H HFTIT71 TAFEL bEEEE °o§o°' Britse bisschoppen spreken met regering over afschrikking wereld Hans Küng: Sprankje licht aan Vaticaanse horizon MMI lezers .qO^XD, O O O, O O a o O O 'O O O O O Korte metten Or 'oqo° 0°0°Q ,0 KERK EN WERELD LEI DSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGI( 1 Een delegatie van vijf bis schoppen van de bisschop penconferenties van Enge land en Wales heeft onder leiding van kardinaal Hume van Westminster een uitvoe rig memorandum overhan digd aan de Britse minister van buitenlandse zaken, Francis Pym. Daarin be schrijven zij de meningen en de bezorgdheid van de En gelse katholieken ten aanzien van de kernoorlog en het af- schrikkingsevenwicht. Te vens uiten zij daarin hun twijfels of het afschrikkings- evenwicht moreel wel toe laatbaar is. Zij constateren, dat veel ka tholieken het NAVO-bondge- nootsehap en de Britse kern macht met daarbij de nucle aire afschrikking als een mo gelijkheid beschouwen om oorlogsdaden met wat voor wapens ook in Europa te voorkomen, maar tegelijker tijd als een afweer van poli tieke overheersing en het be houd van de burgerlijke vrij heden. Van de andere kant verkla ren de bisschoppen, dat zij al het geld, dat besteed wordt aan de bewapening beschou wen als een betreurenswaar dige verkwisting. Dit geld zou besteed moeten worden aan hulp voor ontwikkelings landen. De bisschoppen trekken de zedelijke toelaatbaarheid in twijfel van de nucleaire af schrikking. Absoluut ontoe laatbaar achten zij oorlogs handelingen, die zonder on derscheid gericht zijn op bur gerlijke en militaire doelen of die de burgerbevolking onevenredige schade berok kenen. Het afschrikkingse- venwicht, aldus de Engelse bisschoppen, lijkt af te han gen van de bereidheid om deze wapens te gebruiken op een manier, die de dood van miljoenen burgers zal veroor zaken. Dit is voor de bis schoppen dan ook reden om zich zeer bezorgd te maken over een beleid, dat het af- schrikkingsevenwicht bevor dert. De bisschoppen willen met de Britse minister van bui tenlandse zaken de vraag be spreken of het gebruik van kernwapens op beperkte schaal wel zedelijk toelaat baar kan zijn, wanneer dit beperkte gebruik het one venredig grote risico met zich brengt van een nucleaire ho locaust. Zij vragen zich af wat de ge volgen zijn voor de militai ren, die getraind worden in het gebruik van kernwapens, en ook of de afschrikking geen corrumperend effect heeft op de maatschappelijke waarden, die men zegt te wil len verdedigen. Zij erkennen, dat er ook ka tholieken zijn die eenzijdige stappen ter ontwapening wil len, maar zelf zien zij het meest in een multilaterale ontwapening. De bisschoppe lijke delegatie en minister Pym van buitenlandse zaken zullen het gesprek voortzet- Prof. dr. Hans Küng is niet ontevreden over de hervormin gen, die kardinaal Ratzinger als prefect van de Congregatie' voor de Geloofsleer heeft aangekondigd in de rechtsprocedu res tegen onorthodoxe opvattingen. Hij vindt, dat hiermee een sprankje licht is gekomen aan de Vaticaanse horizon. Aan prof. Küng is, na zijn moeilijkheden met de Congregatie voor de Geloofsleer twee jaar geleden, de kerkelijke leerbevoegd heid ontnomen. Hij is van mening, dat Rome niet tegen hem had kunnen optreden, wanneer de aangekondigde hervor mingen drie jaar eerder waren gekomen. Tegenover het Westduitse persbureau KNA aflegde zei