Omwegen Beginnende9V9 B.over Woubrugge en wfloogmade in de 19e eeuw iteun burgers ian Dierenpark langeboden tan provincie Staten willen aardgas- prijs in EG opnieuw aan orde stellen Provincie wil mensen met hogere inkomens uit woningwetwoningen ïandtekeningenactie Alphen voor Amerika paginEGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 5 :nden lezers ïden handtekening Op mijn omwegen door stad en land I kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen JÊÊ wie u graag in deze rubriek zou willen ^9 tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 WBSSÊT,^ LvHI - 12 22 44 op toestel 10. door Ton Pictcrs aan het touw 's lands specia listen, in een tijd van aan te passen taken van een deelbe- stuur. Gemeentelijke zelf standigheid is een delicate aangelegenheid geworden. Wès het allang, maar daar had de „gevestigde bevol king" de gedachten nog niet eerder over gebroken. Nu is er niet veel tijd meer over, want de langzame molens malen tóch door. Niettemin is het prikkelend, te beseffen dat Hoogmade, vanuit een heerlijkheid, van 1817 tot 1855 een zelfstandige ge meente is geweest. Van 1812 tot 1817 (half Frans, half Hol lands) was dat dorp een on derdeel van Koudekerk aan den Rijn. En: Hoogmade heeft ooit vier eigen burge meesters gehad. De verbinte nis met Koudekerk werd al tijd gevoeld (in die dagen dus) als een flop. „Hoogma de", zeiden welingevoerde Woubrugse kringen destijds, „grensde met géén pink aan de gemeente Koudekerk!" De 19e eeuw van Van der Werelds Hoogmade en Wou- brugge grenst niet aan het ongeloofliike, maar je kunt er wel, goedgemutst, van ver steld staan. Er is veel aan ge daan om Hoogmade en Wou- brugge uit elkaar te houden, maar het „recht" heeft geze gevierd. Een bestuurlijk „geintje", halverwege de 19e eeuw, waarover men zich toendertijd al druk maakte. Vandaag de dag is men „ge setteld", maar Hoogmade en Woubrugge liggen, gevoels matig, nog steeds een eind uit elkaar. Het liefst wil men het zo maar laten. Wie meer wil weten over de ontwikkelin gen, een eeuw geleden (met de bijna doodgepeste burge meester Nicolaas Samsom- met-de-hoge-zwarte-sjaal- om-zijn-nek. en de bakke baarden), kan de „Vertellin gen" bekomen aan de balie van de Rabobank in Wou brugge en bij derzei ver vesti ging in Hoogmade. Prijs 24 en een halve gulden. En, zegt Hans, haast u, want de oplage is beperkt. DEN HAAG Provinciale staten van Zuid-Holland wil len dat GS er bij de regering op aandringen, de zogenaamde pariteitsberekening voor het aardgas opnieuw binnen de aan de orde te stellen. Deze gelijkkoppeling van het aardgas aan de olieprijs is, on der meer voor de glastuin bouw, concurrentievervalsend, omdat bij de berekening van de olieprijs ook zaken als zwa- velpercentage en strategische voorraadvorming een rol spe len. Die zouden feitelijk niet meeberekend mogen worden in de aardgasprijs. Alleen PvdA, D'66 en de PSP/CPN/PPR stemden gis teravond tegen de motie waar in het bovenstaande is vervat Volgens deze partijen zou uit voering van de gedachte ach ter de motie de aardgasop brengsten verminderen. Voor al de kleinverbruikers zouden daarvan de dupe worden. Provinciale bestrijding muskusrat DEN HAAG Er moet een provinciale organisatie worden gevormd die zich in de toe komst geheel gaat richten op de bestrijding van de muskus rat Dat is de strekking van de motie die gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling van de provincie Zuid-Holland door provinciale staten werd aanvaard. Momenteel houden zowel het rijk, de waterschap pen als de provincie zich bezig met de bestrijding van de mus kusrat Volgens provinciale staten zou dit juist een taak van de provincie zijn. In over leg met het rijk en de water schappen zou bekeken moeten worden hoe de kosten van de bestrijding worden verdeeld. Provinciale staten stellen ver der dat voorlichtingscampag nes bekendheid moeten geven aan het gevaar van de rat en de bestrijding ervan. DEN HAAG Provincia le Staten van Zuid-Hol land willen dat het rijk maatregelen neemt om