Maatregelen voor Kerkstraat Hoogmade Jeugdwerkloosheid Rijnstreek dit jaar al 70% gestegen Pater J. van de Bosch verlaat Zevenhoven „Koudekerkse Dorpsstraat in opstand Een overzicht van de werkloosheid Voorwaardelijke straf geëist tegen vrouw die echtgenoot neerstak REGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGIÜ \Q MINDER BEZUINIGINGEN OP DIENSTVERLENINGS CENTRUM VOOR AAR- EN VEENSTREEK LEIMUIDEN De gemeentes die zijn aange- gevoerde bezuinigingen drie mehsen ontslagen sloten bij het maatschappelijk dienstverlenings- zouden moeten worden. De acht gemeentes centrum Aar- en Veenstreek, gaan de bijdrages bebben nu besloten aan de respectievelijke ge- aan het centrum waarschijnlijk minder korten meenteraden voor te stellen de bijdrage aan dan zij eerst van plan waren. Dit maakte wet- Aar" en Veenstreek te baseren op de rijkssubsi- houder De Haan van Leimuiden gisteravond die van 198 Dat was een bedrag waar nog niet tijdens de raadsvergadering bekend. °P was gekort. De gemeente ter Aar maakt hierop een uitzondering. Deze plaats gaat waar- Aar vrijdag vergaderden de acht bij schijnlijk een eigen maatschappelijk dienstver- ,en Vecnstreek aangesloten gemeentes leningscentrum oprichten. n 'J fl"anF' "ï3"® van het Volgens wethouder De Haan van Leimuiden; centrum. De gemeentes hanteerden tot nu toe gaat dit voor de zevcn resterende gemeentes bij eike gulden die yan het rijk komt, het centrum een anzienlijke kostenverhoging door de gemeente verdubbeld wordt Nu het betekenen. De partijen van de Leimuidense ge- ^k het laatste en het komende jaar flmk gaat meenteraad konden zich goed vinden in dit bezuinigen op de uitkeringen aan maatschappe- nieuwe voorstel. Vooral Leimuiden 2000 en het lijke instellingen, zouden de gemeentelijke bij- CDA hadden tijdens de algemene beschouwin- drages automatisch ook omlaag gaan Aar- en gen naar voren gebracht dat zij liever geen Veenstreek komt hierdoor in moeilijkheden kortingen op de Aar en Veenstreek wilden toe- Eerder meldde deze krant al dat er bij de door- passen Interkruis aarzelt over nieuwbouw ALKEMADE Het is nog steeds niet zeker of Interkruis in Roelofarendsveen zal over gaan op nieuwbouw danwel op verbouwing van het huidige gebouw aan de Spoorstraat. Dit werd gisteravond meege deeld door de voorzitter van Interkruis Alkemade S. Lim tijdens de jaarlijkse ledenver gadering. Vooralsnog is uit een uitvoerige discussie tussen de bestuurleden en de wijkver pleegkundigen gebleken dat de indeling van het gebouw aan de Spoorstraat sterk ver ouderd is. „Voor een goed funktioneren van het kruis werk in deze gemeente heb ben we een betere huisvesting urgent nodig," aldus voorzitter Lim. Hij voegde eraan toe dat bij nieuwbouw of verbouw re kening dient te worden gehou den met het samen huisvesten van de dienst Maatschappelijk Werk. Het voorstel werd ge lanceerd om de statuten van de vereniging Interkruis Alke made te wijzigen; in plaats van een vereniging zou Interkruis een Stichting moeten worden. 'Het voordeel van de Stich tingsvorm zou zijn, dat deze eenvoudiger functioneert uit bestuurlijk oogpunt. Als na deel werd evenwel genoemd dat leden geen invloed hebben op het beleid van een stich tingsbestuur. Een nadere be zinning op de voorgestelde sta tutenwijziging volgt zo spoedig, mogelijk. De Vereniging Inter kruis Alkemade heeft momen teel in totaal 2440 leden. De betrokkenheid van die leden werd echter als zeer gering be schouwd, aangezien gister avond op de ledenvergadering slechts twee leden waren ko men opdagen. Betreffende de contributie, die de leden jaar lijks afdragen, werd afgespro ken deze te verhogen van f 40,- naar 