ïProvincie unamiem voor pntpoldering Merenwijl Wethouder fase presenteert aterdicht ontrolesysteem oorwaarde voor ommelmarkt Een goeden^ la „Universiteiten mogen geen bejaardencentra worden" [eneert je Koekepeert je' iet sluiting bedreigd "J^EEN TERUGBETALING TEVEEL BETAALDE LASTEN ten jen onzichtbare komma tir Eeidae Qowuwt Onderzoek naar politieke antecedenten beperken pag€IDEN LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 3 DEN De in het Volkshuis 'estigde peuterspeelzaal „Me- •rtje Koekepeertje" dreigt te •dwijnen. Door geldgebrek ipt de peuterspeelzaal met itige personele problemen, peuterspeelzaal wordt gerund ir een betaalde vaste kracht en id die in WSW-verband in peuterspeelzaal werkt. De IW-kracht stapt op en deze va- e wordt wegens het ontbre- van geld niet opgevuld. De meente heeft heeft gezegd daar geen geld voor beschikbaar te stellen. Aangezien de vaste kracht binnenkort met zwanger schapsverlof gaat, ziet de toe komst van „Meneertje Koeke peertje" er somber uit. Woensdagmiddag wordt er in het Volkshuis een vergadering over de toekomst van de peuterspeel zaal, waarin twintig kinderen worden opgevangen, belegd. Aan het dan aanwezige raadslid F.van Oosten (PPR) zal om hulp wor den gevraagd. Troef verhuist LEIDEN Het vormings centrum Troef verhuist dins dag naar de Stationsweg 32. Het centrum krijgt daarmee de beschikking over een nieuw onderkomen na jaren lang slecht gehuisvest te zijn geweest in het marine complex aan het Noordein de. Het telefoonnummer van Troef blijft 071-130494. De of ficiële opening heeft in janu ari plaats, een precieze da tum staat nog niet vast. Vrouw met kinderen door auto geschept LEIDEN Een 32-jarige vrouw uit Leiden werd gisterochtend op haar fiets door een auto geschept toen ze niet uit keek bij het linksaf slaan. Twee kinderen van 4 en 6 jaar zaten voor- en achterop de fiets. Niemand raakte ern stig gewond. De vrouw fietste op de Burggravenlaan rich ting Lammenschansweg. Ze wilde linksaf de Oppenheimstraat in rijden en werd toen door een achteropkomende auto geschept. De vrouw gaf later te kennen dat ze de auto wel aan had horen komen, maar gedacht had nog wel voor langs te kunnen. De twee kinderen liepen schaafwonden op, de vrouw moest door de Eerste Hulp Dienst aan een hoofdwond behan deld worden. De auto had flinke plaatschade. Volgende week eerste paal Stevenshof LEIDEN De eerste paal voor de nieuwbouw in de Stevenshofjespolder gaat volgende week woensdag de grond in. Na het bouwrijp maken van de grond betekent het slaan van de paal het begin van de bouw van de nieuwe Leidse wijk. Wethouder D. Tesse- laar van volkshuisvesting zal de paal om drie uur slaan. t op je ;ts leur wee uit! I met op N Ma !m g met i ik ge Ie VVD 7< itgeroesk beeld< Ik a] SIDEN Provinciale aten van Zuid-Holland bben gisteravond una- besloten tot ontpol- ïj ring van de Merenwijk 1 januari 1983. Ontpol- ng met terugwerken- kracht tot 1 januari '9 werd als „volstrekt eëel" van de hand ge- !eJezen. alleen de VVD tegen een motie aangenomen, n om een arbitragecom- werd gevraagd. Deze jJmmissie zou moeten uitzoe- of de Merenwijkers iets terug kunnen krijgen van de teveel betaalde heffing. In die commissie zouden alle betrok ken partijen plaats moeten ne men na van te voren afgespro ken te hebben zich bij de con clusies van de commissie neer te leggen. Maar algemeen werd gisteravond verwacht dat die commissie nooit van de grond zou komen. „Het is meer een gebaar naar de Me renwijkers", werd gezegd. Ge deputeerde J. Noorland zei geen heil in de commissie te zien en D. de Blaey, de secre taris van het waterschap de Oude