ED NIJPELS vreest optreden loyalisten in CDA 2 Van Agt prijst CNV 1 4" «r Vakantie werk je van Charl Schwietert KIEZEN OPH ELK Onbetaalde arbeid „(In)formateur moet l zich verantwoorden" 5 BINNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1982 PAGINA 8 DEN HAAG Ed Nij- pels, de nieuwe lijstaan voerder van de VVD, is er allerminst zeker van dat straks inderdaad de door velen verwachte regering van CDA en VVD, even tueel aangevuld met D'66, gevormd zal worden. Wat voor sommigen zo goed als vast staat, is voor hem de laatste dagen steeds twijfelachtiger geworden. Niet alleen voorspellen de laatste opiniecijfers allang niet meer zo'n florissante meerderheid voor CDA en VVD als een maand gele den, maar ook ziet Nijpels het door CDA-dissident Jan Nico Scholten nieuw leven ingeblazen loyalis me als een onuitroeibaar kwaad dat de komende weken voor heel wat pro blemen zal kunnen gaan zorgen. Ook al duiden de laatste pei lingen voor de VVD niet meer zo'n enorme winst aan als een paar weken geleden, toch is de te verwachten winst voor de kersverse lijsttrekker een bij zonder prettig vooruitzicht, te meer omdat het vooral jonge mensen zijn die zich in de filo- fosie van de VVD, „minder praten, meer doen", kunnen vinden. De jeugdigheid die Nijpels ondanks zijn 32 jaar nog volop afstraalt, zal daar wel mede-oorzaak van zijn. Omgaan met leeftijdgenoten ligt hem prima. Hij had er dan ook totaal geen moeite mee tij dens een spreekbeurt een aan tal punkers al babbelend on der het genot van een biertje tot bedaren te krijgen. Zijn voorganger Hans Wiegel bezat die kunst niet en kreeg in zo'n geval doorgaans de volle laag van eieren en tomaten. Ed Nij pels krijgt echter, als was hij een filmster, dagelijks veel brieven van fans die al dan niet verliefd vragen om foto's met handtekening. Nijpels is blij met de jeugd die rijkelijk naar zijn partij toe vloeit. „Het wordt eindelijk, ook door jongeren, weer wat normaler gevonden dat het le veren van prestaties redelijk beloond dient te worden, dat er een einde moet komen aan allerlei overbodige ambtelijke rompslomp en bureaucratie en dat de overheid zich niet met alles moet bemoeien", zegt hij tevreden. Toch is de vervulling van Nij pels' hartewens, een krachtige, homogene regering van CDA, VVD (en D'66) die nu einde lijk eens echt orde op zaken zal kunnen gaan stellen in Ne derland, de laatste dagen steeds onzekerder geworden. Tussen enkele van zijn glans rijke optredens in de VVD- verkiezingstrailer (Tweede- Kamer-op-wielen) en de zo veelste spreekbeurt voor een al weer uitpuilende zaal door, geeft hij openhartig lucht aan zijn gevoelens van twijfel: „Mijn grote angst is dat het nu nog sluimerend loyalisme di rect na de verkiezingen weer in alle hevigheid zal losbar sten", zegt Nijpels. Hij hecht niet zo veel waarde aan de beweringen van CDA- toppolitici als Van Agt, Lub bers en Bukman dat intern is afgesproken geen loyalisme meer te dulden. „Kijk maar naar die verklaring, die vijf CDA-kamerkandidaten deze week ondertekenden. Daaruit blijkt overduidelijk dat zij niet alleen afstand nemen van hun partijprogramma ten aanzien van de kernwapens, maar ook zo hun eigen mening hebben over het sociaal-economisch beleid (lastenverzwaringen) en de ontwikkelingssamenwer king". „Ik ben er nog helemaal niet zo zeker van dat Van Agt straks zijn fractie zal kunnen bewegen met de VVD te gaan samenwerken. Als er nu al voor de verkiezingen vijf kan didaten zo duidelijk met hun eigen programma in botsing komen, dan houd ik mijn hart vast voor wat er na de verkie zingen gebeurt". Nijpels laat daarom niet na de kiezers te wijzen op de risico's die kleven aan stemmen op het CDA. „Een stem op het CDA geeft geen enkele