Talbot-Aken dreigt met ontslag voor Nederlandse werknemers Koersexplosie volkomen verrassing :onomie |philips en Siemens aan samenwerken ■Mp researchgebied Veertig afgedankte dealers spannen proces aan tegen Peugeot- Talbot Emiraten houden vast aan basisprijs olie Beurs van Amsterdam 'AGlfj at LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 9 kelen Ictie, >anniri| ij )N-TOPMAN LANGMAN GEVRAAGD VERZOEK ADM TE LEIDEN like at uitspi (Van onze parlementaire redactie) r :n i AAG Oud-minister dr. H. Langman, lid van de Raad Bestuur van ABN, is aangezocht om het onderzoek te gaan i naar de toekomstmogelijkheden van de ADM-werf in Am- rdam. Langman heeft het verzoek nog in beraad. geo: n openbaar gemaakte brieven van de Beleidscommissie •psbouw en het samenwerkings orgaan van scheep-repara- iverven Cebosine aan de overheid is inmiddels gebleken dat den geen bezwaren hebben tegen steunverlening door de j rheid aan ADM of tegen scheepsnieuwbouw door de werf. is wel door minister Van Aardenne (Economische Zaken) in Kamer gezegd bij zijn motivatie ADM de gevraagde steun 136 miljoen gulden niet te geven. Cebosine heeft letterlijk ingestemd met verdere „vermo f-steun van de overheid aan ADM mits gekoppeld aan een verkleining van de werf en een onderzoek de capaciteit op alle i de an «P51»1 de eeënde ile we; 1 e lekei" Rome nale gw- Frai lo;zoek 1 Brouwer Offset leent 4 min van NIB DELFT/DEN HAAG Brouwer Offset BV te Delft met vestigingen in Utrecht en Rijs wijk heeft bij de Nationale Investeringsbank NIB een achtergestelde lening opgenomen van 4 min met een looptijd van 15 jaar tegen een rente van 10,25 pet. In de eerste vijf jaar behoeven geen aflossingen te worden ge pleegd. Tegenover deze lening zijn geen speci fieke zekerheden verstrekt, aldus Brouwer. De NIB verstrekt deze achtergestelde lenin gen aan in de kerngezonde ondernemingen ter versterking van het garantievermogen.dat bij Brouwer Offset per eind vorig jaar 15 min bedroeg. Hier stond aan langlopende le ningen en vlottende passiva een gezamenlijk bedrag van ƒ21 min tegenover. Bod ABN op FHH afgeketst AMSTERDAM De Algemene Bank Nederland heeft het bod op de aandelen van de Friesch-Hol- landsche Hypotheekbank inge trokken, omdat niet is voldaan aan het minimale aanmeldingspercen tage. Slechts 47 pet van het aande lenkapitaal werd aangemeld, aldus de ABN. Op 5 oktober kondigde de bank aan per aandeel van 1000 FHH 5400 te willen betalen. Een dag voor sluiting van de aanmel dingstermijn, eind vorige maand, verhoogde zij dit bod tot 6000. De resultaten van de FHH zullen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar aanmerkelijk slechter zijn dan in het eerste halfjaar. „Boerenmelkheffing is geen weggegooid geld" Den Haag De EG-heffing die de boe ren sinds september '77 hun melk heb ben moeten betalen, is uitsluitend ten behoeve van de zuivelsector uitgegeven. Het ministerie van landbouw en visserij in Den Haag heeft dit gisteren meege deeld. In melkveehouderijkringen deden geruchten de ronde als zou een groot deel van de heffingsgelden nog niet zijn besteed. Soms wordt zelfs gesuggereerd dat een deel van het geld gebruikt zou worden voor maatregelen buiten de zui velsector. Volgens het ministerie hebben de EG-boeren tussen september 1977 en eind maart van dit jaar 3.240 miljoen gulden aan heffingsgeld opgebracht en is dat hele bedrag uitgegeven ten behoeve van de zuivel. Srrundig zoekt t relig >untei iwapen luidelij ndere ea; artners Putti Westduitse iF.Nüiektromsche concern •undig is in bespreking et drie Europese onder mingen om een alterna te vinden voor de ll ememame door de )anse Thomson-Brandt, woordvoerder