IJssla: teelt wel in de lift maar toch nog vraagtekens IN EN OM 0E KAS binnen de perken Herman van Veen beslist maandag of hij doorgaat Architec tonisch e hoofdmotieven in het naoorlogse bouwen Over de kerstboom LAND EN TUINBOUW KUNST LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA Tevreden klanken bij bloemen- en planthandel Het is afgelopen week wat beter gegaan op het gebied van de bloemen- en planten. Dat betreft zowel de aanvoer als afzet en daarmee verband houdend de prijzen. In het algemeen trad er afgelopen week een wijziging ten goede daarvan op en zijn er tevreden klanken. Zo rond de kerst ligt nu niet direct het hoogtepunt van de bloemenhandel, door allerlei omstan digheden kan het er rustig aan toe gaan, soms ook als gevolg van winterse weersomstandigheden, die zich nu nog in be perkte mate doen gelden. Maór ook de import speelt een rol _in het geheel en vooral Israël is sterk aan de markt. De chrysanten en fresia spelen wel de belangrijkste rol in de snijbloemen, waarvan de aanvoer als geheel bij de CCWS ho ger lag dan in dezelfde week van het vorig jaar. Van de tro- schrysanten kwamen er aan de CCWS zo'n 2 miljoen méér dan vorig jaar met een totaal van tegen de 6 miljoen. Maar dat ging wel ten koste van de prijs, die nu gemiddeld op 60 cent lag tegen 73 vorig jaar en dat scheelt een heel stuk! De totale snijbloemenaanvoer aan de CCWS bedroeg afgelopen week 27.001.855 met een opbrengst van 14.039.779,82 tegen vorig jaar aanvoer van 24.949.065 bos of stuks en opbrengst van f 12.897.085,28. De totale aanvoer aan de CCWS bedroeg afgelopen week 29.816.260 bos of stuks en omzetbedrag f 17.918.061,53 tegen vorig jaar 27.780.620 bos of stuks en om zet van 16.817.762,21. Tot en met 3 december jl bedroeg de aanvoer aan de CCWS totaal 1.848.923.546 bos of stuks en omzetbedrag van f 774.004.188,67 tegen vorig jaar over dezelfde periode 1.778.760.766 en omzet 733.877.008.66. Hetgeen dus betekent dat tot dusver in het afgelopen jaar een groter aanvoer was van rond de 70 miljoen bos of stuks met hoger omzet van 40 miljoen gulden. En ook afgelopen week ging het na lange tijd weer eens de goede richting uit met hoger omzetbedrag. Het zijn vooral de poinsettia die de kerstdagen aankondigen met ongeveer een derde van de totale potplantenaanvoer. De handel toonde goede belangstelling voor het artikel. Ook de veiling Berkel bracht een flink aanbod poinsettia die een kwart van de potplanten betekenen. De speciale kerstveilin gen gaan nu beginnen en geven een nieuw beeld. Van de gemiddelde prijzen met tussen haakjes die van dezelf de week vorig jaar noemen we: amarillys 38(34) alstroemeria 65(63) Am. anjers 46(47) trosanjers 32(32) anthurium 1.53 (1.68) asp. plumoses 17(19) boivardia 33(34) troschrysanten j.c. 60(73) idem geplozen 75(75) idem n.c. 2.56 (2.75) idem geplozen n.c. 61 (63) euphorbia 61(76) fresia 28(26) gerbera 79(83) gladiolen 8(41) irissen 39(28) kelk 61(65) lelietak 1.02(84) nerine 75(65) cymbidium groot 58(82) idem klein 40 (17) grote rozen 59(60) idem klein 39(41) strelitzia 1.99(2.12) tulpen 34(32). De tulpen presenteerden zich ook weer in ruimer mate. Voor de handel is het nu wat moeilijk bij de inkopen, ook de expor teurs zitten met problemen vanwege de concurrentie uit an dere landen en ruimer import in eigen land. Verwacht kan worden dat er een regelmatige aanvoer zal zijn met Kerstmis op handen, die een wisselvallig beeld aan de veiling kan ge- De CCWS houdt dinsdagavond 14 december een