Veenen stelde: „Het be stuur van het waterschap moet er formeel nog een standpunt over formuleren, maar het zou mij ten zeerste verbazen als daar wat van terecht komt. Ik ben er in elk geval tegen". Met het besluit tot ontpolde- ring is voorlopig het water schap de Oude Veenen heeft al aangekondigd bij de kroon in beroep te zullen gaan een eind gekomen aan een al ja renlang slepende kwestie. De Merenwijk maakt sinds 1979 deel uit van het waterschap De Oude Veenen. De bewo ners van de Merenwijk beta len sindsdien zowel polderlas- ten van bijna honderd gulden per jaar (aan het waterschap) als onroerend goed belasting (aan de gemeente). De ontpol dering is een gevolg van een actie van de Merenwijkers. Alle partijen in de staten we zen er gisteravond op, dat de Merenwijkers hebben moeten boeten voor bestuurlijke fou ten. „De provincie, de ge meente Leiden en het water schap zijn alle drie veranwoor- delijk voor de dubbele hef fing", betoogde VVD'er S. Overwater. De staten vonden, dat het geen zin had om de ontpoldering per 1 januari 1979 door te voeren. „In prin cipe ben ik van mening, dat terugwerkende kracht logisch en rechtvaardig zou zijn, maar ik ben het met gedeputeerde staten eens, dat de kroon een dergelijke uitspraak zou ver nietigen", merkte J. Steegh namens de combinatie PSP/CPN/PPR op. De drie linkse partijen dien den met het SGP een motie in waarin werd gesteld, dat de Merenwijkers 40 procent van de teveel betaalde lasten zou den moeten terugkrijgen. Dat percentage is gebaseerd het bedrag, dat het waterschap de afgelopen vier jaar aan de Me renwijk heeft uitgegeven. Met alleen de indieners vóór werd de motie verworpen. Dit nadat gedeputeerde Noorland stelde, dat het aannemen van de mo tie er toe zou kunnen leiden, dat de kroon het besluit tot ontpoldering vernietigt. „In de motie wordt erkend dat het waterschap de afgelopen vier jaar terecht een heffing heeft opgelegd. Dat zou dus ook de komende jaren gelden. Dit is een heel gevaarlijk voorstel". De indieners van de motie we zen deze interpretatie af. De staten nar motie aan waarin het college van gedeputeerde staten werd gevraagd richtlijnen te ont werpen met betrekking tot ontpoldering. TDEN Er mogen ilgens wethouder me luw J. Fase best rom- ïlmarkten worden ge lden in gemeentelijke ïbouwen, mits daar maar n handelaren op voor >men. Daarom moet er waterdicht systeem lacht worden waarbij :e zogenaamde beunha- en geweerd kunnen wor- Pas nadat er een wa- Jrdicht systeem is be- icht, eventueel in sa- f7 jnenwèrking met de am- •j ulante handel, zal de Wethouder rommelmark- i toestaan. Overigens •rd de kans op zo'n sy- 1 teem door de wethouder rad rg klein geacht. Dit Week tijdens de gister avond gehouden commis- ievergadering voor eco nomische zaken, waar 2 vethouder Fase, haar be- eid ten aanzien van zwar- witte of snuffelmark- owrTe en vei"dedigde. )e wethouder zei een en an- vragen van de raadsle- '•es$en J. Walenkamp (CDA). J. 9 oekema (D'66), C.M. de Vries 3ng#7VD) en H. van Dongen hiel PVDA) waarin zij zich ver aasden over de uitspraak van wethouder, dat er nooit neer een snuffelmarkt in ge meentelijke gebouwen zou mo de ui Spn plaatsvinden. Mevrouw ïr HJh Fase zei daarop, tot grote ver- landsrassing van de raadsleden dat de mededeling, die zij via een 7 megafoon door het hek voor j de Leidse Groenoordhallen pan eenieder die het maar ho- wilde toeriep „voortaan snuffelmarkten meer in gebouwen van de gemeente", eigenlijk nog een staartje heeft. Achter deze inmiddels bijna legendarische woorden van de wethouder hoorde na melijk nog komma te komen met daar weer achter de tekst „waar ook