hij gisteren, dat kardinaal Ratzinger met zijn hervormingsplan nen eindelijk gevolg geeft aan de eisen van het tweede Vati caanse concilie en de verlangens van verschillende bisschop penconferenties. Natuurlijk is het wel noodzakelijk, aldus Küng, dat de rechtsbeginselen, zoals die door de Europese Conventie voor de Mensenrechten zijn vastgelegd, maar nog niet door het Vaticaan zijn ondertekend, ook in de Vaticaanse rechtspraak geëerbiedigd worden. Prof. Küng reageerde met zijn verklaring op het persgesprek in Rome, waarin, zoals gis teren, gemeld kardinaal Ratzinger als prefect van de Congre gatie voor de Geloofsleer wijzigingen in de rechtsprocedures van de congregtie aankondigde. •De president van de Westa- frikaanse republiek Guinee- -Bissau, Joao Bernardo Viera, heeft de katholieke kerk ge vraagd scholen en ziekenhui zen die de marxistische rege ring vroeger had overgeno men, weer in eigen beheer te nemen. Viera, die in novem ber 1980 via een staatsgreep aan de macht kwam, deed dit verzoek bij de opening van een lagere school die door missionarissen is gebouwd en vervolgens aan de regering is overgedragen. Als blijk van zijn grote waardering voor het werk van de missionaris sen opende de president zelf de school. Als bezinning op het Kerst feest wordt door het centrum „Jongeren op weg", Pomp- hulweg 106, 7346 AN Hoog- Soeren, voor de zesde keer een „Nacht van de stilte" voor jongeren van zeventien tot vijfentwintig jaar. Begon nen wordt op vrijdagavond 24 december met een samen komst in de St.-Nicolaaskerk in Amsterdam. Vandaar trekt men naar de Hermon- gemeenschap aan de OZ Voorburgwal. Deze kleine groep van vrouwelijke reli gieuzen zal de deelnemers ontvangen. De groep pro beert in een van de moeilijke buurten van de hoofdstad het leven van de armsten in de samenleving te delen. In de Allemanskapel, vaak een trefpunt van eenzame en zwervende mensen in Am sterdam, wordt een viering gehouden. De „Nacht van de stilte", heeft de bedoeling stil te staan bij de diepere zin van wat met Kerstmis wordt gevierd. Per 1 februari 1983 wordt de directionele leiding van de Bisschoppelijke Vastenactie gewijzigd. Met ingang van die datum is de heer A. D. J. van Veldhoven benoemd tot algemeen directeur. Tot dus ver kende de vastenactie een tweehoofdige directie, name lijk de heer W. J. Kreeftmeij- er als directeur van de afde lingen projecten en algemene zaken en de heer Van Veld hoven als directeur van de afdeling campagne en educa tie. De heer Van Veldhoven krijgt nu de algemene lei ding, terwijl de heer Kreeft- meijer belast wordt met de afdeling Latijns-Amerika. De heer Kreeftmeijer had om persoonlijke redenen om ver lichting van zijn taak ver zocht. Ook in West-Duitsland is er nu een bisschoppelijke com missie „Justitia et Pax" (Ge rechtigheid en Vrede). Deze commissie neemt het werk over, dat sedert 1968 werd gedaan door de werkgroep „Ontwikkeling en Vrede" (KAEF). Met de oprichting gaan de Westduitse bisschop pen in op de aandrang van de internationale commissie „Justitia et Pax". Tijdens de oprichtingsvergadering in Bonn werd de secretaris-ge neraal van het centraal comi té der Duitse katholieken, dr. Friedrich Kronenberg, geko zen tot voorzitter. Hij was ook al voorzitter van de KAEF. Met de benoeming door de bisschoppen van de bestuurs leden, onder wie ook protes tanten, is de Stichting