Leken uit adviesorganen van Britse r.k. kerk Een goede zef la kerk wereld brieven dagpuzzel Vraagtekens bij bezoek van paus aan Polen EERSTE NUMMER ZELFSTANDIG „SAMEN KERK" KORTE METTEN %r rï"£ekLeSoïLia KERKEN WERELD LEIDSE COURANT WOENSDAG 15 DECEMBER 1982 PAGL-" D De bisschoppenconferen tie van Engeland en Wa les heeft een rapport aan vaard, dat het huidige sy steem van adviescommis sies op de helling zet. Een van de gevolgen ervan zal zijn, dat de bisschop pelijke commissies voor Justitia et Pax (Gerech tigheid en Vrede) en voor de oecumene als landelij ke commissies worden opgeheven en alleen nog zullen voortbestaan op diocesaan niveau. Een an der gevolg is, dat de le ken uit de landelijke commissies verdwijnen. De bisschoppen willen hier mee het mes zetten in het sy steem van landelijke advies commissies, zoals die na het tweede Vaticaanse concilie zijn gegroeid. Deze commis sies worden voorgezeten door een bisschop, maar de leden bestaan voornamelijk uit le ken, priesters en religieuzen. Het reorganisatierapport, dat werd opgesteld onder leiding van kardinaal Hume van Westminster, wil drie lande lijke commissies van bisschop pen oprichten, overeenkoms tig de drievoudige taak van de bisschop als priester, leraar en herder. Het zouden com missies moeten zijn voor ge loof en eredienst, geloofsver kondiging en voor christelijk leven en actie. De commissies worden uitsluitend bemand met bisschoppen. Ten dienste van de drie commissies en de bisschoppenconferentie wordt een secretariaat-generaal op gericht. De reorganisatiecommissie ging bij haar voorstellen uit van de basisgedachte, dat het bisdom de lokale kerk vormt, waar het meeste werk moet gebeuren. Er is wel uitwisse ling tussen de diocesen op landelijk niveau nodig. Daar voor dienen onder meer de bisschoppenconferentie en het De voorstellen hebben nogal wat onrust veroorzaakt onder de leken, die actief in de kerk zijn. Als de voorstellen wor den doorgevoerd betekent dit volgens hen, dat er op lande lijk niveau geen structuurlijke mogelijkheden voor de leken overblijven om hun stem te laten horen. Op diocesaan ni veau zijn mogelijkheden ook beperkt, omdat slechts tien van de eenentwintig diocesen in Engeland en Wales een pastorale raad kennen. De Poolse historicus en secre taris-generaal van de Poolse Penclub, Wladyslaw Bartos- zewski, betwijfelt of het be zoek van de paus aan Polen in juni zal doorgaan. De paus heeft dit bezoek wel aange kondigd, maar de laatste vijf weken heeft hij er met geen woord meer over gerept. .In een lezing gisteravond voor de diocesane pastorale raad van West-Berlijn zei de Poolse historicus uit het zwij gen van de paus over zijn be zoek af te leiden, dat de paus niet aan zijn reis zal beginnen, omdat de Poolse autoriteiten een te grote prijs vragen. Vol gens Bartoszewski willen de Poolse regeringsleiders, dat de paus zijn redevoeringen te vo ren aan hen voorlegt. Ook zou hij preciesmoeten aangeven welke plaatsen hij wil bezoe ken. De Poolse regering wil een zo groot mogelijk afstand tussen paus en de bevolking, zien te bereiken, aldus Bartos zewski. Nicaragua Wat betreft een ander nog niet vaststaand bezoek, name lijk dat aan Nicaragua, deelt het Spaanse persbureau EFE mee, dat paus Johannes Pau- lus II tijdens zijn bezoek aan Midden-Amerika ook naar Nicaragua zal gaan. Afgezan ten van de paus die momen teel in Midden-Amerika ver toeven om de reis voor te be reiden, hebben gezegd, dat er geen enkele reden is Nicara gua te discrimineren. De rege ring van Nicaragua heeft in november de paus officieel voor een bezoek aan het land uitgenodigd. Volgens kerkelij ke functionarissen in de hoofdstad Managua zou de paus de voorwaarde hebben gesteld, dat de katholieke priesters