handelaren ko men". Deze onzichtbare kom ma, want niemand heeft ooit dat staartje gehoord, gaf veel ADVERTENTIE ZkJL/LGB-ZlAN/WT zwembad De Zijl Advertentie aangeboden door Mercasol M.L. Station Perquin. Wethouder Fase: ..malafide.. beroering onder de raadsleden. Maar volgens de wethouder was het volkomen logisch, dat er voluit eigenlijk bedoeld werd „geen snuffelmarkten in gemeentegebouwen, waar ook handelaren komen". Een snuf felmarkt zonder die handela ren juicht de wethouder juist toe. Alleen het ontwerpen van een waterdicht systeem staat het houden van rommelmarkt in de weg. De vragen van de raadsleden waren vooral gericht tegen de uitspraak van de wethouder, dat er nooit meer een zwarte markt in gemeentegebouwen zou mogen plaats vinden. De draai, die de wethouder tijdens de vergadering aan deze uit spraak gaf, deden veel betogen van raadsleden in duigen val len. Wel vond men, dat er slap was opgetreden tegen de initi atiefnemers van de blokkade bij de Groenoordhal. „Het lijkt er wel op of de ambulante handel bepaalt wat er allemaal wel of niet mag gebeuren in deze stad. Er wordt op die ma nier censuur uitgeoefend", al dus het CDA-raadslid Walen kamp. Verder vroeg hij of me vrouw Fase tijdens haar optre den bij de Groenoordhal dit deed in de functie van wet houder economische zaken of als loco-burgemeester. Me vrouw Fase zei dat zij in beide functies heeft opgetreden. „Ik zag dat er hele partijen han delswaar stonden en als wet houder van economsche zaken zeg ik dan, dat kan niet. Als loco-burgemeester wilde ik één en ander in goede banen leiden en een zo redelijk mo gelijk compromis bereiken". Het raadslid Hoekema vond dat het nogal schortte mét de communicatie. „Het ligt toch voor de hand dat er vooraf af spraken worden gemaakt tus sen alle belanghebbenden. Als dat was gebeurd, dan was het nooit tot een snuffelmarkt of nooit tot een blokkade geko men", aldus Hoekema. Wet houder J. Fase zei hierop, dat het niet gebruikelijk is, dat er tussen gemeente ais verhuur der van de Groenoordhal en de huurder van tevoren wordt overlegd. „De directeur is ver antwoordelijk voor de verhuur van de hal, daar zeggen wij normaal niets over. Maar er kan wel eens iets fout inge schat worden, net zoals ik dat deed. Een goed voorbeeld daarvoor is het verhuren van de Stadsgehoorzaal aan de Mo- törheads. Als we van te voren wisten dat het zo'n zootje zou worden, hadden we het niet gedaan", aldus mevrouw J. Fase. H van Dongen, gemeente raadslid voor de PVDA vroeg de wethouder of zij het „staartje achter de komma" ook aan de voor zitter van de Vereniging voor Ambulante Handel had meegedeeld. Dit be vestigde de wethouder. „Het is altijd duidelijk ge weest, dat ook de ambu lante handel niets tegen een echte rommelmarkt zonder handelaren heeft. De moeilijkheid is echter dat waterdichte systeem. Bij het bedenken ervan ontdekte ik, dat ik ook behoorlijk malafide kan zijn, want voor elk contro le-idee kon ik wel weer iets bedenken om dat te ontduiken", aldus de wet houder. LEIDEN „De Universiteit moet beter letten op sig nalen uit de maatschappij". Dit was de mening van zo wel drs. M. Koornstra, lid van het college van bestuur, als van dr. R. in 't Veld, directeur-generaal voor het hoger onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in het gisteren in het academie-ge bouw gehouden actualiteiten-college. Tijdens het colle ge werd ingegaan op de vraag „De toekomst van de Universiteiten bedreigd?" De heer in 't Veld was ver der van mening, dat de Universiteiten ervoor moeten oppaasen geen bejaardencentra te worden. De heer Koornstra stelde, dat de Universiteiten