NAVO: Moskou gaat door met plaatsen van SS-20 Twijfel aan spoedige vlucht Russen naar planeet Mars <esotho wil spoedzitting van eiligheidsraad dBulgarije arresteert Turkse verdachte ianslag op paus „Suriname wordt dictatuur van het ergste soort UITENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 13 feel politieke evangenen op Cuba Washington De onlangs door trsoonlijke tussenkomst van de Fran- i president Mitterrand vrijgelaten Cu- lanse dichter Valladares heeft in Washington verklaard voor organisa- js van de mensenrechten dat in Cu- [anse gevangenissen 240 mensen zit- n die al 20 jaar of langer onder on- jenselijke omstandigheden worden btgehouden. Valladares heeft zelf teeëntwintig jaar gevangen gezeten, fclladares betuigde ziin instemming jet een Amerikaans plan om een op ïba gericht radiostation, Radio-Marti, i te zetten. „Zo krijgt het Cubaanse »lk, althans gedeeltelijk, toegang tot vrijheid van informatie", aldus de Ruimteveer ontdekt goud in Mexico WASHINGTON - Hel Amerikaanse ruimteveer Columbia heeft tijdens zijn laatste vlucht de aanwezigheid van mineralen als goud, zilver, koper, lood en zink ontdekt in het bergachti ge centrum van de Baja California woestijn in Mexico. Dit heeft het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimtevaart NASA la ten weten. Een team van Mexicaanse geologen heeft op de aangegeven plaats inderdaad tekenen gevonden die duiden op grote ertsreserves. Het ruimteveer had infraroodsensors aan boord, die de ertsen in een gebied met straal van vijf kilometer opmerk- „VS willen hoofdkwartier overplaatsen naar Engeland'' LONDEN De regering-Reagan heeft het Pentagon gevraagd zijn Europese hoofdkwar tier van Stuttgart te verplaatsen naar Engeland. Dit heeft het Britse dagblad The Guardian van daag gemeld. Volgens de Guardian-correspondent in Was hington, die Amerikaanse militaire en parle mentaire kringen aanhaalde, zou de overplaat sing in de komende vier jaar moet geschieden. Minister van defensie Weinberger zou de op dracht onlangs hebben gegeven in een geheim document betreffende het Amerikaanse strate gische plan voor de komende vijf jaar. Volgens The Guardian zou Washington het hoofdkwar tier willen verplaatsen uit vrees dat de NAVO- -strijdkrachten niet in staat zijn ingeval van oorlog West-Duitsland te behouden. Diep bedroefd nemen deze drie meisjes afscheid van de zeventien jarige Alan Callaghan, die gisteren werd begraven. Alan was een van de zestien doden, die vielen toen begin deze week de discobar Droppinwell in Noord-lerland door een bomaanslag werd vernietigd. Noordierse extremisten dreigen met nieuw geweld (Van onze correspondent Roger Simons) LONDEN Het Ierse Nationale Bevrijdingsleger (INLA), dat verantwoordelijk is voor het recente bloedbad var. Bal- lykeüy waarbij 16 doden vielen, heeft gisteravond gedreigd door te zullen gaan met het plegen van bomaanslagen. In een communiqué dreigde de INLA met nog meer acties als er geen einde komt aan de brutale mishandeling van republikeinse veroordéelden in de vrouwengevangenis van het Noordierse Armagh. De Noordierse politie heeft giste ren bij een speurtocht in het gebied van Armagh ongeveer 400 küo explosieven gevonden. De springstof werd aange troffen in 13 kunstmestzakken. De vondst werd gedaan drie dagen na de aanslag op een discobar in Ballykelly. In zijn legercommuniqué liet het INLA weten, dat het enkele geleden de eigenaar van de discobar in Ballykelly gewaarschuwd had geen Britse mili tairen meer toe te laten. •ds zijnwee inwoners van Maseru, de hoofdstad van Lesotho, lalen hier kogels uit hun huis, dat gisteren tijdens de luidafrikaanse aanval zwaar werd beschadigd. 