die momenteel deel uitmaken van de regering, ontslag nemen. De nuntius zou deze voorwaarde reeds in oktober aan de regering heb ben medegedeeld. Met een kerstnummer in een oplage van honderdduizend exemplaren is het bla'd „Sa men Kerk" van het bisdom Haarlem als zelfstandig tijd schrift verschenen, na een ze venjarig samengaan met het Rotterdamse bisdomblad „Tussenbeide". Omdat de mo gelijkheden voor een meer op het Haarlemse gerichte aan pak gaandeweg te beperkt bleken werd uiteindelijk be sloten een eigen weg te gaan. „Samen Kerk" heeft nu een eigen redactie en is gevuld met vooral Haarlemse onder werpen. Tijn Hottinga, de perschef van het bisdom, die de eind redactie voert, noemt dit in het eerste nummer een goede zaak, omdat allereerst de stem van de eigen geloofsgemeen schap gehoord en beluisterd moet worden. Dat doel streeft „Samen Kerk" na, met eigen rubrieken uit de parochies en dekenaten, met speciale bij dragen over Haarlemse on derwerpen en activiteiten en .met de inbreng uit de ver schillende diocesane raden en commissies. Don Camillo in Brazilië Een rechter in de Brazi liaanse staat Bahia heeft voor een unieke uit spraak gezorgd door een gevangenisstraf van ze ven maanden om te zet ten in een verplichting tot mishoren. De veroor deelde is de burgemees ter van het stadje Morro do Chapeu, die drie jaar geleden met zijn auto een minderjarige omver reed. Volgens de rechter doen het karakter van de burgemees ter en zijn antecedenten her haling vrezen. De rechter hield rekening met de func tie van de burgemeester en veroordeelde hem niet tot ge vangenisstraf. In plaats daar van moet de burgemeester nu evenwel gedurende twee jaar eens per week de mis bijwonen, waarna hij elke keer een bewijs van goed ge drag, ondertekend door pas toor José Soares, aan de rech ter moet overhandigen. De burgemeester weigert de straf te aanvaarden. Hij over weegt in hoger beroep te gaan of zo nodig de gevange nisstraf uit te zitten. Pastoor José Soares is namelijk zijn politieke aartsvijand in Mor ro dó Chapeu. De Chinese autoriteiten hebben de laatste maanden enige honderden „huisker ken" gesloten, particuliere ruimtes van christelijke groe pen die daar in het geheim voor gebed en de viering van diensten samenkomen. On langs kreeg de predikant van de grootste huiskerk in de stad Kanton te horen, dat zijn centrum, waar ongeveer tweehonderd protestantse christenen regelmatig bijeen kwamen, gesloten zal worden. Daarmee wordt de laatste huiskerk in Kanton gesloten. Nu de godsdienstige groepe ringen in China weer in het openbaar actief mogen zijn, kwamen in de huiskerken vooral die godsdienstige groe peringen bijeen die door de autoriteiten niet erkend zijn, zoals katholieke groeperingen die de zelfstandigheid van de Chinese katholieke kerk af wijzen en trouw aan Rome willen blijven, alsmede pro testantse gemeenten die de controle van de autoriteiten en de ingrepen van de staat in het kerkelijk leven als onbij bels van de hand wijzen. De pater franciscaan Jan Barta (62), die wegens „on wettige verbreiding van reli gieuze gedachten" door een rechtbank in Tsjechoslowakije was veroordeeld, is tijdens ge vangenschap aan de gevolgen van een hartinfarct gestorven. Het missiebureau van de Franciscanen in Bonn heeft dit meegedeeld. De overheid had een verzoek de ernstig zieke geestelijke vrij te laten, verworpen. De Oostenrijkse president, Rudolf Kirschsc- hlager en de Westduitse mi nister van buitenlandse za ken, Hans-Dietrich Genscher, hadden zich beijverd voor zijn vrijlating. Deze week wordt op het St.