,Raad weet ook de eindjes iet aan elkaar te knopen" REGIIHJOURINAAI Meevaller Valkenburg an dertig mille Lastenverzwaringen niet 34^fwentelen op agrariërs" Verkrijgen rijkssubsidie vaak moeizame zaak Warmond verhoogt belasting op onroerend goed PAGItflDEN LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 7 nslrefr isje gewond aanrijding 4. RijnTA lDEDDriiDERD0RP Me' Vel" legom™ dingen aan haar hoofd voet is gistermorgen meisje uit Hoogmade het Academisch Zie- Vos 9-2ö!huis Leiden gebracht, .lonopole JDri 11 ïetste °P het ^etspad bij DeK?S :ruising provinciale weg- Jacobs ant Snoepweg en stak ;42. RBV seüng over. Een 50-jarige imobilist uit Hazerswou- poie 9-46, ton haar niet meer ont- 43, Dvii ;en. t Sch?i Woonwagens naar Kostverlorenweg LEIDSCHENDAM/STOMP- WIJK Aan de Kostverlo renweg zullen elf woonwagens geplaats worden, mits het uit zicht op de Drie Molens niet wordt verstoord. Dit deelde wethouder Van Erp van Leid- schendam gisteravond mee tij dens de behandeling van de begroting. Drie andere woon wagens worden geplaatst aan de Van Koenenweg in Stomp- wijk. De lokatie aan de Freke- weg wordt achter de hand ge houden als reserve mogelijk heid voor de plaatsing van wa gens. Eerste paal in Katwijk KATWIJK Voorzitter D. Meerburg van de Katwijkse Bouwvereniging heeft gistermorgen de eerste paal gesla gen voor de bouw van in totaal 97 wo ningen in fase 5B-1 van Rijnsoever. Het toekomstige woningencomplex zal be staan uit 17 premie-a en 48 premie-b koopwoningen terwijl er 32 huurwo ningen in gestapelde bouw zullen ver rijzen. Van de 32 huurwoningen zijn er 26 bestemd voor één of tweepersoons huishoudens. Deze huurwoningen zul len door de Katwijkse Bouwvereniging worden geexploiteerd. Fase 5B-1 van Rijnsoever wordt vrijwel gelijk aan de reeds gereed gekomen fase 5A-1 rond om het binnen terrein Orion. De 97 wo ningen worden gesitueerd rond een binnenterrein dat de naam Regulus draagt. RAMA-bridge- wedstrijden SASSENHEIM De Bridgeclub „Sassem Troef" houdt 7 januari voor de derde keer een RAMA-bridgedemonstratiewedstrijd in het bowlingcenter De Oude Tol in Sassenheim. Za terdag gaan hiervoor de voorbereidingen van start in Het Witte Huis in Oegstgeest. Dan wor den minimaal tien voorbereidende wedstrijden gespeeld door elke bridgevereniging, die aange sloten is bij het district Leiden van de Neder landse Bridgebond. Uiteindelijk zullen van elke vereniging de drie beste paren worden afge vaardigd en die gaan spelen tegen drie toppers uit Nederland: Rebattu/Smit, Kreijns/Vergoed en Mulder/Van Oppen. Deelname kost 2 gul den 25. Belangstellende clubs kunnen zich aan melden bij de Sassenheimse Bridgeclub. Amnesty in Winkelhof LEIDERDORP Amnesty Internatio nal is morgen aanwezig is het winkel centrum Winkelhof ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens. In overleg met het management van Winkelhof is voor een andere op zet gekozen om de aandacht van de burger op de problematiek van de poli tieke gevangenen in de wereld te vesti gen. Vorig jaar ontstonden er proble men toen sandwichmannen zien naar de mening van sommige winkeliers wat al te nadrukkelijk onder het win kelende publiek begaven. Dit keer maakt Amnesty International gebruik van een stand. ijOORSCHOTENSE WETHOUDER MARSELIS BIJ BEHANDELING BEGROTING: KEUS. I-, war Fa. De 1RSCHOTEN Her ring, afstoten van >ntelijke taken, pri cing, herrijking. Dat »n kreten van Voor- >tense raadsfracties tij de algemene be- iwingen voor de be- ig van 1983. Een fi- :iële noodremavond, J. Aikens (D'66) de ïene beschouwingen irde. Aan het einde de avond constateerde louder L. Marselis i) dat het een leerza- avond was geweest, it hij de conclusie dat de gemeenteraad niet weet hoe de aan elkaar ge- [>t moeten worden en e raad zeker niet de »n der wijzen had aan- ragen. louder J. van Dalen 0 hekelde alle financië- >rts, die meenden dat snelle ombuiging moge- zou zijn. het was voor de overigens