't'vooiiEW YORK Lesotho deel. leeft om een spoedzitting in gecfan de Veiligheidsraad J k tan de Verenigde Naties n ont\levraa&d naar aanleiding r wa^an de Zuidafrikaanse n worfanval, die gisteren in dit elke c|and werd uitgevoerd en aarbij meer dan veertig iensen zijn gedood. De edzitting zal waar- rhijnlijk nog dit weekein- le in New York plaatsvin- De minister van buitenlandse aken van Lesotho stelde luid-Afrika volledig verant woordelijk voor de brute actie, die duidelijk een ernstige be- Ireiging vormt voor de inter nationale vrede". Zuidafri kaanse troepen vielen gisteren even na middernacht Lesotho binnen en voerden acties uit tegen ANC-bases in de hoofd stad Maseru. De VN-commis- sie tegen de apartheid heeft gisteren de Zuidafrikaanse aanval veroordeeld. De Zuida frikaanse verzetsorganisatie ANC heeft laten weten dat zij wraak zal nemen voor de Zuidafrikaanse actie van giste- Het nieuwe drie jaar durende huisarrest voor de Zuidafri kaanse dominee Beyers Naudé zal niet worden opgeheven. De minister van „recht en orde", Le Grange, heeft gezegd dat Beyers Naudé „doorgaat met activiteiten die bedoeld zijn om de veiligheid van de staat in gevaar te brengen". SOFIA De Bulgaarse n al FIA De Bulgaarse "Autoriteiten hebben een /an de vijf Turken aange- ïouden die door de Ita- iaanse autoriteiten in ver- >and met de aanslag van vorig jaar op de paus wor- ien gezocht. Het gaat om iechir Celenk, tegen wie ^le Italiaanse autoriteiten i d lang geleden een aan- rzoek loudingsbevel hadden van litgevaardigd. Het Bul- Behl Taarse persbureau gaf ftcsgeen uitleg over de wijze van WaaroP Celenk is opge- ngev spoord. Hij zal worden jestol vastgehouden totdat alle liegti beschuldigingen tegen oenhl^em Z^n onderzocht. Volgens berichten in de Turk se pers zou Celenk aan Agca drie miljoen Duitse mark heb- ben aangeboden om de paus te vermoorden. Hij zou aan het hoofd staan van een Turkse bende wapen- en drugssmok kelaars die vanuit Bulgarije opereerde. Het Bulgaarse pers bureau leverde felle kritiek op bet feit dat Bulgarije ervan be schuldigd wordt actief betrok ken te zijn geweest bij de moordaanslag op de paus. Bul garije eist verder de onmrddel- ijke vrijlating van Sergei An- 'el tonov, die eind november in UwH ^°me werd gearresteerd we- actieve medeplichtig- _an de aanslag. De Bulgaarse geheime dienst >s in Italië overigens in een nog kwalijker daglicht komen Ipve ge[ crel heid" boor te staan. Volgens de in Rome gearresteerde vakbondsman Luigi Scricciolo wilde de Bul gaarse geheime dienst via hem in contact komen met de Rode Brigades. De vakbondsman werd in maart op verdenking van spionage en medeplichtig heid aan de ontvoering van de Amerikaanse NAVO-generaal gearresteerd. Sindsdien werkt hij sarden met de Italiaanse justitie. Hij heeft de namen verstrekt van vier medewer kers van de Bulgaarse ambas sade die zijn contactpersonen Naar aanleiding van zijn uitla tingen en die van de tot le venslang veroordeelde Agca spitst het onderzoek van de justitie in Rome zich toe op de rol van het kantoor in Rome van de Bulgaarse luchtvaart maatschappij Balkan. Men heeft een dubbel houvast: Scricciolo boekte zijn meeste buitenlandse reizen bij Balkan en de Bulgaar Sergei Ivanov Antonov, die wegens mede plichtigheid aan de aanslag op de paus in Rome gevangen zit, was in een leidende functie aan het kantoor van de maat schappij verbonden. De justitie heeft aÜe reizigers- en beamb- tenlijsten van Balkan ter be studering in beslag genomen. In de Italiaanse kranten wordt de mogelijkheid geopperd dat het Balkankantoor de centrale plaats vanwaaruit de Bulgaar se geheime dienst opereert. De Bulgaren hebben in reactie op het nieuws alles als verzinsels uit Amerikaanse hoek ge brandmerkt... (Van onze correspondent) BRUSSEL De Sovjet- Unie gaat door met het plaatsen van SS-20-raket ten voor de middellange afstand. Er staan