Polen woedend, terneergeslagen :bn verbitterd HP Openlijke ruzie in Westduits kabinet „Partij- programma's. Schone beloften?" 'SIJTHOFF PERS REIZEN Vliegreizen naar Guernsey en Mallorca FISl&lKS DE TIJD (K0ENE 8 [UITENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 9 'Jott ziet af van eieuwe kandidatuur i)NDEN De Britse minis- 3f van defensie, John Nott, rj bij het uitbreken van de jlkland-crisis zijn ontslag jibood, zal zich niet kandi- jat stellen bij de volgende ijrkiezingen voor het Lager- jis. [emier Thatcher, die het ont- j van Nott nooit heeft aan- ilard, zei het jongste besluit jn Nott diep te betreuren. Zij jemde hen een zeer waarde- (1 en vertrouwenswaardig lid ,in het kabinet. In regerings- wngen werd vernomen dat JJtt tot het einde van de rege- ïjigsperiode als minister zal rfiblijven. Overstromingen Bij overstromingen In de oos telijke Indiase staat Orissa zijn bij hevige moessonregens die grote overstromingen hebben veroorzaakt, zeker duizend mensen om het leven geko- men. Er zijn ook honderden koeien verdronken. Meer dan tien miljoen mensen hebben hun huizen moeten verlaten. De Yamunarivier in de buurt Shikobad was een van de ve len die buiten haar oevers trad. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog zal toenemen. Een aantal gebieden is nu van de buitenwereld afgesloten en men weet niet hoeveel slacht offers daar zijn gevallen. De zware regens houden nog steeds aan. Correspondent Bonn adjunct hoofdredacteur in Leeuwarden LEEUWARDEN/BONN/DEN HAAG Onze correspondent in Bonn, drs. A.F.M. van Vree, is per 1 januari 1983 benoemd tot adjunct-hoofdredacteur van de Leeu warder Courant te Leeuwarden. Het ligt in de bedoeling dat hij later in de hoofdre dactie wordt opgenomen. Ami van Vree (45) verzorgt sinds 1977 de berichtgeving uit West-Duitsland. Tevo ren was hij werkzaam bij de Twentsche Courant in Hengelo (O). Van Vree stu deerde sociaal-economische geschiedenis aan de universiteit van Leiden. IRA-gevangenen in hongerstaking DUBLIN Drie gevange nen, leden het Ierse Repu blikeinse Leger (IRA), zijn in Limerick in hongersta king gegaan uit protest te gen de omstandigheden in hun gevangenis. Volgens republikeinse bronnen zullen er elke week drie hongerstakers bij komen zolang niet is voldaan aan de eisen van de IRA-gevangenen, die de duur dat zij bij elkaar mogen zijn verlengd wil len zien. Ook eiesen zij een verbetering van de re creatievoorzieningen. Russische troepen nog tien jaar in Afghanistan NEW DELHI De Russische troepen, die in 1979 Afghanistan binnentrokken, zullen daar nog zeker tien jaar blijven. Dit is de mening van de plaatsvervangend directeur van het In diase persbureau PTI, die zijn mening baseert op een gesprek met de Afghaanse leiders. De Russen willen zich pas terugtrekken na een in ternationale garantie van niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Afghanis tan. Tweede voorwaarde zou zijn dat het regi me in Kaboel op eigen kracht kan overleven. Een Afghaans rebellenleider benadrukt dat de guerrilla's op het platteland heer en meester zijn en aanvallen blijven ondernemen op Ka boel. Daar zijn de Russen bang voor, want als de hoofdstad valt, is heel Afghanistan verloren, aldus de rebellenleider. 7D ;aar j Jaijan onze speciale verslagge- Nijpe ver Leo van Vlijmen) WARSCHAU Er heerst t0Üids dinsdagavond grote fj'eicjDede, teleurstelling en j njrslagenheid onder de vaaijjolse bevolking. Het be ng cht dat er in de^West- Jolse stad Loebin twee n en tientallen vlraargewonden zijn ge- te njllen heeft de verbitte- nog doen toenemen, het centrum van de Poolse ^fdstad stonk het gistermid- g nog steeds naar traangas litier je voorbijgangers liepen estait betraande ogen door de ^er|d. Er waren echter ook tra nen van woede, want de pa- ^uilles van militairen en mi- "je, die nog in grote getale amefor de stad marcheren ma ns "jn van Warschau opnieuw bij vn bezette stad. Sinds het fel- an*Mingrijpen van de militie en