door de bezuini gingen in sterk veranderde omstandigheden terecht zijn geko men. Studierichtingen worden opgeheven, studies worden kor ter en inkomens worden lager. Volgens de heer Koornstra zijn veel mensen van mening, dat de Universiteit door deze beper kingen wordt bedreigd Hij is het daarmee niet eens. „De drei ging zit hem juist in de manier waarop door mensen binnen de Universiteit op de bezuinigingen wordt gereageerd. Men is bang in eigen vlees te snijden, men is geneigd elkaar de hand boven het hoofd te houden," aldus de heer Koornstra. „De Universiteit van morgen wordt bedreigd door het niet tijdig vorm geven aan de taakverandering in die toekomstige maat schappij," meende de heer Koornstra, die een aantal veranderin gen aangaf: „Goedkoop onderwijs voor velen; elke student moet filosofie en ethiek in zijn studiepakket hebben. De keuze van afstudeerrichting moet zo laat mogelijk in de opleiding worden gedaan." De heer In 't Veld zei, dat de Universiteiten er voor moeten op passen geen bejaardencentra te worden. Het is voor de Universi teit van groot belang dat de ze competitief worden, meende de heer In 't Veld. „De concurrentie met de maatschappij neemt toe, zei de directeur-generaal: „Vergroting van de gevoeligheid van Universiteiten en hogescholen voor maatschappelijke signa len is absoluut noodzakelijk." De heer In 't Veld was van mening, dat de moed binnen de Uni versiteiten terugkeert en dat men weer bereid is zijn nek uit te steken. „Deze combinatie maakt het mogelijk om weer wat van de Universiteiten te maken," zei hij. „De bedreiging is niet af wezig, maar is wel uit de weg te ruimen," aldus In 't Veld die zei, dat de democratisering binnen de Universiteiten veel onheil heeft gebracht. In der minne schikken Professor Dr. J. Voorhoeve (r), hoogleraar in de Afri kaanse Taalkunde in Lei den, opende gistermiddag een nieuwe tentoonstelling in het museum van Volken kunde. De tentoonstelling beoogt een indruk te geven van de originele wijze waar op de plattelandsbevolking van de enclave Cabinda in Angola de huwelijksproble men aanpakt. De tentoon stelling heeft de titel 'In der minne schikken-sprekende dekels uit Cabinda' meege kregen. Het materiaal voor de tentoonstelling werd ver zameld door de gebroeders Vissers die van '45 tot '72 als missionaris in het gebied werkzaam waren. Ook zij waren gisteren bij de fees telijke opening aanwezig. Gamalan De bezoekers van het Rijksmuseum voor Volkenkunde worden zondag in de gelegenheid gesteld om onder deskundige leiding de Javaanse muziekinstrumenten van de Gamalan te bespelen. Gratis kaartjes hiervoor zijn zowel voor volwassenen als voor kinderen vanaf een uur 1 's middags gratis bij de portier verkrijgbaar. Parochiefeest In de Hartebrugkerk wordt zondagmorgen de plechtige Hoogmis opgedragen ter viering van het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, de patrones van de parochie. De eucharistieviering begint om kwart voor elf. La Dentellière K&O heeft drie films op het programma staan, waarin de actrice Isabelle Hupert een rol vertolkt. Dinsdag' avond gaat deze serie van start met „La Dentellière" van Claude Goretta. De film gaat over een onmogelij ke liefde tussen het kapstertje Pomme en de student Frangois. De voorstelling begint om acht uur. Kosmologie De Leidse Weer- en Sterrekundige Kring houdt dinsdag avond een lezing over kosmologie. De spreker, drs. M. Oort, behandelt het ontstaan van het heelal en de 3K ach tergrondstraling. De bijeenkomst begint om acht uur en wordt gehouden in de collegezaal van de oude Sterrewacht aan de Kaiserstraat. Leger des Heils Het Leger