eel bij inkomensverdeling angt af van sociale partners Ed Nijpels: Ik ben geen jonge hond meer Jieuwe opstructuur risol moet lalversaties oorkomen Tweeverdieners tot dusver in het voordeel mZÏ Laad van Kerken rijst kernwapen- eleid af Kamervragen over Amerikaanse boycot NOS-journalist [NENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 10 DECEMBER 1982 PAGINA 11 gen bekent rijding met tolen auto EGEN De politie van Nij- heeft gisteravond een 18-jari- woner van die stad aangehou- verband met de dodelijke ding, die woensdagavond in gen het leven kostte aan de ige Margreet Strik uit Poster- (Limburg). De man heeft be- iw op haar fiets te heb- aangereden met een gestolen terwijl hij door de politie werd rvolgd. Een andere fietser daarbij vrij ernstig gewond, anwijzing van getuigenverkla- n heeft de politie de jongeman i identificeren. Ombudsman krijgt meer bevoegdheden DEN HAAG De nationale om budsman zal in de toekomst ook klachten over de Binnenlandse Vei ligheidsdienst (BVD) in behandeling moeten kunnen nemen. Dit heeft minister Rietkerk van binnenlandse zaken gisteren meegedeeld. Ook klachten over het optreden van zelf standige bestuursorganen, zoals ge meenten, provincies, waterschappen en dergelijke, kunnen binnenkort door de ombudsman worden behan deld. De bewindsman deelde voorts mee dat tot nu toe ruim 3000 ver zoekschriften zijn ontvangen, waar van er 675 klachten in behandeling zijn genomen en 250 klachten tot een onderzoek leidden. „Eerwaarde" hasj smokkelaar aangehouden SCHIPHOL Zelfs als eerwaarde of zeereerwaarde heer komt men tegenwoordig op Schiphol niet onge hinderd door de douane. Dat ondervond woensdag een 46-jarige Italiaan die in keurig clericaal zwart, compleet met priesterboord, poogde tien kilo hasj Nederland binnen te smokkelen. Zijn camouflage hielp hem niet; de man werd netjes aangehouden. Behalve de hasj had de „eerwaarde heer" ook nog drie valse paspoorten en twee valse rijbewijzen bij zich, waarop hij als geestelijke stond afgebeeld. De Italiaan kwam uit Marokko en wilde na een kort verblijf in Nederland per trein doorreizen naar Mi laan. Dat korte verblijf zal nu wel wat langer duren. Foto: De uitrusting van de Italiaan, met de diploma- tenkoffer en de reistas waarin de hasj zat verborgen. Oude moord opgelost AMSTERDAM De moord op de 63-jarige Amsterdammer Van Rees, in april 1980, is opgelost. Een 20-jarige Lu xemburger en een 19-jarige Fransman hebben tegenover de politie in Luxem burg bekend dat zij de man om het le ven hebben gebracht, aldus een woord voerder van de Amsterdamse politie. Van Rees werd in zijn huis gevonden met steekwonden over zijn hele li chaam. De verdachten verklaarden beroven. Nederland zal, volgens de po litiewoordvoerder, niet om uitlevering vragen, omdat de Luxemburgse wetge ving dat toch niet toestaat. Dodelijk schot op strand berecht HAARLEM De Haarlemse officier van jus titie mevrouw mr. P. Koch heeft gisteren voor de rechtbank daar acht jaar onvoorwaardelijk plus tbr geëist tegen een 29-jarige man. Deze stond terecht omdat hij op 20 juli van dit jaar de 16-jarige Haarlemmer Roger van Dansik op het Bloemendaalse strand heeft doodgeschoten. De dodelijke schietpartij vond plaats na een ruzie over een loslopende hond, 's middags na bij het strandhuisje van de familie Van Dansik. De officier achtte moord niet bewezen, maar wel doodslag. Van. noodweer, waarop De R. zich had beroepen, was volgens de officier geen sprake. De verdachte was immers uit ei gen beweging naar het strand gegaan. De ver dediger pleitte voor een korte gevangenisstraf in combinatie met tbr. Uitspraak 23 decejnber. ian dat bereid zijn, dan resulteert vol gens het kabinet het volgende inkomensplaatje: vdlg van de voorpagina) brief aan de Twee kamer zeggen de mi- rs De Koning (Sociale n), Ruding (Finan- en Van Aardenne nomische Zaken) dat verregaand tegemoet I^men zijn aan de voor in van de vakcentra- 'NV, CNV en MHP. de centrales zouden anuit gegaan zijn dat kabinet houdt lyS ociale partners maat- venstaande geen rekening met i de sfeer het feit dat op 1 januari de so- N ide sociale partners hiertoe Mochten werkgevers en werk- echte minima: 0 pet. (was: 0) m!