Alfasud TI Quadrifoglio Lassen volgens nieuw systeem Hoechst ontwikkelt vervangingsmiddel voor asbest Jurk als levende kerstboom Elektrisch gereedschap: mooi maar niet ongevaarlijk Accu-boormachine Vallen (van trap of over drempels) belangrijkste oorzaak Feest op komst House QNSUMENTENINFORMATIE LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA IS parre at een k dui Continu lassen met een aangevoerde draad en gasbescher- nde ming vanuit het laspistool is een nieuwe, professionele me thode van lassen, die ook de hobbyist gemakkelijk onder de knie kan krijgen. De Hobby MIG" wordt geïntroduceerd door Hoek in Schiedam. De voordelen ten opzichte van het elektrode lassen zijn bij voorbeeld minder nabewerking zoals bikken en slijpen. De di apparatuur kent geen startpoblemen, is klein en licht in ge wicht, thermisch beveiligd en schakelt zichzelf uit bij overbe lasting. Door de ingebouwde geforceerde koeling kan men na korte tijd weer aan de slag. Het lastoestel staat op een vast onderstel op hardrubberen wielen (twee wendbaar, twee vast), heeft 'n éénzijdige puntlas-schakeling met instel bare tijd van 0-3 seconden, regeling voor de draadsnelheid, ingebouwde ventilator, aardkabel met klem, gasslang en voorts een laspistool (type MB-14) met drie meter slang. In lichtingen: 010-731122. Het Westduitse chemi sche concern Hoechst heeft een aantal chemi sche vezels ontwikkeld voor industrieel gebruik die asbest, dat kanker zou veroorzaken, kan gen. De vezel is digd op basis van acryl en wordt Dolan 10 genoemd. Veel produkten in de bouw, vooral asbestce- ment, kunnen erdoor worden vervangen. Hoechst is nog bezig met de ontwikkeling van een andere vezelsoort die as best in beschermende kleding en luchtfilters overbodig maakt. De Westduitse asbestindus- trie heeft enige tijd geleden toegezegd in 1986 dertig tot vijftig procent minder asbest te gebruiken dan op dit ogenblik. Dolan 10 is duurder om te maken dan asbest, maar er hoeft minder van te worden gebruikt om eenzelfde pro- dukt te vervaardigen, zodat het uiteindelijke produkt nauwelijks duurder is dan een asbestprodukt. Volgens de woordvoerder kan Hoechst al enkele duizenden tonnen Dolan 10 per jaar produceren. Ook Nederland blijft uiter aard maatregelen treffen te gen het gevaarlijke asbest. Nederlands besluit De ministerraad heeft dezer dagen ingestemd met een destijds door de toenmalige staatssecretaris van volksge zondheid en milieuhygiëne, mevrouw Lambers-Hacque- bard, opgesteld ontwerp-be- sluit over asbest bevattende artikelen: het Asbestbesluit Warenwet. Sinds 1977 be staat er al een regeling die voornamelijk de werkom standigheden in de asbest- verwerkende bedrijven be treft: het Asbestbesluit op grond van de Silicosewet. De noodzaak van het As bestbesluit Warenwet is vooral gelegen in het feit dat mesothelioom, een kwaadaardige tumor aan het longvlies, al kan ontstaan bij blootstelling aan erg lage concentraties asbest, ook als die van korte duur is. Verboden In de ontwerp-regeling wor den asbest bevattende arti kelen aan de hand van de mate van de hechtgebon- denheid van de asbestvezels verdeeld in de categorieën „hechtgebonden" en „niet hechtgebonden" Niet hecht gebonden asbest in artikelen wordt verboden, omdat het gebruik van deze categorie gemakkelijk kan leiden tot afgifte van vrije vezels aan de lucht. Onaanvaardbaar uit een oogpunt van volks gezondheid. Er is geen re den te vrezen dat het ge bruik van artikelen die hechtgebonden asbestvezels bevatten een bijzonder risico voor de gezondheid vormt. Wel kan het bewerken en verwerken van deze artike len (waaronder veel „doe- -het-zelf" artikelen) leiden tot aanzienlijke vezelcon centraties in de onmiddellij ke nabijheid van de be- of verwerkingsplaats. Daarom wordt in de ontwerp-rege ling naast de eis van hecht- gebondenheid verplicht ge steld, dat alle asbest bevat tende artikelen zijn voorzien van een aanduiding waaruit de aanwezigheid van asbest en de bij de be- of verwer king te nemen voorzorg- maatregelen blijken. Voor textielartikelen en bepaalde soorten vloerbedekking die asbest bevatten zullen nog nadere regels worden opge steld. Het besluit zal waar schijnlijk in de loop van vol gend jaar van kracht wor den. Fong