garantie dat straks de VVD ook in de rege ring komt, maar steunt eerder de (anti-VVD-gezinde) loyalis ten. Kijk maar naar wat er in 1981 is gebeurd. In nog geen 24 uur tijd zette het CDA de coalitiepartner met wie het vier jaar lang goed had samen gewerkt aan de dijk. De VVD kwam er in de kabinetsforma tie helemaal niet meer aan te pas. Wie echt een kabinet van CDA, VVD met eventueel D'66 wil, kan in feite alleen maar VVD stemmen", is het verhaal van Nijpels. Nek-aan-nek De lijstaanvoerder van de VVD benadrukt ook alom dat het helemaal niet zo belangrijk hoeft te zijn wie straks de grootste partij wordt, het CDA of de PvdA. Nog helemaal af gezien van het feit dat hij niet zo in de nek-aan-nek-race ge looft, hamert hij er voortdu rend op dat het effect nihil is. „Als het CDA maar na de ver kiezingen net zo duidelijk is als Van Agt op dit moment is, en dus zegt: „wij vinden dat er een informateur moet komen die moet gaan onderzoeken of er snel een kabinet van CDA, VVD en D'66 gevormd kan worden". „Als wij als VVD dat ook zeggen, dan wijst er waar schijnlijk al -een meerderheid van de adviezen aan de konin gin in die richting en dan ge beurt dat ook. Zo gaat dat in Nederland. Ik betwijfel alleen ten zeerste of Van Agt op dat punt zijn fractie achter zich zal krijgen". Nijpels vindt het ook geen gek idee als er zou worden geadvi seerd een informateur te be noemen die een op sociaal-eco nomische problemen toege spitst program gaat schrijven waar de partijen ja of nee op mogen zeggen. Hij is het met de uitspraak van premier Van Agt in onze krant eens, dat de politieke kleur van die infor mateur beter niet socialistisch kan zijn. „Maar ook hiervoor geldt weer: als CDA en VVD de koningin samen zouden ad viseren een christen-democra tische informateur met dit werk te belasten, dan komt hij er. En dat vergeten alle men sen. Het gaat echt niet om de grootste partij. Het gaat om de voorkeuren van een meerder heid voor een krachtige coali tie. Als het CDA na de verkie zingen niet voor deze optie kiest, dan zal het weer met de billen bloot komen. Dan geven ze weer aan dat ze liever met de PvdA willen samenwerken, wat nu toch wel overduidelijk is gebleken op een groot fiasco uit te lopen. Daarom zou ik het liefst vandaag nog van het CDA horen, nu, vóór de ver kiezingen, met welke partijen het wil samenwerken, ook als het niet de grootste partij zou worden. Het antwoord op die vraag is van groot belang voor al die mensen die aarzelen tus sen CDA en VVD. Ik zeg hun: u loopt het risico voor de tweede keer fout te gokken. Zolang het CDA die duidelijk heid niet voor de verkiezingen verschaft, is er geen enkele ze kerheid over wat er na de ver kiezingen gebeurt en kunnen die aarzelaars het beste bij de VVD terecht". Troefkaart In dit verband herinnert Ed Nijpels er fijntjes aan dat het huidige interim-kabinet van_ CDA en D'66 er alleen maar zit dankzij de actieve en pas sieve steun van zijn partij. Deze troefkaart speelt hij als VVD-lijsttrekker ook bijzon der handig uit. Zowel de CDA- kiezers als de aanhang van D'66, maar met name ook de leiders van die partij wijst hij er dagelijks op dat dit kabinet niet eens in staat zou zijn ge weest een begroting op te stel len, als de VVD het daar geen gelegenheid toe had gegeven. „Meneer Terlouw mag zich dat ook wel eens herinneren. Niet alleen de afgelopen maanden, maar ook nu weer blijkt dat de VVD het beleid van dit kabi net steunt, terwijl de PvdA het op vrijwel alle punten afwijst. Maar ondanks dat zegt Ter louw nog steeds liever met de PvdA samen te werken. Hij en zijn partij blijven maar amech tige pogingen doen om met de PvdA te vrijen. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voor zijn ogen werkelijk open gaan". Programmatisch zijn de ver schillen tussen CDA, VVD en D'66 helemaal niet zo groot. Maar dat constateerde ieder een een jaar geleden ook al. Toch kwam er een kabinet van tegenpolen. CDA en D'66 dachten op verscheidene pun ten fundamenteel anders dan de PvdA. Een jaar lang pro beerde men tevergeefs deze te genstellingen te overbruggen. Gaat de geschiedenis zich dan weer herhalen? Ed Nijpels houdt er zijn hart voor vast. Hij ergert zich aan de kunstmatige tegenstellin gen die in deze verkiezingstijd worden opgeworpen, waarbij het ineens gaat over de ver meende toenemende norm loosheid die volgens het CDA met de opkomst van de libera len gepaard gaat en de vraag of je als gelovig mens wel op de VVD kunt stemmen. Schandalig „Eigenlijk vind ik het heel schandalig dat er in deze cam pagne door politieke leiders gesproken wordt over de men taliteit van de gemiddelde VVD'er of over diens normbe sef. Ik vind werkelijk dat der gelijke opmerkingen niet door de beugel kunnen. Vanuit een bepaald normbesef of mentali teit kom je tot een bepaalde maatschappijvisie. Daarbij past een politieke partij en zo be paal je je keuze. Iemand met het ene samenstel van normen komt tot een andere keuze dan iemand die zijn normen anders aanlegt, maar die overigens dezelfde geloofsovertuiging heeft. Daarom vind ik het bui tengewoon onwaarachtig dat ik van Van Agt niet zou mo gen zeggen dat ik katholiek ben. Mijn geloof speelt voor mij in de campagne geen rol. Dat hebben anderen erin ge bracht. Voor mij is uitgangs punt de politieke stellingname van de VVD en hoe ik daartoe kom, dat is mijn zaak. Ik wil er ook niet in treden hoe Van Agt aan zijn stellingname en politieke keuze komt. Dat is zijn zaak. Ik zal me als politiek leider nooit een oordeel aan matigen over andermans nor men, tenzij die normen in strijd zijn met de normale menselijke waarden en gevol gen hebben voor de politiek". „Het moet in de politiek en dus ook in deze verkiezings strijd gaan over politieke standpunten en niet over el- kaars normen. Ik vind het heel merkwaardig dat Ter- louw zegt: „De politiek van de VVD is niet zo onaardig, maar het gaat om de mentaliteit". Voordat ik het in m'n hoofd zou halen om over de mentali teit van een ander te gaan pra ten! Ik praat toch ook niet over de achtergrond van me neer Terlouw en in hoeverre die nog in zijn politieke han delen is te merken. Ik zou het niet in m'n hoofd halen. Het gaat toch om je politieke da den!" Heidenen „Anderen moeten niet de in druk wekken dat VVD'ers een soort heidenen zijn. Als dat ge beurt, vind ik het goed om op te merken dat ik zelf ook een confessionele achtergrond heb. Bovendien is de VVD op dit moment de beste afspiegeling van de Nederlandse bevolking als we praten over geloofso vertuiging. De percentages ge lovigen en niet-gelovigen, pro testanten en katholieken die we in de VVD hebben komen vrij nauwkeurig overeen met die van de totale bevolking. De VVD is wat dat betreft een goede dwarsdoorsnee". „Dan pik ik het eenvoudig niet dat mensen in mijn partij, of ze nu wel of niet geloven, door anderen een bepaalde mentaliteit wordt aangewre ven of wordt beweerd dat ze niet vanuit een confessionele achtergrond tot het liberalisme kunnen komen. Ik kan me goed voorstellen dat mensen, die al jaren VVD stemmen en iedere zondag in de kerk zit ten het nogal aanmatigend vinden te horen te krijgen dat zij vanuit hun geloof eigenlijk niet op de VVD zouden kun nen stemmen", zegt Nijpels verontwaardigd. De VVD-leider beoordeelt zijn medestrijders liever op hun politiek. Al filosoferend komt hij dan tot een CDA V VD/ D'66-combinatie, die het beste zou zijn voor het land. Vanwaar die liefde voor de partij van Jan