ïm?: -3<-4i5) modaal: .4 5 4 .5 (.3 5) 2 x modaal: .5 5 _6 (.3,5) 3 x modaal: .4 .4 5 (Q 4 x modaal: .4 (+1)' zelf niets doen, dan komt het koopkrachtplaatje er als volgt uit te zien: 0 pet -3,5 pet. -3,5 pet. pet. 0,5) 4 x modaal: -0,5 pet. ien nemen i de prijscompensatie lilen voor arbeids- •verkorting of ar- sherverdeling)) en de vakantietoeslag. lidariteitsheffing afloopt, de hogere inkomens het meest van profiteren. Zou dat wel gebeuren, dan zou het plaatje van de hogere inkomens er gunstiger uitzien. Reacties De FNV vindt dat het 1 inkomensplaatje van het kabi net onvoldoende verbetering vertoont. „De regering toont duidelijk niet de politieke be reidheid om het beeld te creë ren, waarom wij gevraagd hebben," aldus een woord voerder. Hij wees op het niet verder beperken van de infla tiecorrectie en het „onvol doende" aanpassen van de be lastingschijven. Ook betreurt de FNV dat van de 1,84 pro cent verhoging, waarop de mi- riimunimkomens en -uitkerin gen per 1 januari recht heb ben, ruim 0,8 procent op de lange baan wordt geschoven. De FNV zegt te hopen dat de Tweede Kamer bereid zal zijn nog aanvullende maatregelen af te dwingen. Een deskundige van de FNV heeft berekend wat het in de praktijk betekent als de voor stellen van het kabinet wor den uitgevoerd en prijscom pensatie en vakantietoeslag worden aangepakt: (per maand): modaal: ƒ109 hangt uiteraard ook af van 2 x modaal: ƒ212 werkgevers en de andere bon- 4 x modaal: 230 den, aldus Van der Meulen. De vakcentrale voor middel- Wordt de prijscompensatie wel baar en hoger personeel toon- uitbetaald en blijft de vakan tietoeslag onaangetast, dan het resultaat: 66 79 128 28 modaal: 2 x modaal: 4 x modaal: CNV-voorzitter Harm 1 de zich „verbijsterd" voorstellen van het kabinet. Volgens de MHP moeten met name de modale tot driekeer modale inkomens het gelag betalen. Dit zou in strijd zijn met het door de drie vakcen trales voorgestelde beeld, dat uitgaat van een gelijke koop krachtontwikkeling vanaf het modale inkomensniveau. Ook Meulen wilde gisteravond nog spreekt de hoop 1 niet reageren. Wel zei hij het "at Tweede Kamer nog de ermee eens te zijn dat het af- nodige correcties wil aanbren- beperken van de 6en- toppen vakantietoeslag een zaak bij het cao-overleg moet komen. Het CNV reid zich daarvoor sterk te De MHP is het niet eens met 7 ste^'n6 van het kabinet dat ook de vakcentrales uitgaan aftopping van het vakan- gebeurt tiegeld. DEN HAAG Dat het kabinet nu besloten heeft de zoge heten tweeverdieners zwaarder te gaan belasten, is ingege ven door de discussie in de Tweede Kamer over de nota „Op weg naar een gelijke behandeling" tijdens het eerste kabinet-Van Agt. Verscheidene fracties wezen toen op het feit dat de belastingdruk voor een alleenverdiener aan zienlijk zwaarder is dan voor tweeverdieners. Dit kan tot grote verschillen leiden in besteedbaar inkomen, hoewel het bruto-inkomen hetzelfde is. Het kabinet deelt de mening dat dit feit te weinig recht doet aan de filosofie van de draagkracht, die aan de loon- en inkomstenbelasting ten grondslag ligt. Hierbij spelen echter ook andere effecten een rol, aldus de regering. Er is namelijk ook een streven naar een meer individuele bena dering van man én vrouw in de belastingen. Nog een an der aspect is het verschil tussen gehuwd en niet gehuwd samenwonenden. Daarover heeft het kabinet zich nog geen oordeel gevormd. Zonder daarop