van dig zei gisteren dat t onderhandeld met ens, Bosch en Philips, laatstgenoemde onder ling heeft al 24,5 Grundig in handen. woordvoerder legde er de Iruk op dat de besprekin- i nog een zeer voorlopig ka ter dragen en dat de drie prekspartners nog geen icrete voorstellen op tafel bben gelegd. Grundig be- jwt de intentieverklaring Thomson-Brandt voorlo- als bindend. Het Franse rijf wil 75,5 procent van undig overnemen. loir en? vakbondszijde in West- j^Ëiitsland is er bij Grundig op igedrongen op zoek te gaan een andere partij dan nson-Brandt. Het Franse ijf, dat in de Bondsrepu- ek apparatuur onder de erknamen Saba, Nordmende Dual aan de man brengt, die bij Thomson zijn en de sluiting fabriek kort na de overne- l ervan hebben bij de bon geen genade kunnen vin- 5234 DM ■Jf"! «i ALS NEDERLAND NIEUWE WAGONFABRIEK START (Van onze speciale verslaggevers) AKEN Als in Noord- Nederland plannen om een nieuwe wagonfabriek te starten zullen worden doorgezet, loopt de werk gelegenheid van 300 Ne derlanders, die nu en baan hebben bij de Talbot Wagonfabrieken in Aken, ernstig gevaar. Dat heeft één van de directieleden van Talbot Aachen, dr. M. Lehmann, gisteren tegen over Nederlandse journa listen gezegd. Al bijna twee jaar wordt de stichting van een nieuwe wa gonfabriek in Nederland voor bereid. Er zouden drie- tot vierhonderd arbeidsplaatsen door kunnen ontstaan. Het ini tiatief is uitgegaan van dr.ir. Onno te Nuyl uit Emmen. Hij wil deskundigheid waarover bedrijven als de Noord Neder landse Machinefabriek in Winschoten en Hollandia Kloos in het Rijnmondgebied bundelen in één wagonfa briek. die onder de naam Wa- gonned zou moeten gaan ope reren. De Nederlandse Spoor wegen zouden orders voor de vernieuwing van enkele hon derden treinwagons en de ont wikkeling van een dubbeldeks treinrijtuig bij die Nederlandse fabriek moeten onderbrengen in plaats van bij Talbot Wag gon Fabrik in Aken, die nu verreweg de belangrijkste le- Deze „dubbeldekkers" die de NS gehuurd heeft van de Franse spoorwegen, zijn wat krap bemeten. Daarom wil de NS zelf een aantal van deze rijtuigen laten bouwen. J NDHOVEN Philips 3o; i Siemens uit Duitsland p ibben een overeenkomst neveid sloten voor samenwer- bij onderzoek en ont- eling op de lange NNèrmijn. Het gemeen- J: happelijk onderzoek is nan/s iricht op het verkrijgen geavanceerde basis ennis en niet op het ont- - Ltkfikkelen van produkten korte termijn, zo heeft idg hilips bekendgemaakt. samenwerking op het ge- onderzoek is niet he- maal nieuw. Philips werkte het ontwikkelen van dè mpact-disc samen met Sony t Japan, terwijl op het gebied telecommunicatie werd atiimengewerkt met Bell uit ll2 roerika. De samenwerking et Siemens moet volgens een oordvoerder van Philips ge en worden als een uitvloeisel eerdere pogingen van ÜÜPS om de Europese sa- Lill 'enwerking in de elektroni- 3-313 -industrie gestalte te geven, it herder is het zo, dat een be- 7407 ijf niet zelf alle kosten voor "7J iderzoek kan dragen". Het is Kl )lgens de woordvoerder de erste keef, dat in Europa op et gebied van basis-research i elektronica wordt samenge- ,p J 10#jet onderzoek van Philips en iemens zal zich richten op de tstudering van halfgeleider- materialen en structuren. Thans wordt voornamelijk si licium als basismateriaal voor chips gebruikt. Maar ook an dere materialen zoals galliu- m-arseen lijken zich hiervoor te lenen. Dit soort zaken wor den onderzocht, evenals de verschillende structuren, die het chipsmateriaal kan heb ben. Verder vindt onderzoek plaats naar de fundamentele aspecten van de micro-elektro- nica om vast te stellen hoe de processen nu