algemene le denvergadering, waarin diverse zaken aan de orde komen. De belangstelling voor het groepsvervoer van produkten naar de veiling neemt sterk toe en is met 80 procent toegenomen. Het ligt in de bedoeling dit vervoer nog te stimuleren. Er is een speciale vrachtwagen aangekocht die 12 stapelwagens kan vervoeren. Het groepsvervoer komt ook het verwerken in het veilinggebouw ten goede door minder ruimtegebrek. Bij het grote koperspubliek geniet het gewas ijssla nauwe lijks enige bekendheid. Een kleine zes jaar geleden ging men met een veilinggarantie op kleine schaal met deze teelt van start. Er is in de loop der jaren wel het een en an der veranderd. De oppervlak te groeide van 2 naar 25 ha. Ook dit seizoen valt er weer een opmerkelijke groei in de aanvoer waar te nemen. Als er gekeken wordt naar de aanvoer op Veiling Westland Zuid, in de week van 29 no vember tot en met 3 decem ber, dan ziet men dat er in 1981 zo'n 13,4 duizend stuks aangevoerd werden. In de zelfde week van dit seizoen lag het aantal op 46,5 duizend stuks. De gemiddelde prijs wist zich ondanks het sterk toegenomen aanbod goed te handhaven. Er was slechts sprake van een negatief prijs verschil van 1 cent per krop (er kan beter gesproken wor den over bol), in vergelijking met vorig seizoen. De gemid delde prijs lag in de genoemde week op 1,05 per stuk. In de afgelopen week lag de prijs,, door het kleiner geworden aanbod, tussen 1,40 en 1,80 per stuk. In vergelijking met gewone sla zijn dit natuurlijk prijzen om van te watertan den. Een vergelijking gaat echter niet op omdat er een groot aantal verschillen zijn tussen de teelt van ijsbergsla en gewone sla. Het aantal stuks dat men per m2 teelt ligt aanmerkelijk lager, name lijk zo'n 12 per m2. De teelt is veel moeilijker, want er komt heel wat teeltkennis aan te pas om het gewas veilig naar de oogst te loodsen. Soms loopt het tegen het eind van de teelt toch nog mis, door oorzaken waar men weinig aan kan doen. Dus wel een teelt waar men nog met de nodige vraagtekens zit. Er is ook veel aandacht nodig om het gewas gezond te houden. De klimaatregeling en ziekte bestrijding zijn twee punten die de vinger aan de pols ver eisen. Tot slot, de oogst is vrij bewerkelijk, men oogst in eenzelfde tijdsbestek ongeveer de helft in vergelijking met gewone sla. Voor de herfst- teelten wordt er nog driftig gezocht naar betere rassen en men is hier hoopvol over ge stemd. Het is dus geen teelt die in een kort tijdsbestek ex plosief kan groeien, want dan zullen er zeker brokken ge maakt worden. Toch zijn de verwachtingen voor de toe komst gunstig. De consument krijgt een geweldige bol knapperige sla voor zijn geld en dit kan van gewone sla lang niet altijd gezegd wor den. Sla De aanvoer van glassla groei de niet zo sterk als verwacht. Een andere gunstige bijkom stigheid was, dat de export meer ruimte kreeg door een geringere concurrentie. Op de Westduitse markt waren de leveranties van België met zo'n 800 ton terug gevallen. Frankrijk leverde wel weer iets meer, maar toch niet in die hoeveelheden die er vorig seizoen afgezet werden. De export naar Engeland bleef goed overeind en groeide zelfs nog iets. De Scandinavische landen toonden ook een gro tere belangstelling. Er wordt voor de komende week niet veel verandering in de con currentie verwacht. Het aan bod zal waarschijnlijk iets toe nemen, maar als de vraag zich blijft ontwikkelen zoals op dit Herstel op de sprultenmarkt danig verstoord. moment het geval