Abba wil voorlopig een multinational in bits blijven. RADIO/TELEVISIE leidse courant RVU nu ook actief op tv HILVERSUM - De radiovolksuniversiteit (RVU), die al ruim vijftig jaar te beluisteren valt op de radio, wordt nu ook actief op de televisie. Vanaf 1 januari zal de RVU, die bij ministerië le beschikking een uur televisiezendtijd per week heeft ge kregen, op zaterdag- en dinsdagmiddag programma's gaan verzorgen. Die zullen evenals de radio-uitzendingen van deze organisatie gericht zijn op doelgroepen, in het bijzonder op die welke volgens voorzitter Rengelink het gevoel geven ver vreemd te zijn van de maatschappij. Op zaterdag 8 januari be gint de RVU met een serie „Kaap de Goede Hoop", gepresen teerd door Ton Planken, terwijl Fred Verbakei de eindredac tie voor zijn rekening neemt. In deze twaalfdelige serie zullen sociaal-economische onderwerpen als arbeidstijdverkorting, jeugdwerkloosheid, vergrijzing en automatisering centraal staan. Vanaf 8 april wordt, eveneens op zaterdag, de twaalf delige reeks „Conversation time" uitgezonden, waarin een ty pische Engelsman gesprekken uitlokt met twaalf min of meer bekende Nederlanders over twaalf typisch Nederlandse on derwerpen. Iedereen, die enige jaren Engels heeft geleerd, kan deze cursus, bedoeld om de spreekvaardigheid te vergro ten, volgen. Nadien volgen meer RVU-programma's. Vier zaken opgelost via „Opsporing verzocht" HILVERSUM Vier van de zes zaken die in het televisieprogramma „Opsporing verzocht" van 15 november aan bod kwamen, zijn opgelost. De da der van de moord op een Bredase vrouw kon na een tip worden aangehouden en van drie terugge vonden, gestolen voorwerpen kon de herkomst worden vastgesteld. Dit meldt het algemeen poli tieblad van deze week. De aandacht in het AVRO-programma voor de moord op een Schiedamse man, heeft niet geleid tot oplossing van de zaak. Het verhaal over een oplichter leverde nog eens 28 oplichtingsgevallen en achttien pogingen tot oplichting van dezelfde persoon op. De politie heeft echter niet genoeg aanwijzingen om de dader te kunnen opsporen. Door een tip kon wel een andere oplichtingszaak, in Aalsmeer, worden opgelost. Extra tv bij onderwijsstaking HILVERSUM - Als er tijdens de onder wijsstaking op 14 december op het Haagse Binnenhof wordt gedemon streerd, zal de Nederlandse Onderwij stelevisie daarvan een rechtstreekse re portage verzorgen in de „Spijker op z'n kop-show", die op Ned. I vanaf 14.00 uur geprogrammeerd staat. In ieder geval zal in deze show in plaats van het aangekondigde program ma over computers een discussie wor den uitgezonden over de aangekondig de staking. Deelnemers zijn oud-minis ter Jos van Kemenade, hoofdbestuurs lid Ella Vogelaar van de ABOP en rec tor Theo Hoogbergen van het Peelland- college in Deurne. Nieuw voorstel NOS-begroting HILVERSUM - Nadat de AVRO, TROS, KRO, NCRV, VARA, Veronica. EO en IKON vorige week al met alter natieve voorstellen waren gekomen voor de NOS-begroting, komen zij nu met nog nieuwere voorstellen, die van daag in behandeling worden genomen. Zoals bekend vinden de zendgemach tigden, dat zij teveel moeten bijdragen in een gat van dertien miljoen gulden, dat onlangs tevoorschijn kwam in de totale omroepbegroting. Terwijl er 833 miljoen gulden nodig zou zijn voor de totale omroep, bleek er slechts 820 mil joen aan inkomsten gerealiseerd te kunnen worden. In het nieuwe voorstel