Juliana beïnvloedde meermale kabinetsformatie Compensatie; regeling voort dagbladen op de tocht Weet u dat nu wel zeker, meneer Aan tjes MAMMA.WAT DOET DE MINISTER VAN ONDERWIJS? HAALDE KRANT ER BH. Walesa wil in openbaar spreken HISTORISCH ONDERZOEK NAAR PERIODE 1959 - 1973 WIJST UIT: te 'BINNENLAND leidse courant Maleisië wil openbaar zoenen verbieden KOEALA LOEMPOER Maleisië wil terugkeren tot het islamitische fundamentalisme en zoenen en vrijen op een bankje in een park verbieden. Mensen met „onfatsoenlijke" kleren moeten van straat verdwijnen. „Als onze wet op de moraal van kracht •vordt, zullen de traditionele toe- vluchgtsoorden voor paartjes verlaten zijn zo deelt het bureau van de pre mier mee. De nieuwe wet moet regels bevatten om de mensen in hun dage lijks leven te leiden. Er is nog niet ge sproken over straffen bij overtreding van de nieuwe wet. Meer dan de helft van de 14 miljoen inwoners van Ma leisië is islamitisch. GDANK Lech Walesa, leider van de verboden vrije vak bond Solidariteit, wil morgen spreken op een bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers van december 1970 bij het monument in de buurt van de Leninwerf. Voor de toe spraak is echter nog geen toestemming gegeven, zo werd van regeringszijde vernomen. De manifestatie moet concurreren met een officiële herden kingsceremonie ter nagedachtenis van de slachtoffers die vanmorgen werd gehouden. Daartoe was opgeroepen door de Patriottische beweging van nationale wedergeboorte, die is opgezet door de militaire machthebbers. Blijkens een in Warschau verspreide tekst wil Walesa een vreedzame, open, breedgespreide oppositiebeweging vormen die trouw is aan de idealen van Solidariteit, maar die werkt binnen de gren zen van het communistisch systeem. Doopsgezinde dominee in fakirrol PORTH De Britse doopsgezinde dominee Ken Owen uit Porth in Wales heeft het we reldrecord liggen op een spijkerbed verbe terd. Hij heeft het vijf dagen en nachten volgehouden. De 45-jarige Owen, die door zijn vrienden de „Fakir van Wales" wordt genoemd, lag gedurende 130 uur en 15 mi nuten op een bed met 500 spijkers van 15 cm. Hij sloeg zijn eigen record uit 1980, op getekend in het Guinness-recordsboek, met 27 uur en 51 minuten. Dominee Owen ves tigde het record in de etalage van een lood- gietersbedrijf in Porth met als doel het inza melen van geld voor liefdadigheid.„Ik ga nu naar huis en neem een lekker warm bad in de hoop dat ik niet lek geslagen ben", zei Owen. Hij wil te zijner tijd 400 uur op een spijkerbed doorbrengen Ontploffing in schakel station Zuid-Afrika JOHANNESBURG Een explo- sie heeft vanmorgen schade aan gericht aan twee transformators in een schakelstation van elektri citeitsleidingen ten zuiden van de Zuidafrikaanse stad Johannes burg, zo heeft de politie meege deeld. De woordvoerder kon niet zeggen of de explosie is veroor zaakt door een aanslag. Electrici- teitscentrales en verbindingen zijn vaak het doelwit van aansla gen van guerrillastrijders van het ANC, het African National Con gress. Als gevolg van de ontplof fing is de electriciteitsvoorziening van een naburige wijk uitgeval len. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Koningin Juliana heeft meermalen een zeer persoonlijk stem pel gedrukt op een kabi netsformatie. „Zij deinsde niet terug voor ingrijpen de beslissingen". De totaal onverwachte benoeming van Marijnen tot premier in 1963 is daar een voor beeld van. En in 1973 blijkt de vorstin duidelijk aangestuurd te hebben op een kabinet met de PvdA erin, wat vervolgens ook tot stand kwam: het kabi net-Den Uyl. Deze en andere geheimen van Soestdijk worden uit de doe ken gedaan in het boek „Kabi netsformaties 1959-1973", dat morgen in Den Haag wordt aangeboden aan ex-premier dr. J.E. de Quay. De auteur is de historicus dr. P.F. Maas, hoofd van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Nijmeegse universiteit. Dit Centrum is opgericht door wijlen prof. dr. F.J.F.M. Duyn- stee, oud-Tweede-Kamerlid