een „onder- i" want burgemeester P. egieter had zich ziek ld en loco-burgemeester De gemeente wil hier een nieuwe school bouwen, maar de rijksoverheid vraagt een absurd hoge prijs voor de oude schoolgebouwen. Van Dalen zat de vergade ring voor. VVD en CDA wa ren tevreden over het huidi ge afspiegelingscollege. PvdA/PPR deelden mee al leen omwille van de moge- de zich verheugd geen deel lijkheid toch iets terug te uit te maken van het huidige zien van hun verkiezingspro- college, waarvan de samen- gramma een wethouder gele- stelling volledig in besloten- verd te hebben en D'66 toon- heid plaatsvond. VVD meent dat thans een keerpunt is bereikt in het ge meentelijk beleid. Het is af gelopen met de leuke dingen en de taak van de gemeente raad is er voor te zorgen dat de niet-leuke dingen zo evenredig mogelijk verdeeld worden over de burgerij. Het CDA zag een eerlijke verde ling van de „pijn" der bezui niging wel zitten in het hui dige gemeentelijke beleid. PvdA/PPR willen de bezui nigingen niet alleen daar doorvoeren, waar de rijkso verheid minder subsidie wil verlenen. Gewoon een totale afweging van het gehele pakket van gemeentelijke ta ken. Volgens D'66 willen de andere partijen eigenlijk ner gens bezuinigen. Woningbouw De woningbouw moet met voortvarendheid ter hand genomen worden. De VVD ziet diverse mogelijkheden ook in de vrije sektor en met het CDA en PvdA/PPR wil deze partij bezuinigen op randverschijnselen die het wonen zo duur maken. D'66 gaat nog verder en ziet een verlaging van de steeds stij gende woonlasten mogelijk door niet klakkeloos alle verhogingen van gas, licht en water door te berekenen. D'66 wil een onderscheid maken tussen luxe gas en water en dat deel dat nodig is om te leven. Volgens wet houder Van Dalen (VVD) is daar niet aan te beginnen en bovendien financieel niet haalbaar voor de gemeente. De impasse waarin de ge meente Voorschoten zich be vindt bij het tot stand komen van de nieuwe openbare school op de plek van de vroegere MAVO-school bij het cultureel centrum moet doorbroken worden. Wet houder Marselis (CDA) kon de raad meedelen inmiddels de steun verkregen te heb ben van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die de vraagprijs van het rijk voor de oude school ook ab surd vinden. Het rijk vraagt voor de oude school enige miljoenen guldens en dat is niet op te brengen. De begro tingsvergadering wordt van avond voortgezet TING VLIEGKAMP NIET TEN KOSTE VAN UITKERING ;rilld ENBURG De onroe- l-goedbelasting (OGB), die gemeente Valkenburg zal angen van het vliegkamp nburg, zal niet worden irt op de uitkering aan de nte uit het gemeente- Dat heeft het ministerie binnenlandse zaken be- gemaakt. Dit zal de ge- ite Valkenburg een be- rarx tussen de 30.000 en gulden per jaar schelen, gaat hier om de invoering OGB voor zogeheten te goederen, zoals rheidsterreinen, ingaande 1 januari 1983. Voor de in- fring hiervan ligt een wets- werp klaar. Dat werd 4 no- nber bij de Tweede Kamer ediend en stelt normen or de OGB bij goederen' als terzuiveringsinstallaties en erplaatsen. Daarvoor hoef- deze belasting niet betaald worden. De ministerraad eft de korting op de uitke- ig uit het Gemeentefonds als volg van deze speciale OGB [ewezen. Volgens het minis terie van binnenlandse zaken zou echter de OGB-opbrengst in het kader van de bezuini gingen ten koste moeten gaan van andere overheidsuitgaven en dat zou dan het Gemeente fonds worden. Dat gaat dan buiten de aangekondigde ver mindering van de uitkering van dit fonds om. Volgens de andere normen voor uitkerin gen uit dit fonds zou Valken burg de komende tien jaar 191.000 gulden minder ont vangen. Bij de gemeente Valkenburg is erg verheugd gereageerd op deze mededeling. Nog tijdens de dinsdag gehouden vergade ring van de gemeenteraad over de begroting voor 1983 werd de sombere verwachting uitgesproken, dat de belasting voor het vliegveld de gemeen te niets