mobiele eenheid, eergiste- r, is de haat jegens politie en vvilitairen duidelijk toegeno- groF latE akt kinkhoest- ipidemie Engeland k zi uONDEN In Engeland 't v^ebben zich dit jaar al lat J0.000 gevallen van kink- voorgedaan, waardoor ot hjl minstens vijf baby's om oöet leven zijn gekomen. Het in Uitbreken van de ziekte op zijlen dergelijk grote schaal is i Jo|eroorzaakt door het feit 'n, d|at steeds minder ouders i taftun kinderen tegen de "leekte laten inenten, i yeyolgens het Britse ministe- hij [ie van volksgezondheid be- n djtaat er bij de ouders een er averdrevn angst voor de ge- ad iolgen van de vaccinatie. IA i i hoi Op de Ursus-tractorenfabriek, even buiten Warschau, werd door de vooral jonge arbeiders gisterochtend nauwelijks ge werkt. In kleine groepjes in en voor het fabriekscomplex werd opgewonden gereageerd op de acties van de militie de avond tevoren. Vele arbeiders bleken overigens helemaal niet op het werk verschenen te zijn, maar dat is met name de afgelopen maanden een normaal verschijnsel. Een woordvoerder van de arbei ders die een speldje op had van de verboden vakbond So lidariteit zei gisteren: „Het is een leugen wanneer de rege ring zegt dat de demonstran ten vooral uit losgeslagen jon geren bestonden. Wij, de ar beiders van Ursus, liepen voorop." Men was bij Ursus ook geladen over de wijze waarop de Poolse televisie over de vreedzame demonstra tie heeft bericht. Een Ursu- s-arbeider die ook het verbo den Solidariteit-speldje op zijn revers droeg zei: „Van de tele visiebeelden kreeg je de in druk dat wij met geweld wa ren begonnen. Maar het is de militie geweest die als eerste geweld aanwendde. Wij liepen in het begin slechts zwijgend te demonstreren en pas toen ze ons met traangas probeerden te verdrijven en op ons insloe gen zijn we gaan roepen en pas nog later hebben wij met stenen gegooid Tim ons zelf te verdedigen." Overigens kreeg men gisteren de indruk, dat veel door de stad patrouille rende militiemannen met voorbijgangers in discussie proberen te komen. Ze worden echter met de nek aangeke ken. Bij een van de bloemen- kruisen in het Warschause stadscentrum stonden gisteren drie man van de oproerpolitie, het machinepistool op de rug, de helm keurig in de hand. Toen een van hen een oud vrouwtje met het aansteken van een vetpotje wilde helpen, duwde ze hem driftig weg. Kloof groter Algemeen is nu de mening in Polen, dat de kloof tussen de bevolking en de autoriteiten sinds de rauwe manier waarop de vreedzame demonstratie van eergisteren is neergesla gen groter is dan ooit. En hoe wel Solidariteit niet het succes heeft gehad waarop zij had ge hoopt heeft de verboden onaf hankelijke vakbond niets aan populariteit ingeboet. Een woordvoerder van de illegale vakbond verzekerde gister middag dan ook dat Solidari teit haar activiteiten zal voort zetten. „We hebben zelfs de indruk dat er nu ook onder de militairen die overal patrouil leren en die dinsdagavond al leen maar voor rugdekking van de militie en de mobiele eenheid hebben gezorgd, maar niet zelf ingrepen, grote twij fels beginnen te komen. De militie is natuurlijk een trouw instrument in de hand van de autoriteiten, maar die dienst plichtige soldaten hebben broers en vaders die arbeider zijn. Dat de militairen als het erop aankomt op ons zullen schieten geloof ik niet." Waar nemers in Warschau menen echter dat generaal Jaruzelski het leger vast in de hand heeft en dat hij het ook zal inzetten als een volgende keer de mili tie en de mobiele eenheid het wellicht niet zullen klaren. Dat er een volgende demon stratie komt, daarover laat men bij Solidariteit geen twij fel bestaan. In oktober is het twee jaar geleden dat de onaf hankelijke vakbond officieel werd geregistreerd. „We gaan dan zeker weer actievoeren", verzekerde de woordvoerder van de nu verboden vakbond. WARSCHAU De Poolse autoriteiten heb ben gisteren bekend ge maakt dat bij de beto gingen in totaal 4050 mensen zijn opgepakt. Tegen