voor de KVP en een man, die. veel invloed gehad zou hebben op vooraanstaande CDA'ers, zoals mr. Dries van Agt. Maas heeft dan ook geput uit het rijke archief van Duyn- stee; verder mocht hij gebruik maken van niet eerder toegan kelijk bronnenmateriaal: de persoonlijke archieven, waar onder dagboeken en formatie- dossiers, van onder anderen De Quay, Romme, Tilanus, De Jong, Vondeling, mevrouw Klompé en Wiegel. Veel politi ci, onder wie mr. Willem Aan- tjes, gaven ook persoonlijke in formatie. Alleen ex-premier Biesheuvel „achtte de tijd nog niet rijp voor openbaarmaking van zijn dagboeknotities". Dr. Maas toont aan dat konin gin Juliana bij kabinetsforma ties duidelijk verder ging dan het vervullen van de zogehe ten „trechterfunctie", dat wil zeggen het administratief af handelen van de aan haar uit gebrachte adviezen. Hij wijst op het handelen van het staatshoofd bij de formaties van 1963 (het passeren van KVP-fractievoorzitter De Kort als premier ten gunste van Marijnen), 1967 (Biesheuvel wilde z'n formateurschap op geven, maar mocht dat niet van Juliana) en 1973 (de ARP onder Aantjes werd wederom in de richting van de PvdA gestuurd). Maar bij de formatieprocedure, die in ons land gebruikelijk is, was dit soort zaken ook moei lijk te voorkomen, meent dr. Maas. Immers, vaak brengen de fractievoorzitters verdeeld advies uit en spelen zij „schui levinkje achter de troon". Dan wordt de „koningin somtijds genoodzaakt tot het nemen van persoonlijke beslissingen". Naast koningin Juliana zelf blijken ook sommige van haar adviseurs een belangrijke rol gespeeld te hebben bij de in het boek besproken formaties. Te denken is vooral aan wijlen dr. L.J.M. Beel, de vice-presi dent van de Raad van State, die veel vertrouwen genoot aan het Hof. Als de situatie erg ingewikkeld was, belastte de koningin hem soms zelfs met een geheime opdracht. Andere op de achtergrond opererende „gezaghebbende staatslieden" waren Romme, De Quay, Klompé, De Gaay Fortman sr.. Zijlstra en Ruppert. Kwetsbaarheid Het gevolg van de „ondoor zichtige" procedure bij een ka binetsformatie is onder meer „kwetsbaarheid van het staats hoofd", aldus Maas. Hij meent dat er dringend iets moet ver anderen, omdat anders op den duur een constitutionele crisis niet te vermijden zal zijn. In dat verband wijst hij op de ka binetsformatie van vorig jaar, waarbij koningin Beatrix in opspraak kwam. Dat gebeurde, nadat zij tegen het advies van CDA-fractievoorzitter Van Agt, die tevens premier was, De Gaay Fortrtian sr. tot infor mateur benoemde. Het staats hoofd meende dat er ondanks de mislukking van de forma teurs Kremers en Van Thijn doorgewerkt moest worden in de richting van een centrum links kabinet. Toen de benoeming van De Gaay Fortman sr., die zich zeer kort daarvoor uiterst Jcri- tfèch had uitgelaten over de De leden van de Tweede Ka mer kunnen daar weinig tegen ondernemen, „gedwongen als ze zijn alles tegen alles af te wegen". Bovendien zijn ze in zekere mate van de (informa teur afhankelijk, aldus Maas. Hij doelt daarbij waarschijnlijk vooral op die Kamerleden, die graag minister of staatssecreta ris willen worden. Voorstel „Het zal duidelijk zijn, dat om bovengenoemde redenen het ongewenst mag heten, zowel op democratische gronden als vanuit de noodzakelijke be scherming van de monarchie, dat de huidige procedure ge continueerd wordt", conclu deert Maas. Hij beëindigt zijn boek dan ook met een voorstel voor een andere procedure, waarvoor geen wijziging van de Grondwet nodig is. Na de In 1963 passeerde de konin gin KVP-fractievoorzitter dr. W. De Kort ten gunste van mr. B. Biesheuvel. CDA-fractie en haar voorzit ter, veel stof deed opwaaien, werd er van de zijde van de Rijksvoorlichtingsdienst ge zegd dat (informateurs zelf verantwoordelijk zijn voor het aanvaarden van hun benoe ming. „De vraag is dan even wel: aan wie of wat zijn ze verantwoording schuldig?" al dus dr. Maas. De praktijk leert volgens hem dat de nieuw op tredende