-Pietersplein in Rome een monumentale kerststal uit de negentiende eeuw met vier meter hoge figuren in hout geplaatst. De beeldengroep, die 140 jaar geleden in op dracht van het Romeinse prinsengeslacht Torlonia di Civilta werd gemaakt, komt uit het Vaticaanse kunstbezit. Een andere nieuwigheid, wat ongewoner voor het Vaticaan, is de plaatsing op het St.-Pie- tersplein naar het heet op wens van de paus van een dertien meter hoge kerst boom. Voor het eerst is op de Chi nese muur een mis opgedra gen. Volgens het nieuwste nummer van het „Beierse Zondagsblad" droeg de Ita liaanse pater Gaetano Compri, rector van een gymnasium in Japan, de mis op in tegen woordigheid van een groep Japanse toeristen. De Chinese autoriteiten hadden hem toe stemming gegeven op basis van de in de grondwet gega randeerde vrijheid van gods dienst. Omdat de vredesbeweging meer dan ooit naar haar „theologische papieren" wordt gevraagd en ér voor de vre desbeweging een grote uitda ging ligt in het beantwoorden vanm vragen over de relatie tussen geloven en vredeswerk en tussen kerk en vredesbe weging, organiseert de katho lieke vredesbeweging Pax Christi op 18 februari in Utrecht een theologische stu diedag voor pastores, religieu zen en kerkelijke werk(st)ers, omdat dezen vaak een brug functie vervullen tussen vre desgroepen, IK V-kernen en kerkelijke groepen. Inleiders, zijn drs. F. van Iersel van de ATO in Utrecht over de hero riëntatie in de katholieke leer over oorlog en vrede, drs. W. Veldhuis van de KTHU over ervaringen en geloof in het vredeswerk en de Nijmeegse moraaltheologg drs. Th. Bee- mer over „Omgaan met macht". Brieven graag kort en duidelijk geschreven De redactie behoudt zich het recht voor ingezon den stukken te bekorten. Dierenpark moet blijven Het personeel van het Dieren park Wassenaar heeft er be hoefte aan zijn dank en waar dering uit te spreken voor de enorme morele steun, die het van alle kanten heeft onder vonden bij zijn pogingen het Dierenpark open te houden. Nadat het trieste bericht van de sluiting de media had be reikt, heeft het personeel niet stil gezeten. Elke koopavond en elk weekend zijn zij de straat opgegaan en hebben on geveer 50.000 handtekeningen verzameld. Ook van particu- lieren hebben de perso den bij deze actie onna re steun ontvangen. Samen met de briefka tie van dagblad „Leid rant" onder het mott; renpark moet blijve 3" handtekeningen va kenhuizen en door den verzamelde handll' gen mochten wij op doi 6 E 10 december circa handtekeningen aan d w' puteerde drs. Borgma/30 handigen. Hopelijk z ondersteuning van v door de gehele bevolk|derc wenste voortzetting v dan Dierenpark Wassenaap onbeloond blijven. Z daarmee tevens een d beroep op alle gemeeniM* ren in de regio, de El sterke bedrijven in de ^ar! ving en alle overige ovd1 £'a organen om te trachte Dierenpark open te I Nogmaals heel hartelij aan al diegenen die aar ties hebben bijgedrag! personeel gaat verder strijd tot behoud van Plezier voor twee met dit handige mini-damspel. U krijgt het thuisgestuurd als u de kleine moeite doet een nieuwe abonnee aan te brengen voor deze krant. van de Leidse Courant Adres_ Postcode/Plaats Betaald wordt per maand (met automatische afschrijving n, per kwartaal Stuur een mini-damspel naar: Naam Adres Plaats/Postcode_ Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 10070, 2300 VB Leiden. |iel Worstkroon met preistamppot yoghurt met beschuit en puddingsaus Voor twee: 150 g rookworst, plak kaas van een halve cen timeter dik, mosterd; Vt-1 kg aardappelen, 20 g boter, melk, zout, peper, nootmus- caat, kg prei. Engelse saus, (wijn) azijn naar smaak; 0,4 dl yoghurt, 2 be schuiten, puddingsaus (of jam) naar smaak. Snijd de worst om de twee centimeter tot ongeveer de helft in. Verdeel de kaas in wigvormige stukken, doop die in de mosterd en steek er één in iedere snee van de worst. Zet de worst in een ondiepe ovenschaal (of deksel van een ovenschaal) tien centimeter onder de hete grill of verwarm de worst in een „hapjes"-pan, op een niet te warme pit, tot de kaas gaat smelten. Kook de aardappelen gaar, giet ze af, stamp ze fijn en meng er de boter en zo veel melk door dat het een vrij ste vige puree wordt. Snijd de prei zo klein mogelijk in de tijd dat de aardappelen koken, ge bruik het donkergroene deel van de groente niet. Meng de prei door de puree en laat de stamppot al roerende heet worden. Voeg naar smaak pe per, nootmuscaat, Engelse saus en azijn toe. Wijnazijn heeft meer smaak dan gewone na- tuurazijn. Jammer genoeg is de eerste soort veel duurder. Leg voor ieder een beschuit op een diep bord en schenk er de yoghurt over. Leg daar midde- nop zo veel puddingsaus als nodig is om de yoghurt te zoe ten. In plaats van puddingsaus kan jam verdund met wat heet water worden genomen. JEANNE ADVERTENTIE GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPUTE AGENDA SUSKE EN WISKE HET BRETOENSE BROERTJE RUITENHEER Voor een uitgebreide agenda, ook voor de komende dagen raad plege men „Uit", de gratis wekelijkse bij lage van deze krant. kunstagenda Woensdag 15 december LEIDEN Schouwburg (Oude Vest 43 tel. 141141) 20.15 Een scheve schaats (Theater van de Lach) Ka pelzaal K O (Hazewindsteeg, tel. 141141) 20.15 Flauto Cordi Kwartet. Stadsgehoorzaal (Breestraat 60 tel. 131704) 19.30 The Messlah'door Chr. Or. Ver. Con Amore o.l.v. Piet Kiel jr. m.m.v. solisten en Gewestelijk Or kest. OEN HAAG Koninklijke Schouw burg (Korte Voorhout 3 tel.469450) 20.15 Phédre (Haagse Comedie) Het paspoort van uw krant geeft een flinke reductie. HOT (Oranje Bui tensingel 20 tel. 857800) 20.30 De eetkamer (Voorpremière Haagse Co medie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Victor (Toneel groep De Appel) Circustheater (Ge vers Deynootplein 50 tel. 558800) 20.15 De Jantj'es (Nooys Volksthea ter) Diligentia (Lange Voorhout 5 tel. 464308) 20.15 Duet for one (Jo- sée Ruiter en Dolf de Vries) Con gresgebouw (Churchlllplein 10 tel. 548000) Residentie Orkest o.lk.v. Alain Lombard, sol. Jean-Yves Thi- baudet piano. Toneelzaal 20.15 The School for Scandal (Anglo American Theatre Company) Grote Kerk (Rond de Grote Kerk 12 tel. 638306) 20.00 Kerstzang door Hagacantare o.l.v. René Verhoeff m.m.v. solisten, Zoetermeers Mannenkoor o.l.v. Nan van Groeningen en Toonkunstorkest Lelden. Ev. Lutherse Kerk (Luther se Burgwal) 20.00 Kerstconcert Haags gem. Shellkoor o.l.v. John Ver- heijen m.m.v. solisten. Marinekoor en De Verenigde Zangers. Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolber glaan 1, tel. 814251) 20.15 Oratorium Elias door Koninklijke Zangvereniging Excelsior o.l.v. Hans van der Toorn m.m.v. solisten, conservatoriumleer- llngen en Gelders Orkest. Theater PePijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Zingende Zoldercon cert Michael Basker traverso/blokfluit en Jan v.d. Laar clavecimbel. Ge meentemuseum (Stadhouderslaan 41 tel. 514181) 20.00 Inleiding met dia's over meubelen, glas en juwelen in de 19e eeuw door drs. P.C. Ritse- ma van Eek. DEN HAAG APOLLO I (Spui- straat21, tel. 460340): 101 Dalmatiers (al); 14.00, 19.00, 21.15. APOLLO II: Young doctors in love (al); 14.15, 19.15, 21.15. ASTA (Spul 27. tel. 463500): Game ol death 2 (16); 14.00, 19.00, 21.30. BIJOU (Spui 27. tel. 461177): Blad» Runner (12); 14.00, 19.00, 21.30. CALYPSO (Spui 27, 463502): A midsummer ight'a sex comedy (al); 14.00, 19.15, 21.45. BABYLON I (naast Centraal Sta tion, tel. 471656): E.T. (al); 14.00, 19.00, 21.15. BABYLON II: La pas sante du Sans-Souci (al); 14.00, 19.15, 21.45. BABYLON III: Victor, Victoria (al); 14.00, 18.45, 21.30. CINEAC I (Buitenhof 20, tel. 630637): 101 Dalmatiers (al); 13.30, 16.00, 18.45. The ting (16); 21.30. CINEAC II: Big bomber (al); 14.00. 