Pasto raat Woonwagenbewoners in Nederland officieel van kracht geworden. Nu de gro te woonwagenkampen gelei delijk worden opgedeeld in kleinere kampen, vervalt de categorale zielzorg onder de woonwagenbewoners. De stichting heeft onder meer tot taak het proces te begelei den, waarin wordt overge schakeld naar pastorale zorg vanuit de parochies. De stich ting wil bevorderen, dat in elk bisdom een diocesane woonwagenpastor wordt be noemd, die de plaatselijke pastores moet mobiliseren en die de woonwagenbewoners, van wie een aanzienlijke meerderheid katholiek is, in parochieel verband moet zien te krijgen. Andreotti wil Luthercongres in Italië De christen-democraat en voormalige minister-presi dent Giulio Andreotti wil tij dens het Lutheijaar 1983 ook een congres over Luther in Italië houden, zo heeft hij gisteren in Rome aangekon digd. Hij meent, dat een der gelijk congres zou kunnen leiden tot rehabilitatie van Luther zelfs in Italië. Hij verwacht niet, dat hij van de kant van de r. k. kerk te genwerking zal ondervinden, al had hij met de kerkelijke leiders nog geen overleg ge pleegd. Hij meent te mogen verwachten, dat een grondige lezing van de werken van Luther en vooral van de ge schriften, waarin hij de we reldlijke macht van de paus aanviel, tot een herwaarde ring van Luther bij de katho lieken zal kunnen leiden. Zelf kreeg hij bijzondere be langstelling voor de figuur van Luther, toen hij vorig jaar de voorbereidingen trof voor een congres over Egidi- us van Viterbo, die algemeen overste van de orde der au gustijnen was, toen Luther bij deze orde intrad. De ge voeligheid van Egidius voor een hervorming van binnen uit van de kerk in die dagen had de belangstelling van Andreotti opgewekt voor de geschiedenis van de Lutherse reformatie. Priesterraad wil ruimer dispensatie celibaatsbelofte De meerderheid van de priesterraad van het bisdom Rotterdam wil, dat bisschop dr. A. J. Simonis bij de paus een pleidooi houdt voor meer mogelijkheden tot dispensatie van de celibaatsbelofte. De priesterraad acht de richtlij nen, door paus Johannes Paulus in 1980 afgekondigd, ter verkrijging van dispensa tie nuttig voor de jongere ge neratie priesters, maar meent, dat voor anderen die hun celibaatsbelofte in een andere tijd deden, meer mo gelijkheden tot ontheffing van de celibaatsverplichting moeten worden geschapen. De priesterraad die een reeks van discussies over het celi baat afsloot, legde in meer derheid het accent op de pas torale kant van de zaak. Een volgende keer hoopt de priesterraad te discussieren over de vraag, of het gedis penseerde priesters mogelijk moet zijn te blijven werken in een kerkelijke functie. 3rieven graag kort en duidelijk geschreven. De edactie behoudt zich iet recht voor ingezon den stukken te bekorten. Hoogheemraadschap De alleenwonende moet in 1983 38,40 gaan betalen voor een verontreinigingsheffing. Dus, als er een eerlijke verde ling van de lasten zou zijn, moet een gezin van twee per sonen twee keer 38,40 gaan betalen. Maar neen, dan wordt meen aangeslagen voor 115,20 per jaar. Dat is/ 38,40 te veel en je reinste diefstal. Alle partijen schrijven hoog in het vaan „ontzie de minima", maar die groep wordt het zwaarst belast. Zijn er geen or ganisaties die daar tegen op komen? Ik hoop dat er einde lijk eens een éérlijke verdeling in de kosten van het waterver bruik wordt