Bouterse ruimt tegenstanders uit de weg Verdeling offers kan evenwichtiger Ontvoerders durfden losgeld niet mee te nemen Helikopterramp kost 75 kinderen het leven MOGELIJK TIEN MENSEN GEËXECUTEERD ,Deetman twam met ege JPhanden" B.Z.N. ,/Ut/ aü -*~yx DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Uitgave Westerpers, behorende totSijthofl Pers. Apothekersdijk34,2312DDLeiden, Postbus 11,2300 AA. tel.071-122244. Giro 103003 Bank :Amro-bank N.V. Leiden. Directeur-hoofdredacteur:I.I.Hallewas, Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties: (excl.BTW) /0.56 per mm, kleintjes/0,34 per mm. Abonnementen: (incl.BTW) per maand 20.41 (uitsl.aut.betaling).kwartaal 61.25, jaar /233.50. Klachten bezorging: maandag t/m vfijdag van 18.00 tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel. 071 122248. Babbelonië met Willem Nij- holt, Manfred de Graaf en Linda van Dijck op Ned. I om 19.00 uur. Om 19.35 uur Mar- jon Lambriks en om 23.40 uur nachtfilm „Cast a giant sha dow". Op Ned. II 21.20 stukje hemel" en or „Sonja op vrijdag". i 22.50 i „Een Wisselend bewolkt en enkele dalend tot 5 graden. Wind i het binnenland krachtig, aan de kust tot stormachtig. Zon op 08.38, onder 16.29. Schev. hoog water 13.23. Laag water 8.52 dn 21.26. >n miljard huid bij lergiebedrijven INHEM Gas- en I,: ktriciteitsbedrijven ons land hebben mo- mteel een bedrag n meer dan één mil- d gulden te vorde- i van niet-betalende ïemers. Volgens )EN-woord voerder n Wijk wordt de in- ssoproblematiek •eds omvangrijker. functionarissen n de nutsbedrijven irden in toenemende geconfronteerd ft agressief gedrag en 'elijk geweld." Zuigfles jes met snoep verboden DEN HAAG Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) heeft de verkoop van kunststof snoepflesjes verboden en de keurings diensten van waren opdracht gegeven uit te kijken naar winkels waar ze wor den verkocht. De flesjes, zeven centi meter lang en meest gevuld met „zwart-wit", hebben een speendopje dat gemakkelijk loslaat. In het verleden zijn al drie kinderen gestikt doordat het dopje in de luchtwegen terecht kwam. De Consumentenbond is blij met de maatregel, maar pleit tevens voor een herziening van de Warenwet, zodat de keuringsdiensten betere wettelijke middelen krijgen om gevaarlijke ver pakkingen uit de handel te nemen. MANAGUA Een helikopterongeluk in het Nicaragua met Honduras heeft gisteren aan 75 kinderen het leven gekost. Zeven personen, onder wie de bemanning, liepen verwondingen op, aldus is in de hoofdstad Managua bekend gemaakt. De ramp gebeurde toen de kinderen werden geëva cueerd uit een gebied, dat voortdurend te lijden heeft onder invallen van anti-Sandinistische rebellen vanuit Honduras. Over de oorzaak van het neerstorten van de helikopter is offi cieel niets bekend. Maar de piloot van een tweede helikopter zei dat zijn toestel werd beschoten, toen hij de plaats van de ramp probeerde te bereiken. OUD PENNINGMEESTER JUDOBOND VEROORDEELD DEN HAAG De Haagse recht bank heeft vanochtend A. de B. uit Maassluis, oud-penningmeester van de Judo Bond Nederland, conform de eis van de officier van Justitie veroordeeld tot 4 maanden voor- waardlijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar en een boete van drieduizend gulden. De rech- bank achtte verduistering meerma len gepleegd bewezen, maar had geen wettig bewijs gevonden voor enige medeplichtigheid van andere hoofdbestuurders van de JBN. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als werkgevers en werknemers bereid zijn zelf ook maat regelen te-nemen, is het mogelijk het koopkrachtbeeld voor 1983 aanzien lijk „evenwichtiger" te maken. Dit schrijft het kabinet aan de Tweede Ka mer in een brief, waarin tevens voorstellen gedaan worden om van „bo venaf" de koopkrachtontwikkeling te beïnvloeden. Het kabinet is voorals nog niet van plan een voortgaande aantasting (beperking tot 7,5 procent en [REN log geen atum ««^mindering Hitlozingen fan onze parle- rr mentaire redactie) "eg sr reng ran: ïft HAAG overleg tus- ambtelijke legaties van de ijn-oeverstaten irer het terug engen van ranse zoutlozin- de Rijn, eeft nog geen re- iltaat opgele- :rd. Men is het steren in Den aag niet eens unnen worden ver een tijdsche- waarbinnen Franse zoutlo- ngen terugge- racht moeten orden. De dele- ities zullen aarover in taart 1983 op- ieuw gaan pra in. fan Franse