minister-president zich onmiddellijk distantiëert van de gang van zaken tijdens de formatie voorzover hij daar zelf niet de hand in had. Het gevolg daarvan is dat het handelen van een (informa teur nauwelijks ter discussie kan worden gesteld, omdat an ders onvermijdelijk ook het handelen van de koning(in) in het geding is. Volgens Maas komt de huidige procedure er dan ook op neer dat de in dit geval oncontroleerbare en niet door de ministeriële verant woordelijkheid gedekte konin gfin) een dito iemand aanwijst, die in nauw contact met hem of haar meebeslist „over voor het land vitale kwesties als ba sis, program en samenstelling van het toekomstige kabinet". Het kabinet Den Uyl werd in 1973 mede mogelijk gemaakt doordat koningin Juliana er zo duidelijk op aanstuurde. Samen met dr. M. Ruppert slaagde mr. J. Burger er toenslotte in het kabinet Den Uyl tot stand te brengen. BIJLAGE BIJ UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS,MUZIEK THEATER, RECREATIE,EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA verkiezingen zou de nieuwe Tweede Kamer zelf in openba re beraadslaging moeten uit maken wie er als formateur wordt voorgedragen bij de ko ningin. Het staatshoofd zou deze man of vrouw dan moe ten benoemen tot tijdelijk mi nister zonder portefeuille. Een dergelijke formateur-minister zou ten volle verantwoording verschuldigd zijn aan de Tweede Kamer, waaraan hij ook rapport uitbrengt. Zonodig kan de Kamer het vertrouwen in hem opzeggen, waarna hij ontslag dient te vragen. Dat zelfde zou moeten gebeuren als de minister-formateur vastgelopen meent te zijn. Dr. Maas zegt zich te realise ren dat er tal van bezwaren aan zijn voorstel kleven. Maar hij wijst daarbij op het over heersende voordeel van zijn voorstel, namelijk dat de ver antwoordelijkheden gelegd worden waar ze thuis horen: „bij regering en parlement, c.q. de partijgroeperingen in de Kamer". Volgens ingewij den speelt Maas' voorstel nu al een belangrijke rol in de dis cussies binnen de staatscom missie-Biesheuvel, die aan de regering advies moet uitbren gen over dit soort zaken. DEN HAAG De rol van koningin Juliana bij het verloop van een kabi netsformatie blijkt wel licht het duidelijkst uit een gebeurtenis in 1973. Het gebeurde begin april, nadat formateur Burger er niet in geslaagd was een minderheidskabinet te vormen van PvdA, D'66 en PPfy aangevuld met enkele christen-democra ten. KVP en ARP weiger den zo'n ploeg te gedogen, omdat de PvdA hen geen inspraak wilde geven in het regeerprogramma. Burger, die veel opzien had gebaard door een „inbraak" in de ARP (zonder overleg met hun fractievoorzitter over reedde hij De Gaay Fortman sr. en Boersma minister te worden), restte niets anders dan zijn opdracht terug te ge ven. Koningin Juliana besloot zoals gebruikelijk tot epn nieu we consultatieronde. „Opmer kelijk was dat Aantjes (fractie voorzitter ARP), onder de in druk van de argumenten van de vorstin, besloot alsnog zijn adviezen aan te passen in de richting van hetgeen Burger vooralsnog tevergeefs had ge probeerd, schrijft dr. Maas. Mr. Willem Aantjes bleek be reid tegenover deze krant te onthullen hoe dit gesprek met de koningin was verlopen. „Ik was zeer ontmoedigd over de houding van de PvdA. En om dat we al maanden bezig wa ren was ik het ook zat. Mijn advies aan de koningin luidde dan ook, dat geprobeerd moest worden een christen-democra tisch minderheidskabinet te formeren. Immers, herstel van de oude coalitie (KVP, ARP, CHU, VVD en DS'70) was door de verdeeldheid in chris ten-democratische kring ook onmogelijk". „De koningin hoorde mij aan. Vervolgens zei ze: weet u dat nu wel zeker, meneer Aantjes? Ze wilde weten hoe ik me voorstelde dat zo'n kabinet met de Tweede Kamer zou moeten samenwerken. Zij con fronteerde me heel krachtig met de problemen, die daar eventueel uit zouden kunnen voortvloeien. Het zou natuur lijk ook een gok geweest zijn, omdat zo'n regering had moe ten steunen op wisselende meerderheden. Tenslotte