is slechts sprake van een tekort van 711.000 gulden. HILVERSUM Het ver haal van de Zweedse groep Abba begon in 1971 met de componisten Björn Ulvaeus en Benny An- dersson. Het tweetal was een elpee aan het opne men en zocht voor wat nummers vrouwenstem men. Agnetha FSltskog en Annifrid Lyngstad, die nationale bekendheid ge noten, belandden in de studio. De samenwerking verliep zo lekker, dat be sloten werd als viertal verder te gaan en na het Eurovisie Songfestival in 1974 was een multinatio nal in hits geboren. In „The Story Of...", die Vero nica zondagavond op Ned. I om 19.30 uur uitzendt, vertelt het viertal nog eens over die gelukkige samenloop van om standigheden en de gevolgen die dit had voor Frida, Agnet ha, Björn, Benny en voor Zwe- Manager den. Voor de fans zal het ver haal net zo bekend in de oren klinken als de drieentwintig hitsingles en acht hit-elpees (de verzamelaars niet meege rekend) van de groep. Veroni ca's Annette van Trigt reisde ervoor naar Zweden. Hoewel het interview oppervlakkig blijft en interessante uitspra ken achterwege, is het mede door de goede produktie een van de betere afleveringen in de reeks. In de veertig minuten zijn spo radisch in Nederland vertoon de filmbeelden verwerkt. Zo is een heel jonge Björn te zien, die met zijn skiffle groep „Baby Those Are The Rules" zingt. Het was zijn eerste com positie en direct een top tien hit. Van Frida, die voor ze bij Abba zong, met dansorkesten werkte, worden beelden ge toond uit een van de vele tv- shows waarin ze zong. Benny, die in Europa bekend werd door zijn succes met de groep The Hepstars, figureert in het promotiefilmpje van de succes volle single „Sunny Girl". Van Agnetha, die voor ze met Abba aan het werk ging in Zweden al zes elpee had gemaakt, wor den ook wat vroege filmbeel den getoond. val werd gestuurd, nadat ze een jaar eerder met „Ring Ring' de Zweedse finale net niet haalde, hadden we de za ken organisatorisch goed voor elkaar. Abba was in eerste in stantie een marketing-pro- dukt. We kozen voor een nieu we aanpak door een echte popsong in te sturen en het viertal in uitbundige kleding te laten optreden". Na de overwinning met „Wa terloo" kon Abba niet meer stuk Hoewel er wat minder succesvolle singles tussen za ten zoals „So Long" en „I Do, I Do, I Do, I Do" stroomde het geld binnen. Manager Stig An- dersson, die in 1950 als acteur werkte en liedjes schreef (o.m. „Rockabilly", dat in Neder land'een hit werd voor Ria Valk) belegde het geld op een slimme manier. Hij bouwde een imperium op, dat overi gens niet wordt geleid door de vier leden van de groep. Björn: „Daarvoor hebben we mensen in dienst". Geen concerten meer voor Abba, maar eind 1983 wel een nieuwe elpee. Een deel van het succes heeft Abba te danken aan manager Stig Andersson, die vanaf het begin over de groep waakte. Hij zegt: „Toen Abba in 1974 naar het Eurovisie Songfesti- Eenvoudig Dat de hits van Abba een een voudige basismelodie hebben, is te zien in een fragment waarbij een jongetje in de stu dio mag komen kijken, nadat hij een Abba-wedstrijd heeft gewonnen. Met die melodie gaat de mannelijk helft van Abba aan het werk. Er wordt een tekst geschreven, de in strumenten worden ingevuld en tenslotte worden de stem men ingevoegd en het num mer gemixt. Volgens Benny en Björn is het niet eenvoudig om songs te schrijven. „Het duurt soms uren, dagen of maanden