41,- per jaar. De heer Lim werd herkozen als voorzitter; mevrouw M. Mey- er-Speet trad af. Haar plaats wordt ingenomen door de heer J. Kret. Mevrouw A. Zoet-van der Poel werd gehuldigd we gens haar 25-jarig bestuurslid maatschap. Oud Papier ZOETERWOUDE Het op halen van oud papier is voor de tafeltennisvereniging Zoe- terwoude een aktiviteit die noodzakelijk is, om de finan ciële eindjes aan elkaar te knopen. Morgen trekken de leden van de tafeltennisvereniging er weer op uit om de bewoners van de dorpskern te verlossen van het oud papier. Men wordt verzocht vanaf half tien het papier gebundeld op het trottoir te zetten zodat voor een vlotte verwerking gezorgd kan worden. De Zonnebloem in Alkemade ALKEMADE Drie- honderd zieken, ge handicapten, eenza men en bejaarden, die niet in aanmerking komen voor de jaar lijkse bejaardenuit-' gaansdag, krijgen mor gen een kerstviering aangeboden door de Alkemadese afdeling van „De Zonne bloem". Het feestelijk gebeuren heeft plaats van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags in de parochiekerk van Sint Petrus Banden te Roelofarendsveen. Onderzoek naar mobiel podium voor Het Spant LEIMUIDEN B en W van Leimui den gaan onderzoeken of het mogelijk is om in Het Spant een beweegbaar po dium aan te brengen. Het college doet dit na aandrang van de VVD gister avond tijdens de raadsvergadering. De liberalen zijn van mening dat er ook tennis gespeeld moet kunnen wor den in de zaal. De andere partijen had den nogal moeite met het voorstel zo dra bekend werd dat het extra geld gaat kosten. De renovatie van het sportcomplex is nu al beraamd op 1,2 miljoen. Burgemeester Van der Kroft voegde daaraan toe dat het college wei nig ziet in een schuifbaar podium. WOUBRUGGE Behal ve de gemeentelijke werkgroep, die vorige week haar rapport publi ceerde, bracht de over koepelende werkgroep van ministerie, provincie en gemeente haar voor stellen om de verkeerssi tuatie in de Kerkstraat te Hoogmade te verbeteren gisteravond in de raads commissie ruimtelijke or dening ter tafel. De con clusies van beide werk groepen komen in grote trekken overeen. De uitgangspunten van de zo genaamde overkoepelende werkgroep waren de volgende: voetgangers en fietsers moeten in de Kerkstraat zoveel moge lijk hun weg ongehinderd kunnen vervolgen. Dit on danks de ongeveer tiendui zend auto's, die de Kerkstraat dagelijks passeren. Dat auto verkeer dient in snelheid afge remd te worden, maar niet zo danig, dat de doorgang wordt belemmerd. De Kerkstraat in Hoogmade is en blijft veel te smal om aan de moderne verkeerseisen te voldoen. De breedte is van oudsher afgestemd op lokaal verkeer, zoals dat aan het be gin van deze eeuw plaats vond. De werkgroep heeft ge tracht door een aantal visuele maatregelen en maatregelen in en boven het wegdek de si tuatie zo te veranderen, dat het rijgedrag van vooral de au tomobilist verandert. Komend vanuit Leiden stelt de werkgroep een vijftal maat regelen voor: Voor de eigenlijke bebou wing moet een begroeide mid denberm komen, die zodanig Het verkeer raast door de Kerkstraat. wordt aangelegd, dat voor de kruising met de Van Fenema- laan de snelheid uit het ver keer is. Wat verderop moet een poortconstructie worden gere aliseerd, die de situatie visueel zo verandert, dat de automobi list snelheid vermindert. Vlak na die poort dient een weg versmalling te worden aange bracht tot ongeveer 3.5 m. Ter hoogte van de Rabo bank wordt een kleine mid denberm voorgesteld, die het verkeer dwingt tot IX een be perkte richtingsverandering en dus remmend werkt. Ter hoogte van Van Tol komt de bushalte richting Lei den. De halte richting Alphen