vroeg zij mij, welke garantie ik had dat een dergelijk kabi net de eerste confrontatie met de Kamer zou overleven". Argumenten „Zo bracht de koningin mij er toe mijn advies zodanig te ver anderen dat nog een poging gedaan kon worden met de PvdA een kabinet te vormen. Het waren héér argumenten, die mij overtuigden. Ik vind wel dat zij daarmee binnen de grenzen van onze constitutie bleef. Ze deed immers niets anders dan mij wijzen op de gevaren van de oplossing, die ik aandroeg?". Mr. W. Aantjes: „De koningin bracht mij ertoe mijn advies te veranderen". Mede als gevolg van het ad vies van Aantjes kregen de christen-democraten Van Agt en Albeda de opdracht een on derzoek in te stellen „op welke wijze op zo kort mogelijke ter mijn een kabinet zal kunnen worden gevormd, dat geacht kan worden in voldoende mate steun te zullen ondervin den". Het duo informateurs slaagde erin zoveel hindernis sen op te ruimen dat tenslotte de formateurs Burger en Rup pert het kabinet-Den Uyl tot stand konden brengen. Mr. Aantjes vertelde dat het zojuist verschenen boek van dr. Maas over de kabinetsfor maties tussen 1959 en 1973 ook voor hem nog nieuws had be vat. Premier Biesheuvel, die gedurende drie maanden na de verkiezingen ook fungeer de als fractievoorziter van de ARP, blijkt gedurende de ka binetsformatie van 1972-1973 geheime contacten te hebben onderhouden met VVD-leider Wiegel. „Biesheuvel hoopte op terugkeer van zijn kabinet en zou daartoe Wiegel voortdu rend van de verwikkelingen in confessionele kring op de hoogte houden", aldus Maas. Hij ontleent deze wetenschap aan het formatiedossier van Wiegel, dat hem ter beschik king is gesteld. „Als wij dét van Biesheuvel hadden geweten, dat hij élles uit onze vergaderingen onmid dellijk overbriefde aan de VVDaldus Aantjes. Hij legde uit dat Biesheuvel dan nog veel sneller aan gezag in eigen kring zou hebben inge boet. Als gevolg van deze ka binetsformatie verdween de demissionaire ARP-premier tenslotte toch uit de politiek, nadat de ARP-fractie tenslotte mede op aandringen van Aan tjes met acht tegen zes stem men had besloten een kabinet onder leiding van Den Uyl te gedogen. Twee vrouwen Mr. Barend Biesheuvel is ook de hoofdpersoon in nog een voorbeeld, dat Maas geeft van de invloed van koningin Juliana. Dit speelde in 1967. Het was in de nacht van 16 op 17 maart dat Biesheuvel be sloot zijn opdracht om een confessioneel-liberaal kabihet te vormen terug te geven. Maar toen hij terugkwam van Soestdijk, bleek hij van me ning veranderd. De koningin had hem, in overleg met de demissionaire premier Zijlstra, bewogen nóg een poging te wagen. Dit gebeuren baarde in politiek Den Haag groot op zien, omdat de schijn was ge wekt van koninklijke inmen ging. Biesheuvel vertelde toen dat hij vanuit Den Haag ge woon naar huis was gegaan, naar zijn vrouw. Voor een ARP-Kamerlid was dat aanlei ding in de fractievergadering op te merken: „Het lijkt erop dat de heer Biesheuvel tussen Den Haag en Den Haag twéé vrouwen heeft ontmoet". Ook in 1963 bemoeide konin- ging Juliana zich intensief met de formatie. Met de KVP-co- ryfeeën Beel en De Quay (pre mier) was zij van mening dat de nieuwe KVP-fraetievoör- zitter dr. Wim de Kort niet ge schikt was voor het ambt van minister-president. De konin gin had mr. V.G.M. Marijnen op het oog, de KVP-minister van Landbouw. Marijnen viel zelfs zo in de smaak, dat de vorstin hem nog op dezelfde dag dat De Quay hem had voorgedragen, in Brussel bel de. In dat gesprek waarschuw de de koningin hem „voor het niet denkbeeldige gevaar dat er niet-ministeriële (lees: on geschikte) figuren zouden-ko men, hetgeen in ieder geval vermeden moest worden", al dus Maas. Het blokkeren van De Kort was voor de man zelf een bui tengewoon pijnlijke aangele genheid. Als opvolger van Romme presideerde hij een fractie van vijftig man en zag zelf geen enkele reden, waar om hij niet geschikt zou zijn als premier. Per slot had de zittende premier De Quay het aanvankelijk niet