Bankstakingen in Italië: één grote dosis ellende Al meer dan duizend doden bij beving in Noord-Jemen Sovjet-Unit wilde Afghanistan inlijven GIROBETAALKAART UITKOMST VOOR TOERISTEN Reagan: compromis over MX-raket „KLEINTJES" 071-122244 Kerstbomen IJsbaan Leiden Bennink Tel.beantw. Café-Bar- Arti-Flora 1 de Bijenkorf ÖT) li II BUITENLAND LEIDSE COURANT WOENSDAG IS DECEMBER 1982 PAGI1 MANAMA De premier van Noord-Jemen, Iriani, heeft gisteren laten weten dat tot nu toe 1.082 men sen zijn omgekomen bij de aardbeving van maandag. Meer dan duizend Jeme- nieten zijn met verwon dingen naar ziekenhuizen gebracht. Bij de reddingsoperaties van gisteren werden militaire transportvliegtuigen ingezet. Onder de puinhopen, veroor zaakt door de grootste aardbe ving in de geschiedenis van Noord-Jemen, moeten zich nog honderden slachtoffers be vinden. Premier Iriani deelde verder mee dat 142 dorpen grote schade hadden geleden en elf dorpen met de grond ge lijk zijn gemaakt. Onder de doden bevonden zich 250 kin deren, die tijdens de beving in hun school waren toen deze instortte. Het zwaarts getrof fen is de provincie Dahmar in centraal Noord-Jemen. Ten noorden van de Italiaanse havenstad Ancona doet zich sinds maandagavond een reus achtige aardverschuiving voor. Ongeveer 3.500 hebben hun huizen al moeten ontruimen. Persoonlijke ongelukken heb ben zich hier niet voorgedaan. Volgens geologen is het aan een beweging van de aard korst te wijten dat over een breedte van ongeveer zes kilo meter een enorme hoeveelheid grond en rots verschuift. Di verse gebouwen zijn vernield, terwijl andere werden meege nomen zonder dat zij werden vernield. Ook de spoorlijn tus sen Ancona en Bologna is op enkele plaatsen. Treinverkeer is op dit traject voorlopig niet mogelijk. Bewoners van een door een aardverschuiving verwoest huis in Ancona brengen hun bezittingen naar veiliger oorden. Als gevolg van de aardverschuiving raakten gisteren duizenden Italianen dakloos. 9? AFGHAANSE GEHEIM AGENT: PESHAWAR De Russische ex-president Breiji wilde Afghanistan annexeren, maar verzet tegenf bewind van Karmal in Kaboel heeft dat verhinA Dit heeft de voormalige tweede man van de AfghaEM geheime politie gisteren verklaard in Pakistan. Luitenant-generaal Saddiq Ghoelam Miraki, die in nove naar Pakistan vluchtte, zei dat het plan eerder dit jaar had ten worden uitgevoerd. Miraki is de hoogste Afghaan die u land gevlucht is sinds de Sovjet-Unie in december 1979 het 1 binnenviel. Miraki zei dat hij nauw met de Russische gel dienst (KGB) samenwerkte, nadat de Afghaanse Commu sche Partij op 27 april 1978 via een staatsgreep aan de mach gekomen. Naar eigen zeggen was Miraki ook lid van het gewapend v tegen de machthebbers in Kaboel. Hij werd van het plan-I njev door een hoge Afghaanse regeringsfunctionaris en Russische functionarissen op de hoogte gesteld van het amL' J tieplan. Brezjnjev ontbood Karmal in december 1981 naar kou, waar hij hem zei een nationale conferentie bijeen te r< dn van leden van de Communistische Partij. Men hoopte d 6' conferentie het leiderschap van Karmal zou bekrachtigen eT"- toe zou leiden dat hij een eerste wettige termijn kreeg als dent en secretaris-generaal van de partij. Daarna