komt er tegenover. Op dezelf de hoogte komt aan de noord zijde een voet-, fietspad, ge scheiden van de rijbaan door een doorgaande streep. Ter hoogte van Kerkstraat 21 is een verkeersheuveltje ge projecteerd, waarachter voet ganger en fietser bescherming vinden voor de auto's. De commissieleden konden zich bij het ene voorstel in meerdere bij het andere voor stel in wat mindere mate wel vinden. Het geheel aan voor gestelde verkeersmaatregelen zal een proef zijn van een jaar. De kosten van het hele pakket bedragen zo'n 475 duizend gul den. Vermoedelijk wordt daar van ongeveer twee ton gesub sidieerd. Wanneer de definitieve voor stellen in de Woubrugse raad komen is nog niet duidelijk. De bewoners van de Kerk straat krijgen op 6 januari nog de gelegenheid om hun licht over de zaak te laten schijnen in Hotel v.d. Ploeg. NIEUWKOOP De werkloosheid in de Rijn streek is tussen 1 januari en 1 december 1982 met zo'n 25% toegenomen. De jeugdwerkloosheid nam echterzelfs met 70% ex plosief toe. Koploper bij de werkloosheidsstijging is de gemeente Koude-' kerk aan den Rijn met on geveer 50%. Alphen aan den Rijn volgt met 31% en telt - absoluut gezien - het grootste aantal werklozen, namenlijk 1555 per 1 de cember 1982. Ook in de gemeente Alkemade is de werkloosheid snel toege nomen (met 27%). Het aantal werklozen per 1000 inwoners is het grootst in de gemeente Alphen aan den Rijn (31). In de meeste plattelands gemeenten ligt dit aantal rond de 20 werklozen per 1000 in woners. De gemeente Nieuw koop springt er daarbij echter uit met bijna 27. De chef van de afd. sociale zaken van de gemeente Nieuwkoop - de heer G. Kranenburg - schrijft dit toe aan het grote aantal bouwvakkers onder de Nieuw- koopse beroepsbevolking en het feit, dat juist in de bouw de werkloosheid het grootst is. Ook in het aantal uitkerings aanvragen is in Nieuwkoop een grote toename te constate ren, zo deelt de heer Kranen burg mee, en de gemeente is er dan ook toe moeten over gaan om op de afdeling sociale zaken de personeelsbezetting uit de breiden. Zijn verwach ting is dat de stijging van het aantal uitkeringsaanvragen en het aantal werklozen in zijn gemeente nog wel even door zal gaan. In deze visie wordt hij ge steund door de woordvoerders van de arbeidsbureau's in Lei den en Alphen aan den Rijn. Ook deze verwachten het ver der doorzetten van de werk loosheid in de regio. Lichtpun tjes bij deze sombere berichten zijn te vinden in de kleinere gemeenten Woubrugge, waar de werkloosheid ongeveer ge lijk bleef en in Nieuwveen, waar deze zelfs iets terugliep. Onderzoek Lagerwaardse Wetering nog gaande KOUDEKERK/ALPHEN AAN DEN RIJN De gemeente Alphen is nog bezig met het onderzoek naar eventuele vervuiling van water bij de inlaat van de Oude Rijn. Dit on derzoek gebeurt naar aan leiding van gevonden ver ontreiniging van de La gerwaardse Wetering in Koudekerk. Navraag bij het hoogheemraadschap Rijnland leerde dat de verontreiniging niet ver ontrustend is. Volgens de heer Kosman van Rijnland gaat het hier om een verontreiniging door huisvuil. Volgens zijn infor matie, hetgeen hem door om wonenden verteld is, zouden in de oorlogsjaren diverse ge meenten hun huisvuil hier in het water geloosd hebben. Dit leidt natuurlijk tot ver ontreiniging maar het is niet zo dat er chemische stoffen zouden liggen, aldus Kos man. De verontreiniging kwam aan het licht doordat het wa ter bemonsterd werd voor het baggeren van de grond. Dit is een normale procedu re. Van de zes monsters was er een met een grote concen tratie verontreiniging. Hier na is nog tweemaal extra be monsterd hetgeen bij het Rijnlandse laboratorium al leen