precies verlopen. Andere onderzoeken betreffen computer aided design (ont werpen met behulp van de computer), elektronische spraakherkenning en submi- crontechnologie. De laatste is van belang, omdat chips hoe langer hoe meer functies moe ten uitvoeren, zodat de dimen sies van de schakelingen steeds kleiner worden. Submi cron is kleiner dan een-dui- zendste millimeter. In eerste instantie zullen in to taal 50 onderzoekers in de cen trale laboratoria van Philips en Siemens worden ingescha keld bij de projecten. Dit aan tal kan later worden uitge breid, als dit bijvoorbeeld no dig is voor verbreding van het onderzoek of voor intensive ring van de samenwerking. Siemens heeft thans 30.000 medewerkers in onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria in dienst (budget rond ƒ3,5 mil jard) en Philips ca. 24.000 (budget rond 3 miljard). MARKTEN ndljvlo 122-149. bloemkool 195-300. oerenkool 33-58. broccoli 410-520, oolrabi 20-78, paprika rood 420- 30. groen 190-430, geel 450-690, •pers rood 600-700, groen 710-880, •tereelle 8-18, prei 62-70, radijs 49- 5. slederij 7-18, sla 15-54, spruiten >20-860; andijvie 116-141; golden tomplon 760; krulpeterselle 39; pa- Jflka rood 85 490-520, paprika rood '5 490-530. paprika rood 65 470-490. »®prlka rood 55 430; paprika groen 550, paprika groen 75 520-540, "ïrika groen 65 380, paprika groen 280; paprika geel 85 610, paprika W 75 620-650, paprika geel 65 620, *"1ka geel 55 430; pepers groen prei 67-77; radijs 25-65; selderij sla 15-93; spinazie 270-375; tomaten b 1520-1560, vlees to- 1 bb 2260; ijsbergsla 136-154. R Ontslagen bij Van Swaaij ZOETERMEER Het instal latiebedrijf Van Buuren/Van Swaaij bv in Zoetermeer (air conditioning, verwarming, sa nitair en sprinklers) heeft col lectief ontslag "aangevraagd voor ongeveer honderd man. Het bedrijf dat voor zo'n zestig procent afhankelijk is van op drachten uit de bouwwereld, zit met een slechtgevulde or derportefeuille. Bij het ontslag gaat het om veertig mensen uit de binnen dienst en zestig uit de buiten dienst. In Zoetermeer werken vierhonderd man, in de ande re negen vestigingen zo'n vijf honderd. Waar de ontslagen zullen vallen is nog niet be kend. Duitse familiebedrijf, is een Nederlandse wagonfabriek ab soluut ten dode opgeschreven, als zij het louter moet hebben van de Nederlandse binnen landse markt. Lehmann wees erop, dat de Nederlandse be hoefte aan wagons slechts tij delijk een piek zal vertonen, terwijl investeringen in deze door moordende concurrentie geteisterde industrietak zich pas na drie jaar gaan terugver dienen. Bovendien moet vol gens Lehmann onvermijdelijk een groot aantal specialistische onderdelen toch in het buiten land worden aangekocht. Te gen de achtergrond van om vangrijke tegenorders, die Tal bot thans bij Nederlandse be drijven plaatst (zoals HOLEC- Smit Slikkerveer voor techni sche installaties en Sikkens in Sassenheim voor verf en lak ken) vindt Lehmann de Ne derlandse suggestie de wagon- fabricage weer volledig in ei gen hand te nemen, niet rea listisch. Hij wees erop dat minder dan de helft van de kosten van een treinwagon gemoeid zijn met de eigenlijke bouw, die thans in opdracht van de NS in Aken plaatsvindt. Daarvan wordt nog eens rond 25 pro cent doorgaans in Nederland via compensatie-orders be steed. Bovendien plaatst Tal bot als dank voor de Neder landse orders tal van opdrach ten buiten de directe sfeer van de wagonbouw, zoals de bouw van fabriekshallen, in Neder land. Daar profiteren onder meer Limburgse van. En ook orders voor ma chinefabrieken gaan naar ons land. Dit alles om aan de Ne derlandse wens tot compensa tie tegemoet te