hen zal snelrecht worden toegepast, zo heeft de militaire raad onder leiding van gene raal Jaruzelski laten we ten. Behalve de twee aanhan gers van Solidariteit die door de oproerpolitie in Loebin werden doodge schoten is er ook nog in Gdansk een dode is ge vallen. Volgens een offi ciële verklaring voelde de oproerpolitie in Loe bin zich bij de rellen zo zeer in het nauw gedre ven dat het vuur werd geopend op de menigte. De autoriteiten hebben beloofd een onderzoek in te stellen naar de toe dracht. In kringen rond het episcopaat, was men gisteren diep teleur gesteld over de gebeurtenissen van dinsdag. „Ondanks het feit dat de primaat zo een dringend beroep op beide par tijen heeft gedaan, zijn er do den en gewonden geyallen. Dit had niet mogen gebeuren. Er is kennelijk geen enkel ge zag meer in Polen." Primaat Glemp zelf, die gisteren voor een bezoek aan de Bondsrepu bliek in Frankfurt aankwam, wilde geen enkel commentaar geven. Gomoelka Dat uitgerekend op de avond waarop voor de zoveelste maal arbeiders en jongeren van de straat werden geknuppeld de vroegere partijleider Wladys- law Gomoelka is overleden wordt door vele Polen als symbolisch beschouwd. Men verwacht dat de begrafenis van de in 1970 afgezette Go- mulka veel belangstelling zal trekken van de bevolking. Want op deze manier zouden de Polen aan de huidige machthebbers willen duidelijk maken dat de toen afgezette Gomoelka veel minder slecht was dan het huidige regime. Gomoelka werd indertijd tot aftreden gedwongen nadat er tijdens demonstraties in Gdansk minstens 49 werfar- beiders waren doodgeschoten. Een van de eisen van Solidari- Gisteren kwamen er in de omgeving van kerken in Warschau op nieuw mensen bijeen om op vreedzame wijze te protesteren te gen de staat van beleg. Een vrouw barstte daarbij in tranen uit. teit, twee jaar geleden, was de oprichting van een monument ter herdenking aan deze 49 do den. „We hebben nu een mo nument in Poznan en een in Gdansk. In beide gevallen heeft men op arbeiders ge schoten. In Katowice werden in december zeven mijnwer kers gedood. Daar moet ook een monument voor komen. En nu weer twee doden in Loebin. Dit regime zal niet rusten voordat al onze steden doden te betreuren hebben. Maar wij zullen overal monu menten oprichten en uiteinde lijk zullen wij ook winnen", aldus de woordvoerder van de verboden vakbond. Bij een van de drie bloemenkruisen in het Warschause stadscentrum waren dinsdagmiddag zeven brokken steenkool neergelegd als gedachtenis aan de zeven neergeschoten mijnwerkers uit Katowice. Sinds gistermiddag liggen er koperen munten naast; voor de twee doden uit Loebin, het centrum van de Silezische konerwinning. (Van onze correspondent Ami van Vree) BONN Tijdens het eerste normale kabinets beraad in Bonn na het zo merreces is het tot eap heftig conflict gekomen tussen bondskanselier Helmut Schmidt en zijn coalitiepartners van de li berale FDP. Het bijzonde re en ongebruikelijke hieraan w^s, dat rege ringswoordvoerder Klaus Boiling na afloop tegen over de pers uitgebreid op dit meningsverschil in ging. Schmidt oefende al direkt bij het begin van de vergadering felle kritiek op het feit, dat al lerlei leden van het kabinet tijdens de zomervakantie in interviews en verklaringen hun mening hadden geuit over de toestand van de socialis- tisch-liberale regering. Met name viel de bondskanselier daarbij uit naar de minister van economische zaken Graf Lambsdorff (FDP) die in een interview met de Bildzeitung de mogelijkheid van een over lopen van de liberale FDP naar de CDU had opgeworpen en tevens zijn twijfels had ge uit over de betrouwbaarheid van de huidige economische prognoses. Schmidt meende, dat dergelijke uitlatingen de speelruimte van de regering inperken en hij toonde zich daarover dan ook „verbaasd, verrast en geïrriteerd", aldus de woordvoerder. Van hun kant antwoordden de liberale ministers Genscher (BZ) en Lambsdorff, dat allerlei voor aanstaande