zou opleveren. Volgens een gemeentelijk woordvoer der kan deze OGB van het vliegkamp de gemeente een bedrag van tussen de 30.000 en 40.000 gulden opleveren. Dat bedrag werd in 1980 becijferd toen, in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad, het vliegkamp een aanslag werd opgelegd. Dit bedrag is ongeveer een zesde deel van het totale bedrag dat Valken burg aan onroerend-goedbelas- ting ontvangt. In 1983 wordt die opbrengst, uitgezonderd dus de OGB van het vliegveld, geraamd op 168.000 gulden. Het is nog niet bekend wan neer het vliegkamp Valken burg een aanslag kan worden opgelegd. Het was de bedoe ling dat het wetsontwerp per 1 januari 1983 van kracht zou worden, maar als dat niet ge beurt, kan de belasting pas in 1984 worden geheven. Door deze onzekerheid heeft de ge meente Valkenburg de op brengst dan ook nog niet opge nomen in de begroting voor komend iaar. Volgens de ge meentelijke woordvoerder zou men niet verrast zijn als de wet inderdaad pas in 1984 van kracht wordt, omdat dat een extra bezuiniging voor het rijk zou opleveren. DORZITTER BLOEMBOLLENCULTUUR NOORDWUK ORDWIJK Het is on- t en niet te rechtvaardigen, de overheid en met name gemeenten hun lastenver- aringen willen afwentelen agrarische ondernemers, •orzitter P. J. van Went zei gisteravond in z'n ope- igstoespraak tot de leden- rgadering van de afdeling •rdwijk van de Koninklijke gemene Vereniging voor oembollencultuur in het Holland" e daarbij op de ideeën de gemeente- de gemeen- jkheid te bieden bedrijfsmatig ïrde cultuurgrond. stelde de gemeente- Ie agrariërs vrij van een ilijke heffing, maar de voor de gemeentefinan- fén had de minister geadvi- 4 43 «rd deze vrijstelling in te ïkken. De lastenverzwaring, aarop Van Went de lens "totte, dreigen te onstaan bij een eventuele overdracht van het beheer en het onderhoud van wegen door de water schappen aan de gemeenten. Het advies van de raad voor de gemeentefinanciën bleek bij de agrariërs bar slecht te zijn overgekomen. Dat boeren en tuinders ook on roerend- goed-belasting zouden moeten gaan betalen voor de grond van hun bedrijf, stuit op felle protesten, onder meer van het Landbouwschap. „De totale agrarische export bedraagt jaarlijks zo'n twintig miljard en dat men een dergelijke be langrijke sector financieel de das zou omdoen, is bijna on voorstelbaar", aldus de voor zitter. In z'n speech ging Van Went in op het wel en wee van het bollenvak in het afgelopen jaar. Was men aanvankelijk blij met een inkrimping van het tulpenareaal met twee honderd hectare (in hoofdzaak in rode Apeldoorn). Deze be perking had echter niet geleid tot een betere prijsvorming. Met uitzondering van enkele betere broeisoorten, waren de tulpenprijzen veel te laag ge bleven. De narcissen stonden dit jaar ook onder druk, constateerde Van Went. Vooral de trompet narcissen. Waarschijnlijk on der invloed van de import uit Engeland. Meer optimistisch bleek de voorzitter over het verloop van de hyacintenteelt Deze gaf een stabiel beeld: een goed gewas, weinig geelziek en voor de bollen goede prijzen. De plantwerkzaamheden ble ken dit najaar, dank zij het goede weer, bijzonder gunstig verlopen. Met deze toespraak besloot Van Went niet alleen het ver enigingsjaar, maar ook zijn loopbaan als voorzitter van de afdeling. Hij vervulde deze funktie vanaf 1975 en thans achtte hij de tijd gekomen de leiding over te dragen. C. Pas- schier JPzn. zal als interim- voorzitter optreden. Het slaan van de eerste paal in de Leiderdorpse nieuwbouwwijk. WEER EERSTE PAAL BUITENHOF LEIDERDORP LEIDERDORP Hoewel de eerste palen in de Leiderdorp- se nieuwbouwwijk Buitenhof elkaar in redelijk hoog tempo opvolgen, is ook hier het ver krijgen van rijkssubsidie voor de sociale woningbouw een moeizame zaak geworden. Dat bleek gisteren bij het slaan van de eerste echte houten paal voor 37 premiewoningen, vlak achter Muzenhof aan de Cor Gordijnsingel in Leider