zijde een nieuw tijd- :hema als voor aarde gesteld il de Franse re aring het "Rijn- wtverdrag uit in mei 1983 het Franse lement ter ra- Icatie voorleg en. In het ver- wrdt 1980 oemd als tijd- ip waarop ransen hun Dutlozingen met lim drie mil een ton per jaar adden moeten jrugbrengen. HEID: o c-cr agina 12 Te- ol-^ ngbrengen zout- lel u ozingen óór 1981 DEN HAAG/PARAMA RIBO De militairen in Suriname hebben gisteren een nog onbekend aantal personen geëxecuteerd. Dat heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag vernomen van uit de Surinaamse hoofd stad Paramaribo. Volgfens berichten uit Frans Guya na zou het gaan om onge veer tien van de naar schatting dertig mensen, die eerder deze week „wegens plannen voor een staatsgreep" door de mili tairen zijn opgepakt. De regering van premier Neijhorst is afgetreden. Volgens de Surinaamse mili tairen zijn de arrestanten bij een vluchtpoging doodgescho ten, toen zij vanuit Fort Zeel- andia werden overgebracht naar de Membre Boekoekazer- ne. De militairen schoten eerst in de lucht, daarna op de vluchters. Over de identiteit van de do den is niets bekendgemaakt. Maar uit nog onbevestigde be richten kan worden opge maakt dat zich onder de omge komen tegenstanders van de militairen mogelijk bevinden: vakbondleider Cyriel Daal, de journalist Jozef Slagveer en de militair Rambocus, die wegens zijn couppoging in maart on langs tot dertien jaar gevange nisstraf werd veroordeeld. Nadat de berichten over de executies .bekend waren worden, is de Surinaamse bassadeur in Nederland, H. Herenberg, op het ministerie van buitenlandse zaken aan het Plein in Den Haag ontbo den. Daar werd hem te ver staan gegegeven, dat de Ne derlandse regering „met ont zetting" kennis heeft genomen van berichten uit Suriname. Omdat de verbindingen tussen Nederland en Suriname nog steeds verbroken zijn, was vanmorgen niets naders be- i i Cyriel Daal kend over de toestand in Pa- ramnaribo. Alleen vanuit Frans-Guyana is van tijd tot tijd contact mogelijk met Suri name. Pagina 13: „Suriname wordt dictatuur van het ergste soort". (NDERWUSBONDEN 1 ELEURGESTELD HAAG Minister Deet- zan Onderwijs en Weten- chappen heeft gisteren bij een poedgesprek met vertegen woordigers van de onderwijs vakorganisaties met lege han en gestaan, aldus de verte- enwoordigers van de bonden. Jelokt door het onderwerp .bezien of op het laatste nip- «rije nog een compromis mo- felijk zou zijn" zijn we ver- chenen, maar we zijn teleur- [esteld, aldus Herman Brink- nan van de Katholieke On- lerwijs Vakorganisatie (KOV) 'n Johan Terpstra van de Al- [emene Bond van Onderwij- end Personeel (ABOP). minister bleek het te wil- i hebben over de vraag hoe t moet met verder te treffen latregelen. Daarbij zou ook extra salariskorting van 5 procent opnieuw aan de £rde kunnen komen, ook al is kracht geworden. Voor de minister geldt wel, er bezuinigd dient te wor- binnen de onderwijsbegro- I ^8 De vertegenwoordigers van de Hiderwijsbonden kwamen ivenmin met alternatieven. Ze rezen op ideeen en voorstel en die bij Tweede-Kamerle- 1en leven, zoals het dekken 'an het gat in de begroting loor vertraging van betaling ran voorschotten. Dan kan de raakte kortingsmaatregel ip de salarissen worden inge- k" ikken en is er een jaar be- likbaar om in goed overleg >ver de herstructurering van Ie onderwijssalarissen, te ko men tot oplossing v^n de pro blemen. De bewindsman wijst een dergelijke incidentele op lossing echter van de hand. Verbijstering Een doorkijkje In het Sal vadoraanse drama. Twee meisjes kijken verbijsterd naar een lid van de Salva doraanse Nationale Garde. De man die deze week ge wond werd bij een aanval door guerrilla's op de stad Santa Clara, wordt in een truck naar het ziekenhuis gebracht. De heer Joep Nieuwenhuyzen, schoonzoon van de twee weken geleden ontvoerde mevrouw Toos van der Valk. MEVROUW TOOS VAN DER VALK IN LEVENSGEVAAR NULAND De familie van mevrouw Toos van der Valk - Van de Capelle vreest dat zij in levensgevaar verkeert nu haar ontvoerders sinds dinsdag niets meer van zich hebben laten horen. Op een gisteren gehou den persconferentie heeft de heer Joep van den Nieu wenhuyzen, schoonzoon van de ontvoerde, een drin gend beroep gedaan op de afpersers om opnieuw in contact te treden met de familie. Het uitblijven van telefoontjes van de kant van de ontvoerders volgt