18.45. 21.30. CINEAC III: Class ot 1984 (16); 14.00. 18.45, 21.30. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 855770): Heibel op de hoofdweg (al); 20.15. beh. ma. di. EUROCINEMA (Leyweg 910, tel. 667066): One tlew over the cuckoo's nest (16); 19.45. Satijnzachte lusten (18): ma. di. 12.30. 14.30. HAAGSFILMHUIS (Denneweg 56, tel. 459900): Room- service (16); 20.00, 22.00. Ameri kaans melodrama '40/'60 cinema thema '82: (16); Habanera; ma. 20.30. Zu neuen ufern; di. 20.30. The tar nished angels; wo. 20.30. sMETRO- POLE I: E.T. (al); 14.00. 18.45, 21.30. METROPOLE II: A midsummer night's sexcomedy (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE III: Porky's pi kante pretpark (16); 14.00. 18.45, 21.30. METROPOLE IV: Van de koele meren des doods (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE V: De man met het dodelijke oog (12); 14.00, 18.45, 21.30. ODEON I (He rengracht 13, tel. 462400): De boe zemvriend (al); 14.00, 19.00, 21.30. ODEON II: Big bomer (al); 14.00, 19.00, 21.30. zo. ODEON III: De wraak der barbaren (12); 13.45, 18.45, 21.15. ODEON IV: Monty Python live at the Hollywood bowl (al); 13.45. 18.45, 21.15. ODEON V: Diva (16); 14.00, 19.00, 21.30. LE PARIS I (Kettingstraat 12-b, 656402): Het blondje van hiernaast (18); 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.45. LE PARIS II: Kamermeisjes voor het hetere werk (18); 12.15, 14.00, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00. LE PARIS III: Het vrolijke sex pen sion (18); 12.30, 14.15, 16.00, 17.45, 19.30, 21.15. PASSAGE (Passage 63, tel. 460977): De wraak der bar baren (12); 14.00, 19.00, 21.30. KINDERVOORSTELLINGEN: DU MIDI: Uit Walt Disney's rijk te kenfilmarsenaal; wo. 14.00. EURO CINEMA: Billie Turf het dikste stu dentje ter wereld (al); wo. 13.30. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCI NEMA I (Van Boetzelaerstraat 6, tel. 01720-20800): De Boezemvriend (al); 13.30, 18.45, 21.15. wo ook 20.00. EUROCINEMA II: De Boezem vriend (al); 13.30, 18.45, 21.15. ma., di. wo. ook 20.00. EUROCINEMA III: Poltergeist (16); 13.30, 18.45, 21.15. EUROCINEMA IV: Class of 1984 (16); 13.30, 18.45, 21.00. KINDERVOORSTELLING: EUROCINEMA III: Billy Turf (al); wo. 13.30. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23-b, tel. 01717-4354): Doctor No (12); wo. 15.45. Chariots of fire (al); ma. t/m wo. 20.30. di. ook 13.30. KINDERVOORSTELLINGEN: GREENWAY THEATER: Herby is de pisang; wo. 14.00. ASTRA (Langstraat 32, tel. 01751- 13269): Missing (16); ma. t/m wo. 20.00. dienstuerlening APOTHEKEN De avond- en nacht diensten van de apotheken in de re gio Leiden worden tot vrijdag 17 de cember waargenomen Apotheek „Hulp der Menscheld" In Leiden en de Voorschotense Apotheek. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. "tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuis). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 16.00 tot 20.00 uur. Kinder afdeling dagelijks van 14.00 tot 20.00. Niet meer dan twee bezoekers per patiënt Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwassenen dagelijks van 14.00- 14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klas se-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00-16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewaking) dag. van 14.00- 14.30 u. en van 19.00-19.30 u. Inten sieve verpleging: dag. van 14.00- 14.30 u. en van 18.30-19.00 u. Sport- Medisch Adviescentrum: Spreekuur ma. 19.30-20.30 u. in het St. Elisa beth-ziekenhuis. Endegeest: Di. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11.00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eerste klasse: de gehele dag. Academisch Zieken huis: Voor alle patiënten (behalve kin deren) zijn de bezoekuren als volgt: Dagelijks 14.15-15.00 u. eft 19.00 u. Avondbezoekuur desl verloskunde: 18.00-19.00 u. |an maturenafdeling dagelijks v«u.tl 14.45 u. en 18.30-18.45 U,U' aan ernstige patiënten: wanezei ernstige patiënten doorlop zoek wordt toegestaan kan verpleegkundige hiervoor kaarten verstrekken. De bez£)X van de kinderkliniek zijn 15.00-15.45 u. en 18.30-19. bezoektijden van de kinde (alleen voor ouders van kind IJva ge) zijn dagelijks van 14.15 en van 18.30-19.00. Rijr lRE kenhuia: Dagelijks 14.30-15 rgrc 18.30-19.30 u. Extra bezoekt waking: 11.00-11.30 u. Extr vaders kraamafdeling: 19.30 Kinderafdeling 15.00-15.30 voor ouders 18.00-18.30 u S.O.S.-DIENST Telefonisfct d dienst, tel. 071-125202. Voor a in moeilijkheden verkeren of H zijn. Vertrouwelijk. Dag en r reikbaar. BUREAU VOOR RECHTSWafe Herengracht 50, tel. 123942; nter r>rde LEIDSE RECHTSWINKEL dlsch Adviesbureau. Noordfver (voormalige marinecomplefop i 130775. (Met ingang van ma n november verhuist de Leid: swinkel. Het nieuwe adres I telboetersteeg 10. De openi lstQ< blijven hetzelfde Afdeling wonen en werlis h 18.30-20.30, wo. 10.00-12 og( 18.30-20.30. Afdeling bel 6 di. 18.30-20.30, wo. 18. Klachtenbureau: di. 18.30-2fn 1 18.30-20.30. DIERENHULPDIENST tóaar ning aan verongelukte hom l ten, vogels, e.d. in de geme». den. Leiderdorp, Oegstge 1 mond en Zoeterwoude. 125141. BURGERRAADSLIEDEN - Dorf brugsteeg 2, tel. 143171 (I ren). Spreekuren ma., di. 11.00-12.00 u.. do. 18.30-20 GEZINSVERZORGING gezinsverzorging Leiden. A lort hulp voor bejaarden zieken en gezinsverzorgin «j. brandtstraat 17. tel. 149441 ,ai vr. 9.00-10.00 u. en 13.00-1 3 KINDER- EN JONGERENTEIe VS Op woensdag- en zaterdi stijg van 14-18 u. telefoon 071 - OPVANGCENTRUM VROU£_ Crisiscentrum voor eventuele kinderen) In noodl Maarten, St. Jacobsgracht 1 'Oj tel.071-142497. Daa en nacl bioscopen LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): De wraak van de mummies (16); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO l (Steenstraat 39, tel. 124130): E.T. (al); 14.30. 19.00. 21.15. LIDO II: De Boezemvriend (al); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO III: De smaak van water (16); 19.00, 21.15. ma. di. ook 14.30. LIDO IV: Polter geist (16); 14.30. 19.00. 21.15. STUDIO (Steenstraat 39. tel. 133210): De Boezemvriend (al); 14.30. 19.00. 21.15. TRIANON (Breestraat 31. tel. 123875): Tiroler blondjes op het liefdespad (16); 14.30. 19.00. 21.15. REX (Haarlem merstraat 52. tel. 071-125414); Vurig vlees (16); 14.30, 19.00, 21.15. Horizontaal: 1afgebroken deel van iets; 4. buikpotig weekdier; 8. gehoororgaan; 10. familielid; 11. manne lijk beroep; 14. boom; 15. vlaktemaat; 16. voorzetsel; 17. uitbouw; 19. hoofddeksel; 20. bittere vloeistof; 22. vuurpijl; 25. voorzetsel; 27. streling met de hand; 28. muzieknoot; 29. molensteen; 32. bontgekleurde vogel; 33. zelfkant van linnen; 34. vogelwoning; 35. halmen van gedorst koren. Verticaal: 1. grondvlak; 2. bloem; 3. zwaardwalvis; 5. haarkrul; 6. slotwoord van gebeden; 7. sierlijke tafelf- les; 9. boom; 12. nonsens; 13. vrouwelijk dier; 17. lof. hulde; 18. knaagdier; 21. verdicht verhaal; 23. meubel stuk; 24. dans; 26. tijding; 28. les der ervaring; 30. lokspijs; 31 boomloot. Oplossing r 53 jua ie :see oe Uaai ge lejeiu gz :o6uet UZ :»se>( gz iueiuoj iz Ubj 81 :j83 h liiaöaaj ei i|eeiJBM>t zi '6 ijejb») 'L lueiue g :>|0| g .'mjo e isooj z iwapoq i qeeojiJOA ojis ge Useu >e ;6eu ee 'w ZZ lueajsiBBUi "63 :e| gz lies iz Iujo -gz zz I|e6 "03 '-»3d ei ua>jja u Ibu 91 :ojb gi :sa >1 ua^jaM ->jop 11 ibuio oi 'Joo 8 :>ieis :>(Ojq 1 qeeiuozuoH ge 1 c,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 16