vooruit te lopen is het kabinet echter wel van mening dat nu reeds een stap gezet moet worden op weg naar een meer gelijke behandeling van alleen- en tweeverdieners. Per 1 april zullen derhalve alle gehuwde tweeverdieners worden ondergebracht in groep 2 van de loon- en inkomstenbelasting. Het moet dan wel zo zijn dat de minst verdienende een inkomen heeft van meer dan de belastingrvrie som in tariefgroep 2: 7.381 per jaar. Is dat niet zo, dan blijft de huidige situatie gehandhaafd. Het resultaat van de maatregel is dat de man meer gaat betalen en de vrouw minder. Maar omdat de man meestal ook meer verdient, levert de maatregel de schatkist toch extra geld op. j 49 ND IDRECHT Het dtse Kolen- en Oliebe- Frisol krijgt een iwe organisatiestruc- die het onmogelijk t maken dat de mal- .ties, waarvan de ex- iratiehouder J.U. It verdacht, in de toe- ïst nog kunnen voor- n. Dit heeft de nieu- financieel-economi- directeur drs. van Mierlo, gisteren J.U. zou voor ruim iljoen gulden hebben isterd. In de nieuwe structuur gaan de mensen elkaar veel meer controleren. „Bij Frisol zijn veel financiële handelingen door één persoon verricht. Deze handelingen zouden bij een ander bedrijf minstens twee tot drie handtekeningen vergen", aldus van Mierlo. Dat is ook de reden waarom het mogelijk is geweest om 30 mil joen te laten verdwijnen. De nieuwe Frisol-top. In het midden de financieel-economische directeur, drs. H.J. van Mierlo. Links R. Voogdgeert (adjunct-directeur) en rechts J. van der Maarel (di recteur oliezaken). bestaat naast Van Mierlo uit R. Voogdgeert, ad junct-directeur bij Frisol, en de huidige directeur Olieza ken, J. van der Maarel. De sporttak van Frisol wordt af gestoten en 15 werknemers worden ontslagen. Ook ver dwijnt de functie van presi dent-directeur. die de aange houden N. de V. bekleedde. U. zou hebben gespeculeerd. Hij verloor meer dan hij won. De winsten boekte hij op een speciale bankrekening en de verliezen verdisconteerde hij in de Frisol-boekhouding. Het is niet ondenkbaar dat Frisol over het verduisterde bedrag een boete van 100% moet beta len. CJ. werd gearresteerd en later verrichtte de politie nog enke le aanhoudingen. Directeuren van dochterondernemingen en de administrateur werden ge arresteerd op verdenking van valsheid in geschrifte en ver duistering. Ook Frisol-direc- teur de V. werd aangehouden. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte en ver duistering. .VERSUM De Raad van Kerken wijst het kernwapenbe- /an de regering-Lubbers af. De Raad zal dit binnenkort in •eactie op de regeringsverklaring bekend maken. Dit heeft Voorzitter van de Raad. prof. dr H. Berkhof, gisteren voor de [JN-radio meegedeeld. fertzetting van de wapenwedloop biedt geen enkele uitkomst r de veiligheid, welke de uitkomst van de onderhandelingen enève ook mag zijn. Kernwapens zijn en blijven in strijd Gods heil voor de schepping", aldus de verklaring die giste- na behandeling van het onderwerp door de Raad is bekend faakt. Prof. Berkhof beaamde dat de Raad van Kerken hier- rontaal tegenover de regering staat. Hij verklaarde dat er iên de Raad eenstemmigheid bestaat over deze zaak. Raad heeft al op 7 oktober in een gesprek met informateur feiten deze opvatting naar voren gebracht, maar uit het ak- i en de verklaring blijkt dat de regering er een andere visie 1 houdt. f. Berkhof zei verder dat de Raad bezorgd is dat de regering [Weinig doet aan het apartheidsprobleem in Zuid-Afrika. De |rken zijn voor een economische boycot, zoals die is voorge vel door de frontlijnstaten van Zuid-Afrika. De Raad lette ikrbij ook op de huidige economische situatie in Nederland. Er volgens de Raad. meer aandacht moeten zijn van regering Êers voor spanningen tussen Nederlanders en etnische min- m eden. Bovendien mag