Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs in teken energie besparing l- De vernieuwingsdrang van Alan Laurillard, winnaar Boy Edgarprijs Nederlandse jazz Vader prinses Diana verkoopt kunstschatten Residentie Orkest onder Lombard bood opwindend Bouw-Mee-concert NST LeDSE COURANT WOENSDAG IS DECEMBER 1982 PAGINA 13 R-schrijver mag n land niet in au 6 rlURG De Oostduitse schrijver Joachim el (63), die naar eigen zeggen op bevel van oriteiten in Oost-Berlijn zijn bijna verlo- treisvisum wilde verlengen, heeft dinsdag oestemming gekregen de DDR binnen te Seyppel, die geroyeerd is als lid van de uitse schrijversbond, was in 1979 op een met een geldigheidsduur van drie jaar de Bondsrepubliek gereisd, waar hij in urg woont.Tegenover het Westduitse pers- i DPA verklaarde Seyppel, dat de Oost- grensbeambten hem niet wilden doorla- eggend dat hij zich tot de permanente ver- ivoordiging van de DDR in Bonn moet en. Overigens heeft de schrijver een geldi- )R-pas. ILLEGAAL KOPIEREN VAN SPEELFILMS NIET BESTRAFT ALMELO - De 49-jarige H. J. de V. uit Enschede, die ervan wordt verdacht illegaal speelfilms te hebben ge- kopiëerd en verhandeld, krijgt geen straf opgelegd. De rechtbank in Almelo verklaarde de officier van justitie, die twee weken geleden vijftienduizend gulden boete en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf had geëist, niet ontvankelijk. In haar vonnis zegt de recht bank, dat de zaak niet binnen een redelijke termijn is aangebracht. Het politie-onderzoek werd op 19 decem ber 1980 afgesloten. Daarna heeft geen onderzoek meer plaatsgevonden. Het verweer van de officier dat de zaak door een beslagkwestie een jaar werd vertraagd, verwierp de rechtbank. De man wordt ervan verdacht 2.000 illegale video-kopieën van speelfilms te hebben gemaakt en verkocht. Hiermee zou een bedrag van 140.000 gulden zijn gemoeid. Verder zou de man films in de handel hebben gebracht, waarvan elders illegale kopieën waren gemaakt. Onverantwoord op kunst te bezuinigen AMSTERDAM - Het is onverantwoord op kunst te bezui nigen. Dit stelt de Amsterdamse Kunstraad in een advies voor de kunstbegroting van de gemeente Amsterdam. Is bezuinigen politiek evenwel onvermijdelijk, dan zal daar voor een aantal normen een rol moeten spelen. In de eers te plaats moet er een evenwichtige verhouding blijven tus sen de kredieten voor „de kunst zelf", de kunstproduktie en de kredieten voor het verspreiden en afnemen van kunst. Activiteiten of instellingen die in het kunstbestel uniek zijn moeten gespaard blijven, desnoods ten koste van onderdelen van dat bestel, die sterker vertegenwoordigd zijn. Verder moet op langere termijn een aantal maatrege len worden getroffen om te voorkomen dat het kunstaan bod verder wordt afgebroken. Ook vindt de Amsterdamse kunstraad dat een aantal grote kunstinstellingen met een vast bedrag per jaar zelf een beleid moet kunnen ontwik kelen. Dus geen subsidie naar behoefte. Nederlandse documentaire wint Italiaanse prijs AMSTERDAM De Nederlandse film „Sal Santen Rebel" van Ru- dolf van den Berg heeft op het Festival dei Popoli in het Italiaanse Florence de eerste prijs in de cate gorie documentaires ge wonnen. Eerder dit jaar werd deze film tijdens de Nederlandse filmdagen in Utrecht bekroond met een Gouden Kalf voor de beste documentaire uit eigen land. B;jnlon '&chtig Liszt- nfonie ims Philharmonlsch Orkest Amerikaanse dirigent James n werken van Mozart en Liszt Jewerking van de fluitist Ray- te rc^elnoye. de tenor Vinson Cole te d Groot Omroepmannenkoor. 