normale verontreiniging naar boven bracht. Ook de provincie stelt een onderzoek in naar de kwali teit van het water. Zij hopen dit onderzoek binnen veer tien dagen te hebben afge rond. ONDERZOEK NAAR VERONTREINIGINGEN Nachtelijke luchtfoto's van Alphense vuilstort ALPHEN AAN DEN RIJN Vorige week zijn er 's nachts in frarode foto's genomen van de Alphense vuilnisbelt. Hiermee hoopt men verontreinigingen onder de grond op te sporen. Dit kwam aan het licht nadat diverse bewoners van Alphen maar ook in omliggende gemeenten wakker geworden waren van het lawaai van de vliegtuigen.'Bij navraag bleken dit toestellen te zijn van het bedrijf Geosence, dat zich bezig houdt met luchtfo tografie. De gemeente Alphen was niet op de hoogte van deze actie, daarom werd de provincie gevraagd opheldering te geven. Het bleek om een proef te gaan. Het is mogelijk met infrarode foto's warmteontwikkeling onder de grond op te sporen. Met de foto's kan men deze warmte tot op tienden van graden nauw keurig bepalen. Warmteontwikkeling onder de grond zou kun nen duiden op het plaatsvinden van natuurkundige processen. Zo'n proces is mogelijk als bijvoorbeeld de grond verontreinigd is waardoor reacties ontstaan. De provincie verklaarde, dat het •hier om een proef ging die voor het eerst in Zuid-Holland plaatsvond. De voortzetting van de proef hangt af van de resul taten, maar daarover kon de provincie nog geen mededelingen doen. Op de vraag waarom de gemeente niet in kennis was ge steld van het plan antwoordde de provinciale voorlichten dat dat nauwelijks mogelijk was. De provincie had in september be sloten de proef te ondernemen maar wanneer en waar was toen niet bekend. Dat hing voornamelijk af van de weersomstandig heden. Pas om acht uur 's avonds, op de avond dat men de proef startte, werd de uiteindelijk beslissing genomen. Het had toen geen zin meer de betreffende gemeentes in te lichten omdat de vliegtuigen al op weg gingen. ZEVENHOVEN Na 10 jaar werkzaam te zijn g weest in de parochie van St. Johannes Geboorte Zevenhoven verlaat pater J. v.d. Bosch om gezond heidsredenen Zevenhoven. Hij verhuist volgend week naar Bergen op Zoom. Op 26 december 1916 werd pater Van de Bosch, als zoon va T Zeeuwse ouders, geboren in Amsterdam. Met vijf zussen e J een broer groeide hij op en volgde bij de Orde van de Kruk heren in Uden zijn gymnasiumopleiding. Daarna volgde h m een priesteropleiding en werd in 1943 tot priester gewijd, j zijn hart had hij altijd graag medicijnen gaan studeren, maa in die tijd werd van hogerhand bepaald welke studie voo hem was weggelegd. Voor de pater werd dit een studie in d Remaanse talen met name Frans, Italiaans en Spaans. Hij sti deerde in Amsterdam, Parijs, Lille en Nijmegen en heeft dei studie toch met veel plezier voltooid. De Franse spreekta r: leerde hij uitermate goed tijdens de zeven jaren die hij als k; W! pelaan doorbracht in de 4e eeuwse kerk St. Germain des Pré uis in Parijs. In 1953 werd hij directeur van de HBS van de Orde van Kruisheren in Amersfoort en bleef dit tot 1968. In die tussei tijd promoveerde tot doctor met een proefschrift over ou< en christelijk en Middeleeuws Latijn. Na zijn directeurscha Êgf werd hij leraar op het Amsterdamse Ignatiuscollege en gaf lefOOl in Frans en Hebreeuws, dat hij er ook bijgestudeerd had. Hlezc woonde daar op een flat, hetgeen hem niet zo beviel en sa^ot men met zijn nicht zocht hij enkele jaren lang naar iets ar?j ders. In 1972 werd gekozen voor een huis aan de Stationswe in Zevenhoven. Na zijn intrek aldaar wilde hij zich voor h<131 geestelijk leven van Zevenhoven inzetten om missen te lezerfeai maar er werd al snel