SPD-politici voort durend de afgesproken bezui nigingsmaatregelen voor de begroting van '83 weer op de helling willen zetten. Deze woordenwisseling op hoog niveau komt na een zo mer, waarin de polemiek tus sen sociaal-democraten en li beralen steeds heftiger is ge worden en waarin de specula ties over een mogelijke macht swisseling in Bonn steeds meer aan waarschijnlijkheid toene men. Naast de te verwachten moeilijkheden over de rijksbe groting in het najaar speelt daarbij de deelstaatverkiezing in Hessen op 26 september een belangrijke rol. Tevoren heeft de FDP daar namelijke de be staande coalitie met de SPD (buiten de landsregering in Bonn nog de enige in het land) opgezegd en aangekondigd, dat zij de komende regerings periode met de CDU wil sa mengaan. De uitslag van deze verkiezingen worden van be slissend belang beschouwd voor het voortbestaan van de regering Schmidt-Genscher. Meer Noors gas naar Nederland STAVANGER Nederland zal vanaf 1986 per jaar 400 miljoen kubieke meter aardgas importeren uit het Noorse Noordzee-veld Statfjord. Een desbetreffende overeenkomst is gisteren ondertekend in Sta- vanger. Op het ogenblik krijgt ons land per jaar al 2,2 miljard kubieke meter uit het Noorse veld Ekofisk. ADVERTENTIE In het nieuwe Boek van de Maand „Politiek" wijzen Henk van Hoorn, Fred Ver bakei en Ton Planken ons de weg door het politieke doolhof. Op dezelfde heldere en onthullende wijze waarop zij dat voor Den Haag Vandaag hebben gedaan. Een amusant en leerzaam boek, 160 pagina's dik.Veel geestige illustraties en parle- mentaire fotografie. T/ m 25 september f 26.50. Daarna f 45 - (Echter zolang de voorraad strekt.) ADVERTENTIE Ook in het najaar bieden wij u weer een tweetal acht daagse reizen naar het rustieke Kanaaleiland Guernsey. De vertrekdata zijn zaterdag 9 en zaterdag 16 oktober. De reis wordt gemaakt met NLM Cityhopper, die Schip holGuernsey v.v. vliegt. Het belastingvrije eiland Guernsey is door de warme golfstroom verzekerd van een gunstig klimaat. Op het eiland zal worden gelogeerd in het uitstekende driesterren hotel Green Acres, zeer rustig gelegen en met eigen zwembacL De prijs van deze reis, die wij hebben georganiseerd in samenwerking met RAPTIM Nederland, bedraagt 875.- p.p. op basis van een tweepersoonskamer. Inbegrepen: de vliegreis, vervoer van het vliegveld naar het hotel, verblijf in Green Acres op basis van halfpension (alle ka mers hebben bad/douche en tollet), rondrit over het eiland, bezoek aan het aangrenzende eiland Herm en Nederlandse reisleiding. Mallorca De zondagen 10 en 24 oktober vertrekken wij van j Schiphol voor een achtdaagse trip naar hotel Concordia I aan Playa de Palma tussen El Arenal en Palma op Mal- lorca. Het hotel ligt op ca. honderd meter van het strand. Hotel Concordia heeft twee zwembaden, waar van er één overdekt is. Er is een fraaie tuin met zonne- terras en kinderspeelplaats. De prijs van deze reis, die wij organiseerden in samen- werking met Teletours, bedraagt 725.- p.p. (verlenging 1 met één week mogelijk a 250.- p.p.) op basis van een 1 tweepersoonskamer. Inbegrepen: de vlucht (met Spantax) van Schiphol naar Mallorca en terug, transfer van de luchthaven van Palma naar hotel Concordia, verblijf in Concordia (alle kamers met faciliteiten) op basis van volpension, Nederlandse reisleiding dagelijks in het hotel aanwezig, welkomstpar ty met alle informatie over Mallorca. Inlichtingen en boekingen: Telefonisch (tussen 9 en 5 uur; van maandag tot en met vrijdag) bij Sijthoff Pers Reisorganisatie: 070- 190.696 en 190.698. Wie in of bij Den Haag woont kan op bovengenoemde uren ook terecht bij onze stadsvestiging in Den Haag: Spuistraat 71 (op de hoek van het Spui). In Elsevier gesprekken met CDA- en WD-lijsttrekkers Van Agt en Nijpels, die niets aan het reeds bekende toevoe gen. Een reportage voorts over Green Peace. „We zijn een po pulaire organisatie en dat wil len we zo houden. Door netjes actie te voeren, geweld