60 373.80 19.70 19.50 712.00 705.00e 66,00 66.00 69,30 70.00 121,00 123.50 76.00e 87.00 162.00 165.00 162.00 165.00 152.00 150.50 1.50 Goudsmit 33.00 28.00 252 00 252.50 1590]00 1560.00 96,00 96.00 97,00 97.00 178.50 180.50 179,50 181.50 11.70 11.90 9,50 10.00 379.00 373.50 58^00 58.00 51.10d 52,00 65.00 64,00e 68,30 70.00 46,00 46,70 102,00b 100.00 202.00 200.00 50|00 "51,00b 77.50 78.00 idem 1-4 Mulder Ned. Scheep Ned. Springs!. Nierstrasx Rademakers Rohte Jisk Rommenholl. Rijn-Schelde Slot- Slot- 13-12 14-12 4830.00 4980.00 1030.00 1030.00 500.00 500.00 250.00 250.00 24,50 24.40 140.00b 140,00b 19,50 19.50 4 00 4.40 144,00 145.00 69 00 69.50 66150 67.30 54,50 55.50 162.50b 172.00 135.50 137.00 42.80 43.00 206.00 208.00 460.00 468.00 448.00 448.00 81.00 80.00 349.00 349.00 17,10 16.30 68.00e 69.00 83.4C 582.00 590.00 69,00 69.80 146,00 145.00 50.00 68.00 29.60 51.50 HALL Trust. Holl Kloos Holl. Sea Search Hunter 0. HVA-Myen cert I.H.C. Inter Ind. Maatsch. IBB Kondor Internatlo M Kempen Beg 64.50 29.80 51.30 137.00 138.00 40,00 39.50 215.50 219.00 4 go 108.00 3,15 3.15 79.00 81.50 75.50 75.00 87.00a 86.00 138.00 136.00 19 60 19,50 59.00 59,00 294,00 295.00 63.00 65.00e 25,80 25.80 18,10 19.40 0,80 33.80 34,00 85 50 85,50 10.00 10-20 221,00 221,00 57,70 57,00 10.80 10.50 388,00 400.00 Telegraaf Textiel Tw Tilb. Hyp.bk. Tw. Kab.H Twynstra en G. Ubblnk Ver. Glasf. Vmf-Stork Verio cert. VRG Gem. Bez Wegener c certo Wessanen c America Fnd Binn. Belf VG B.O.G. Goldmines Sumabel Tokyo PH(S) Tokyo PH 164l00 162.00 26.00 25.00 82.00 154^50 152.50 Chemical F Col.Growth Japan Fund Technology F 33.20 33.10 24.10 24.00 95.20 96.50 163.00 162.00 75 80 76,80 25.00 24.00 68.00a 67.00a 166.20 166.20 118,00 119.00 121.00 12140 126.50 128.00 185.50 185.00 137.00 138.00e 183.50 163.50 1190,00 1205.00 115.001 114.30 608.00 608.00 335.00 330.00 88,70 88.40 43.80 43.80 157.00 157.00 222.00 225.00 102,00 101.20 106.00 102.00 110,50 H1.50e 196.00 195,00 336.00 335.00 27l00 27.10 beurs van New York 31 1/8 30 3/4 32 7/8 32 46 1/8 45 5/8 30 3/4 30 5/8 6 5/8 6 5/8 61 3/4 61 3/4 29 Canadian Pacific Citicorp Ford Motor General Electric Gen. Motors 7 1/2 17 1/8 33 32 5/8 27 5/8 27 1/4 29 3/8 29 1/8 34 5/8 34 7/8 94 93 3/8 57 3/4 57 32 1/4 32 1/8 35 1/4 35 1/2 9 9 1/8 93 7/8 91 1/8 Nabisco Brands Santa Fe Ind Sears Roebuck Shell Oil So. Pacific St Oil Ohio United Technolog Westlnghouse 26 1/8 25 7/8 38 1/8 37 3/8 24 23 3/4 33 1/2 33 1/2 24 1/8 23 29 28 1/8 37 1/2 36 3/8 35 5/8 35 1/2 37 1/4 35 1/4 31 1/4 30 1/2 69 1/2 70 1/8 10 7/8 10 5/8 8 7/8 8 7/8 19 1/8 19 54 5/8 54 7/8 37 7/8 36 24 1/4 23 3/4 buitenlands geld 2.65 2.75 4.20 4.50 5,64 Belgische fr (100) 5.3» Duitse mark (100) 108.50 Ital. lire (10.000) 18.00 21.00 Port. escudo (100) 2.35 3.05 Canadese dollar 2.13 2.23 Franse frank (100) 37.50 40.50 (100) 128.25 131.25 Gr. drachme Finse mark J.-Slav. Dinar (100) 34.75 37.75 (100) 36.75 39.75 (100) 29,75 32.75 (100) 15.55 15.85 l (100) 1.96 2.26 (100) 3.10 3.90 (100) 48.50 51.50 (100) 3.10 4.50 3,52 3.82

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 17