is, dan lij ken die prijzen zich te kun nen handhaven, of ze trekken nog wat aan. In de afgelopen week schommelde de prijs tussen 15 en 43 cent per krop. Overige gewassen Voor de groene paprika's werd er 3.30 per kilo be taald. Bij de rode sorteringen zette het prijsherstel, als ge volg van het kleiner worden de aanbod, verder door. Er werd gemiddeld 4.90 per kilo betaald. De prijs zal ver der op blijven lopen. Het aan bod van koolrabi was de afge lopen weken aanmerkelijk groter dan vorig seizoen. Als gevolg hiervan lagen de prij zen een flink stuk lager. Ook in de afgelopen week was er nog geen sprake van een her stel. De prijs bleef steken bij 49 cent per stuk. Er wordt een kleiner aanbod verwacht en dit zal onherroepelijk leiden tot hogere prijzen. De vraag naar andijvie zwakte wat af, de gemiddelde prijs daalde naar 1.20 per kilo. Een klei ner wordend aanbod zal hoge re prijzen in de hand werken. Voor spinazie trok de prijs aan naar ƒ3.80 per kilo. Zo lang er nog aanvoer van dit gewas is zullen de prijzen hoog blijven. Het aanbod van radijs werd kleiner, de gemid delde prijs liep op naar 59 cent per bos. Deze ontwikke ling zal de komende week door zetten. De vraag naar rettich stelt teleur, ondanks het kleine aanbod (in vergelij king met vorig seizoen). Een nog kleiner aanbod kan waarschijnlijk leiden tot hoge re prijzen in de komende week. Op de witlofmarkt ver anderde er weinig, hetzelfde kan er van de prijs gezegd worden. De prijs schommelde tussen 1.70 en 2.20 per kilo. Veel verandering wordt er niet verwacht. Prei daalde naar 60 cent per kilo, een ver dere prijsdaling zit er niet in, in verband met kleiner wor dend aanbod. Het herstel op de spruitenmarkt werd in de afgelopen week weer danig verstoord. De gemiddelde prijs daalde naar een diepte punt van 52 cent per kilo. Boerenkool bracht 45 cent per kilo op. riweirininn^*É*ygÉK<HiHiihiiiil Men ziet ze weer overal aangeboden, bij tientallen, honderdtal len, in bloemenwinkels, bij tuincentra, in grote warenhuizen, oj de markten, overal zijn weer kerstboompjes te krijgen. Vooi pakweg een tientje of daaromtrent. Duur? Bedenk dan eens, da het ongeveer acht jaren duurt voor uit een zaadje een sparre boompje van één a anderhalve meter is opgegroeid. Want eer, kerstboom is een spar, geen den, al spreekt men dan ook dui zend keer van „kerstdennen". 't Is eigenlijk een typisch gebruik, dat hebben van een kerst boom. Het heeft niets en dan ook niets te maken met enige reli gie. Ook stamt het gebruik niet uit het heidendom; eigenlijk die kerstboom nog geen twee eeuwen oud in onze samenleving Sommigen zien er allerlei symboliek in, van de terugkeer van het licht na de midwintertijd en joost mag weten, wat nog meerMaar och, waarom zouden wij voor alle dingen, die wi prettig vinden, een „reden" zoeken? m Kerstbomenverkoop. De kerstboom die men koopt is dan wellicht al enige weken te voren gerooid of afgezaagd. In het laatste geval betekent dat on herroepelijk het einde van de boom; in het eerste geval, bij eei boom met wortelkluit dus, wil het nog wel eens lukken ze na d kerstdagen in de tuin te planten. Ik weet hier en daar vrij fors sparren staan, die als kerstboompje werden aangeschaft. Maa als u zo'n kerstboompje in de tuin plant na Nieuwjaarsdag - u lang blijft een kerstboom immers bij velen staan - geef hem dai wel de ruimte. Maar zo ver zijn we nog niet, we hebben zo'n kerstboompje ge kocht en wat doen we er nu verder het best mee? Eerste mogelijkheid: we