al 333 SS-20-raketten opgesteld met in totaal 999 kernkop pen. Dit zei gisteren de Amerikaanse onderminis ter Richard Burt in Brus sel op het overleg van de NAVO-ministers van bui tenlandse zaken. Volgens Burt heeft Moskou sinds begin november negen nieuwe SS-20-raketten ge plaatst. In totaal heeft de Sovjet-Unie nu ongeveer 1200 kernkoppen op West- Europa gericht staan, wanneer de (verouderde) SS-4 en SS-5-raketten worden meegeteld. De laatste raketten worden teruggetrokken, maar dat gaat langzaam, aldus Burt. De Amerikanen hebben de Sovjet-Unie er steeds van be schuldigd de plaatsing van SS- 20-raketten voort te zetten on danks de belofte van wijlen president Brezjnev het kernar senaal te bevriezen. Op haar tweedaagse bijeen komst zal de NAVO, naar wordt verwacht, vandaag haar teleurstelling uitspreken over Minister Hans van den Broek overlegt met de permanente vertegenwoordiger bij de NAVO voor Nederland, mr. De Hoop Schetter (r.) tijdens het overleg in Brussel. men zelfs niet aan de geplande agenda toekwam. De ministers ondersteunden gisteren volledig de pogingen van de Verenigde Staten om in de onderhandelingen in Ge- nève te komen tot wederzijds ontmantelen van kernwapens, de zogenaamde nul-nul-optie. In dat kader werd het plan van de Amerikaanse president het feit, dat het t Huis van Afgevaardigden met 245 tegen 176 stemmen wei gert geld beschikbaar te stel len voor de produktie van de eerste vijf van 100 geplande MX-raketten. Het was gisteren bij het begin van de tweedaag se conferentie van NAVO-mi nisters van buitenlandse zaken in Brussel nog de vraag, of Ne derland, België en Denemar- len. De eerste dag van de bijeen komst van NAVO-ministers stond gisteren geheel in het te ken van de Oost- West-ver houding, waarbij de nucleaire verhoudingen een hoofdrol speelden. De discussie daar over duurde dermate lang, dat Ronald Reagan besproken om in Cheyennes 100 MX-raket- ten te plaatsen, elk met tien atoomkoppen, om, zoals de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Robert Schulz bevestigde 'meer druk uit te oefenen op de Russen in de vastlopende besprekingen in Genève'. Dat dit plan in eerste instantie door het Huis van Afgevaardigden getorpe deerd werd, werd in de verga dering als teleurstellend erva ren. Maar volgens Schultz zal het plaatsen van de MX zeker doorgaan. Op het NAVO-hoofdkwartier toonde men zich evenmin on dersteboven van het Deense besluit de bijdrage aan de fi nanciering van de Amerikaan se kernraketten op te schor ten. De NAVO gaat er naar streven meer in de openbaar heid te treden als een organi satie, die gericht is op het in stand houden van de vrede in de wereld. De Nederlandse minister van buitenlandse za ken Hans van den Broek zei daarover: „Er is aangedrongen op het feit, dat de NAVO zich in de richting van de publieke opinie meer moet opstellen als een vredesinstrument, dat kan bogen op 35 jaar vrede. Ander zijds moet gesteld worden dat binnen de NAVO een geloof waardige defensie aangehou den moet worden om oorlog te voorkomen, aldus minister van den Broek. DEN HAAG Het kabi- net-Lubbers moet zich met de Tweede Kamer bezinnen op de vraag of Nederland de nauwe band met Suriname niet wat losser moet maken. Men kan zich bijvoorbeeld af vragen of Nederland nog wel zoveel geld aan de ontwikkeling van Surina me moet blijven bijdra gen. Aldus het PvdA- Tweede Kamerlid Ed van Thijn, die de gebeurtenis sen in Suriname, met name de executie van ge vangenen, buitengewoon schokkend noemt. „Het ziet er naar uit dat Surina me is afgegleden naar een dictatuur van de ergste soort". Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt van plan nog voor het kerstrecès een debat te houden over de situa tie in Suriname. Gisteren maakte een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bekend dat de regering zal bezien of de recente gebeurtenissen in Suriname gevolgen moeten hebben voor de ontwikke lingshulp. De in Nederland verblijvende mr. André Haakmat, die eer gisteren door de militairen „het brein" achter de verijdel de staatsgreep werd genoemd, heeft deze aantijging als „van a tot z gelogen" van de hand gewezen. Volgens Haakmat waren de verklaringen van de journalisten Slagveer en Kam perveen, waarin hij werd be schuldigd, „niet vrijwillig af gelegd, maar door marteling afgedwongen". Ondanks het optreden van de militairen en de mogelijke dood van vakbondsleider Daal, rekent Haakmat er op dat de Surinaamse vakbeweging on- ieuw in actie zal komen tegen de militairen. „Ik hoop dat Bouterse alsnog gaat beseffen, dat zijn rol is uitgespeeld". Volgens passagiers die gisteren met het laatste vliegtuig dat uit Suriname kon vertrekken op Schiphol aankwamen, is het gebouw van de vakcentra le de Moederbond (een van de vier gebouwen die waarschijn lijk door de militairen in brand zijn gestoken) door een pantserwagen in puin gescho ten. De passagiers vertelden dat hun toestel eerst niet had kunnen vertrekken, wegens een staking van de verkeers leiders. De militairen zouden hen met het geweer in de rug hebben gedwongen weer aan het werk te gaan. Het lucht ruim van Suriname is overi gens inmiddels gesloten. In de Parijse wijk St.-Germain-des-Prés stapelen de ho pen vuilnis zich op door een staking van de vuilnisopha lers. Zij kunnen het niet verkroppen dat dat zij er door regeringsmaatregelen in salaris op achteruitgaan. (Van onze redacteur Ruimte vaart) DEN HAAG MOSKOU Volgens sommige Wes terse deskundigen zou de recordvlucht van de Rus sische ruimtevaarders Anatoli Berezovoj en Va lentin Lebedev moeten worden gezien als voorbe reiding voor een verken ningsvlucht naar de pla neet Mars in 1984. De Westduitse ruimtevaartex pert professor Heinz Ha- ber zei onlangs dat de Russen een dergelijke ex peditie dat jaar zouden willen ondernemen, om dat de stand van aarde en Mars ten opzichte van el kaar dan dermate gunstig is, dat heen- en terugreis slechts 190 dagen in be slag zouden nemen. De vlucht die vrijwel zeker geen poging tot landing op de Rode Planeet zou omvatten zou worden uitgevoerd met een aangepaste versie van de Saljoet, gelanceerd met behulp van een nieuwe superraket, die momenteel nog in het proefstadium verkeert Vol gens betrouwbare Amerikaan se bronnen zou volgend jaar voor het eerst een prototype van deze raket worden afge vuurd op de basis Tjoeratam. Met behulp van deze raket zou niet alleen een enorm ruimtes tation van ongeveer 130 ton in een lage baan om de aarde kunnen worden gebracht, maar oook een voertuig van twintig tot dertig ton naar de planeet Mars. Habers voorspelling wordt overigens niet door iedereen even serieus genomen. De meeste Westeree ruimtevaar texperts gaan er nog steeds van uit, dat het wel tot in de jaren negentig zal duren voor dat een eerste expeditie naar de planeet Mare wordt gereali seerd. Een landiQg op die pla neet wordt over het algemeen pas omstreeks het jaar 2000 verwacht. Daarbij is veeleer de hoop nog steeds gevestigd op de mogelijkheid van een in ternationaal project, waarbij zowel de Sovjet-Unie als Ame rika (eventueel ook West-Eu ropa en Japan) een rol zouden kunnen spelen. Ondanks die twijfel aan de Juistheid van Habers voorepel- ing, is de grote belangstelling van de Sovjet-Unie voor vluchten naar Mare als zoda nig aan geen enkele twijfel on derhevig. De Russen hebben het nooit goed kunnen ver kroppen dat de Amerikanen als eereten mensen op de maan lieten landen en veilig naar de aarde wisten terug te brengen. Ze hebben zelfs tegen het eind van de jaren zestig met veel inzet en zekere risico's ge