voordat een nummer op papier staat". Wie het mag inzingen staat van tevoren niet vast. Volgens de heren proberen ze een ba lans te vinden zodat beide zan geressen ongeveer evenveel zingen. Door de jaren heen is er heel wat veranderd aan de compo sities van Abba. Dat is o.m. duidelijk te horen op de elpee „Abba, The Singles (The First Ten Years)". Het geluid is vol ler van klank geworden en de teksten hebben een persoonlij ker tintje gekregen. Björn: „We schrijven over belevenis sen, die een rol spelen in ons leven al wordt er hier en daar wel wat verdraaid". Buiten de promotiefilmpjes, komt ook het optreden tijdens de trouwerij van koning Gus- tav in beeld met „Dancing queen". Er wordt gesproken over de scheidingen in 1979 en 1980, over de Abba-film, over het falen in Amerika en over de succesvolle tournees. Of Abba ooit nog live te zien zal zijn, is de vraag. Vooral Ag netha wil niet meer het podi um op. Voor de fans zal het een hele geruststelling zijn om uit de monden van de Abba- leden te horen dat de groep nog niet van plan is uit elkaar te gaan, ondanks solo-plannen. Agnetha, die van de vier het slechts Engels spreekt: „Als Abba uit elkaar zou gaan, blijf ik in de muziek-industrie werkzaam, want ik voél mij er thuis. Maar voorlopig blijven we nog bij elkaar". Terwijl Frida aan haar tweede solo-elpee werkt, hebben Benny en Björn vorig maand gesprekken gevoerd met Tim Rice om samen met hem een musi cal te schrijven en te com poneren. De fans zullen nog even moeten wachten op nieuw plaatmateriaal, want de nieuwe Abba-el- pee zal pas eind 1983 uit komen. HANS PIET Mijn typetjes zijn een goede uitlaatklep. Komiek André van Duii boudt niet van stil zitten HILVERSUM „Ik heb altijd komiek willen worden. VaiJ dat ik na een jaar de lts verliet omdat ik vond, dat ik daar tijd zat te verdoen". „Je moet altijd op je hoede zijn, omdat er constant op je wordt. Mensen verwachten gewoon van mij dat ik iets leuh en dat is wel eens een belasting voor mij". Dit zijn twee uil ken die André van Duin cjoet tijdens zijn ontmoeting met HÏ Remmers, Veronica zendt het tv-portret zondagavond op N| om 19.30 uur uit. Henry Remmers heeft opnieuw verschillj locaties opgezocht om met zijn gast te praten. Zo werd eri gefilmd tijdens de opnamen van André's tweede speelfilm Boezemvriend", tijdens de uitreiking van een gouden pla; André's zeer professioneel uitgevoerde radio-studio, waar d< Voormekaar-Shows worden opgenomen en in zijn huis in drecht. André Kyvon (dat is zijn officiële achternaam) komt uit het tret naar voren als een lolbroek, die serieuze kanten heef niet van sport houdt. Hij is een perfectionist, maar ook een hoofd. Van Duin laat zich af en toe ook wat ongenuanceerd uit tijdens een gesprek in de bar van zijn huis waar hij wat oi schillig kijkend zegt: „Mijn vriend Wim en ik hebben Mj geadopteerd. Ik geloof dat ze ergens in de donkere oerwotf1"1^ van Zuid-Afrika woont..." en „Ik hou mij niet bezig met tiek, maar ik heb wel gestemd... op de VVD. Dat heb ik ge omdat ik Ed Nijpels een aardige kerel vind. Vorige keren ik voor D'66 vanwege Jan Terlouw. Ik heb ook op de VVf stemd om hun mediabeleid. In Hilversum zit alles vastgen daar moet eens wat verandering in komen". De 36-jarige André, van wie in het tv-portret ook beeldt zien zijn als 17-jarige, werkt al jaren keihard, niet alleen aan| tv-shows, maar ook in de platen- en