dorp. Wethouder Meerburg kon gisteren niettemin wel be kend maken dat Leiderdorp voor 1983 een contingent van 69 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens heeft gekregen. Tot nu toe is voor het project waar de eerste paal werd ge slagen de premiebeschikking voor 17 woningen losgekomen. Niettemin verwachtte de woordvoerder van de Aanne mingscombinatie Leiderdorp, die de woningen bouwt dat in de loop van 1983 ook voor de resterende 20 woningen de be schikkingen af zullen komen. „We gaan gewoon door met heien en we hopen maar dat de premies niet te lang op zich zullen laten wachten, zodat we de 37 woningen achter elkaar door kunnen bouwen". De eerste paal werd geslagen door de voorzitter van de Al gemene Woningbouwvereni ging Leiderdorp, de heer G.P. Duivenvoorden. De woning bouwvereniging heeft het pro ject, waarvoor de voorberei dingen twee jaar geleden be gonnen overgenomen van Bouw- en Aannemersbedrijf De Water BV in Leiderdorp, dat in financiële moeilijkhe den raakte en projecten moest afstoten. De woningen zijn verkocht aan personen die een woning vrij maken van de AWL, zodat bij de oplevering dorp. De heer Duivenvoorden drong er bij het Leiderdorpse college op aan om toch snel grond bouwrijp te blijven maken in Buitenhof met het oog op de vele woningzoekenden. Wet houder Meerburg beloofde zijn best te zullen doen en sprak ook de hoop uit dat Leider dorp in 1983 ook nog een con tingent van ruim 100 éénge zinswoningen zal worden ge gund. Ongeval door hevige regen ALPHEN A/D RIJN Een 59-jarige vrouw uit Alphen heeft gisteren haar been ge broken bij aanrijding op de Prins Hendriklaan. De vrouw stak de weg over, maar kwam in een hevige regenbui te val len. Een 47-jarige automobilist kon haar niet meer ontwijken en reed haar aan. De vrouw is naar het ziekenhuis Rijnoord overgebracht. Bruin Café bij De Lift OEGSTGEEST De huurdersbelangenvereniging De Lift, die 236 leden telt in het Aert van Nes-flatcomplex in Oegstgeest, heeft een zogenaamd Bruin Café in de kelder van het gemeente- centrum aan de Lijtweg ingesteld, dat elke donderdagavond geo pend is van negen uur tot middernacht. De vereniging zet zich verder op velerlei wijze voor haar leden en niet-leden onder de bewoners in. Zo bestaat er burenhulp, de actieve leden doen kleine klusjes, boodschappen, passen op die ren en staan ook bij persoonlijke problemen klaar voor een ge sprek of advies. De vereniging kent een ontspanningscommissie die bijeenkomsten en dergelijke organiseert zoals een barbecue, muziekavond en zo meer. Voor informatie kan men in het Bruin Café terecht. Plattelandsorkest Het Nostalgische Plattelands Orkest (NPO) treedt zater dagavond vanaf 21.00 uur. op in jeugdsociëteit Pleyn '68 aan de Hazerswoudse Rijndijk. Nummers van Rolling Sto nes, Doors, Zen, Beatles, Chuck Berry en vele andere ..gro ten staan op het repertoire van de band, die i zes jaar bestaat Jeugdtheater De Zoeterwoudse jeugd van vijf tot circa elf jaar kan zondagmiddag in Ons Huis genieten van een theater voorstelling van het poppentheater Francine Abbing. Gespeeld zal worden: „De vogels gevlogen". De aan vang Is half drie en de toegang, zoals altijd, slechts twee gulden. De organisatie is in banden van Wouw". Kees Ouwejan Kees Ouwejan en Peer van der Burgh treden zondag op in café restaurant De Fransche Brug in Roelof arendsveen. Het repertoire van het duo bestaat uit Ierse en Engelse kroeg- en zeemansliederen, ballads en Nederlandstalige ca bareteske liedjes. Kees Ouwejan speelt gitaar en zingt. Peer van der Burgh speelt viool, mandoline en accordeon. Het optreden begint om vijf uur aan het Westeinde. De toegang Harry Verbeke Bij de Jazz Club Lisse treedt zondag het kwartet Har ry Verbeke op in C.R. De Beurs aan de Haven. Het kwartet wordt gevormd door, uiteraard, Harry Verbe ke (tenor-sax), Rob Agerbeek (piano), Ernst van Tiel (drums) en Wim Esset (bas). Het kwartet bestaat sinds 