berekend. W.C. van Duijn, DEN HAAG Kernbewapening Religieuze bewegingen in de kerk worden zich hoe langer hoe meer bewust juist van uit hun religieuze bewogen heid van hun aardse ver antwoordelijkheid. In Neder land bleek dit onder meer door de verklaring van het be stuur van de Stichting Vrou welijke Religieuzen, waarin bezit en gebruik van kernwa pens en het dreigen ermee principieel onaanvaardbaar wordt genoemd. Maar ook internationaal wor den in deze kwestie duidelijke stellingen ingenomen, zoals de verklaring van de leiders van de Franciscaanse familie over de hele wereld, bij monde van hun vier generale ministers, de hoogste autoriteiten van de Franciscaanse orde. In een verklaring roepen zij de rege ringen op om af te zien van het gebruik van nucleaire wa pens en de opslagplaatsen te vernietigen. Ze verlangen, dat er een eind komt aan het pro ces van research, produktie, proefneming en ontwikkeling van steeds meer vernietiging teweegbrengende nucleaire wapens die de bewapenings wedloop versnellen, omdat ook dit moet worden be schouwd als een moreel kwaad. Zij stellen zich achter alle werknemers en werl vers in de legerindustrj L, die zoeken naar mogeiijl pi den om over te schakelen i iu| niet-militaire produktie, w door menselijke inspanninj technologie zich kunnen i ten op de opbouw van 1 p meer menselijke wereldon "n TÓi De verklaring welke af met een duidelijke uitspa 1 van solidariteit met de arn >ee hongerigen, thuislozen vluchtelingen werd als i de: tie voorgelegd aan de a vaardigden van tweeënde 's landen over de hele we; van de Franciscaanse lekeiV1 de, voor beraad in Rome een. Deze internationale gj1S van gekwalificeerde Frai^f caanse leken met een geo l:® niseerde achterban van ot veer 800.000 mensen over hele wereld, schaarden ziel rf een stemming unaniem at: deze motie. Uit een en an blijkt, hoe vanuit het religj ze geweten de standpunten n zake nucleaire bewapen hoe langer hoe duidelij worden en naar het zich I aanzien ik denk aan de v n klaring van de Amerikaa bisschoppen hoe langer dringender. pr Geen krant ontvangen? I tussen 18.00 en 19.00 uur, terdags tusen 14.00 en 15 uur, nummer 071-122248£va uw krant wordt nog dezj avond nabezorgd. Zuurkool speciaal met aardappelpuree chokosvla vegetarisch Voor twee: 1 ui, 15 g boter, 100 g champignons (liefst kleine), kerrie, 350 g zuur kool, paprikapoeder, 1 plak kaas van 150 gr, Vt-l kg aardappelen, melk, zout, pe per, nootmuscaat, 20 g boter, paneermeel, Vt liter melk, 20 g cacao, 45 g suiker, 25 g maizena, 2 lepels gemalen cocos. Fruit de kleingesneden ui lichtbruin in de boter. Bak de gewassen en goed uitgelekte champignons (kleine heel, gro te gehalveerdeven mee met wat kerrie. Doe er vervolgens de zuurkool bij met heel wei nig water en wat paprikapoe der en stoof de groenten een kwartier. Rasp ongeveer een derde van de kaas grof en snijd de rest in dobbelstenen. Doe de helft van de groenten met het kooknat in een oven schaal, verdeel daarover de blokjes kaas en leg er de rest van de groenten op. Strooi er de geraspte kaas over en schuif de schaal even onder een hete grill of wat langer in een hete oven op hoogste stand tot de kaas bovenop gesmolten is en lichtgekleurd. Maak van de aardappelen een smeuïge puree, breng die op smaak met zout, peper en nootmuskaat, doe haar in een natgemaakte ovenschaal, strooi er een dun