hebben een afgezaagd sparretje zonde n wortels. Die zetten we het best tot de kerstdagen ergens buitel tl in een emmer water, nadat we nog een klein stukje onder vaiik de stam afgezaagd hebben. Het boompje kan dan nog wat wate d opzuigen en dat is bitter nodig, want straks komt ze in de ver warmde kamer en er is kans, dat moeder elke morgen met d< v stofzuiger de afgevallen naalden moet opruimen. Af en toe d< a hele boom besproeien is ook prima. En in de kamer zijn die voe y ten, waarin men water kan gieten, ook uitstekend. Een boompje met wortelkluit zetten ze in een passende emmer,, of kuip en ook hier geldt weer: vochtig houden! Voor het wor v telstelsel is dat eigenlijk nog veel belangrijker dan bij ons afge zaagd boompje. Immers: we willen na de kerst het boompje in di tuin planten. Op een bovenhuis kunnen we in beide gevallen d kerstboom het best op het balkon zetten tot ze naar binnen ge haald wordt. Ze is dan in een redelijke conditie en kan de drog kamerlucht waarschijnlijk wel een paar dagen doorstaan. Ziet g kans, ook in de kamer de boom nog eens wat te benevelen, zon der kortsluiting te maken in de verlichting, dan zal de kers! boom u dankbaar zijn en minder naalden laten vallen. Na de kerstdagen gaat de boom dus naar de tuin. Tussen haak jes, bewoners van het bovenhuis kunnen ze weer op het balkc, plaatsen. Hang er een snoertje pinda's en zo'n vetbol in voor ij vogels, dat geeft dan een extra kijkspel. lil Eenmaal in de tuin geplant, eerst nog regelmatig water blijvefj geven, tenminste als het niet vriest! Maar als het wèl vries! komt ge niet in de grond en kunt ge het planten wel vergeten! Minister geeft Proloog en Nieuwe Komedie hoop DEN HAAG De nieuwe minister voor welzijn, volksgezondheid en cultuur Brinkman, heeft de met opheffing bedreigde toneelgroepen Nieuwe Komedie uit Den Haag en Proloog uit Eindhoven nieuwe hoop op voortbestaan gegeven. Anders dan zijn voorganger De Boer is hij van mening, dat op grond van adviezen van de Raad voor de Kunst mogelijk een vorm kan worden gevonden waardoor de beide toneelgroepen kunnen voorbestaan. „Maar", aldus minister Brink man. „dan moeten de groepen ook met werkbare al ternatieven komen". Minister De Boer ging uit van een subsidiestop waaraan niet getornd kon worden. Minister Brinkman wil althans praten en verwacht van de Raad voor de Kunst vóór Kerstmis een advies. Het heeft deze raad nooit lekker gezeten dat De Boer voorbij is gegaan aan eerder verstrekte adviezen, die voor de beide toneelgroepen niet ongunstig waren. Minister De Boer heeft altijd vastgehouden aan het feit dat er nu eenmaal bezuinigd moest worden en dat subsidie aan Nieuwe Komedie en Proloog tot de on mogelijkheden behoorde. Ook de nieuwe bewindsman is zich ervan bewust dat in de sector kunst viereneen half miljoen gulden moet worden bezuinigd. Het ver schil met zijn voorganger ligt in het gegeven, dat Brinkman met de Raad voor de Kunst alsnog wil pra ten en mee wil denken over een oplossing, waardoor Nieuwe Komedie en Proloog toch kunnen voortbe staan. Een bijdrage tot de discussie kan ook zijn de uit gebreide commissievergadering van het voormalige ministerie van crm op 13 december, waarop het pro bleem van de twee theatergroepen zeker ter sprake zal komen. Met herhaalde acties hebben beide groepen hun bestaansrecht willen onderstrepen, waarbij duide lijk werd gemaakt dat zonder subsidie tot opheffing moest worden besloten. Beide groepen voelen zich nog steeds bedreigd, maar zien