radiostudio, in de revi musical en op het filmdoek. „Ik moet bezig zijn. Vandaar ook telkens naar andere vormen zoek om me te uiten. Ik niet stil kunnen zitten". Zo ontstond ook een kerstshow, di 14 december wordt herhaald door TROS-tv met mensen erii Willem van Hanegem en andere bekenden. Aan het woord komen ook zijn manager Theo Rekkers (de helft van de Spelbrekers), waarmee hij al 18 jaar samenwt Hij omschrijft Van Duin als een succesvol artiest, die daar jy| nooit over praat, waardoor je het van derden moet horen, hij is ook iemand die eens wat vaker nee zou moeten zej. Een slechte eigenschap van André vindt hij ook dat de koi ruzies en discussies altijd uit de weg gaat". André: „Ik heb meer slechte eigenschappen hoor. Ik roo) veel en rij veel te hard". Een persoon die André graag eens zou willen ontmoeten, bers, terwijl hij tijdens opnamen voor de „Dik Voormei Show in zijn radio-studio over technicus De Groot laat wi „Ik werk inderdaad al tien jaar met die man samen, maar beter een gewone gevangenisstraf krijgen". André van vindt dat hij op het toneel nog nooit dingen heeft gezegd hij later spijt van had. „Ik kan wel niet zo ver gaan als Free] Jonge bijvoorbeeld, maar mijn typetjes zijn een prima uit klep Ik kan dan dingen zeggen, die ik als André van Duin kan maken". HANS I Televisie vandaag NEDERLAND 1 NCRV 16.00 Bluf. Een programma met een aantal korte sketches, bedacht en uitgevoerd door acht kinderen. 16.15-17.25 De tondeldoos. Tekenfilm naar het sprookje van Andersen. NCS 18.23 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.28 Open school. Cursus Nederlands (7). 18.43 Open school. Cursus Gezondheid (7). 18."8 Journaal. AVRO 19.00 Babbelonië. Vanavond moeten de onderwerpen geraden worden door Linda van Dijck, Man fred de Graaf en Willem Nljholt. 19.35 Keratshow met Marjon Lambriks en de Wiener Saenderknaben. Pro gramma met kerstlied jes, opgenomen in Oos tenrijk. 20.15 AVRO'a wie-kent-kwis. Kwisprogramma van Fred Oster. NOS 21.37 Journaal. AVRO 21.55 Vegas. Amerikaanse de tective-serie. Met: Ro bert Ulrich, Bart Braver- man en Judy Landers. Korte inhoud: Dan Tan- na ontdekt een handel in blanke slavinnen. 22.45 Gesprek met de minis ter-president. 22.55 Aan onze ouders. Vijfde deel van een gesprek- kenserie over en voor ouders en hun opgroei ende kinderen. NOS 23.35 Journaal. AVRO 23.40-01.10 Caat a giant sha dow. Amerikaanse oor logsfilm van Melville Shavelson (1966). Met: Kirk Douglas, John Wayne, Angie Dickin son, Yul Brynner, Senta Berger. Frank Sinatra en Topoi. Korte inhoud: Een vijandig Arabisch leger wil de joden uit Is raël verdrijven, zodra het Brits mandaat is op geheven. Om het voort bestaan van het land te verzekeren gaat Israëls nieuwe legerchef Safir samen met de Amerika nen een groot en sterk leger vormen. NEDERLAND 2 NOS 18.25 Paspoort. I shadow' met John Wayne en Kirk Douglas (r) op De Zwitserse harpist Andreas Vollenweider is te gast bij 'Son- Burt Reynolds en Joanne Woodward in de Amerikaanse film 'The End', die d ja op vrijdag' op Ned. II om 22.50 uur. BRT 1 om 20.15 uur wordt uitgezonden. 