laagje pa neermeel over en verdeel daarop de boter. Zet de schaal naast de zuurkool onder de grill of in de oven (pas op, kaas is eerder „goed" dan het paneermeel). Zonder grill of oven sniaken deze schotels ^ok, maar met een korstje wordt alles wat pittiger. Breng de helft van de melk aan de kook, meng de cacao, suiker en maizena met iets koude melk, schenk er een deel van de hete melk bij, doe dit in de pan, laat het even doorkoken, voeg van het vuur de rest koude melk toe en koel de vla af. Roer de meeste cocos door de vla, gebruik het restje als garnering. JEANNE SUSKE EN WISKE HET BRETOENSE BROERTJE Tin xiuldin/ is bttomd tamtn in door m wat FRIEMELS jjmmêC j (ciwoeemJUU.IC 2IJM K/ET IETS TE (.MT HET v MysiEfiie isM6öcH/0fsT^(j /tij DOOR DIK EN DUN RUITENHEER Voor een uitgebreide agenda, ook voor de komende dagen raad plege men „Uit", de gratis wekelijkse bij lage van deze krant. Vrijdag 10 december LEIDEN Schouwburg (Oude Vest 43 tel. 141141) 20.15 20.15 Geboren in Blijdorp (Ellen Vogel c.s.) LAK-theater (Levendaal 150 tel. 124890) 20.30 Veile vrouw (Theateru nie) Marinecomplex (Noordelnde 2a) 20.30 Waarom maken ze mensen- ?(Groep Matrogoth) Aniba's Mu ziekkamer (Herenstraat 1) 21.00 Westcoast Jazz Quartet. DEN HAAG Koninklijke Schouw burg (Korte Voorhout 3 tel.469450) 20.15 Phèdre (Voorpremière Haagse Comedie) Appeltheater (Duinstraat 6 tel. 502200) 20.15 Victor (Toneel groep De Appel) Theater aan de Haven (Westduinweg 230 tel 543202) 20.30 De macht der gewoonte (INS De Mannen van de Dam) Congres gebouw (Churchillplein 10 tel. 548000) 20.15 Residentie-Orkest o.l.v. Alain Lombard, sol. Mark Zelt- ser piano. Koninklijk Conservatori um (Juliana van Stolberglaan 1. tel. 814251) 19.30 Fluitavond. 20.15 Or kestvereniging Musica o.l.v. Arle Boers m.m.v. solisten en gemengd koor Caecilia uit Gouda. Juliana- kerk (Kempstraat) 20.00 Orgelconcert Jan van Weelden. Diligentia (Lange Voorhout 5 tel. 464308) 20.15 Die Ha- ghe Opera-Ensemble. Theater Pe- Pijn (Nieuwe Schoolstraat 23 tel. 460354) 20.30 Cabaret Purper. Theater In de Steeg (Westeinde 165 tel. 897664) 20.30 Fietsen In het don ker (Cabaret Lipstick) Poppenthea ter Guido van Deth (Nassau Dillen burgstraat 6 tel.280208) 20.30 Rulm- KATWIJK Soefie-Tempel (Sport- laan) 20.15 Abbie de Quant llult/Ed- ward Witsenburg harp. /bioscopen LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): De wraak van de mummies (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. 14.15, 16.30, 19.00, 21.15. LIDO I (Steenstraat 39, tel. 124130): E.T. (al); 14.30. 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. L!DO II: De Boezemvriend (al); 14.30. 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. LIDO III: De smaak van wa ter (16); 19.00, 21.15. do., vr.. ma. dl. ook 14.30. e LIDO IV: Poltergeist (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. ook 16.45. STUDIO (Steenstraat 39. tel. 133210): De Boezemvriend (al); 14.30, 19.00, 21.15. zo. 14.30, 16.45, 19.00, 21.15. TRIANON (Breestraat 31, tel. 123875): Tiroler blondjes op het lietdespad (16); 14.30, 19.00, 21.15. zo. 14.15, 16.30, 19.00, 21.15. REX (Haarlemmerstraat 52, tel. 071-125414); Vurig vlees (16); 14.30, 19.00, 21.15, zo. ook 16.45. KINDERVOORSTELLINGEN: e LIDO III: The Aristocats (al); za.. zo., wo. 14.30. zo. ook 16.45. NACHTVOORSTELLINGEN: REX: Meisjes die mannen in de hand