de toekomst, gezien de tot dusver verstrekte adviezen van de Raad, enige hoop voor de toekomst. Waardevol cultuurbezit mag niet meer naar buitenland DEN HAAG Waardevolle schilderijen, beelden, oude handschriften en andere kunstvoorwerpen die belangrijk zijn vóór de Nederlandse cultuur mogen niet meer verkocht worden naar het bui tenland. De Tweede Kamer heeft gisteren una niem ingestemd met een wetsontwerp van die strekking. Het is de bedoeling dat alle waardevol le kunstgoederen die zich in Nederland bevinden, op een lijst worden gezet. Deze lijst van be schermd cultuurbezit (waar ook bezittingen van particulieren op zullen voorkomen) zal worden opgesteld door een commissie die wordt benoemd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Wil de eigenaar van op de lijst voorko mende voorwerpen of verzamelingen togh over gaan tot verkoop van zijn bezit naar het buiten land, dan zal de Nederlandse staat de betreffende goederen opkopen. Herman van Veen voor het Ambassador Theatre in New York. NEW YORK De mate van toeloop dit. weekeinde naar het Ambassador Theatre in New York, waar Herman van Veen momenteel met zijn show staat, zal bepalen of hij zijn op treden daar veertien dagen zal laten duren dan wel maandag opbreekt. Dit uitstel van de beslissing heeft te maken met de geva- riëerde beoordelingen in de pers. De toch wel gunstige kri tieken in enkele bladen staan tegenover het vrij harde oor deel van de recensent van de invloedrijke New York Times, die hem op zeker moment zelfs een „lompe artiest" noemt. Zoals we al schreven doet van Veen voor de pauze een be roep op de betere gevoelens in zijn publiek met enkele gevoe lige liederen. Daarna echter toont hij zich de clown. Volgens kenners van het thea ter in New York heeft hij hier geen goed aan gedaan. Hij zou de recensenten in verwarring hebben gebracht. Hij zou er beter aan hebben gedaan als hij niet direct al zijn kunsten had vertoond. Schrijft de New York Times: „De titel van het programma (Herman van Veen All Of Him - Herman van Veen van top tot teen) bedriegt niet. Je krijgt zijn zang, zijn mime, zijn dansen, zijn grappen, zijn poli tiek, zijn vioolspel en het duurt niet lang voor je ont dekt, dat dit teveel is van het goede, in wezen iets povers. Hij is voor de vrede, maar de sentimentele toon van zijn prekerij begint na een tijdje te krassen". De New York Post noemt hem subtiel doorzichtig en oordeelt veel minder hard: „Van Veen is een opmerkelijke, alleen op tredende musicus, ondersteund door een voortreffelijke band. Maar minder van Veen zou beter zijn. Hij zou dan zelfs ge weldig kunnen zijn". De New York Daily News vond „All of Herman van Veen" ook teveel tegelijk. „Hij brengt veelzijdigheid in een vloek en een zucht. Rond springend op het toneel lijkt hij geen keuze te kunnen ma ken. Is hij een Jacques Brei, een Marcel Marceau, een acro baat, een circusclown of een, „Fiddler on the roof"? Hij wordt overigens uitstekend begeleid". De verraste pers weet niet goed raad met Herman van Veen. De vraag blijft nu wat het publiek het komende weekeinde doet. Raquel Welch in blijde verwachting NEW YORK De Ameri kaanse actrice Raquel Welch verwacht een baby en heeft daarom afgezien van verlen ging van haar Broadwaycon- tract. Welch speelt en zingt sinds juni in het successtuk „Woman of the Year". Haar contract loopt op 2 januari af en zou met drie maanden worden verlengd. Michael Jackson Michael Jackson Thriller, Epic/CBS. Hoewel de titel Thriller veel