tracht de Amerikanen een slag voor te blijven. Dat leidde toen in juli 1969 onder meer tot de ramp met een superraket op de basis Tjoeratam, waarbij een aantal mensen om het le ven kwam. Ditmaal is de situatie echter totaal andere. Er is geen spra ke van een wedloop om de eerste vlucht naar Mare. Als de Russen inderdaad van plan zijn om op betrekkelijk korte termijn een dergelijke missie te ondernemen, ondervinden ze daarbij geen enkele concur rentie, al zou het alleen maar zijn omdat de VS de eerstko mende twintig jaar niets in die geest van plan zijn. Echte haast behoeven de Sovjets dus niet te maken en dat is één van de belangrijkste redenen waarom de hypothese van Heinz Haber over het alge meen niet al te serieus wordt genomen. Russische kosmonauten vandaag terug op aarde MOSKOU De Sovjet-Unie heeft in strijd met de ge woonte bekendgemaakt dat de kosmonauten Anatoli Bere zovoj en Valetin Lebedev van daag „beladen met records" vanuit het ruimtestation Sal- Set naar de aarde terugkeren, et persbureau Tass deelde mee dat de kosmonauten, die 210 dagen in de Saljoet hebben doorgebracht, op niet nader aangeduid uur en plek een zachte landing zullen maken in de republiek Kazakstan in Centraal-Azië. Politie te paard en gevecht swagens blokkeren de demon stratie van de dwaze moeders op het Plaza de Mayo in Bue nos Aires. Politie treedt hard op tegen betogers op Plaza de Mayo BUENOS AIRES Op het Plaza de Mayo in de Argen tijnse hoofdstad Buenos Aires hebben enkele honderden mensen gisteren een protestde monstratie gehouden waarte gen de politie met veel machtsvertoon is opgetreden. De demonstranten eisten op heldering over het lot van de duizenden mensen, die ver mist worden sinds de „vuile oorlog" van de militairen te gen linkse guerrillastrijders aan het eind van de jaren ze ventig. Een grote politiemacht zette het plein, dat in de buurt van het presidentiële paleis ligt, af toen de demonstranten het naderden. Het lag in de bedoeling van de ongeveer 3.000 betogers, meest „dwaze moeders", om een wake te houden op het Plaza de Mayo om vervolgens vandaag de dag van de mensenrechten een protesmare naar het paleis te houden. Doodsoorzaak van Britse verpleegster blijft onbekend LEEDS Een rechtbank in Leeds heeft gisteren een on derzoek afgesloten naar de omstreden dood van de Britse verpleegster Helen Smith in Saoedi-Arabie in 1979. De conclusie conclusie luidde dat er bij gebrek aan bewijs niet duidelijk is of de Britse verpleegster is vermoord dan wel bij een ongeluk is omgeko men. Haar vader had om het onderzoek gevraagd omdat hij er van overtuigd was dat He len was vermoord en dat het Britse ministerie van buiten landse zaken de zaak in de doofpot probeerde te stoppen. De 23-jarige Helen Smith en de Nederlandse zeeman Johan Otten werden in mei 1979 dood aangetroffen buiten een flatgebouw in Jeddah. Alternatieve Nobelprijzen uitgereikt STOCKHOLM Een Duitser, een Engelsman, een Maleisiër en een groep uit Sri Lanka de len de alternatieve Nobelprijs die gisteren in Stockholm aan hen is uitgereikt. De prijs 1982 voor „goed maatschappelijk handelen", waarmee een be drag is gemoeid van 300.000 Zweedse kronen (ongeveer 100.000 gulden) werd verdeeld tussen Petra Kelly, de leidster van de Westduitse Groenen. Sir George Trevelyan, de stichter van de Wrekin Trust een groep die streeft naar „opvoeding van de volwassen geest Anwar Fazal, een Maleisisch strijdster voor con sumentenbelangen en het in stituut voor ontwikkelingsal ternatieven in Sri Lanka. De alternatieve prijs werd drie jaar geleden ingesteld om „mensen te steunen die wer ken aan praktische oplossin gen voor de werkelijke vraag stukken waarmee de wereld van vandaag wordt geconfron teerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 13