te mij den en ons verre van partijpo litiek te houden. Het is geble ken dat het helpt". In het fi nanciële hoofdartikel de be zwering: „Hoe lang nog kan Amerikaanse rentemanipula tie in kettingreactie Neder landse bedrijven over de kop jagen? Misschien moet de Ne- derlandsche Bank een toch nog wat moediger eigen rente- beleid voeren, en de minister van Financiën niet tot elke prijs zijn financieringsnood uit de kapitaalmarkt blijven leni gen". Hét omslagartikel gaat over de vraag hoe safe ons geld nog wel op de bank is. Ir. Lardinois van de Rabobank: „De mensen die zich nu zor gen zeggen te maken, zijn de zelfden die nog maar kort ge leden kritiek meenden te moe ten leveren op zogenaamde onevenredig grote winsten van diezelfde banken. In de huidige zorg signaleer ik dus een aardig stuk hypocrisie". Een reportage uit Schevenin- gen tenslotte stelt vast dat de badplaats het heeft gered. „Er is wat afgemopperd, eerst over het verval, toen over de on dergang, vervolgens over de nieuwbouwplannen en nu nog over de herrijzenis. Maar Scheveningen heeft zich er niets van aangetrokken en is bruisender dan ooit. Van bad plaats tot uitgaanscentrum voor het hele seizoen". B—li De Haagse Post ging op ver- kiezingsonderzoek. „Ideologie is uit, lijkt het. Met het tanen van de traditionele partijtrouw is het aantal zwevende stem men toegenomen. Steeds meer mensen wachten tot het laatste moment alvorens hun partij keuze te bepalen. Maar bij hun uiteindelijke besluit laten ze zich eerder door pragmatische dan ideologische overwegin gen leiden". Elders het advies om een voorkeur uit te bren gen op de buitenspel gezette Hein Roethof, „de man die heel lang, maar nog niet lang genoeg de democratie zelfs bo ven de partijdiscipline heeft gesteld". Een gesprek ook met Unifil-deserteur Henk Vos. „Ik had met het extra geld dat ik in Libanon verdiende, een autootje willen kopen, maar door al dat bier hield ik nau welijks iets over. In de vier maanden Libanon heb ik evenveel gedronken als thuis in een jaar. Ik zag jongens die in Nederland nooit gedronken hadden, in enkele maanden veranderen in stugge drin kers". Het blad heeft een bijla ge over Den Uyl en de PvdA. „Het lijkt zo mooi om boeken te gaan schrijven en af te zijn van het gejaag, maar wat zo mooi lijkt op een afstand, kan vol venijn en heimwee zitten en leidt misschien wel tot in tellectuele en geestelijke ineenstorting. Wilson, de vroe gere Britse Labourleider, - ze zeggen dat hij nog een schim is van wat hij ooit was". Vrij Nederland praat met VVD'er Van Aardenne, die wordt gedoodverfd als de nieuwe vice-premier. „Zolang burgerlijke vrijheden kunnen worden opgeschort bij een ge wone staat van beleg, moet je, als je economische situatie heel ernstig wordt, ook aan een economische staat van beleg kunnen denken. Er zouden criteria moeten worden opge steld, en als die worden over schreden, zou een economische staat van oorlog kunnen wor den uitgeroepen". Elders een gesprek met de schrijver-di plomaat Albert Helman. „Suri name is een afgelopen zaak. De kaarten zijn allang ge schud, de afspraken zijn ge maakt. Venezuela zal Brits Guyana opslokken en Brazilië zal hetzelfde doen met Surina me. Er zal even wat opwin ding zijn, er komen vast wat protesten en dan hoor je er niets meer van". Een inter view voorts met de schrijfster Mensje van Keulen. „Schrij vers over schrijvers Dat gaat soms onbehoorlijk. Her mans bij uitstek. Hij wordt als een god gezien, niemand durft iets tegen hem te doen, maar ik vind dat aureool belache lijk. Hij heeft een mooie kop, charme. Daarom blijf je toch kijken en luisteren, maar wat hij zegt op de televisie, komt niet boven het peil van Pim Jacobs uit". Ook wordt gepraat met popzanger Bram Vermeu len. „Er zou om de popmuziek niet langer de sfeer moeten hangen dat het een levensstijl is. Zijn er nog niet genoeg doodgegaan om te bewijzen dat het niet zo is? En die le vensstijl der romantiek, wordt door de jongeren