verder ge bracht dan commissaris van de koningin (in Noord-Brabant). RIK IN 'T HOUT -U ri?1 (Van onze parlementa redactie) DEN HAAG Het 2i naar uit dat de dagblad* overheidssteun die zij vi Bedrijfsfonds voor de ontvangen, later weer m terugbetalen. Naar ve i heeft minister Ruding vj nanciën zijn collega van zijn, Volksgezondheid en tuur. Brinkman, ervan i te overtuigen dat kranten' voor overheidssteun in merking komen als zei J dat zij het ook weer terug nen betalen. De in totaal zestig miljoei den die over de jaren 1982 en 1983 zijn gereser uit de STER-opbrengstei len dus als kredietverl aan noodlijdende bladen den aangewend. Daarmetfi geert het kabinet het imdj tember uitgebrachte van het Bedrijfsfonds vo ,i. Pers. De voormalige CR windslieden Van der Lou De Boer hadden ook een pensatieregeling in het uitzicht gesteld, waarb ëg overheidssteun aan de kr ]ei zou worden kwijtgescholi Minister Brinkman heel langs in een interview m Amsterdamse dagblad He rooi gezegd het niet onrê te vinden dat de krante verleende steun op een o dere wijze weer terugbel Volgens deze bewind: vormt dat voor de krante r-, stimulans om hun positie J te verbeteren. Innii wacht het Bedrijfsfonds de Pers nog steeds op een ciële reactie van de zijde - de minister op het uitgeb i te advies. Van de zijde van de K landse Dagbladpers is me< bijstering gereageerd op t koerswijziging. Indertijd de Tweede Kamer bij h vaarden van het 4 pi BTW-tarief voor de dag ,v de voorwaarde gesteld een goede compensaties voor verliesgevende I zou komen. De compensj| geling dreigt nu te wi omgebogen tot een vomJ kredietverlening van heidszijde. Van verschil! kanten is aangedrongen <f uitkeren van een vo< aan kranten, die nu al t slagen worden gedwongi Het CNV heeft gisteren ai drongen op een extra ste geling voor noodlijdende |§i ten, op voorwaarde dat| zich omvormen tot een oi satie die een ideële doelsti heeft zonder winstoogij Ook nieuwe kranten van de regeling gebruikjet ten kunnen maken, mitsjg g levensbeschouwelijk iets te melden hebben i Nederlandse mediawereldpvó rijkt. Het geld moet deels komen uit de opl sten van de STER-reclai voor een kleiner deel i beperkte verhoging omroepbijdrage, die dan if matiebijdrage zou gaan li De regeling is volgens CNV nodig om te voorkl dat alleen grote kapitaalkj tige krantenbedrijven dejit dige recessie overleven. „Zweepslagen'' tegen vernieling HEERDE In PakistanT ven ze jongeren die nietj het plaatselijk gezag gehi zamen een aantal zweepl(v; gen. In Nederland neeml vernielzucht zo snel toe.l lijfstraffen niet zo'n gek ipt is. Aldus het gemeentera^ lid H.J. Duren van de B renpartij in Heerde (Ovr een redevoering tijdensjini begrotingsbehandeling, raad liet overigens duide merken, nooit met een deij lijke maatregel akkoord zullen gaan. Nederlands ontwerp Frans park bekroond AMSTERDAM Het Amster- damse bureau Bakker en Blee- ker BV, tuin- en landschapsar chitecten, heeft een eerste prijs gewonnen in een internationa le prijsvraag voor een ontwerp voor het Pare de la Villette in Parijs. Deze prijsvraag was uit geschreven door de Franse re gering. In totaal werden 470 ontwerpen uit diverse landen ingezonden. Bakker en Blee- ker wonnen als enige Neder landers een eerste prijs, waar van er in totaal negen werden toegekend. Deze winnaars krijgen de opdracht hun dht- werp nader uit te wcij waarna er één van deze j> ontwerpen uitgevoerd z den. De negen beste Idl zullen begin volgend jaa het Centre Pompidou in ff tentoongesteld. Adventssamenkom)(v in Huize Bernard* SASSENHEIM De bloem houdt morgen de j adventssamenk' voor bejaarden en chr zieken in Huize Bernar Sassenheim. Begonnen met een oecumenische om 10.00 uur. Voorgangehl Pater Sasse van IJsselt Th. Ferwerda. Een git zorgt voor muzikale oi| steuning. Na een gezamenf lunch is het tijd voor onW ning en treedt er van 14.0) 16.00 uur een cabaret^ Tilburg op. woensdag 15 december 1982 pagfl |R r ni

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 10