komen. Zou het plan, weer een eigen wagonfabriek in Nederland te starten, worden doorgezet, dan zullen al deze orders verval len. Bovendien zullen de Tal- botfabrieken dan onvermijde lijk moeten inkrimpen. De bij na 300 Nederlandse werkne mers, die het bedrijf in het ka der van compensatie thans in dienst heeft, zullen dan het eerst moeten afvloeien, zo maakt de Talbot-directeur dui delijk. De Talbot-directie toont zich zeer ongerust over de Neder landse plannen. De NS-orders (zoals de Sprinter en de Inter city wagons) zijn voor het Akense bedrijf van levensbe lang. Men aast ook al geruime tijd op een order voor 75 dub beldeksrijtuigen, die de Neder landse Spoorwegen in 1984 in de dienstregeling willen opne- A1 een jaar zijn tien tot twintig Duitse constructeurs in Aken bezig een prototype te ontwik kelen zonder dat hiervoor nog maar één gulden is betaald. Volgens directeur Lehmann is Talbot bereid hieraan verder te werken en een grote pro- duktiecapaciteit voor de Ne derlandse Spoorwegen vrij te houden. „Maar dan moet de Nederlandse regering Meer verlagingen hypotheekrente AMSTERDAM Na de ver- zekeraars en de spaarbanken hebben enkele handels- en hy potheekbanken zich donder dag geschaard bij de financiële instellingen die de hypotheek rente hebben verlaagd. ABN en FGH namen hierbij het voortouw met dalingen van 0,2 tot 0,3 pet. Verwacht wordt dat de andere banken spoedig zul len volgen. APELDOORN Veertig au todealers van Peugeot en Tal bot gaan procederen tegen de importeur van beide merken, omdat hen ondanks alle belof ten en toezeggingen het dea lerschap ingaande 1983 is ont nomen. Het proces zal namens de veertig dealers worden toe gespitst op Talbotdealer J. Kruyssen in Apeldoorn, die in 1981 na lang onderhandelen en met veel mooie toezeggin gen tot dit merk toetrad. De getroffen dealers eisen conti nuering van het dealerschap van Peugeot of Talbot of een passende schadevergoeding. „Twee a drie maanden heb ik in 1981 heel serieus onderhan deld voordat ik Talbot-dealer werd", vertelt de heer J. Kruyssen in Apeldoorn. Medio 1982 kreeg hij echter te horen, dat het dealerschap zou wor den beëindigd. Alle mooie toe zeggingen en voorspellingen van de importeur ten spijt. Zwart op wit zelfs. En dat is de reden dat Kruyssen met zijn veertig ook getroffen col lega's naar de rechter wil. „Wij willen geen rel maar ons recht. Dat ik gekozen ben voor dit proefproces komt, omdat alle correspondentie met de Peugeot-Talbot-importeur nog kersvers is. Maar er zijn ook dealers bij, die dertig jaar ach ter hun werk hebben gestaan en nu afgedankt worden". ABOE DHABI De Ver enigde Arabische Emira ten (VAE) zijn vastbeslo ten de basisprijs voor olie uit de landen van de OPEC (Organisatie van Olie Exporterende Lan den) op 34 dollar per vat (159 liter) te houden, heeft minister Mana Said al-O- teiba (Oliezaken) gisteren gezegd. Wie zit te wachten op een prijsverlaging ver doet zijn tijd, aldus de mi nister. Hij voegde er aan toe dat de OPEC haar le den niet kan dwingen zich aan de voorschriften te houden. De enige manier om tot over eenstemming te komen over de olieprijs en de produktie van olie zijn besprekingen, al dus Oteiba. Op 19 december komen de ministers van olie van de OPEC in Wenen bijeen om wat deskundigen noemen de ernstigste crisis in het be staan van de organisatie het hoofd te bieden. Zoals bekend zijn enkele OPEC-leden Onder de basisprijs gedoken om te proberen hun aandeel op de kleiner wordende wereldolie- markt te behouden. De olie landen aan de Perzische Golf menen dat zij de lasten moeten dragen van de verdediging van de basisprijs en dat zij hun aandeel op de oliemarkt kwijt raken aan landen die goedko per olie aanbieden. hoofdfondsen Pakhoed Holding overige aandelen Berk el P Blydenst C Boer Druk Bols Bomiml] W Brast Bouw NBM-bou Nedap I. Springs! 