'en an- Ro,,erdam ngeb (ve i officiële presentatie als irigent van het Residen- •kest bracht Jean Marti- juni 1974 de Faust-sym- van Frans Liszt, een 'eldigend en turbulent Nog voor zijn officiële P itatie als vast dirigent j iet Rotterdams Philhar- ^Jch Orkest - de benoe- gaat in op 1 september bracht de Amerikaan Conlon gisteravond in telen deze grootse symfo- hij maakte daarmee een cende beurt. Dit werk ijn drie „Charakterbil- ,n.l. Faust, Gretchen en sjstopheles, stelt aan de renden hoge eisen. Con- ie uit het hoofd dirigeer- ek nog niet al zijn inten- kunnen verwezenlijken, u jg niet volledig greep op dat omvangrijke ensemble, eefsjtoch wist hij de muzikale eertssie aan te duiden, de delli ing op te voeren. Het is E ijk, dat hij meer tijd zal krijgen om zich te bewijzen, doch met vajJ&eergave heeft hij aange- weg hij met het or- aan^il bewandelen. Niet al- lAVfret orkest, maar gezien ldus'ctie ook het publiek, wil graag op deze weg vol- T)e verwachtingen zijn j gespannen. Aan deze Liszt aan Berlioz opge- Faust-symfonie werd meegewerkt door een loot van Conlon, de te- >n Cole en het Groot •mannenkoor. ilofluitist van het Raymond Delnoye, jaar .geleden in dienst jet Rotterdamse Orkest aan dankt hij het feit, deze week niet minder 'ijfmaal het eerste fluit- v jfft van Mozart mag ver gif Een jubileum-mara- ^elnoye heeft niet alleen liten als orkestlid, ook list heeft hij zich vele onderscheiden. In deze kon en kan men geriie- ijft [ran zijn voortreffelijke L'ek en vooral van zijn ilachtige toonvorming. ADR. HAGER 38 r kunst en kunstenaars nnuseum Paleis het heeft op een veiling van L [tie's Londen voor 178.400 ^!n twee antieke tapijten ^ajjlht. De aankoop was mo- w met ftnancie*e steun van jjjjfffiereniging Rembrandt. De $P'len, met het wapen en jigram van stadhouder I lm III als koning van En- I ld, werden naar een ont- i van Daniel Marot om- ks 1695 in Brussel ver- pigd. Marot was ook de «rper van de interieurs k tuinen van het Loo. De feil maakten oorspronke- leel uit van een serie van tn exemplaren. die van Oosten gaat in fe- h a.s. een grote tournee door Rusland. Hij zal werken uitvoeren van i, Franck, Messiaen en He. Vóór zijn vertrek zal igen Haagse organist eind ari zijn Rusland program- •ok in de Haagse Houtrust- i i ten gehore brengen. het oog op de Britse lie, de serie lezingen in de Ilse Kunstkring, wordt lagavond a.s. (20.00 u.) jtgezet door Dr. P. de fed van de Virije Universi- [van Amsterdam, die de je van T.S. Eliot zal be llen. M, Bankastraat 76 Haag, exposeert t/m 9 ja- werk van een twintigtal "lavische naïeve schil- Het is hoofdzakelijk af- tig uit Kroatië en Servië staat uit achterglasschil- jen en werken op linnen ird. Ook de Engelse die- tilderes Sylvia Emmons aan de tentoonstelling EENRUM) Zijn vrouw heeft er net de was opge hangen, dus is het even lastig een foto te maken in het studeerkamertje van de winnaar van de Boy Edgarprijs. Maar met enige omzichtigheid blij ven de lakens buiten beeld. Daar staat-ie: Alan Laurillard (36), begiftigd met de grote Nederlandse jazz-prijs. Geboorteland: Canada. Woonplaats: Een- rum, Noord-Groningen. Op 17 december ontvangt hij in Amsterdam een plastiek van Jan Wolkers en een bedrag van vijfdui zend gulden, beschikbaar gesteld door het Buma- fonds. Het juryrapport is helder: „Alan Laurillard is een be scheiden en onderschat, maar zeer invloedrijke figuur in de Nederlandse jazz en geïmpro viseerde muziek. Hij is een goed saxofonist, en