mensen die een hoog in komen hebben, maar een lage huur betalen, te laten kijken naar „meer bij hun inkomen passende woon ruimte". De staten namen gisteravond hierover een motie aan van de VVD'er A.M. van Bemmelen, waarin staat dat een ge deelte van de woningwet woningen oneigenlijk wordt benut door mensen met een hoger inkomen, dan waarvoor de wonin gen zijn bedoeld. Volgens de heer Van Bemme len moeten er daarom maatre gelen worden getroffen om de doorstromning vanuit en bin nen de woningwetsector te re gelen. Alleen de PvdA en „klein links" (CPN/PSP/PPR) stemden tegen het voorstel van de liberaal. Zij vinden dat in de motie ook de sectoren buiten de woningwetbouw moeten worden betrokken. De heer Van Bemmelen pleit te in een andere, eveneens aanvaarde motie, voor het op heffen van allerlei beperkin gen bij de verhuur van ka mers. Opheffing van die be perkingen, die liggen op het huurbescherming en „financiële faciliteiten' moet ertoe leiden dat het aan bod van kamers weer gaat stij gen. Volgens de VVD'er „mag er best wel wat worden ver diend aan kamerverhuur". Hij te bevorderen. laakte de belastingsmaatrege len en huurbescherming, die het soms juist onvoordelig ma ken kamers te verhuren. De huurbescherming zou daarom begrensd moeten worden tot negen maanden en de belas tingdruk op kamerverhuur ders moet verlicht. Provinciale staten sloten zich bij zijn be toog aan. Provinciale staten spraken zich gisteren eveneens uit te gen de verkoop van woning wetwoningen. Het college van gedeputeerde staten werd op gedragen de staatssecretaris van volkshuisvesting als regel negatief te adviseren over de verkoop van woningwetwo ningen. Zoals misschien be kend staat in het regeerak koord het voornemen de ver koop van woningwetwoningen UNS VAN DER WERELD DOOK NOGMAALS IN DE RIJNLANDSE GESCHIEDENIS olgenc Cy C' 'EN/WASSENAAR f De Zuidhollandse ge- 'Uteerde drs. J. Borg- heeft gisteren ruim handtekeningen in itvangst genomen, die irs van onder meer de Courant stuurden het Dierenpark om te helpen in zijn strijd zake^u het voortbestaan. r k hoop dat er een oplossing imt voor het Dierenpark gspla assenaar. Maar dan is het vael geboden dat iedereen die id' or dat behoud is, daar ook 1* adwerkelijk aan bijdraagt", bewi dus de gedeputeerde gisteren d j het in ontvangst nemen goed a b kur van de handtekeningen. Ook de tweeduizend handtekenin gen en honderden tekeningen van het Haagse Juliana-kin- derziekenhuis werden aan de gedeputeerde overhandigd. De heer Borgman verwees met zijn uitspraak onder meer naar de gemeente Wassenaar, die vindt dat het dierenpark Was senaar moet blijven maar daarvoor geen geld wil uit trekken. De gedeputeerde toonde zich gisteren uiterst ingenomen met de handtekeningen die hem werden overhandigd. De provincie is namelijk van me ning dat het Dierenpark moet blijven, maar dat dat alleen kan door een gezamenlijke Gedeputeerde Borgman neemt de duizenden handtekeningen in opntvangst. krachtsinspanning van ge meenten, provincie en rijk. In het bijzonder Den Haag en Wassenaar zouden daarin een rol moeten spelen, zo meent het provinciaal bestuur. De handtekeningen van onze lezers werden opgestuurd naar aanleiding van een diverse malen in deze krant herhaalde oproep, briefkaarten met het opschrift „Dierenpark moet blijven" te ondertekenen en f>p te sturen naar het dierenpark aan de Rijksstraatweg 669, 2245 CB, in Wassenaar. Dui zenden briefkaarten stroom den daarop binnen op de bure len van het park. Sommige kaarten waren door meer dan vijftien mensen ondertekend. Naar aanleiding van onze op roep begonnen patiëntjes van het Juliana-Kinderziekenhuis ook met het ophalen van handtekeningen onder patiën ten en bezoekers. Daarnaast togen vele van hen aan het plakken, schilderen en teke nen, om de daaruit voortko mende, zeer originele werk stukken, aan de directie van het Dierenpark aan te bieden. Overigens was de directie van het Dierenpark gisteren niet zelf aanwezig bij de overhan diging van de handtekenin gen. Zij was bij een vergade