ontwikkelingssamenwerking niet ^rden verminderd door de economische situatie in dit land. khof: „Alle inspanning moet gericht zijn op de positie van de zowel de armste landen als de kansarme bevolkings- tslag voor de die taal liet spreekt !LLEVOETSLUIS B en van Hellevoetsluis hebben fo 49-jarige Uruguaanse ge- fentebode ontslagen, omdat |n Nederlands zo gebrekkig ps. dat geen conversatie mo gelijk was. De man, Isodor In- zaurralde Unsch, kwam twee jaar geleden bij de gemeente in dienst op een een-jarig con tract. Na het eerste jaar, kreeg hij een verlenging, op voor waarde dat hij de taal zo snel mogelijk zou leren. In oktober bleek dat de man het Neder lands nog niet beheerste. Vol gens B en W een onmogelijke situatie omdat de man geen enkele boodschap kan aanne- Schreuders heeft minister Van den Broek (Buitenlandse Za ken) schriftelijk gevraagd of het waar is dat de' correspon dent van de NOS in Washing ton, Haye Thomas, door de Amerikaanse autoriteiten wordt belemmerd in het uitoe fenen van zijn werkzaamhe den. Als dat inderdaad zo zou zijn, dan moet Van den Broek protest aantekenen bij de' Amerikaanse regering en pro beren te bewerkstelligen dat Thomas zijn journalistieke taak weer normaal kan ver vullen, zo meent Schreuders. Zoals eerder gemeld blijken de Amerikanen ontstemd te zijn over de berichtgeving van de NOS over de Verenigde Staten in het kader van het tweehon derdjarig bestaan van de diplo matieke banden tussen Neder land en de VS. Haye Thomas werd om die reden geweigerd op de persconferentie van mi nister George Shultz van Bui tenlandse Zaken. Voor de Ned. tv nam Fons van Westerloo van de AVRO diens taak over, hetgeen op het scherm ook werd getoond. ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN 7%% LENING 1382 PER 1383/1333 bedrag open bedrag (vaststelling na de inschrijving) koers de koers wordt na de inschrijving op 14 december vastgesteld volgens het tendersysteem rente jaarlijks op 15 januari aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van 15 januari 1989 af inschrijving 14 december a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs storting 17 januari 1983 prospectus kosteloos bij banken en commissionairs (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Toen ik dit voorjaar fractieleider werd, zei mijn voorgangér Hans Wiegel tegen me dat ik me niet meer zoveel moest gedragen als een jonge hond. In de afgelo pen maanden heb ik wel ingezien dat hij daarin ge lijk had. Het is nu afgelo pen met de jonge hond". Deze ontboezeming/ deed VVD-fractieleider Ed Nij pels gisteren tijdens een bijeenkomst van het Ge nootschap van Hoofdre dacteuren. De 32-jarige Nijpels gaf toe, dat hij sinds zijn optreden als fractievoorzitter diverse fou ten heeft gemaakt en daar veel van heeft geleerd. „Ik heb bijvoorbeeld geleerd, dat het in mijn functie niet een voudig is, precies de dingen te zeggen zoals je die bedoelt te zeggen. Je moet daarbij heel voorzichtig zijn. Je kunt er an deren mee in moeilijkheden brengen en ook jezelf. Vaak is het beter om je mond tè hou den". Als één van de fouten die hij heeft gemaakt noemde Ed Nij pels de voordracht van Charl Schwietert als staatssecretaris van Defensie. „Dat was een belangrijke fout, die nooit ge maakt had mogen worden. Ik neem de volle verantwoorde lijkheid voor deze affaire op mij. Maar ik moet erbij zeggen, dat er bij de benoeming van Schwietert te weinig voorteke nen waren die erop duidden dat het verkeerd zou aflopen". Sprekend over de andere re cente affaires in de VVD (het commissariaat van minister Van Aardenne, de zaak-Metz en de aanrijding onder invloed van Erica Terpstra) zei Nijpels: „In feite is er als fractievoor zitter aan dit soort zaken niets te verhelpen. Je komt voor zulke dingen te staan en dan moet je ermee leren leven. Ik