schrijft in teressante, eigenzinnige en frisse muziek. Deze kwalitei ten stelt hij echter niet alleen in dienst van een eigen carriè re als instrumentalist en band leider. maar gebruikt hij ook voor het stimuleren van ta lentvolle muzikanten en nieu we groepen en yt>or het neer zetten van nieuwe muzikale stromingen. Vooral door zijn toedoen is Groningen een nieuw Mekka voor de Neder landse jazz en geïmproviseerde muziek aan het worden". De winnaar zelf: „Vanaf mijn negende heb ik aan muziek gedaan, in m'n woonplaats Vancouver, in een soort schoolorkest. Harmonie en fanfare, of hoe noemen jullie dat hier. Eerst speelde ik twee jaar hoorn, daarna ben ik overgegaan op saxofoon. Toen ik elf of twaalf was, speelde ik in een rock 'n roll-bandje, voor het eerst ook niet meer van papier. We begonnen met van de plaat -naspelen en met improviseren. Vanaf die tijd ben ik aan de studie gegaan en speelde ik in allerlei groepjes: rock 'n roll, blues, soul, rhythm and blues. Toen ik veertien was werd ik uitgeno digd voor een stageband, een dansorkest. Dat had een goede leider, een oude beroepssaxo fonist die werkte met arrange menten in de stijl van Fletcher Henderson. Dat heb ik een jaar of drie, vier gedaan. Ook heb ik nog in een soulband ge speeld. Maar ik heb er nooit aan gedacht beroeps te wor den". Schoonmaker Inmiddels was Alan werktuig bouwkunde gaan studeren. Maar voordat hij zich inge nieur kon noemen zwierf hij twee jaar door Europa, waar hij zijn Nederlandse vrouw Paula ontmoette. Zij ging mee naar Vancouver. Na het vol tooien van zijn studie had Alan geen zin om als werk tuigbouwkundige te gaan wer ken. zodat hij samen met Pau la naar Europa ging. In het voorjaar van 1972 vestigden zij zich in Amsterdam. „Ik moest toen beslissen wat ik zou gaan doen. Ik ben toen serieus met de muziek bezig gegaan. Ik heb een piano en een goede sax gekocht en ik ben een beetje muziektheorie gaan studeren. Ook ben ik in Amsterdam in allerlei groepen gaan spelen, zoals pop- en la- tin-bands. Mijn eerste baan was die van schoonmaker in het buurtcentrum Oktopus. Daar speelden toen ook veel jazzgroepen. Het was voor mij een ware schok om Willem Breuker en De Volharding te horen. Die hele stijl, die free jazz, die kende ik helemaal niet. Daar werd je in Canada niet mee geconfronteerd. Ik heb toen een beetje rondge hangen, want zelf was ik nog niet zo ver, hoewel ik wel in teresse had in geïmproviseerde muziek. Maar het was in die tijd ook moeilijk er tussen te komen. Drie jaar hebben we in Amsterdam gewoond. Ik heb toen niet veel aan jazz ge daan. Wèl geoefend" Leren „In 1975 zijn we naar Eenrum verhuisd. We wilden kinderen en we woonden niet prettig. In de Randstad konden we niks vinden en dat was ook te duur. Toen kregén we dit huis in Eenrum aangeboden. Mijn vrouw, die verpleegster is, ging toen in Groningen wer ken. En zelf moest ik natuur lijk ook wat zoeken. Ik ben pi anoles en saxofoonles gaan ge ven. Ja, hier in huis. Ik merk te ook wel dat er in de stad Groningen niet veel aan de hand was op jazz-gebied. Om het uit te proberen ben ik toen voor mezelf de eerste work shop begonnen. Ik kreeg er hele goeie mensen bij. De eers te jaren deed ik het gratis, maar toen de Stichting Jazz in Groningen was opgericht en subsidie kreeg, ging die mij steunen". Alan Laurillard ontwikkelde tal van initiatieven, speelde in een mainstream-kwartet en beoefende free jazz, maakte arrangementen voor de big band van het Groningse con servatorium, trad op als solist, met