18.35 18.50 VARA 18.57 voor de Spaanse gast arbeiders. Sesamstraat. Jeugdjournaal. De Smurfen. Tekenfilm- Vijf tegen vijf. Spelpro- gramma van Willem Ruis. NOS 20.00 Journaal. VARA 20.28 Achter het nieuwe. Ac tualiteiten. Pisa. Satirisch bedoeld programma van Henk Spaan en Harry Ver- meegen. Een stukje hemel. Duit se serie van Franz Peter Wirth naar de autobio grafie van Janina David. Met: Dana Vavrova, Mi- lena Dvorska, Marie To- masova en Eliska Pe- traskova. Zevende afl.: Op de kostschool in Warschau zorgt zuster Sofia ervoor dat Janina wordt gedoopt en te communie gaat. Onder tussen rukt het Russi sche leger op en nadert de stad. Edelvrouw - bedel vrouw. Engelse serie met Penelope Keith en Peter Bowles. Vandaag de laatste aflevering: De economische terug gang dwingt Richard de Grantleigh Manor te verkopen, juist als hij op het punt staat Audrey ten huwelijk te vragen. Sonja op vrijdag. Talk show van Sonja Barend met als gasten o.a. de uit Zwitserland afkom stige harpist Andreas Vollenweider. 23.53 Conaumententips. NOS 23.55 Journaal. 00.00 Nieuws voor slechtho renden. DUITSLAND 1 16.15 Journaal. 16.20 Loofruimte in gevaar. Safariparken en reservaten. 17.05 Teletechnicum. 17.50 Jour naal. 18.00 WWF-«lub. Jeugdpro gramma. 18.30 Voorzichtig, verbor gen camera. 18.40 WWF-club. Ver volg. 19.,15 Actualiteiten. 20.00 Jour naal. 20.15 The bottom of the bottle. Amerikaans psychologisch drama van Henry Hathaway (1956). Met: Joseph Cotten, Van Johnson, Ruth Roman en Jack Carson. Korte inhoud: Donald Martin, een ontsnapte gevangene zoekt een onderkomen bij zijn broer Patrick, een achtbaar advocaat. 21.45 8inda zeven jaar werkloos. Reportage over een zelfhulpgroep. 22.30 Achtergrondinformatie. 23.25 Het dubbele leven. Tv-fllm van Mi chael Scharang. Korte inhoud: Anna Berg, een aantrekkelijke levenslustige dame woont bij Hans Lammer, een makelaar. Ze voelt zich goed bij hem thuis, omdat hij haar een luxueus le ventje laat leiden. 01.05 Journaal. DUITSLAND 2 16.00 Journaal. 16.04 Prikbord. Ma nifestaties van de maand. 16.20 Pfiff. Sportstudio voor jonge kijkers. 17.00 Journaal. 17.08 Tala-illustratia. Aan sluitend: Journaal. 18.00 Tdm an Jer ry. Tekenfilmpjes. 18.20 De Dikke en de Dunne. Komische momenten met Stan Laurel en Oliver Hardy. 19.00 Journaal. 19.30 Buitenlands Jour naal. Correspondenties uit het bui tenland. 20.15 Derrick. Duitse politie serie. Met: Horst Tapped en Fritz Wepper. Korte inhoud: Op het be- drijfsfeestje kan Anita het gefllri van haar man Rolf met een vrouwlljke col lega niet langer aanzien. 21.15 Een plaats voor satire. Tabula Rasa. Sati risch programma. 22.00 Achter grondinformatie. 22.20 Aspecten. Culturele rubriek. 23.35 Sinole. Ame rikaanse western van John Sturgess (1972). Met: Clint Eastwood, Robed Duval en John Cader. Korte inhoud: Rond de eeuwwisseling strijden machtige veefokkers en Mexicanen om het bezit van het land rond de grens tussen Mexico en de VS. In Si- nola hebben de bewoners af te reke nen met een padijdlge rechter. 01.00 DUITSLAND 3 WDR 17.00-17.40 Schooltelevisie. 18.00 Hallo Spencer. Voor de jeugd. 16.30 Tv-«ursus geschiedenis. 19.00 Hobbytheek. 19.45 Journaal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Spiegel van het land. Het nationaalsoclalisme (3). 21.00 Eindelijk 18 - en wat nu? (4). Serie over de problemen rond de meerderjarigheid. 21.^0 God en de wereld. Adempauze In Jeruzalem. Podret van de kerkelijke musicus Os kar Gottlieb Biarr. 22.00 De oudete zoon (1). Russische filmkomedie in 2 delen naar het toneelstuk van Alexan der Wampilow. 23.00 Cultuur en we tenschap. Documentaire over de ge broeders Grlmm. 23.45 Journaal. BELGIE BRT 1 18.00 Tik tak. Peuterserie. 