doet vermoeden, is de elpee van Michael Jackson toch niet zo opwindend. Er staan ei genlijk maar twee composities op die er uitspringen. De rest heeft kwaliteit (al zijn de teksten soms wat simpel), maar haalt het peil van de door Michael Jackson geschre ven songs als Wanna Be Startin' Somethin' en Billie Jeran niet. Een van de opmerkelijke kanten van Michael Jack- aan een dosis spontaniteit, son is dat hij een nummer met zijn stem weet te dragen. Dat doet hij in Wanna Be Startin' Somthin' met een stem die gehaast en een beetje buiten adem klinkt. De begelei ding wordt gevormd door een funky-ritme met felle bla zers, synthesizers en Afrikaans-achtige samenzang. De op bouw van de compositie is prachtig. Even schitterend is Billie Jean, een ballad met aangrijpende zang waardoor het nummer veel sfeer krijgt. De rest van de plaat klinkt tè veel als een Westcoast-produkt: mooi afgewerkte muziek met een minimuum aan gevoel. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de nagestreefde perfectie en het uitgebreide le ger ingehuurde ster-muzikanten, waarbij de leden van Toto weer stevig aanwezig zijn. Ze schreven zelfs een num mer voor Michael, Human Nature en dat is aan alle kanten te horen. Op Thriller staat ook het duet met Paul McCart ney en speelt gitarist Eddie van Halen een solo in het rock- achtige Beat It. Op de produktie van Quincy Jones valt weinig aan te merken, al gaat de plaat voor een deel mank De tentoonstelling Het Nieuwe Bou wen in Rotterdam duurt tot en met 6 februari 1983. Op de voorgeschie denis van het Nieuwe Bouwen in Nederland wordt ingegaan op een tentoonselling in het Nederlands Documentatiecenrum voor de Bouwkunst in Amsterdam, tot en met 6 februari 1983. ROTTERDAM In Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam is de eerste van een serie van vijf grote ten toonstellingen te zien, gewijd aan het Nieuwe Bouwen in Nederland. Aan dit reusachti ge museale project werd vier jaar lang gewerkt door de vier grote musea voor moderne kunst en het Nederlands Do- cumentatie-centrum voor de Bouwkunst. Naast stijldefini ties als het Functionalisme en de Nieuwe Zakelijkheid werd het begrip Het Nieuwe Bou wen rond 1920 ingevoerd als betiteling van een nieuwe, ra tionele manier van bouwen, gericht op het scheppen van collectieve woon- en werk eenheden en recreatiegebie den. In Nederland waren de archi tecten van het Nieuwe Bou wen verenigd in de architec tenverenigingen „De 8" (Am sterdam) en „De Opbouw" (Rotterdam). De kritiek van deze architecten op de woon- en leefomstandigheden rond 1920 resulteerde in vooruit strevende plannen op het ge bied van de woning en de ste- debouw. Een van de uitgangs punten was de verbetering van de arbeiderswoning tegen een zo laag mogelijke prijs. De arbeiderswoning mocht niet langer een afleiding zijn van de burgerlijke villa met een individueel karakter zoals de tuindorpen in de 19de en de vroege 20ste eeuw nog te zien hadden gegeven, maar als een moderne wooncel in een grotere, collectieve woon voorziening met een prakti sche indeling, licht en com fort. Het is niet verwonderlijk dat in Boymans van Beuningen de eerste en tevens meest om vangrijke tentoonstelling in de serie van vijf tentoonstel lingen over het Nieuwe Bou wen is ingericht, ook al be perkt deze zich thematisch tot het Nieuwe Bouwen in Rot terdam De expositie in Boy mans beslaat de periode 1920- 1960 5 Op de bovenverdieping is alle museale aandacht gericht op de woning en de woonomge