des Heils houdt maandag 22 december voor bejaarden, eenzamen en alleenstaanden de traditionele kerstviering in de aula van scholengemeenschap de Vlietschans aan de Apollolaan 262. Het accent van deze viering ligt op een zinvolle ontmoeting met veel zang, muziek en kerstverhalen. Toegangskaarten voor deze bijeenkomst worden dinsdagochtend van tien tot twaalf uur uitgereikt in het gebouw van het Leger des Heils aan de Hooigracht 30. Kerststukjes De afdeling Leiden van de Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde biedt weer de gelegenheid voor het maken van kerststukjes. Dit kan woensdagavond vanaf acht uur in het Rijksherbarium aan de Schelpenkade. Deelnemers worden verzocht een mesje, een snoeischaar, een tangetje en een ondergrond voor een kerststukje mee te nemen. Con Amore Con Amore geeft woensdagavond een concert in de Stadsgehoorzaal. „The Messiah" van Handel wordt uit gevoerd. Aan het concert werken mee: Rita van Har- melen (sopraan). Heieen Resoort (alt), Jos van der Lans (tenor), Joep Bröcheler (bas), Tijn van Eyk (cla- vecimbel) en Gonny van Maten (orgel). De begelei ding wordt verzorgd door het Gewestelijk Orkest. Piet Kiel jr. heeft de leiding in handen. Het concert begint om half acht. Plezier voor twee met dit handige mini-damspel. U krijgt het thuisgestuurd als u de kleine moeite doet een nieuwe abonnee aan te brengen voor deze krant. als nieuwe abonnee van de Leidse Courant Adres_ Postcode/Plaats Betaald wordt per maand (met automatische afschrijving) per kwartaal Stuur een mini-damspel naar: Naam Adres Plaats/Postcode_ Telefoon Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 10070, 2300 VB Leiden. LEIDEN Het nagaan van politieke antecedenten van een sollicitant moet volgens b en w van Leiden tot het uiter ste minimum beperkt worden. In 1976 besloot burgemeester A. Vis dat het voorheen bij alle functies ingestelde antece dentenonderzoek tot drie functies binnen de ambtenarij beperkt diende te worden: de gemeentesecretaris, het hoofd van de afdeling burgerzaken en de ambtenaar voor civiele verdediging. Indien de burge meester dat nodig vindt, kan ook in andere gavallen een on derzoek worden ingesteld. B en w hebben dit geantwoord op vragen van de PSP-fractie. Het college stelt, dat sollicitan ten op de hoogte zullen wor den gebracht van een even tueel in te stellen onderzoek. B en w vinden het niet zinvol om een beroepsmogelijkheid in te stellen voor sollicitanten die worden afgewezen op poli tieke gronden, zoals de PSP heeft gevraagd. Wel krijgen sollicitanten het recht om een klacht in te dienen. Landelijk bestaat er wel een commissie waarbij sollicitanten bezwaar kunnen maken bij een afwij zing op politieke gronden. Deze commissie spreekt zich uit over het bezwaar waarna de zaak eventueel terug ge draaid kan worden. Gezien het geringe aantal functies waarvoor bij de gemeente Lei den een antecedentenonder zoek wordt ingesteld, vindt het college het niet nodig in Lei den ook zo'n beroepscommissie in te stellen. Ook de suggestie van de PSP om een commissie van raads leden in te stellen die toezicht moet houden op het functione ren van de Plaatselijke Inlich tingen Dienst (PID) wordt af gewezen omdat de PID geen zaak zou zijn van het gemeen tebestuur. De PID valt onder verantwoordelijkheid van de minister van binnenlandse za ken en legt verantwoording af aan de commissie voor de In lichtingen en Veiligheidsdien sten van de Tweede Kamer. De PID-Leiden bestaat uit en kele politie-functionarissen die binding hebben met de Bin nenlandse Veiligheids Dienst (BVD).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 3