ring van de Nederlandse vei niging van dierenparken Rheenen, waar voor het eerst de sluiting van „Wassenaar" op de agenda stond. d LPHEN AAN DEN ïh' Alle inwoners ,xte| an Alphen kunnen vanaf et 1 december hun handte kening plaatsen om hier- le iee te tonen dat zij nog eeds vrienden van Ame- n zijn. Deze aktie ichting Nederland rtijjtoet Amerika" is gestart het kader van 200 jaar vriendschappelijke be trekkingen tussen Neder land en Amerika. „Het is nodig de Amerikanen te tonen dat Nederland nog steeds tot hun vrienden behoort", stellen de initia tiefnemers. „Door de ui ting van anti-Amerikaan- se gevoelens door kleine groeperingen, krijgen Amerikanen de indruk dat het met die vriend schap slecht is gesteld". Een aantal mensen in Alphen heeft het plaatselijke comité „Nederland groet Amerika" opgericht. Zij willen zoveel mogelijk handtekeningen ver zamelen om de positieve waar de te onderstrepen van 200 iaar betrekkingen met Ameri ka. Ook willen zij door middel van de handtekeningen de Ne derlandse dankbaarheid tonen voor de hulp bij de wederop bouw van ons land na de oor log. Deze dankbaarheid leeft niet alleen bij de oudere gene ratie, ook de jongere generatie beseft hier haar vrijheid en democratie aan te danken te hebben. Daarnaast wil men to nen vertrouwen te hebben de democratische principes, die in verbondenheid met het Amerikaanse volk een W£ borg vormen voor de rechten, waardigheid, veiligheid en in- viduele vrijheid van de mens. De lijsten waarop de handte keningen kunnen worden ge zet, liggen bij de openbare bi bliotheek in de Pieter Doel manstraat. die voc die in <j Hij sti leekteen gunstiger tijdstip ij als fc oijnt niet mogelijk, des Préuist nu worden bij het rovinciale gehakketak ond gemeentelijke her- tasse' deling ook Woubrugse /er ou' *mmen gehoord, die ;urscha Éggen niets te voelen n gaf lefoor een opgaan van had. Hjeze gemeente in een !l. *n ^poter geheel. Men ziet ions we herindelingsbeker /oor ht131116 aan zich voorbij- te lezei aan". Wel, op dit mo- pastofl ïent verschijnt deeltje hjheei§n van „Vertellingen meWer Woubrugge en [oogmade in de negen- anderfende eeuw". Uiteraard Dm ver an de hand van nostal- Tan Es ische oud-Hoogmade- rgaar-Woubruggenaar anPmis ^ans van ^er Wereld, »n ster 'e de historische hand >ek aai teer eens in eigen boe- if. Zijiem heeft gestoken. Im- i tijdro l6rs, halverwege de vo- Iv°renttge eeuw lieten Hoog- >chtoniade en Woubrugge zich de. „II Imensmelten. Tot één zicht tiechte bestuurlijke Wou- pzicht rugse gemeenschap; zo Dedea^iJg men £n z0 moet n kwjj et blijven; niet meer en J tiet minder, zeggen ze laar vandaag. En in dit en. D rerhelderena licht ko- ;n drc nen de „Vertellingen" n^1»p het goede moment ld bui 311 de orde. Bijna als een a kerstvertellingen", die ir kurfSnelk rechtgeaard Hoog- Bosclfcades en Woubrugs ge- op tafel zouden moe- in liggen, zo tegen de Ik leef voor de historie van gemeente Woubrugge!", noet Hans van der Wereld die als een soort banneling uitgeworpene, maar ook eenzame vorst op een lat, leeft in Alphen door „Woubrugge-Zuid" ge- loemd) ooit uitgeroepen heb- Dirk B. de K., beter be- d als burgemeester Burgemeester Pieter van Schravendijk, die omtrent 1855 Woubrugge en Hoogmade wettelijk bestuurde. D.Brouwer de Koning, Woubrugge, heeft het ni publicitaire afwerpsel van Hans al begroet in een voor woord in het boekje. Dat tot kopen en lezen opwekkende woord schreef hij al in janua ri van dit jaar. Daarom lijkt het me waarschijnlijk, dat met de uitgave van het werkje gewacht is op de anti- herindeling-actievoering van de laatste weken. In de aller modernste geschiedenis heeft nooit iemand zo hoog opgege ven van Woubrugge als Hans. Geen Vonder, dat de burgemeester weer een révé rence in zijn richting heeft gemaakt. Van der Wereld mag zich gaandeweg be schouwen als Woubrugs on bezoldigd historisch veld wachter. Naar zijn grote voorbeeld: veldwachter Otto Comelis van Hemessen, die zo'n zeventig jaar geleden in het dorp ook de onbetwiste geschiedkundige was