4500,0 S arakreek Schlumberger Scnuitema Wegener c certo LL Trust. I. Kloos il. Sea Search Wyers Wijk en Her Alg. Fondsenb. Amertca Fnd Blnn. Belt. VG Leveraged Obam Sumabel Tokyo PH(S) Technology F Vance. Sand. 27,30 27,31 27^50 27'. 11 beurs van New York Citicorp Cons. Edl Eastman Kodak Exxon Corp Ford Motor General Electric KLM Airlines Mobil Corp Texaco Unilever Uniroyal buitenlands geld (Prijs In guldens) e kroon (100) 34,7: e frank (100) 37.S (100) 48.25 51,25 Dinar (100) 3,11 De plotselinge koersuit- barsting afgelopen dins dag was zelfs voor doorge winterde beursmensen een volkomen verrassing. Met één klap doorbrak het algemene ANP-index- cijfer de grens van 100 en kwam op 101,6 terecht, een record voor dit jaar. Een dag later was de vaart eruit, zij het dat de groep internationale fond sen wel verder steeg, waardoor het algemene indexcijfer naar 101,9 kon opschuiven. Donderdag sloeg de balans echter naar de andere kant door. Er werd volop verkocht, er was geen vraag uit het buitenland en het ANP- indexcijfer belandde weer op 100,5. De koersexplosie had niemand verwacht. Zij was dan ook te danken aan een samenspel van toevallig tesamen optre dende krachten. Daar was al lereerst de fikse sprong in Wall Street op maandagavond (het Dow Jones gemiddelde voor industrie-aandelen wipte bijna 25 punten omhoog). Daar kwam nog .eens overheen de opvatting van president Dui- senberg van de Nederlandsche Bank (maandagavond geventi leerd voor de televisie) dat er aanwijzingen bestaan, dat onze economie zich volgend jaar kan herstellen en de investe ringen weer kunnen aantrek ken. Maar ook dat de rente nog wel iets verder kan dalen. Hoewel Duisenberg zich zeer voorzichtig uitdrukte, ontke tenden zijn woorden toch een hausse-stemming. Enkele da gen eerder had dr. Zijlstra, de voorganger van de heer Dui senberg, in een redevoering al eens benadrukt, dat er geen enkele reden tot doemdenken over onze economie op langere termijn. Als we tot slot nog de daling van de olieprijzen noemen, die naar verwachting ook volgend jaar zal doorgaan, en de koop lust van Engelse beleggers op onze beurs, dan hebben we alle belangrijke factoren gehad die elkaar dinsdag versterkten en een ongedacht optimisti sche stemming opriepen. Als de koersen eenmaal in de lift zitten, dan komen ook de be leggers die aan de kant ston den in beweging. Plotseling wil ieder dan een graantje meepikken. Een dag later was de pret weer even snel voorbij als hij gekomen was. De pittige stijging in Wall Street op maandag werd in gang gezet door een stijging van de obligatiekoersen, op zich een afspiegeling van een verder dalende rente. Hier door werd dus ook de aande lenmarkt opgestuwd. Toch kon die stijging niet doorzet ten. Woensdag trad er weer een daling van 9 punten op, opgeroepen door ongunstig be reid waren behoorlijk in be weging. In Tokio bereikte de index afgelopen maandag een nog nimmer behaald record. Ook hier zorgde de in de hele wereld optredende en naar verrwachting nog verdergaan de rentedaling voor de vaart omhoog. In Frankfurt gaat de stijging ook door. Alleen Lon den doet niet mee. Het zwakke pond jaagt de beleggers van de beurs. Zij stappen liever naar buitenlandse aandelen over, waarvan ook het Damrak ge profiteerd heeft. Goed economisch nieuws uit eigen land kwam er helaas nog niet. De werkloosheid zat eind november al boven de 600.000 mensen (om precies te zijn 611.600). Ook van het soci ale front