1967, maar Harry soleert ook veel. Hij heeft al 47 LP's gemaakt en won twee keer een Edison. Het optre den begint om drie uur. Kaarten zijn verkrijbaar bij de VW of aan de zaal. Arti De muziekvereniging Arti et Religioni uit Ter Aar speelt zondag in het parochiehuis van Langeraar een koffiecon- Jazzclub Dei 1-jazzmiddag. Vanaf half drie spelen The Mark- town Syncopaters in het Jachthaven Restaurant Pias- zicht aan de Dorpsstraat Deze band bestaat al twintig jaar en behaalde nationaal en internationaal vele suc cessen op jazzfestivals. Boeven en Madeliefjes Madeliefjes". Het stuk speelt zich af in een afgelegen land huis, waar een moordzaak moet worden opgelost. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal (Dorpshuis, Oud Ade). Koffieconcert De Zoeterwoudse Sint Jans fanfare verzorgt zondag •een koffieconcert in bet muziekcentrum aan de Schen kel weg. Er zullen voornamelijk lichte muziekwerken ten gehore worden gebracht die Jekker" in het gehoor liggen. De aanvang is kwart over twaalf en het concert duurt een uurtje. Ruilbeurs vanavond weer de maandelijkse ruilbeurs gehouden. Men kan er terecht voor postzegels, munten, stickers en ansicht kaarten (dorpsgezichten en fantasiekaarten). Aanvang: ze ven uur. Entree: volwassenen een gulden en kinderen vijf tig cent. Ballet De balletschool in Roelofarendsveen geeft morgen en zondag een leerlingenuitvoering. Alle leerlingen van 6 tot 16 jaar treden voor het voetlicht De aanvang van de voorstellingen is gesteld op 20.00 uur morgenavond en 14.00 uur zondagmiddag in Dorpshuis „De Alke burcht". Kaarten verkrijgbaar bij Reina Spoels tra. Kerkstraat 32, Oude Wetering: telefoon 01713-2201. Toe gangsprijs f5.- per persoon; kinderen onder de acht jaar f3.-. WARMOND De belasting op onroerend goed gaat volgend jaar in Warmond omhoog met 3 procent voor de gebruikers en 3,5 procent voor de eigenaren. Dit werd vastgesteld met tegenzin van de VVD-fractie, die een bevriezing van de tarieven had voorgesteld. Dit voorstel werd door de heer Bonnet (CDA) van de hand gewezen met daarbij de vaststelling dat een dergelijke bevriezing vooral de hogere inkomens zou bevoordelen. Het uitsmeren van het onderhoud van wegen en straten over een nog langere termijn wordt door de raad onaanvaardbaar ge acht. De verkeersveiligheid dient in elk geval gewaarborgd te blijven. Zo noemde de heren Vreeken (CDA) en de Vos (VVD) een onderhoudstermijn van 20 jaar te lang voor de asfaltweg in het industriegebied. Burgemeester Hendrickx stelde voor in april te bespreken of die termijn wellicht op 10 jaar gesteld zou moeten worden. De raadsleden stemden daarmee in. Mevr. Saris sprak de wens uit de aanleg van een brug naar Kou- denhoorn opnieuw in overweging te nemen. De VVD vreest nog steeds dat de brug te duur zal zijn in verhouding tot de inrich ting van het recreatie-eiland. Burgemeester Hendrickx deelde mee dat de keuze over de brug nu niet aan de orde was. Boven dien is er al veel voorbereidend werk gedaan wat met elkaar al het veelvoudige van de brug heeft gekost. De verbreding van de Groote Sloot en het graven van het Zomergat zijn werken die zijn uitgevoerd om de bouw van de brug mogelijk te maken. Die werken kosten veel meer dan de 400.000,— die voor de brug zijn genoteerd. Als de ruimtelijke integratie van het basisonderwijs heeft plaats gevonden dient er een andere bestemming gevonden te worden voor de kleuterschool de Hummelburcht. De VVD vindt dat er nu al een werkgroep in het leven geroepen dient te worden om de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuwe bestemming van de school. De VVD kwam zelf met een plan om daar hulp middelen voor bejaarden en gehandicapten te laten vervaardi gen. Wethouder Dalhuisen noemde dat een plan wat zeker aan dacht behoeft maar er zijn meer mogelijkheden. Zij noemde on der meer de vestiging van de schooladviesdienst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 7