zou Karm Sovjet-Unie verzoeken nog meer militairen naar Afghanist sturen. [ïi (Van onze correspondent Cees Manders) ROME Een staking van het bankpersoneel dreigt het hele economische en sociale leven van Italië tot stilstand te brengen. De 280.000 bankemploye's zijn weliswaar allen „ge woon" op hun post, achter het loket of op hun ver trouwde bureaustoel, maar ze werken niet zoals behoort. Onverwacht en onaangekondigd gaat de toegangsdeur van de bank op slot, en verschijnt het in Italië zo bekende bord je „Schopero" (staking) achter de gepantserde ge- velruit. Deze „hik-stakingen" duren nu al meer dan zes weken, en de bonden weten voorlopig nog van geen ophouden. De ravage die hierdoor in het le ven van de gewone man, de gepensioneerde, de huisvrouw, de zakenman, de winkelier en niet te vergeten de overheid wordt aangericht, is enorm. Omdat de Italianen in de 120 jaar hun eenwording er nog steeds niet in geslaagd zijn een efficiënt overheidsapparaat of een stelsel van goedlopende publieke voorzieningen op te zetten, gaan praktisch alle eco nomische transacties via de commerciële banken. Drie kwart van de Italianen ont vangt zijn salaris, loon, hono rarium, in de vorm van een cheque die bij de bank kan worden geïnd. Ongebruikelijk is hier de lonen a contant uit te betalen, en dit heeft weer te maken met het feit dat het in Italië zeer onverstandig is veel geld op zak of in huis te heb ben. Via de bank wordt ook belasting betaald, en rekenin gen voor gas, water, licht en telefoon worden tegenwoordig bij de bank voldaan. Dit alles wijst er op hoe be langrijk de banken in het Ita liaanse leven zijn geworden. De commerciële banken, waarvan de helft overigens ei gendom is van de staat, weige ren echter hun dienstverle ning af te stemmen op de be hoefte van het publiek: Italië is het enige land in Europa waar de banken slechts 25 uur per week voor het publiek open zijn. Dit betekent door gaans rijen wachtende voor U, veel tijdverlies voor de klant, maar ook een enorme belas ting van de man achter het lo ket, die in korte tijd zeer veel werk moet verzetten en wiens werk nog lang niet is afgelo pen met het sluiten van de toegangsdeuren van de bank. De bankstakingen die het Ita liaanse openbare leven nu teis teren gaan juist daarom: betere werktijden, meer personeel, modernere technische voorzie ningen (beeldschermen zijn nog niet gearriveerd) en hoge re salarissen. De onderhande lingen zitten al wekenlang muurvast en het publiek doet een steeds dringender beroep op de overheid tussenbeide te komen, en de bankemployé's te bevelen aan het werk te gaan. Dat kan dankzij een re cente uitspraak van de Hoge Raad, waarbij werd vastgesteld dat de bankemploye's een pu blieke functie vervullen en dus niet naar willekeur meer mogen staken. Maar de overheid aarzelt, want de „precettazione" zoals het stakingsverbod heet, heeft bepaald geen goede invloed op de toch al gespannen relatie met de vakbeweging. De over heid zelf komt ook in de pro blemen, want de staking heeft verhinderd dat het publiek voor het eind van vorige maand zijn belastingen heeft kunnen betalen. Dit scheelt miljarden guldens. Het getergde publiek heeft deze week al in Rome en in de {>rovincie, getoond