een beroep op hem gedaan om pastoo ier, Velzeboer. die verlamd geraakt was, te vervangen. Hij heel§n de parochie toen anderhalf jaar gerund en kon dit goed me ve, zijn leraarschap combineren. loc Na het vertrek van pastoor Krunenberg eind 1975, die ander halfjaar pastoor was, werd pater Van de Bosch wederom ver an vangend pastoor. Ditmaal tot juni 1976 toen pastoor Van Es |sc! sen, die kapelaan was in de Jezuïetenkerk De Krijtberg ii Amsterdam, zijn intrede deed. Tot begin dit jaar heeft pate i__ Van de Bosch veel assistentie verleend bij het lezen van mis sen en de geestelijke begeleiding van vooral zieken en sterie venden. Hij bracht elke week huis- en ziekenhuisbezoek aai ree langdurig zieken, hetgeen hem veel voldoening gaf. Zijijem voorbereiding voor de wekelijkse preek was ook een tijdrofoer vend werk; hij veranderde zijn preek wel vijf keer alvoren -g tevreden te zijn. Pater Van de Bosch heeft dit werk graag geJL daan, hij heeft goede contacten vooral onder de autochton I3 bevolking gekregen en hij verlaat Zevenhoven node. „Hp® heb in die 10 jaren geprobeerd het Evangelie, Gods gezicht ti ecl verkondigen, het goede te preken van jezelf en ten opzichtimi] van de medemens, 't Is jammer dat in deze tijd het goede zi^ weinig naar voren wordt gebracht en meer over het kwadi..* wordt gesproken", zegt de pater, die dit toch wel even kwij wü. iei ia Om gezondheidsredenen moet hij Zevenhoven verlaten. Direrl vochtige omgeving zal plaats maken voor de bosrijke en dro mei gere omgeving van Bergen op Zoom. Hij zal daar een rustig op periode tegemoet zien en als zijn gezondheid dat toelaat wj 3 hij in de genealogie in de omgeving van Goes en Middelbul duiken. Morgenmiddag biedt het kerkbestuur de pater een a «'te scheidsreceptie aan in het dorpshuis. Van 4 uur tot 6 uur kun in nen de parochianen afscheid nemen van pater Van de Bosci Ru die de afgelopen tien jaar een grote steun is geweest voor dftn r:k. kerk in Zevenhoven. •Pater Van de Bosch: „Ik zal Zevenhoven missen" werkloosheid per 1/12/82 19 jr. en ouder jonger dan 19 mannen vrouwen mannen 950 403 105 Alphen Alkemade Hazerswoude 112 Koudekerk 44 Leimuiden 33 Nieuwkoop 164 Nieuwveen 21 R'woude 13 Ter Aar 97 Woubrugge 62 Totalen 1490 werkloosheid per 1/1/82 19 jr. en ouder jonger dan 19 jr. mannen vrouwen mannen vrouwen 783 304 63 53 NOORDWIJKERHOUT/DEN HAAG Wegens mishande ling van haar echtgenoot eiste de officier van justitie bij de Haagse rechtbank tegen een 37-jarige inwoonster van Noordwijkerhout vijf maan den gevangenisstraf voorwaar delijk met proeftijd van twee jaar. Het zou de bedoeling van de vrouw zijn geweest om haar man te doden waartoe zij hem met een mes had gestoken. Het slachtoffer liep verwon dingen op aan lever, nier en longen, die overigens niet do delijk waren. Na een huwelijk van twintig jaar, waren zowel man als vrouw zwaar aan de drank verslaafd geraakt, zodat er re gelmatig moeilijkheden ont stonden. Op 29 augustus kwam het tijdens een ruzie opnieuw tot een ontlading en greep de vrouw in de keuken een mes en stak haar man. De verdachte vrouw verklaar de, dat in de situatie nu een aanzienlijke verbetering is ge komen en beiden een behan delingen tegen drankmisbruik ondergaan. Ook de man ver klaarde als getuige, dat de ver houding weer in goede banen geleid is, waarmee de officier in zijn eis rekening wilde hou den. Vonnis 23 december. ANGST VOOR VESTIGING CHEMISCH REINIGINGSBEDRIJF KOUDEKERK AAN DEN RUN De publieke tri bune van het gemeente huis was gistermiddag overvol tijdens de hoorzit ting over de aanvraag om een vergunning, ingevolge de Hinderwet, van de heer J. Wortman. De be langstelling