kwam geen opwek kend nieuws. Eind vorige week slaagden kabinet en soci ale partners er niet in om overeenstemming te bereiken over de inkomensontwikke ling in het volgend jaar. De re gering legde de eisen van de verklaarde zij zich bereid mensen met minimale inko mens niet te laten inleveren, de lagere inkomens wat min der te laten inleveren en de hogere inkomens juist wat meer dan oorspronkelijk de bedoeling was. Maar dit is vol gens de regering alleen haal baar, als de sociale partners aan deze opzet willen meewer ken. Dat de vakbeweging het ook hier moeilijk mee zal heb ben, ligt in de lijn der ver wachting. Bij de actieve fondsen waren er dinsdag tal van uitspringers met de KLM aan de kop (een stijging van liefst 22,30 tot f 151,50). Achtergrond hierbij was, zowel hier als in de Vere nigde Staten, dat onze lucht vaartmaatschappij van de olie prijsdaling veel profijt trekt, omdat haar oliegebruik zeer hoog is. Maar de olieprijsda ling bracht Koninklijke Olie dinsdag juist niét in beweging. De koers zakte die dag zelfs enkele dubbeltjes. In de snelle lift omhoog zaten ook de banken. Algemene Bank Nederland (aandelen van honderd gulden) steeg f 6,50 tot ƒ305,- (op 13 septem ber was de laagste koers van dit jaar nog 218,-), Amrobank (aandelen van twintig gulden) liep 1,80 op tot ƒ50,30 en Ne derlandse Middenstandsbank (aandelen van vijftig gulden) sprong 8,50 omhoog tot 37,-. Als wij er nu bij vertellen, dat de laagste koers van Amro bank op 13 september ƒ33,80 was, en van Nederlandse Mid denstandsbank op 20 augustus f 99,50, dan kwamen er dus in enkele maanden koersstijgin gen van 40 tot 50 procent voor de dag. Overigens moesten de banken donderdag ook een tol aan de terugslag betalen. Goed deden het deze week ook de verzekeringsmaat schappijen, maar de hypo theekbanken konden niet meegezogen worden. In de voedingsmiddelensector was de kooplust weer erg groot. De nieuweling Douwe Egberts vloog dinsdag 7,50 omhoog en Wessanen ƒ6,-. Goed in de markt lagen ook de internatio nale handelsondernemingen Ceteco en Borsumij, en de ka- pitaalgoederenbedrijven Holec en Verenigde Machine Fabrie ken. Bij de uitgevers blijft El sevier een koploper. De grens van ƒ200,- kon zij deze week passeren, maar donderdag was het weer 98.-. Dat de rentedaling van geen ophouden weet, vertellen de stijgende obligatiekoersen overduidelijk. Het rendement op staatsobligaties kwam eind vorige week al beneden de 8 procent. Afgelopen donderdag was het gemiddelde op staatso bligaties tot 7,58 procent ge zakt. Het is dan ook geen wonder, dat de Nationale Investerings bank de rente van haar nieu we lening op het laatste mo ment van 8,5 tot 8 procent ver laagde. En ook is het niet ver wonderlijk, dat de minister van financiën met de lijn naar beneden meeging en een nieu we staatslening aankondigde met een rente van 7,75 pro cent. Aanstaande dinsdag kun nen beleggers opgeven tegen welke koers zij een bepaald bedrag aan de staat willen le nen. En tot slot lag het voor de hand dat ook de afgifteprijzen van pand-, bank- en spaarbrie- ven naar boven aangepast zou den worden. Op de geldmarkt krijgt de be legger ook steeds minder ren te. Afgelopen donderdag gaf de bank voor ƒ25.000,-, voor 3 maanden beschikbaar gesteld, nog maar 4 7/8 procent, voor een ton was dat 5 3/8 procent. Alleen bij 12 maanden komen we voor een ton /ets boven de 6 procent uit. Het was een enerverende week, waarin de zenuwen weer eens op de proef werden gesteld en geldbezitters hun inkomsten uit nieuwe beleg gingen op de kapitaal- en geld markt opnieuw hebben zien teruglopen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 9