het niet anger meer te nemen. In Rome werden voor de ver schillende banken straatver sperringen opgericht, gevoch ten en auto's beschadigd, en op Sicilië konden woelige menig ten er door de politie maar ter nauwernood van weerhouden worden om de bank te bezet ten. Vele ruiten sneuvelden, en vele verwensingen wissel den van eigenaar. De middenstanders klagen steen en been, want het pu bliek heeft geen geld meer om iets te kopen en blijft dus weg. De omzetdaling heeft zelfs on rustbarende vormen aangeno men. Hoteliers en touropera tors protesteren, want vele toeristen die hun reis-cheques niet kunnen verzilveren heb ben hun verblijf in Italië voor tijdig moeten beeindigen. Nieuwe toeristen voor Italië doen er overigens goed aan zich van girobetaalkaarten te bedienen, want voorlopig heb ben de ambtenaren op de post kantoren nog geen sociale ac ties aangekondigd. De bankemployé's vragen het publiek om begrip voor hun situatie. Maar van mensen die al wekenlang op krediet leven en hun rekeningen niet meer kunnen betalen is heel weinig medeleven te verwachten. WASHINGTON President Ronald Reagan heeft gisteren bekendgemaakt dat hij met het Congres een compromis heeft bereikt over de MX-ra- ket. Het akkoord verzekert de financiering van deze inter continentale raket, maar met de werkelijke produktie ervan zal pas worden begonnen als het Congres het eens is over een plaatsingssysteem. Het compromis bepaalt dat Reagan opnieuw een plaat singssysteem zal voorstellen. Politieke waarnemers zijn van mening dat „dense pack" geen kans meer maakt, ofschoon Reagan dinsdag weigerde het systeem achterhaald te noe men. Het systeem houdt in dat de MX-raketten dicht bij el kaar in een klein gebied wor den opgesteld. De regering-Re- agan wilde de raketten op deze wijze voor een deel onkwets baar maken voor een plotse linge atoomaanval vanuit de Sowjet-Unie. President Ronald heeft gisteren bevestigd Sowjet-Unie heeft aangel een aantal van haar mi lange-afstandsraketten het type SS-20 in Euro] ontmantelen. De noemde dit compromis-j stel een positief teken, volgens hem is het „niet] doende". De president op een geïmproviseerde conferentie in het Witte Het was voor de eerste i ki dat de Amerikaanse reg{ officieel bevestigde datjorr Sovjet-unie in de Geneefsi'toc derhandelingen over eertss» perking van de middellljnf -afstandsraketten in Efliijk een compromis-voorstel I gedaan. Het .voorstel (vei dering met de helft vail aantal op Europa gerichte] 20-raketten) laat het aanV'l lijke nadeel van de NAVhei Europa onverlet, aldusfcti Amerikaanse president. gr< LEIDSE COURANT KLEINTJES KLEIN GEZET Advertenties gezet over 1 kolom in kleine letters met een woord in hoofdletters. Prijs 34 cent per mm. Minimum plaatsing 10 mm. KLEINTJES GROOT GEZET Advertenties gezet over 1 of 2 kolom met een of meer groot gezette regels. Prijs 38 cent per mm. Minimum plaatsing 10 mm. Bij plaatsing van dezelfde tekst op 3 achtereenvolgende dagen, slechts 2x betalen. Bij plaatsing van dezelfde tekst op 6 achtereenvolgende dagen, slechts 3x betalen. SIJTHOFF PERS KLEINTJES Worden geplaatst in de Leidse Courant. Haagsche Courant, Het Binnenhof. Rotterdams Nieuwsblad en de Goudsche Courant. Zij kunnen in alle rubrieken worden geplaatst over een of twee kolom, met een of meer groot gezette regels. Prijs 3.34 per mm. Minimum plaatsing 10 mm. ADVERTENTIES ONDER NUMMER Voor advertenties onder nummer berekenen wij 3,35 per plaatsing aan administratiekosten. Bewijsnummers alleen op aanvraag 2,65 per exemplaar. Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief 4% BTW. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard ook. ontstaan door niet, niet-tijdig of on juist plaatsen van advertenties. Fouten In telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever behoeven door ons niet te worden gecompenseerd. Correcties en/of annuleringen worden onder voorbehoud geac cepteerd en uitgevoerd. De uitgever behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren. Bij Gebr. Segaar Leidseweg 500, Voorschoten, grote sortering Aardewerk Unieke kollektle handvaardigheid van zeer hoge kwaliteit „steen goed". Atelier. 'I Kunstambacht Nieuwe Rijn 13a, tel. 122145, Leiden. Kaarsen handgedompelde waskaarsen in alle maten en kleuren t/m 500 branduren. Atelier 't Kunstambacht Nieuwe Rijn 13a, tel. 122145, Leiden. Kortingscoupon 1.- p.p., tot 20 dec. LC. Overdekte kerstbomen verkoop. De mooiste en voordeligste kerstbomen vindt u natuur lijk bij Intratuin. Groot en klein in verschillende soorten met en zonder kluit. Bovendien worden die kerstbomen handklaar ver pakt in plastic, da's gemakkelijk en schoon. Een extra gratis servi- in Intratuin, Griffioen. Leidscheweg 518. Voorschoten, tel. 071-763748. Kado's grote sortering geschenken vervaardigd van oude spoelen uit de weverij/spinnerij v.b. zandlopers, krukjes, springtouwen, kande laars enz. Atelier 't Kunstambacht Nieuwe Rijn 13a, tel. 122145, Leiden. Dat is goedkoop, grote sortering kerstbomen vanaf 7.50. Het bekende adres Tuincentrum v. Winsen, Herenweg 54, Warmond, tel. 01711-10282. MS Olympia Voor alle feesten op het water. Rederij Jac M. Slingerland. Tel. 071-413183. Open haard hout 10 zak 60.-. Parket per m2 vanaf 54,-. Plavuizen per m2 vanaf 25.-. Wandtegels per m2 vanaf f 15,50. Openhaard steenstr. ,a. 550,-. Restanten open haarden en tegels. Hoofdstraat 130, Leiderdorp. Tel. 895420. Ook zat. open, van 9-4 uur. Wit marmer Vloer en wandtegels, venster platen. tafels, aanrechtbladen op maat gemaakt. Wagemaker natuursteen b.v.. Hoge Mors- weg 82, Leiden. Tel. 071- 760455. Snel en goed Keukens, badkamers, toiletten. Schilder-, metsel-, stukadoors-, loodgieters- en timmerwerken. WInterkorting!! Firma H. R. De- vid: Tel. 079-512156. Fraaie kerstboom zoekt kennismaking met vrien delijk aspirant eigenaar om de kerstdagen gezellig door te bréngen. Gardencentre, Bloemendaal B.V., Hoogmadeseweg 43. Leiderdorp. Gordijnen gratis gemaakt. Gor dijnen gratis gemaakt. Tapijten gratis gelegd. Tapijten gratis Mateba KUNSTGEBITTEN REPARATIE, klaar terwijl u wacht. Elke dag beh. zat. van 9-11.30 en 2-4 uur. Maand.