Leng ontwerpt nu niet bepaald alledaagse mode. Het Is allemaal zeer exclu sief, vaak zeer extravagant. En uiteraard zeer kostbaar. Niettemin toch wel aardig om zo nu en dan eens een ontwerpje in deze kolommen af te drukken. Fong heeft in haar haute-couturecollectie- 1983 de kaarsen al aange stoken: op een tweedelig le deren ensemble, waarvan de wijde geschulpte klokrok rondom bezet is met leren appliqués met (kerst)taarten of -puddingen, waarop kaar sen vrolijk flikkeren. Het wit te licht is drie-dimensionaal en daardoor bewegend. Het jasje met sterk rond schou deraccent Is ook gemaakt van zwart leer, waarop wit leren biesjes zijn geappli- ceerd, die eindigen in een kaarsvlam met een aureool van (al weer) bewegend drie dimensionaal wit licht. De mouwen zijn gemaakt uit donker lila suede met appli caties van figuratieve vlam metjes. De populariteit van elek trisch gereedschap is de laatste jaren sterk geste gen. Tijdrovende en ver moeiende klusjes zijn door deze apparatuur bin nen het bereik van de doe-het-zelver gekomen. Een vakman heeft hij niet meer zo vaak nodig. De keerzijde van de me daille echter is, dat veel thuiswerkers zich onvol doende realiseren hoe ge vaarlijk dat „fraaie speel goed" kan zijn: tien pro cent van alle ongelukken in en om huis wordt ver oorzaakt door elektrisch gereedschap. Denk niet dat het alleen kin deren zijn die zich verwon den. Ook volwassenen lopen gevaar door slordigheid of' door onjuist gebruik van het gereedschap. Handgrepen kunnen losschieten, de machi ne start per ongeluk, de ge bruiker verliest zijn even wicht of slijpvonken veroor zaken brand. Opmerkelijk is, dat de meeste ongelukken ontstaan door haast of door vermoeidheid. Niet zelden wordt ook bij de aankoop van gereedschap de verkeerde keuze gedaan, om dat de koper zich blind staart op een bepaald karwei dat hij moet verrichten. Koop bij voorbeeld niet voor één zware klus een zwaar gereedschap; bij andere klusjes zwoegt u dan met een loodzware, on handelbare machine. Bepaal grootte en gewicht naar het gemiddeld gebruik. Ga bij aankoop niet over een nacht ijs. Pas op voor zogenaamde „koopjes". Tips Om alle huidige en toekomsti ge gebruikers van elektrisch gereedschap een handje te helpen heeft het Veiligheids instituut een folder samenge steld met tips en feiten over- elektrische handzaagmachines en een folder over elektrische handslijpmachines. Deze fol ders bevatten veel nuttige in formatie over de werkruimte, de juiste kleding, de bescher ming van ogen en oren (ook die van anderen), de moge lijkheden van de verschillen de gereedschappen en het on derhoud. Een exemplaar van elke „Kijk op veilig"-folder is gra tis verkrijgbaar bij het Info centrum van het Veiligheids instituut, postbus 5665, 1007 AR Amsterdam, tel. 020- 736414, met vermelding welke folder men wenst. Het tele foonnummer fungeertt ook als advies- en klachtenlijn van het Veiligheidsinstituut Een aardig „kerst-cadeautje" is misschien de nieuwe accu boormachine van Bosch: dubbeltoerig, links- en rechtshan- dig en dat betekent dat schroeven zowel In- als uitgedraaid kunnen worden. De capaciteit gaat tot 15 mm in hout. alu minium 10 en staal 6 mm. Onbelast toerental 300 en 600 omwentelingen per minuut en het gewicht van de machine is 9 ons. Bijgeleverd wordt een 220 Volt snellaadapparaat met een unieke impulslading, waardoor het opladen zestig minu ten in beslag neemt. Omdat de accu uitwisselbaar is kan in het geval er een tweede accu bijgekocht wordt, de machine continu worden benut. Inlichtingen: 02152-58844. Boilertje met „vakantiestand' Het nieuwe boilertje van Fas- to (maar niet nieuw op de markt) is een kleine kracht patser op het gebied van di rect bij de hand hebbend warm water (12 liter). De boi ler wordt bijvoorbeeld onder het aanrecht gemonteerd 39 cm hoog, 33 cm breed en 22 cm diep heeft een elek trisch element van 2000 Watt en is ruim geïsoleerd met poly-urethaanschuim. Als bijzonderheid zit er een zuinige „vakantiestandknop" aan (10 graden). De opwarm tijd is korter dan een half uur en daarin zit de besparing aan stroom. De „Fast-in" is snel te plaatsen, Kema gekeurd en wordt op onderdelen twee jaar gegarandeerd. JAARLIJKS 340.000 KINDEREN GEWOND BIJ ONGELUK IN HUIS