geef wel toe, dat ik de afgelo pen weken in angst pn beven leefde in afwachting van het volgende telefoontje over de zoveelste affaire". De VVD-fractieleider kijkt met genoegen terug op de ka binetsformatie die leidde tot het kabinet-Lubbers. „We zijn daarbij in meer dan voldoende mate aan onze trekken geko men". Volgens Nijpels is het slagen van de onderhandelin gen voor een belangrijk deel te danken aan het onpartijdige, bemiddelende optreden va^n informateur Scholten, de vice- voorzitter van de Raad van State. „Hij zette mij de pin op de neus, maar ook Lubbers". Vrij mild toonde Nijpels zich over het feit dat deze week elf CDA-leden vóór een kernwa penmotie van PvdA en D'66 stemden. „Het CDA moet zich wel aan de afspraak houden dat het loyalisme niet meer zal herleven. Dat zal het CDA ook wel doen. Ik denk niet dat er sprake zal zijn van een blij vend loyalisme. Als het be perkt blijft tot een eenmalig optreden van loyalisten, zal ik het ze niet euvel duiden". Kort tevoren had Nijpels nog ge zegd er veel begrip voor te hebben, dat veel Nederlanders wakker liggen over de kern wapenkwestie. „In de VVD wordt dat nog onvoldoende beseft". Kleine lagere scholen mogen kleuters toelaten» DEN HAAG Kleine lagere scholen, waar geen kleuter school in de buurt is, mogen vanaf volgend jaar augustus al beginnen met een kleuterklas. Dit schrijft staatssecretaris Van Leijenhorst (Onderwijs) in een notitie „Kleine Scho len". Volgens de staatssecreta ris komen 150 200 kleine scholen, vooral op hét platte land, volgend jaar al voor een kleuterklas in aanmerking. In de notitie schrijft de staatsse cretaris verder, dat hij scholen met minder dan 23 leerlingen ongewenst vindt. Ook wil hij af van de nog hier en daar be staande éénmansscholen. Op kleine scholen moeten tenmin ste twee leerkrachten aanwe zig zijn. CDA-bestuur verwerpt actie tegen „loyalisten" (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het CDA-bestuur distantieert zich van de pro testactie die de voormalige burgemeester van Venlo, de heer Gijsen, in het CDA heeft ontketend tegen de elf „loyalisten" in de CDA-Tweede Kamerfractie. Gijsen vindt dat deze Kamerle den het CDA schade hebben toegebracht door deze week samen met de linkse oppositie vóór de bevriezing van kernwapenarse nalen in oost en west te stemmen. Onder het motto „zij eruit of wij eruit" eist Gijsen mede namens een aantal andere verontrus te CDA-leden dat het bestuur de loyalisten uit de partij te zet. Gebeurt dat niet binnen een half jaar, dan zullen Gijsen en de zijnen hun partijlidmaatschap opzeggen. Het CDA-bestuur verwerpt de actie van Gijsen als zijnde een „heksenjacht". Over het stemgedrag van CDA-Kamerleden moet binnen de partij op een normale manier gediscussieerd kunnen worden, zo meerit het bestuur. Die discussie vindt ook binnenkort plaats in een bijeenkomst van Kamerleden, partijbe stuur en bewindslieden. Iets kouder DE BILT Het weer behoudt een wisselvallig karakter. Een diepe depressie boven de Noordzee trekt langzaam over Denemarken naar de Oostzee. De wind is krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer stormachtig. In de loop van morgen draait de wind van west naar noord en iets koudere lucht stroomt het land binnen. De tempera tuur daalt morgenmiddag tot ongeveer 5 graden. Verder wordt wisselend bewolkt weer verwacht. Naast regenbuien zijn later op de dag ook natte sneeuwbuien mogelijk. Weersgesteldheid van v Amsterdam Oe Bilt Eelde zw.bew. h.bew. geh.bew. Eindhoven Den Helder zw.bew. I.bew. Vllsslngen S^bew Z.-Llmburg Barcelona Berlijn SST: Bordeaux VSSF Geneve Helsinki Innsbruck KS0W' Klagen furl Kopenhagen Lissabon Londen Madrk|bUrg £S£b zw.bew. Maltorca o^w. München I.t^w. o£ geh.bew. temp temp slag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 11