18.05 Se samstraat. 18.20 Klein, klein kleu tertje. Voor de kleuters. 18.35 Loon naar werken (Open school). Sociale zekerheid. 19.07 Het vrije woord. De toekomst van de wereld. 19.37 Mor gen. Overzicht programma's en me dedelingen. 19.45 Journaal en sport berichten. 20.10 De weerman. 20.15 The end. Amerikaanse komische film van Bud Reynolds (1968) naar een scenario van Jerry Belson. Met: Burt Reynolds, Dom Deluise en Sally Field. Korie inhoud: Wendell Lawson is ze- sendedig jaar als hij van de dokter te horen krijgt, dat hij aan een onge neeslijke bloedziekte lijdt. Hij besluit zich van kant te maken, maar dat blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt. 21.55 De vijfde windstreek. Herha ling van een literair programma, waarin Gaston Durnez een podret schetst van J.L. de Beider. 22.45 Journaal. BELGIE BRT 2 19.00 De mysterieuze wereld van Arthur C. Clarke. Documentaire serie over vreemde verschijnselen op aar de. Elfde afl.: Draken, dinosaurussen en andere reptielen. 19.30 Lieve plantjes. De fuchsia. 19.37 Morgen. Overzicht programma's en medede lingen. 19.45 Journaal en sportbe richten. 20.10 De weerman. 20.15 De Forsyte Saga. Herhaling van de En gelse serie naar de trilogie van John Galsworthy. Veedlende afl.: Conflict. 21.05 'Der Ring des Nibalungen': Het Rijngoud. Eerste deel van de opera van Richard Wagner, dat wordt ver tolkt door het koor en orkest van het festival van Bayreuth o.l.v. Pierre Boulez. Met: Donald Mclntyre, Madin Egel, Siegfried Jerusalem. Carmen Reppel, Hanna Schwarz e.a. BELGIE FRANS 1 17.15 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.25 Plein de jeu. Geva rieerd jeugdprogramma. 19.08 Ce soir. Actualiteiten, editie Luik. 19.25 Flash minute pspillon. Consumen- tentips. 19.30 Journaal. 19.55 A sui- vre... Informatiemagazine. 21.00 The killing. Amerikaanse politiefilm van Stanley Kubrick (1956) naar de roman van Lionel White. Met: Sterling Hay- den, Coleen Gray en Vince Edwards. Korie inhoud: Johnny Clay, een ex- -veroordeelde. kent een manier om veel geld te verdienen. De vrouw van een collega-gangster verraadt echter het plan aan haar vriend. 22.20 Jour- BELGIE FRANS 2 18.00 Jean-Christophe. Serie In ne gen delen van Francois Villier. Met: Klaus-Maria Brandauer en Bruno De- voldere. Zevende afl.: Olivier en Jac queline leven In een niet al te beste verstandhouding. Wanneer Olivier merkt, dat Jacqueline hem bedriegt, verlaat hij haar. 19.00 Vendredi-s- poris. 19.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 19.55 Prix Louis Philippe Kammane. Wedstrijd ter na gedachtenis van de programmadirec teur van de RTB. 21.30 Concours de poesie CTF. 22.00-22.30 Arts-maga zine. Kunst en cultuuractiviteiten. ENGELAND BBC 1 16.55 Play school. 17.20 Mighty Mouse. Tekenfilmserie. 17.25 Jacka- nory. 17.40 Hon Kong Phodey. Te kenfilmserie. 17.50 Cracker jack. 18.35 Kinderfilmpje. 18.40 Journaal. 19.00 Nationwide. 19.45 Sportswide. 20.00 The way west. Amerikaanse western (1967) met Kirk Douglas. 22.00 Journaal. 22.25 Shannon. Se rie. 23.15 The Wooldridge interview. Spike Milllgan. 23.46 Journaal. 23.50-02.20 Vive Maria. Komische film. ENGELAND BBC 2 17.15 Looking good, feeling fit. 17.40 Zone of occupation. 18.20 Under sail. Serlg over zeilsche pen. 18.35 Charlie Chan in Paris. De tectivefilm van Lewis Seiler. (1945). Met: Warner Oland, Mary Brian, Erik Rhodes e.a. 19.45 The Oxford road show. 20.20 Australian test cricket. 