ving. Bouweenheden en woonwijken worden in hun uiteenlopende aspecten be licht. Centraal daarin staan de woonwijken Spangen, de Kiefhoek, de beroemde Berg- polderflat van Van Tijen, de Frans Bekkerstraat, de Vroe- selaan, de Vredenoordlaan, Zuidwijk en Pendrecht. Van het Bergpoldergebouw uit 1934 is op ware grootte een galerijflat nagebouwd een van de vroegste voorbeelden van montagebouw in Neder land terwijl een grote ma quette het laatste gemeen schappelijke plan van De Op bouw laat zien, het uit 1955 daterende planontwerp voor de Alexanderpolder, waaraan nog is gewerkt door Stam, Ba- kema, Greve, Groosman en Wissing. Hoofdmotieven Uit de helder ingerichte expo sitie blijkt eerst goed hoezeer in de hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen daar de ar chitectonische hoofdmotieven en uitgangspunten van de na oorlogse bouw en stedebouw zijn vastgelegd en hoe weinig zij in principe aan geldigheid hebben ingeboet. Zoals de wij- kinrichting van Pendrecht naar een ontwerp van de ar chitectencombinatie Stam- Beese uit 1951 en gerealiseerd in 1961. Het Groothandelsgebouw van Maaskant uit 1950 is het be kendste voorbeeld van een „verzamelgebouw". In 1941 al kreeg de combinatie Van Tij en en Maaskant opdracht een industriecomplex aan de Oostzeedijk te ontwerpen. Door de schaarste aan de be nodigde materialen was het niet mogelijk een betonskelet toe te passen, vrijwel onont beerlijk om een gebouw een open karakter en een vrije in deling te geven. Binnen de mogelijkheden van de gemet selde dragende muren is zo veel mogelijk geprobeerd een flexibele indeling van werk plaatsen te verkrijgen. Nog tijdens de bezetting werd het westelijk pand gerealiseerd, maar in die jaren werd ook al gewerkt aan het ontwerp voor een veel groter gebouw. met liften, vergaderzalen ei een medisch centrum. Een be langrijke verbetering was df toepassing van galerijen waardoor het aantal liften ei hijsinstallaties beperkt kor worden. Veel van dit onuitge voerde plan werd later ver wezenlijkt in de industriefla! aan de Goudsingel (1947- 1949). De Lijnbaan Eenzelfde vergaarprincipe werd voor de eerste maal toe gepast in het wereldberoemde winkelcentrum De Lijnbaan van architect Bakema, gerea liseerd in 1953, dat tot hel voorbeeld van de moderne winkelpromenade zou gaan gelden. Het Lijnbaancentrum wordt alom geroemd als hel hoogtepunt in de wederop bouw van Rotterdam. In he! centrum hebben de ideeën van de gegadigden, de afde ling Stadsontwikkeling en ar chitect Bakema tot een vol strekt nieuwe eenheidscon ceptie geleid. In 1948 kreeg de architecten- combinatie Van den Broek en Bakema de opdracht om de straat en de eerste winkel- blokken te ontwerpen. In hun voorstudies gingen de archi tecten verder dan hun feitelij ke opdracht van hen vroeg en namen ze de hele stedebouw- kundige entourage onder de loep. Het nieuwe ontwerp wordt gekenmerkt door een zorgvuldige compositorische afweging van hoog- en laaj bouw. De nadruk valt op c straat, die tot een interieur is geworden (een conceptie die met name in de architectuur van de jaren zeventig tot veel misverstanden heeft geleid), onder meer door de doorlo pende luifels en het grid in de bestrating waarop de bloem bakken, vitrines en kiosken zijn geplaatst die speciaal daarvoor werden ontworpen. De menselijke schaal van hel complex is zo goed doorge voerd dat de omliggende grootschalige gebouwen nau welijks worden opgemerkt. GODERT VAN COLMJON

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 14