een septet, een nonet, een duo en een grote groep, het „Improvised Music Ensemble". ,,Ik ben niet aan één stijl ge bonden. Ik vind bop leuk, maar free jazz ook. Ik zag me zelf steeds leren, ervaring op doen. Ik wilde graag weten hoe het werkt in die stijlen. De laatste jaren is in Groningen duidelijk een jazz scene ont staan. Er is een proces op gang gezet". Malaise Twee jaar geleden richtte Alan de Noodband op. Zelf speelt hij daarin altsax, hoewel hij ei genlijk de voorkeur geeft aan zijn tenor. De Noodband is een dubbelkwartet, met verder: Frans Vermeerssen (altsax), Gerard Ammerlaan (bas), Sy- brand Hoeksema (bas), Bert Kleijn (drums), Charles Huffs- tadt (drums) en Greetje Bij man (zang). „Ik had het als groep opgezet, als project, voor een bepaalde termijn, óm in die muziekstijl te werken. Het was de bedoe ling maar een paar keer op te treden, maar omdat het een Alan Laurillard: „Ik ben niet aan éérn stijl gebonden" succes was, hebben we beslo ten verder te gaan. Er was niet zoveel nieuws, er moest iets anders gebeuren. Er was spra ke van een malaise in de Ne derlandse jazz. Voor mezelf had ik het gevoel dat er een nieuwe stroming moest ko men. Toen ben ik dit maar een beetje gaan proberen. De mu ziek heeft te maken met de nieuwe funk-richting in Ame rika. Het is free funk, met new wave muziek, met wat punk en Afrikaanse ritmes. Het is muziek die niet zo se rieus bedoeld is. Het gaat om het swingen, om de kracht die er uit spreekt. Er hoort show bij, het is visueel, niet intro vert, recht-toe-recht-aan. We treden tegenwoordig zo'n zes keer per maand op, veel in Dutsland, en dezer dagen komt er een elpee van ons uit. Door al zijn activiteiten en een stipendium van WVC kan Alan Laurillard nu rede lijk van de muziek leven. „Ik hoef niet altijd 's nachts weg. maar ik heb het gezocht in or ganiseren, leiding geven, ar rangeren. dirigeren, compone ren. En ik krijg behoorlijk veel opdrachten. Door subsi dies bestaan er hier in Neder land goede mogelijkheden voor de jazzmuzikant. Er is re delijk veel geld voor, al staat dat niet in verhouding tot dat wat er voor de klassieke mu ziek beschikbaar is. Maar toch heb je in Nederland de beste situatie in de wereld. In Ame rika moet je bijvoorbeeld heel goed zijn en heel sterk om van jazz te kunnen leven. Dat zijn er maar enkelen. Zelf heb ik altijd heel weinig geld gehad Een auto heb ik niet, maar ik kan nu een bandrecorder ko pen". De toekomst? „Als we over twee jaar-nog de zelfde soort mnuziek zouden maken.... Tja, ik weet het niet precies. Ik kan het niet zo overzien. Het belangrijkste is jezelf steeds te vernieuwen. De komende zomer gaan we met vakantie naar Canada, maar ik zou er niet willen wonen, al vind ik de natuur heel mooi. Maar ik wil ook niet oud wor den in Èenrum. Ik wil nieuwe dingen ervaren, ik zou in an dere landen willen wonen". BAREND STRANG Foto: Engel Lameijer LONDEN In Engeland is bezorgdheid ontstaan over de mate waarin graaf Spencer, wiens ook niet onbemiddelde dochter Di ana als vrouw van kroon prins Charles in een van 's werelds rijkste families introuwde, zich ontdoet van kunstwerken om con tant geld onder bereik te hebben. Hoe hij het op an dere wijze zou moeten verkrijgen zegt men er niet bij. De graaf, wiens gezicht en moeilijke gang vertrouwd werden voor miljoenen televi siekijkers toen hij zijn dochter naar het altaar leidde, heeft sinds een paar jaar in alle stilte antiek zilver, 17e-eeuws meu bilair, schilderijen van Sir An thony van Dyck (Antonie van