op een mislukte poging om hen tien miljoen gulden losgeld toe te spelen. Dat had dinsdagnacht moeten gebeuren op een parkeerplaats bij Aken in West-Duitsland. Op aanwijzing van de ontvoerders had schoonzoon Van den Nieuwenhuyzen het geld in een geparkeerde auto gélegd. Omdat zij echter vermoedden dat de politie over de transactie was ingelicht durfden ze het geld niet mee te nemen en lieten het onaangeroerd. Of Van den Nieuwenhuyzen de politie inderdaad op de hoogte had gesteld, is onduidelijk. Volgens sommige bronnen zou de Nederlandse poli tie hem over de weg en vanuit de lucht zijn gevolgd tijdens de reis die hij, in zijn auto en met de tien miljoen gulden in een koffertje bij zich, via Brussel en Luik naar de parkeerplaats bij Aken maakte. Anderen houden het erop dat toevallige activiteit van de Westduitse politie in de nabijheid van de parkeerplaats de ontvoerders bang heeft gemaakt. Joep Nieuwenhuyzen zelf zegt dat hij, op aanwijzing van de ontvoerders, urenlang in een telefooncel op enige afstand van de parkeerplaats heeft gewacht totdat de tien miljoen zou zijn opgehaald. Pas toen de tegenpartij had laten weten de zaak niet te vertrouwen en had gedreigd ook Nieuwenhuyzen zelf te ontvoeren, werd de Westduitse politie gewaarschuwd, aldus de schoonzoon van mevrouw Van der Valk. De mislukte transactie van afgelopen dinsdag vond plaats nadat de familie Van der Valk met een advertentie in een ochtendblad had aangegeven dat men het losgeld gereed had. GRATIS ELKE WOENSDAG DE THEATER. RECREATIE. EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA DEN HAAG De drie man nen, die gisteren op verden king van een overval op de Slavenburg's Bank in de Theresiastraat op de Prinses Beatrixlaan werden aange houden, blijken niets met deze roof te maken te heb ben. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Het verspreide signalement van de bankro vers had de politie op het ver keerde spoor gezet. De nog steeds voortvluchtige overval lers zijn er gistermorgen om streeks half twaalf vandoor gegaan met een bedrag van 100.000 gulden. Het drietal komt vermoedelijk uit een Politie pakt verkeerde „bankrovers" land rond de Middellandse Zee. Twee van de mannen .sprongen na aankomst in het bankfiliaal over de balie en sommeerden het personeel on der bedreiging van pistolen de kas leeg te maken. Toen de in houd ervan niet voldoende naar hun zin bleek werd op hun bevel een kluis geopend, waaruit de buit werd aange vuld tot een ton. DONDERDAG 23 DECEMBER STADSGEHOORZAAL LEIDEN Aanvang 20.30 uur, voorverkoop WV Leiden Toegangsprijs/ 20.-, balkon 25.- Alleen zitplaatsen. aftopping op 5200 gulden bruto) van de vakantie toeslag af te dwingen door ■middel van een looning- reep. De CDA-fractie is tevre den over de wijziging van het kabinetsbeleid. Vol gens het CDA is een „se rieuze poging" gedaan de inkomensontwikkeling aanvaardbaarder te ma ken. De fractie ziet dit als een tegemoetkoming aan haar wensen, vooral wat betreft de minimuminko mens. Begin volgende week zullen de christen democraten hun definitie ve standpunt bepalen. De WD had nog geen com mentaar. De PvdA acht het inkomens beeld, hoewel iets verbeterd, nog steeds onaanvaardbaar, omdat de laagste inkomens nog altijd meer inleveren dan de hoogste. Het kabinet gaat er namelijk vanuit dat het va kantiegeld wordt afgetopt, ter wijl dit hoogst onzeker is, al dus de PvdA. „De hogere in komens worden minder rijk gerekend dan ze zijn". De PvdA zal volgende week met tegenvoorstellen komenm. De voorstellen van het kabinet zijn (die de schatkist geen geld kosten, omdat de extra uitga ven van 600 miljoen ge dekt worden door hogere in komsten): verhoging minimumlonen en sociale uitkeringen per 1 ja nuari met 1 procent; geen bevriezing kinderbij slag voor eerste twee kinde- wijziging loon- en inkom stenbelasting zodanig dat van hoogste inkomens een koop krachtoffer van 1,5 procent wordt gevraagd; extraatje voor „echte" mini ma (3 procent koopkracht er bij); zwaarder belasten „tweever dieners" binnen het huwelijk, door belastingvrije voet van de man te verlagen en van de vrouw te verhogen; Pagina 11: Veel hangt af van sociale partners advertentie JONGE DUBBELE GRAANJENEVER Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zaterdags tusen 14.00 en 15.00 uur, nummer 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 1