houden (16); vr. 23.30. VOORSCHOTEN GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23-b, tel. 01717-4354): Doctor No (12); do. 20.30. vr. 19.30. za. 15.45, 19.30. zo. 15.45, 21.00 (besl.). wo. 15.45. Hot bubbelgum (12); vr., za. 21.30. zo. 18.30. Chariots of fire (al); ma. t/m wo. 20.30. di. ook 13.30. KINDERVOORSTELLINGEN: GREENWAY THEATER: Herby ia de pisang; za. zo. wo. 14.00. ASTRA (Langstraat 32, tel. 01751- 13269): Road warrior (12); do., vr., za., zo. 20.00. Missing (16); ma. t/m wo. 20.00. KINDERVOORSTELLINGEN: ASTRA: De fluit met de zea smur fen: za. zo. 14.00. ALPHEN AAN DE RIJN EUROCI NEMA I (Van Boetzelaerstraat 6. tel. 01720-20800): De Boezemvriend (al); 13.30, 18.45, 21.15. zo. 13.45, 16.15, 18.45. 21.15. ma., di. wo ook 20.00. e EUROCINEMA II: De Boezem vriend (al); 13.30. 18.45, 21.15. zo. 13.45, 16.15, 18.45, 21.15. ma., di. wo. ook 20.00. EUROCINEMA III: Poltergeist (16); 13.30, 18.45, 21.15. zo. 13.45, 16.15, 18.45, 21.00. EU ROCINEMA IV: Class of 1984 (16); 13.30, 18.45, 21.00. zo. 13.45, 16.15, 18.45, 21.00. KINDERVOORSTELLING: EUROCINEMA III: Billy Turf (al); •za., zo., wo. 13.30. DEN HAAG APOLLO I (Spui- straat21, tel. 460340): 101 Dalmatiera (al); 14.00, 19.00, 21.15. zo. ook 16.15. e APOLLO II: Young doctors in love (al); 14.15. 19.15, 21.15. zo. ook 16.30. e ASTA (Spui 27. tel. 463500): Game of death 2 (16); 14.00. 19.00, 21.30. zo. 13.30, 16.00. 18.45, 21.30. BIJOU (Spui 27. tel. 461177): Blade Runner (12); 14.00, 19.00. 21.30. zo. 13.30, 16.00, 19.00, 21.30. CALYPSO (Spui 27, 463502): A midsummer ight'e sex comedy (al); 14.00, 19.15, 21.45. zo. 13.30, 16.00, 19.15, 21.45. BABYLON I (naast Centraal Station, tel. 471656): E.T. (al); 14.00, 19.00, 21.15. zo. 13.30, 16.00, 19.00, 21.30. BABYLON II: La passante du Sans-Souci (al); 14.00, 19.15, 21.45. zo. 13.45, 16.00, 19.15, 21.45. BABYLON III: Victor, Victoria (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.45, 16.00, 19.00, 21.30. CINEAC I (Buitenhof 20. tel. 630637): 101 Dal- matiers (al); 13.30, 16.00, 18.45. The ting (16); 21.30. CINEAC II: Big bomber (al); 14.00. 18.45, 21.30. CINEAC III: Class of 1984 (16); 14.00, 18.45, 21.30. DU MIDI (De Carpentierstraat 141, tel. 855770): Heibel op de hoofdweg (al); 20.15. beh. ma. dl. EUROCINEMA (Ley- weg 910, tel. 667066): One flew over the cuckoo's nest (16); 19.45. zo. ook 13.45. Satijnzachte lusten (18); do. vr. ma. dl. 12.30, 14.30. e HAAGS FILMHUIS (Denneweg 56. tel. 459900): Roomservice (16); 20.00, 22.00. Amerikaans melodrama '40/'60 cinemathema '82: (16): Under current; do. 20.30. Fifties feest; vr. 20.00. The cobweb; za. 20.30. 00.15. The bad and the beautiful; zo. 20.30. Habanera; ma. 20.30. Zu neuen ufern; di. 20.30. The tarnished an gels; wo. 20.30. .METROPOLE I: E.T. (al); 14.00, 18.45, 21.30. zo. 13.15, 16.00, 18.45. vr.. za. 00.15. ME TROPOLE II: A midsummer night's eexcomedy (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE III: Porky's pikante pretpark (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE IV: Van de koele meren des doods (16); 14.00, 18.45, 21.30. METROPOLE V: De man met het dodelijke oog (12); 14.00, 18.45, 21.30. ODEON I (Heren gracht 13, tel. 462400): De boezem vriend (al); 14.00. 19.00, 21.30. zo. ook 16.30. ODEON II: Big bomer (al); 14.00. 19.00, 21.30. zo. ook 16.30. e ODEON III: De wraak der barbaren (12); 13.45, 18.45, 21.