weer hele maal opgepoetst. Echte jon- gensromantiek: weg van huis, vijf jongens in een oude roei boot en dan nog eens applaus eroverheen". De Tijd stelt aan minister De Graaf de vraag, hoe sociaal het CDA is. „Ik heb wel eens ge dacht dat de sociale zekerheid af was, dat we verder konden consolideren. En ineens blijkt dat helemaal fout. Ik denk dat het zwarte geldcircuit een in dicatie is dat men het niet meer pikt. De last die de ge meenschap oplegt, ook al is dat via de democratische weg be sloten. Als dat zwarte geldcir cuit zo groot wordt, dan zegt dat iets". Elders zegt eerste se cretaris Bout van de Christelij ke Werkgevers: „In het parle ment zijn allerlei groepen ver tegenwoordigd, maar er zit geen enkele vertegenwoordi ger van de belastingbetaler in. Het parlement is een optelsom van belangengroepen en de enige die altijd verliest, is de belastingbetaler". Voorts wordt gepraat met Dio Obers, de levende hofnar van de Ef- teling. „Ik denk dat ik nog eens zo ver kom dat ik het niet meer nodig héb dat pak aan te trekken met die bellen en die punten aan mijn kop, maar ge woon tussen het publiek ver schijn als een vreemd manne tje. Koot en Bie zijn ook nar ren zonder costuum". Aan dacht tenslotte voor het ver schijnsel dat steeds meer lera ren overspannen raken. „Ik vind het prachtig, hoor: recht op onderwijs voor iedereen. Ik ben er helemaal voor. Maar ze moeten er wel de capaciteiten voor hebben. En dat heeft elk kind gewoon niet". In de Groene Amsterdam mer een groot artikel over de verroomsing van het CDA. „De strijd van de loyalisten is in wezen de laatste stuiptrek king van de anti-revolutionai re cultuur. Wanneer Aantjes niet gevallen was, dan zou hij toch allang geen fractievoor zitter meer zijn geweest. Hij was kapotgemangeld". Het blad weerlegt de mening, dat het bij gezinnen met dubbele inkomens een vetpot is. „Meer dan de helft van de werkende gehuwde vrouwen heeft een man, die net boven, op of on der het minimumloon ver dient. Zowel mannén als vrou wen in deze inkomenscatego rie zijn veelal ongeschoold. Het risico om werkloos te wor den, is in déze groep het grootst". Een analyse van de gebeurtenissen in Polen ten slotte: „Na Polen, maar ook Cambodja, Vietnam en Cuba kan de conclusie niet meer worden vermeden: er bestaat een intrinsieke samenhang tussen een socialistische maat schappij-ordening in de prak tijk en fysieke en morele ter reur als regeermethoden. Een constatering die niet kan wor den bezworen door de plechti ge proclamatie van de wezen seenheid van socialisme en de mocratie". Hervormd Nederland noemt het dumpen van kernafval in zee principiëel onjuist. „Wie zo nodig met radioactief materi aal wil werken, zal op eigen grondgebied een oplossing voor het afval moeten vinden. Het deponeren ervan bij een ander op de stoep moet op zichzelf al als onfatsoenlijk worden beschouwd". Elders zegt de theoloog prof. Schille- beeckx: „Ik ga in mijn nieuwe boek de kerk op haar plaats zetten, in de dubbele zin van het woord. Aantonen dat God Zijn heil in de wereldgeschie denis bewerkt en niet in de eerste plaats in de kerk". Aan dacht ook voor de beveiliging van Joodse gebouwen. „Als ik er kom, word ik er alleen maar angstig van. Als ik terro rist was, zou ik zo'n gebouw toch wel aan flarden laten gaan, ook al waren er nog zo veel dubbele deuren. En zo hoor ik ook van Joodse moe ders, dat ze hun kinderen niet meer met een gerust hart naar school laten gaan, sinds er op gezette tijden politiemensen met karabijnen op wacht staan". Deze waarschuwing tenslotte van de Poolse journa list Eduard Stee: „Wanneer de vredesbeweging hier in het westen contacten legt met op positiebewegingen in het oos ten, dan zal zij niets bereiken. Elke politieke activiteit en elk politiek contact wordt met po litieke middelen vernietigd. En de vredesbeweging zal di rect het etiket krijgen opge plakt: Geleid door de CIA".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 9