20.45 Journaal. 20.50 Did you see.-.l Terugblik op programma's. 21.30 The year of the French. Serie over Frank rijk. 22.00 The vocal touch. Show- programma's met vrouwelijke vocalis ten. 22.35 Dad's Army. Serie. 23.05 Bennett plays: marks. 23.55 News- night. 00.45 Closed circuit. Italiaanse misdaadfilm met Flavlo Bucci. ENGELAND ITV 18.15 Mork and Mindy. 18.45 News. 19.00 About Anglia. 20.00 Play your cards right. 20.30 Bring 'em back alive. 21.30 The other arf. 22.00 The gentle touch. 23.00 News at Ten. 23.30 Nine to five. 00.00 Members only. 00.30 The deadly aflair, film. Televisie morgen NEDERLAND 1 DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.03 The bottom of the bottle. Herhaling film. 11.30 Um- schau. 11.40 Aspecten. BELGIE BRT 2 Zi. B«lgi» BRT 1. BELGIE FRANS 1 10.30 Interwallonie. Voor de Arabi sche gemeenschap. 11.00 Yoga. Les 11. 11.30 La pensee et les hommes. Herhaling. 12.00-12.30 Interwallonie. Voor de Italiaanse gemeenschap. BELGIE FRANS 2 Zi. B.lgië Fr,na 1. ENGELAND BBC 1 ENGELAND BBC 2 11.10-12.50 Tv-cursussen. ENGELAND ITV 10.05 Sesamstraat. 11.05 Star fleet. 11.30 Big daddy's Saturday show. 13.15 World of sport. Radio vandaag HILVERSUM 1 - 16.02 (KRO) Op dp valreep - 18.06 Actualiteiten - 18.15 Kerkelijke actua liteiten - 18.20 Punt uit - 19.30 Schaakprogramma - 20.03 Country time - 21.02 Eigentijds jazz-uur - 22.02 Goal - 23.02 (NOS) Met het oog op morgen. HILVERSUM 2 - 16.35 De stem des volks - 17.00 en Confrontatie - 18.10 Reactle-telel ver 1 teei eid 18.20 Politieke partijen Overheidsvoorlichting - 18.40 magazine over kleinschalige rad Tg 19.00 De lange zit van Henk de ,1 (luisterspel) - 19.40 Grammofoon ziek - 20.03 Provinciale zaken: Tl VOl 21.00 Cultureel magazine voor door de amateur - 21.40 Open scl - 22.10 Radiovolksuniversiteit - 2 lorr (NOS) Oost west thuis best? - 2fyetl (VARA) Het zout in de pap. HILVERSUM 3 - 18.03 (NOS) De avondspits - 11 e, (VOO) De Leo van der Gootsho en 21.02 Mono - 22.03 Countdown HILVERSUM 4 - 16.00 Symfonische werken van hannes van Bree, Wagenaar, Dier Manneke, Zweers en Andriessa lei 17.00 Overname Hilversum 2 - 2< (NOS) Wiener Symfoniker o.l.v. G Bertini m.m.v. de Wiener Saengi naben - 21.53 Jazz met Michiel PV1 Ruyter - 22.30 Culturele banden paasi het buitenland. Radio morgen HILVERSUM 1 bor> - 0.02 (VOO) Hitgevoelig de m ;en door - 7.02 (VARA) Hallo hier Hit ase sum - 10.30 Wie in 't Nederli zingen (1) - 11.02 Z.I.. HILVERSUM 2 - 7.20 (TROS) Rollebolleradlo - tl Aktua - 8.11 Sport na sport - Een programma over toerisme: matra - 9.15 Voor blinden en sle zienden - 9.33 Bosboom Bek< 11.33 Documentaire - 11.56 schooltijd. HILVERSUM 3 - 7.03 (NCRV) Pop non stop - Rabarbara - 8.03 Popfrisser - Gospel-rock - 10.03 Popstatl 11.03 Popsjop. HILVERSUM 4 - 7.02 (AVRO) Septiem met werk Andriessen, Cooke, Maurice en lenc - 8.05 Kinderprogramma - In de kaart gespeeld - 10.30 Cono mattinale - 12.00 Lunchconcert va de Kurzaal In Schevenlngen. NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilven 1 elk heel uur, 24 uur per dag. Op versum 2 op elk half uur van 7.30 tot 17.30 .uur, voorts om 7.00, 8 13.00, 18.00, 20.00, 22,30 en 23 uur. Op Hilversum 3 op elk heel' van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversm om 7.00, 8.00 en 13.00 de n q geen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 2