onderstreepte de ongerustheid van de bvewoners van de Koude kerkse Dorpsstraat ten aanzien van de voorgeno men vestiging van het chemische renigingsbe- drijf Medo. Een bezwaar schrift, voorzien van zestig handtekeningen, was reeds eerder op het ge meentehuis bezorgd. De bewoners zijn „in opstand gekomen", zoals een van hen het verwoordde, om een twee tal redenen. Ten eerste vinden zij, dat een dergelijk bedrijf niet in hun straat thuishoort „Daar hebben wij een indus trieterrein voor". Zwaarder weegt echter nog het feit dat zij vrezen voor lucht- en wa terverontreiniging van hun di- rekte woon- en werkvormge- ving (agrarische bedrijven en kwekerijen), terwijl een oma zich afvroeg of haar kleinkind 's zomers nog wel zonder ge vaar voor haar gezondheid in .de zandbak kon spelen. Perchloorethyleen Voor het chemisch reiniging en kleding wordt namelijk perchloorethyleen gebruikt. Een stof die, het zenuwstelsel aantast en kankerverwekkend zou zijn. Een uiterst klein ge deelte van deze stof zal straks, samen met andere rookgassen vanaf het dak van het bedrijf de Kouderkerkse lucht wor den ingeblazen. De omwonen den krijgen dan te maken met een emissie (uitstoot) van het wettelijk toelaatbaar geachte maximum van 2.2 PPM perc hloorethyleen. In deze concen tratie absoluut ongevaarlijk voor mens en milieu, zo verze kerde een TNO-deskundige Gistermiddag de Koudeker- ers. Ook het bedrijfsvalwater zal, volgens dezelfde deskun dige, geen schade aanrichten in het milieu. Een gedeelte hiervan, bestaande uit sop- en spoelwater, wordt geloosd op het gemeentelijk riool. Het koelwater, dat in het geheel niet is verontreinigd, maar wel een maximum temperatuur van 29 graden Celsius heeft, wordt gewoon in het opper vlaktewater geloosd (ongeveer een halve kubieke meter per uur). De heer J. Wortman, eigenaar van het pand Dorpsstraat 31, waar vooralsnog alleen kle dingstukken worden ingeno men om deze vervolgens te transporten naar een vestiging in Tsummarum (Friesland), waar ze chemisch gereinigd worden, gaf de bewoners de verzekering, alles te zullen doen hetgeen wettelijk is ver plicht voor een bedriif als het zijne „en nog meer'om de overlast tot een minimum te beperken. Ook als het gaat om de gezondheid. „Ik woon hier en werk zelf in mijn bedrijf," zo zei hij en ik ben zeker niet van plan binnen tien jaar rijk te worden en vervolgens dood te gaan". W erkgelegenheid Het bedrijf in Koudekerk biedt werk aan 40 mensen, maar zal, als de plannen door gaan, binnen een jaar nog een tiental (wellicht Koudeker- kers) kunnen gebruiken. De vestiging in Friesland, die ove rigens gewoon blijft doordraai en, biedt werkgelegenheid aan 20 man. Overigens zou Wortman best naar het Koudekerkse indus- E pu jan itvj •zer eid: iar trieterrein willen verhuizei «ft maar bezit daar - nog niet - d p t middelen voor. „Als de zake" goedgaan misschien over paar jaar". Volgens het bestemmingspla assi Dorpsstraat is vestiging va el j een kleine industrie zondi ior meer mogelijk, zei voorzitte ad\ W. Molenkamp, die de bew<dus ners verder verzekerde, het gemeentebestuur go< nota zal nemen van hun zwaren. Tot 18 december kui nen nog mondelinge en schri telijke bezwaren worden ing( 'J diend. Daarna zal de gemeei te, die omtrent een en andi Lp zelf advies heeft ingewonm bij het Hoogheemraadschi van Rijnmond en een extei adviesbureau, ongeveer ee Q' maand nodig hebben om dfeni voorwaarden vast te stelle lee aan de hand waarvan een ^feet gunning, ingevolge de Hindei wet, aan Medo zou kunne worden verleend. Deze voof waarden zullen tezijnertij foe weer ter inzage liggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 4