-15. zo. ook 16.15. ODEON IV: Monty Python live at the Hollywood bowl (al); 13.45, 18.45, 21.15. zo. ook 16.15. ODEON V: Diva (16); 14.00, 19.00, 21.30. zo. ook 16.30. LE PA RIS I (Kettingstraat 12-b. 656402): Het blondje van hiernaast (18); 12.00, 13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.45. zo. vanaf 13.45. LE PARIS II: Kamermeisjes voor het hetere werk (18); 12.15, 14.00, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00. zo. vanaf 14.00. LE PARIS III: Het vrolijke sax pension (18); 12.30, 14.15, 16.00. 17.45, 19.30, 21.15. zo. vanaf 14.15. PASSAGE (Passage 63. tel. 460977): De wraak der barbaren (12); 14.00. 19.00, 21.30. ARTSEN Leiden: Wijk 1: Boerha- vedistrict, Binnenstad-Noord, Groe- noord. Kooi. Merenwijk, za dr. Kruis, tel. 126371, zo dr. Stolk, tel. 125820. Wijk 2: Binnenstad-zuid, Tuinstad- wijk, Professorenwijk. de Waard, za dr. Taytelbaum, tel. 120266, zo dr. Engel. tel. 121334. Wijk 3: Mors. Haagwegkwartier, Zuidwest, za Schel- lekens, tel. 764035, zo dr. Nieuwerv- huis-Smalbraak tel. 768918. Voor de praktijkgebleden van Groeneveld, Van Leeuwen, Meyer, Reinders, Tan. Van Tol: za. dr. Groeneveld tel. 133834, spreekuur 11.00 tot 11.30 uur in gezondheidscentrum Meren wijk. Oegstgeest: Dr. Held tel. 174955. Leiderdorp: za dr. Kemme tel. 893139, zo dr. Landsmeer tel. 413913 spreekuur van 12.30 tot 13.00 aan de Florijn 10. Voorst dr. Schotanus tel. 2356, zo dr. Tr%» tel. 071-762159. Warmond - V J hout: Dr. Hoornweg tel. 02522-10 Noordwijk: Groepspraktijk 19300. Noordwijkerhout: Dr. Heesch tel. 02523-2385. Kat aan Zee: Dr. Ten Hooven tel. 1377 r woordapparaat eigen huisarts. aenheim: Dr. de Graaft tel. 1247 Hillegom: Dr. Van der Kaaden 15114. Alkemade - Rijnsaterwo Dr. Stoffels tel. 017 2329. Alphen: Voor de praktij Stehouwer, Van Gemeren, P Visser. Varkevisser, Van Engelen Zikel: za Dr. Van Gemeren tel. 301 Dr. Plag. tel. 23896. Voor de p pfc tijken van Boss, Eradus, Van Steen, Hetzberger. Kleinhanevek s Wijnmaalen: za dr. Eradus tel. 72 n zo. dr. Boss tel. 72472. Hazern :i de - Koudekerk: Dr. Bosch 01728-9281. Langeraar - Nitfn veen - Ter Aar Woubrugge: Dr. Dongen tel. 01723-8101. Nil koop - Noorden: Dr. Brinkman/S !r tel. 01725-9301. tl TANDARTSEN Leiden Lekjri) dorp - Oegstgeest: Dr. Van Plantage 10. leiden, tel. 141874, terdag en zondag spreekuur 13.00 uur. Leidschondam: 1 spoedgevallen tel. 238356. Bol streek: Dr. Winterink. Dorpssl 104 Noordwijkerhout tel. 02523-5 ir APOTHEKEN Leiden Leiderd Oegatgeeat - Voorschoten: A theek Tot hulp der menschheid in den en Apotheek Voorschoten. phen: Apotheek Ridderveld. Kati Katwijkse Apotheek, tel 01718-12 Noordwijkerhout: za geopend 9-13. u. en van 17-18 u. en zo var 13 u. en 17-18 u. Spoedrecepten 0 3511 of dienstbel. WIJKVERPLEGING BOLLENSTRI Saasenheim - Warmond - Lil Beekbrug: Koster tel. 02523-313 Noordwijkerhout -Voorhout Zilk: Schoneveld tel. 01718-7407 i Hillegom: Opgave via het antwoi,( DIERENARTSEN Leiden: Roest tel. 890405, Leiderdorp en Van der Wouw tel. 764058. 0» geeat: Dr. Duyn. tel. 153266. Vi schoten: Dr. Westgeest tel. i 768616. Zeshoek 1-4 soort appel; 2-5 tak van sport; 3-6 toneelstuk met droevige afloop; 1-2 vaalzwart; 2-3 kaartspel; 3-4 vloerkleed; 4-5 Zuidamerikaanse figuurdans; 5-6 holte onder de arm; 6-1 buigzaam. Oplossing

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 8