- en dond.avond van 19- 19.30. fa. v. Berge Henegou wen, Schelpenkade 47, Leiden. Tel. 120794. Ook te huur. Tel. 02522-10063. Vers gekapte kerstbomen ook blauwsparren, en ook met kluit, vanaf 10. Uitzoeken gra tis kerststerren voor uw kinde ren, warme chocolademelk voor de ouders, uitgereikt door de Kerstman leder weekend en de hele volle week voor Kerst bij Kabalt Kalkovenweg - Alphen a/d Rijn. EENGEZINSWONING te huur te Alphen a.d. Rijn, vrije vestiging, huurprijs 719,10 per mnd. Plm. 25 servicekosten, met Ingang van 1-1-'83 te betrek ken. Tel. inf. 01720-315098 (tij dens kant.uren). I WONINGRUIL Te koop WOONBOOT te Rijns burg, betonnen casco, kamer, slaapkamer, douche, wc, alle aansluitingen, keuken. Vraag prijs 30.000. Te huur ge vraagd: 1- of 2-kamerflat tot 300 Leiden of omstreken. Br. o: nr. 8441 bur. v.d. blad. vrij voor 2 tot 8 personen In Midden-Drente, alle comfort. Tel. 05935-429. Te koop: bedrijf NAAIMACHINES - Opgelet!! Zig-zag 125 145 165.- 185. Reparatie aan alle mer ken. Vlug en billijk. Herenstraat 23, Leiden. Tel. 071-132027. HTiiüiiiïr- I INSTRUMEI (Nieuw Yamaha ORGEL, elektr. len ook op batterijen, prijs I750,-. Tel. 070-553448 DIEREN EN PLANTEN Voorschoten telefoon 01717-5561 Kerstbomen in alle maten zowel met als zonder kluit Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.30-18.00 uur zaterdag van 8.00-17.00 uur Veurseweg 203, t.o. De Gouden Leeuw. Te koop div. Australische parkieten. blauwe personates, glansfazan ten tragopanen, zwarte zwanen, fleseenden div. siereenden. In dische strepen ganzen en pauwstaarten. Tel. 01719- 15462. Kerstboompjes versierd 17.50 hand gedoopte kaarsen v.a. 1.50 kerststukjes v.a. 12.50 droogbloemstukjes v.a. 10.- Beatrice Byoux v.a. 17.- Hogewoerd 4. tel. 123530. UW KLEINTJE WORDT GELEZEN Alleen deze week superstunt- 5.25 4.75 5.25 1 5.25 6.95 6 Neon Tetra's 6 Zebra-Dlano's 6 Chinese-Dlano's 6 Vuumeons 6 Sumatra-Barbelen Vivarium-Stol. Nieuwe Rijn 14, Lelden. Tel. 125480. DEM Meubelfabriek levert bankstellen, rechtstreeks. Mo dern 2- 3-zJts v.a. 1495. Mass. eiken 2- -f 3-zlts v.a. 1690. Klassiek 1- 1- 3- zlts, v.a. f 1795. Totaal 25 mo dellen. Méér dan 60 verschillen de meubelstoffen. 1-2-3-4-zlts, keuzesysteem. 5 Jr. garantie op konstruktle. DEM-toonzalen: Voorhout, Loosterweg 5, Cu- lemborg (fabriek). Houtweg 8. Inl. tel. 03450-17484. g' HUIVEND GOED T IS GOED EN HET BLIJFT GOED. EN 'T IS ALTIJD IN DE BIJENKO^ teil (lis 1 o Een mantel waar u vele, rt li vele winters warm in blijft Var is deze. Poplin met een uitncembare bontvoering r van biberette, de kraag is echte blauwvos. Maten 38 t/m 44.Ver onder de normale lOQO prijs Ook verkrijgbaar met opossum voering 1199: Bonthoed van wasbeer die va u als turban AAQ kunt dragen Hebt u al kennis gemaakt met onze kapsalon/ Te' schoonheidssalon Jacques Lj Stork coiffures, 3e etage, iok Deze aanbiedingen vindt 7 u uitsluitend t/m 29 december in de Bijenkort ?se Den Haag. iaga Den Haag ZWARTJES B.V. Aanhangwa gens, trekhaken, bagagewa gens. Caravanservice aan alle merkon. Tel. 01751-19213 na 18.00 uur 17323. KENNISMAKING Een VROUW van 58 jaar zoekt e^n vriendin om gezellig mee uit te gaan. Br. bur. bl. nr. 8443 v.d. blad. Te koop gevraagd: LOOD, ko per, zink, Ijzer en oud papier. Firma J. de Nobel, tel. 071- 766426, Zoeterwoudseweg 9, Lelden. SLOOPGOUD. Contant 16.- per gram voor 14 kt. Legitimatie verplicht. Van Ruiten antiquair, I Kort Rapenburg 12, Leiden (ge- I opend van wo. t/m za.).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 12