en als zodanig nog nagenoeg alom vereerd wordt. Maar het is nauwelijks pretentieus te noemen, als Hans van der Wereld wiens gezicht in middels getekend schijnt door de verterende ijver voor zijn (Woubrugse) huis zegt: „Ik ben de opvolger van Van Hemessen..." Ideeënbus Hoe dan ook, deel één van „Vertellingen" over Wou brugge en Hoogmade in de 19e eeuw (er volgen nog veel meer, want Van d^r Werelds ideeënbus zit stampvol), is in teressant genoeg voor in heemsen en verwante be langstellenden. Voor ruim een kwart deel beslaat het deeltje het Christelijk Natio naal Onderwijs ter plaatse. Dat was een bijzondere school, waarnaar eens gewor pen werd met uitdrukkingen zoals „secteschool", „school der dompers" en „protestant se Jezuïeten". Maar de school heeft steeds gestoeld op een interkerkelijke instelling; een „oecumenische" gezind heid op inter-reformatorische basis. „Laat ze ook in de toe komst zo bliiven: Christelijk en Nationaal!", zo vertolkt Van der Wereld veler wens. Afgezien van dat onderwijs vertoont het boekje (aantrek kelijk en vaak exclusief ver lucht met fotoreproducties) ook andere facetten van het 19e eeuwse Woubrugse leven. Zo bezat Woubrugge in 1807 welgeteld „202 gehuwde en 60 ongehuwde zelfstandige personen". En ettelijke gezin die of dienstboden op na hielden, in die Franse tijd.: 5 gezinnen met 8 werkboden, 2 met 19 werkboden en een gezin met 16 werkboden. De armen: 112; en dat was opvallend. Hoogmade deed (kleiner) mee: 48 gehuwde en 18 onge huwde zelfstandigen. Het grootste gezin telde in 1807 13 kinderen; 35 gezinnen hadden geen dienstbode, 3 hadden er 2, en 6 gezinnen moesten het met een diens tmeisje doen. In Hoogmade stonden 27 personen te boek als behoeftig. Onthullingen te over, in deel één van Van der Werelds nieuw^ succes reeks. Men taste toe: het is van Hans! Daar is ook een hoofdstuk over het gemeentewapen van Woubrugge en het door de heerlijkheid Hoogmade ge hanteerde wapen van am bachtsheer Sprongh, met een leeuw die moeiteloos omhoog klimt tegen een schuine balk („baar"), bezaaid met zeven sterren; onder een heerlijk kroonde. Er wordt uitgebreid verteld over de ambtsketen van de burgemeester (sinds 1853): wanneer des konings vertegenwoordiger in de ge meente 'm wel en 'm niet mag dragen. Een burgemees ter van Woubrugge mocht, net zogoed als zijn collegae in den lande, ook een ambtskos tuum aantrekken, met staan de degen, driekanten hoed, ving komende Pieter van Schravendijk (een reder-ach- tig type met vermoeide wal len onder de ogen) was be reid z'n onderscheidingste ken zelf te betalen. zer schitterde en de lange hangers bij elke stap heen en weer bengelden". Van der Wereld op z'n breedst; en hij tekent de „mopmuts" of „hul" in de meest voorko mende vormen. De kap die eindigde in het „kapothoed- je". Het was afgelopen met een specifieke sier. Burgemeester Brouwer de Koning schreef, erg getroffen te zijn door Van der Werelds bijdrage over de samenvoe ging van Hoogmade en Wou brugge in 1855. Nu hoort hij die klok weer luiden, met Maria van Tol- Zwetslool (1858-1881): ©en plaatselijk© schoonheid, met „mopmuts" en alles eraan; en d'r mutsje wassen kostte drie a vier stuivers, en nog geplooid ook. Van haar tien vingers waren er meer dan acht met ringen bezet zilveren lis en oranjekokar de. Maar dat liep allemaal zo in de papieren, dat slechts weinige ambtsdragers van dat recht gebruik maakten: „burgemeester B. de K. ver schijnt liever in een net pak in het openbaar", weet de au teur. De keten moest ook al niet te veel kosten. Als post onvoorzien op de begroting stond in 1853 een bedrag van 10 gulden voor de penning en 15 gulden voor het gescha kelde kettinkje. En de eerste gemeenschappelijke burge meester van Woubrugge en Hoogmade, de uit de omge- Rijnlandse kap Ook doet het informerend eerste deel een boekje open over de „Rijnlandse kap". In de vorige eeuw nog massaal gedragen door de vrouwen: „Een mooie hagelwitte kap, waaronder het gouden oorij-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 5