Per jaar hebben 340.000 kinderen in Nederland doktershulp nodig na een huis-, tuin- en keukenon geluk. Voor honderd kin deren wordt zo'n ongeluk fataal, ruim 7.000 kinde ren belanden in een zie kenhuis, 142.000 kinderen worden jaarlijks in een polikliniek behandeld, terwijl in 192.000 geval len de hulp van de huis arts wordt ingeroepen. Dat heeft drs. W. Rogmans van het Veiligheidsinstituut gezegd op een symposium over de veiligheid van kinde ren in huis. De meeste ver wondingen ontstaan niet door brand, explosies of ongeluk ken met elektriciteit, maar door veel minder spectaculai re oorzaken. De belangrijkste daarvan is vallen. Uit een on derzoek over de afgelopen twee jaar blijkt dat 53 procent van de kinderen, dat in huis een ongeluk krijgt, van de trap valt of struikelt over drempels of meubilair. Per jaar vallen gemiddeld 1.000 kinderen uit het raam of van het balkon, met alle min meer ernstige gevolgen dien. Bijna de helft van alle kinderen die thuis ongeluk ken krijgen is jonger dan vijf jaar. Vooral kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar vormen een belangrijke i cogroep. Dat komt volgens drs. Rogmans omdat kinderen van die leeftijd zich vaak sneller ontwikkelen dan de ouders denken. „Het is nood zakelijk dat de ouders inzien dat gevaren die gisteren nog niet aan de orde waren, van daag van levensbelang kun nen zijn", aldus drs. Rogmans. Hij noemde het voorbeeld van een traphekje, dat beter te vroeg dan te laat geplaatst kan worden om te voorkomen dat een ondernemende baby of peuter van de trap valt. Ruim de helft van de onder zochte gevallen gebeurde tus sen drie uur 's middags en acht uur 's avonds. „Ver moeidheid van kinderen en hun ouders lijken de kwets baarheid van de kinderen te verhogen", zo concludeerde Rogmans. Veiligheidsglas Hij pleitte voor een wettelijke verplichting van veiligheids glas in (glazen) deuren, omdat ook tochtdeuren en andere glasoppervlakken in huis be langrijke veroorzakers van ongelukken zijn. Drs. S. H. Bergink, jeugdarts bij de GG en GD in Den Haag, schat het aantal kinderen dat jaar lijks klinisch of poliklinisch behandeld moet worden door een glasongeluk op 2.000. „Glasharde cijfers", aldus Bergink. Het totaal aantal kinderen dat slachtoffer wordt van ongelukken met glazen deuren en ruiten in huis is veel groter, zo ver moedt hij, omdat lang niet al tijd medische hulp wordt in geroepen. Ook Bergink stelde vast, dat het gebruik van vei ligheids- of „namaak"-glas de veiligheid van kinderen in huis aanzienlijk zou vergro ten. „Het toepassen van vei ligheidsbeglazing in woonhui zen zal ongetwijfeld een ver hoging van de bouwkosten met zich meebrengen, maar de kost gaat voor de baat uit", aldus Bergink. „Het zal beslist besparingen opleveren omdat glasbreuk en de daaraan ver bonden vrij hoge herstelkos- ten zullen verminderen. Daarbij komt, dat de hoeveel heid leed die voorkomen wordt moeilijk in geldbedra gen kan worden uitgedrukt". Heerlijke dagen voor de jeugd in zicht. Ze willen er dan ook leuk uitzien. Links feestpullover van velours 33,- op een knickerbocker van 42,-. Meisje midden is ook gehuld in fluweel. Snoezig jurkje voor f 69,- Rechts meisje in batist bloesje, fijntjes geborduurd 25,-) op fluwelen knickerbocker met bretels voor 64,-. C en A. Met grote voortvarend heid is Alfa Romeo bezig een nieuwe „huisstijl" in te voeren op basis van het traditioneel bij Alfa ho rende klaverblad-sym bool. Het eerste teken daarvan was de Alfetta Quadrifoglio Oro (gouden klavertje vier) als nieuw topmodel. Al eerder was, èveneens als topmodel, een Alfasud met gouden klavertje geïntroduceerd, zodat nu eigenlijk alleen nog de Giulietta-serie een „gouden klavertje" top model moet ontberen. Dat komt waarschijnlijk volgend jaar; net als meer uitvoeringen met een groen klavertje Qua drifoglio Verde als meest sportieve model. Eerste in die „groene klaver"- reeks is nu de Alfasud TI. In meerdere opzichten is het een proefkonijn, want de sterkere motor die het voornaamste kenmerk van deze TI is vormt vast een voorproefje voor de komend voorjaar te verschijnen nieuwe Alfasud Sprint. Later dat jaar komt dan waarschijnlijk nog een aangepaste Giulietta en een Spider voorzien van het on derstel