Dijck), Joshua Reynolds, Gui- do Reni, Andrea Sacchi en an deren en twee massief gouden emmers die drie eeuwen gele den voor de hertog van Marl borough werden gemaakt en een mijoen dollar waard wa ren, van de hand gedaan. Het is niet ongewoon dat adel lijke families in Engeland fa miliebezit verkopen om aan contanten te komen, maar de omvang van graaf Spencers verkopingen en het ontbreken van informatie erover, hebben tol° ongerustheid geleid. Ge schat wordt dat de Spencers al voor minstens 9 miljoen gul den uit hun omvangrijke bezit verkocht hebben, los van de kunstwerken die zij tien jaar geleden aan het rijk afstonden in plaats van het betalen van successierechten. Ondervraagd over de verko pingen zei Lord Spencer tegen de Times dat hij wilde verze keren dat zijn nazaten op het voorvaderlijke landgoed Al- thorpe in Northamptonshire konden blijven wonen. Het in terieur is geheel vernieuwd en het huis ziet er volgens hem uit als nooit tevoren. Hij zei dat hij nog meer dan 500 schil derijen had. alle schoonge maakt en gerestaureerd. De Tiriïes merkt evenwel op dat contanten no niet iedereen over de staat van Althorpe tevreden is en dat in een catalogus uit 1976 stond dat er 717 schilderijen waren. De krant stelt voor de verkoop de huidige gravin Spencer stiefmoeder van Diana ver antwoordelijk. De 53-jarige Raine Spencer is een dochter van de succesrijke keukenmei denromanschrijfster Barbara Cartland en men vindt haar niet helemaal passen in de fa milie van de toekomstige ko ningin van Engeland. De vori ge gravin Spencer, Diana's moeder die in de trouwstoet in het rijtuig met prins Philip r Shand-Kydd. Residentie Orkest onder Alain Lombard Solist: Raphaël Oleg, viool RWA-zaal. Dit was een waar feestconcert gisteravond in de zeer goed bezette PWA-zaal. Het Resi dentie-Orkest onder leiding van Alain Lombard speelde met een bijna on-nederlandse alertheid en felheid, het pu bliek reageerde met gelijke uitbun4igheid en in de pauze zag men overal lachende ge zichten bij de strijkjes en swin gers, waarmee RO-leden ie dereen vermaakten, terwijl de dames-orkestleden met kleine, fijne gebakjes rondliepen, die natuurlijk gretig werden ver kocht. Inderdaad - het RO is volop in de weer voor de bouw van de eigen concertzaal. En deze feestelijke Bouw-Mee concer ten waarvan er nog drie vol gen - (ook met muziek en ge bak in de pauze), zijn even zo vele schoten in de roos. Het concert van 15 december is uitverkocht, voor die van 16 en 17 december zijn nog enke le plaatsen over. „Heerlijk, zo'n avond met zo'n fijne sfeer", zeiden burgemeester en mevrouw Schols tegen ons. En zo was het ook. Het programma omvatte slechts twee werken, maar dan ook kolossale: Brahms' Viool concert en Berlioz' Symphonie Fantastique. De 23-jarige Franse violist Raphaël Oleg was de solist in Brahms en ei genlijk had hij er nog niet de leeftijd voor, al waren er soms verrassend mooie passages Maar hij had ook last van de voor de viool onvoordelige a- koestiek van de zaal, waardoor de toon niet altijd mooi over kwam. Hij speelde overigens in het eerste deel niet de be kende Joachim-cadens, maar de nog moeilijkere van Kreis- Ier. En zoals Lombard de Sympho nie Fantastique dirigeerde, daarbij de typisch oververhitte geest van Berlioz door alle de len liet doorklinken, en zoals het RO onmiddellijk op zijn gebaar reageerde, dat was adembenemend. Een echte Franse visie hoorde men hier, fel, bijtend, opzwepend furieus naar de nachtmerrie van de heksensabbath aan het slot. Een Franse