met DeDion achteras en achterin geplaatste ver snellingsbak. Het voorjaar van 1984 zou dan de belangrij ke, geheel nieuwe Alfasud moeten brengen. Nu echter eerst de Alfasud TI Grote orders voor Van Doornes Transmissie BV Van Doornes Transmissie BV in Tilburg heeft van enkele au tofabrikanten grote orders gekregen voor de levering van com ponenten voor het continu variabele transmissiesysteem dat door dit bedrijf is ontwikkeld. De orders zijn zo groot dat het Tilburgs bedrijf volgend jaar voor 25 miljoen gulden moet in vesteren. Directeur E. Hamstra wil nog niet zeggen welke bedragen met de opdrachten precies zijn gemoeid en om welke autoprodu centen het gaat. Hij zei wel, dat met de nieuwe opdrachten het totale orderpakket van Van Doornes Transmissie op ruim 80 miljoen gulden komt. Het bedrijf verwacht begin 1984 te kun nen starten met de levering van de componenten. Bij Van Doornes Transmissie werken momenteel 140 mensen. Direc teur Hamstra verwacht dat de nieuwe orders op de lange ter mijn zullen leiden tot een uitbreiding van het personeelsbe stand. Van Doornes Transmissie houdt zich nu alleen bezig met de levering van stationaire transmissies voor industriële toe passingen en met de levering in kleine series van complete va riabele transmissiesystemen aan auto-industrieën over de hele wereld. te verhogen, meer vermogen uit te krijgen. Wat gebeurde er dan wel? Men monteerde grotere kleppen, andere nok- kenassen en paste carburatie en uitlaatsysteem aan de gro tere gasstroom aan. Heel inte ressant is, dat daarbij ook de eindoverbrenging van de transmissie korter werd geko zen, hetgeen op zich al een sportiever karakter oplevert; de top van 180 km/uur wordt dan ook in de vijfde versnel ling bereikt. Dat kortere tota le overbrengingen helemaal geen hoger verbruik hoeven te betekenen, blijkt hier ook, want volgens ECE-cijfers is de nieuwe TI zelfs iets zuini ger dan de oude. Het onderstel werd al even min met rust gelaten. Door toepassing van brede Michelin TRX-banden op lichtmetalen velgen (banden 190-55 HR 340) kon een volledig andere afstemming van vering en demping worden gekozen, want deze banden bieden bij een zeer goede wegvastheid meer comfort dan gewone banden. Vandaar dat de veren konden Worden verstevigd. Hoewel de TI met zijn kunst stof spatbordverbreders en forse spoilers voor en achter al duidelijk het sportieve ka rakter documenteert werd er ook aan de afwerking weer wat veranderd. De lichtmeta len wielen zorgen natuurlijk al duidelijk voor onderscheid, het kleurenschema werd aan gepast en het interieur werd aangepakt. Gelukkig met zin volle zaken, zoals ook de lichtmetalen velgen zowel op tische als praktische voorde len bieden. Het namaakhou- ten stuur moest wijken voor een met leer bekleed exem plaar met bijpassende pookk nop; een duidelijke vooruit gang. Aardig gevonden is daarnaast de stoelbekleding met ingeweven Ti-motief. Dat alles zorgde voor een prijsstijging van 2000,-ofte wel een nieuwprijs van 23.490,-. Daarmee is de Al fasud TI in de loop der jaren fors duurder geworden, maar zeker niet meer dan de con currentie. Het blijft dus niet alleen een zeer praktische en snelle wagen, maar ook een voordelige aanbieding ten op zichte van de concurrentie. Specialisme Duidelijk blijkt dat Alfa hier mee bezig is op een gebied waar zij over het nodige meesterschap beschikt. Echt tam was de 1,5 liter motor al niet, en toch wist men er dus, zónder de inhoud te vergroten of de compressieverhouding ADVERTENTIES J De whisky die je pakt Quadrifoglio Verde, een auto die zeker nog niet verouderd is. In de race tegen andere sportieve kleinere auto's, een nog steeds zeer populaire soort, kon de Alfasud TI wel een face-lift gebruiken. Net als Ford bij de Escort XR3i en VW bij de Golf GTI deed. paste Alfa voornamelijk het mechaniek aan om nog betere prestaties mogelijk te maken. Daartoe koos men de weg van het „echte" opvoerwerk: bij gelijkblijvende motorinhoud de zaak verbeteren om een hoger motorrendement te verkrijgen. Concreet leverde dat een vermogensstijging op van 7 kW of 10 pk, waarmee de 1490 cm3 boxermotor nu dus 77 kW-105 pk levert. Ook het maximum koppel steeg iets.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 15