tv-ploeg, die van Lombard in dit weekeinde een reportage maakte, nam ook deze Berlioz op. Zouden wij deze Franse tv-film ook eens kunnen beleven? NOES KOKEE VAN 1 TOT EN MET 5 FEBRUARI IN BLEISWIJK BLEISWIJK De Neder landse Tuinbouw Vak beurs in de groenteveiling van Bleiswijk, die volgend jaar van 1 tot en met 5 fe bruari gehouden wordt, staat dit maal meer dan ooit in het teken staan van de energiebesparing. De ruimte, die de vakbeurs aan energiebesparings maatregelen geeft, is on geveer het dubbele van wat in voorgaande jaren gebruikelijk was. De beurs wordt dit jaar voor de tiende keer gehouden. Hoe wel een dergelijk getal meestal aanleiding is enige festivitei ten te organiseren, hebben de organisatoren daar dit jaar, ge zien de slechte economische si tuatie in de tuinbouw, vanaf gezien. Subsidies De Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs richt zich met de ruimte aan energiebesparing op het sectorbeleid van de overheid, dat voorziet in een subsidiebijdrage van 270 mil joen gulden voor energiebe sparende investeringen (maxi maal 25 procent van de aan te brengen voorzieningen). Tuin ders, die daarvan gebruik wil len maken, krijgen een keur van apparatuur aangeboden, variërend van een kolenge- stookte verwarmingsinstalla tie, windmolens en rookga sprocessors tot nieuwe ontwik kelingen voor maximale licht- toelating in de kassen. Ook to- tal-energy-installaties en warmtepompen krijgen van het aan de tuinbouw leveren de bedrijfsleven alle kans de aandacht van de energiebe- wuste tuinder te trekken. Naast de zich steeds moderni serende energiebesparende ap paratuur speelt de procescom puter een steeds belangrijke rol bij de bedrijfsvoering. Voor de regeling van het kasklimaat- schakelen steeds meer tuin.-- ders over op deze computers, die steeds meer functies over- nemen. Zo bestaat nu de mo gelijkheid het Co2-gehalte in de kassen door de computer te- laten regelen, evenals de wa-. tervoorziening. Daarnaast zijn er zogenaamde substraat-com* puters te vinden op de beurs, geheel gericht op het telen op. substraten. De substraatteelt krijgt overi gens op deze beurs opnieuw erg veel aandacht. Al meer dan een vijfde van alle glas groenten wordt op substraten geteeld. De enige belemmering voor een nog verdere uitbrei ding vormt de slechte kwali teit van het gietwater. De. beurs laat verschillende moge lijkheden tot verbetering daar van zien. Wisselinfiltratie Zo is er ook een aantal stands dat zich bezig houdt met de zo genaamde eb- en vloedsyste men. of wisselinfiltratie. Dit op bepaalde tijden „onderdom pelen" van de gewassen in voedingrijke vloeistoffen zorgt voor een zeer laag waterver - brüik, tegen een hoog rende ment. Derde factor van de tuinbouw die veel aandacht krijgt, is de arbeidsbesparing. Volgens de organisatoren van de Neder landse tüinbouwvakbeurs staat een minuut arbeid namelijk gelijk aan een kubieke meter aardgas. Transportbanden- .vorkheftrucks en volautoma tische verplaatsingsapparatuur zijn op de beurs dan ook ruim schoots voorhanden. Tenslotte zijn er diverse stands waar voorlichting kan worden verkregen van onderzoeksin stituten. proefstations, verze keringsinstellingen en finan ciën ngsban ken Zij staan er om de tuinder te helpen bij zijn beslissing over de voor hem meest ideale besparings mogelijkheden De groentenveiling van Bleiswijk, waar van 1 tol en met 5 rebruari de tiende Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs wordt gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 13