Terlouw, die door Hans Wiegel nog zo te vuur en te zwaard werd be streden? „In de fractie ben ik altijd al een voorstander geweest van samenwerking met D'66. De verkiezingsprogramma's van CDA, VVD en D'66 lijken ook het meest op elkaar en D'66 zou aan een nieuw kabinet een goede bijdrage kunnen leve ren. Als ik een man als Ter- louw zijn beleid hoor verdedi gen is het net of ik zijn voor ganger, mijn huidige fractiege noot Van Aardenne hoor. Bo vendien wees ik al op het feit dat het huidige interimkabinet in feite al op deze drie partijen steunt". Ambtenaren „Ik ben ook blij dat er door dit kabinet in de plannen die nu naar buiten zijn gekomen een forse aanzet is gegeven voor de aanpak van de problemen. Dat neemt overigens niet weg dat ik er wel een paar kantte keningen bij heb. Die gelden bijvoorbeeld de ambtenarensa larissen. De VVD wil vasthou den aan de principes van het trendbeleid. Dat wil zeggen: als er onrechtvaardige ver schillen bestaan tussen de be handeling van ambtenaren en mensen in het bedrijfsleven, zullen die moeten worden weggewerkt. Daar is een gron dige vergelijking voor nodig en die moet nu gedaan wor den. Als de werkgevers weige ren daaraan mee te werken zullen we ze moeten dwingen. Je kunt het eenvoudig niet meer maken nog langer over zo'n vergelijking te praten en maar voorschotjes te blijven nemen door kortingen op de ambtenarensalarissen toe te passen. De ambtenaren heb ben nu recht op duidelijk heid". Als blijkt dat er na die verge lijking geen geld meer te ha len is uit de salarissen van de ambtenaren dan wil Nijpels de bonden van overheidsperso neel zelf voor de keuze stellen: handhaven of schrappen van het trendbeleid, dat wil zeggen minder geld in het loonzakje of niet, maar in het laatste ge val dan wel bezuinigen op het aantal banen en dat kan ont slagen betekenen. „Een even tuele vermindering van het aantal ambtenaren die daaruit voortvloeit, sluit uitstekend aan op onze gedachte van pri vatisering: het afstoten van ta ken door de overheid", legt Nijpels uit. „Maar we willen de bonden de vrije keus laten. Laten zij het maar zeggen. Kiezen ze voor het handhaven van het trendbeleid en tegen de werkgelegenheid, dan zul len wij de bevriezing van de ambtenarensalarissen waar. dit interimkabinet nu toe besloten heeft weer ongedaan maken. Maar dat betekent dan wel dat de overheid gaat inkrimpen"! Minimumloon Ook de bevriezing van het mi nimumloon waartoe het kabi net heeft besloten, wil Nijpels ongedaan maken. Hij legt uit dat tot het bevriezen van het minimumloon besloten is lou ter en alleen om D'66 de gele genheid te geven rond te ba zuinen dat de koppelingen tus sen lonen en uitkeringen nu L| stand zijn gehouden. Dat is ir, mers een punt waar de meiet sen rond Terlouw zich in dei verkiezingstijd voor inzettenpN Nijpels wijst echter op de of rechtvaardigheid in deze re<f «j nering. Mensen die werk^^l voor het minimumloon wcPtn den nu achtergesteld op andiat ren, die ook in het bedrijfsirki ven werkzaam zijn, maar td's- vallig een hoger salaris verdïem nen. „Dat vind ik verwerpellg en onrechtvaardig. Geen extj3^ korting op het salaris van I werkenden. Bovendien is d®"1 maatregel overbodig omdat w e de uitkeringen best kunntf1 bevriezen via de daartoe bPni stemde wetten. Daar hebtytl we een bevriezing van het n?8s nimumloon helemaal niet vopbl nodig. Wij vinden het inde daad nodig dat de sociale uf^ keringen, met uitzonderita van de echte minima, vijf pn cent lager worden, maar cl kan ook langs een eerlij| weg". Realistischer PvdA Een dergelijk beleid is met I PvdA vooralsnog niet te vel ren, betoogt de VVD-lijsttrer ker. Toch vindt Nijpels n PvdA-programma van t stukken realistischer dan h pakket aan beloften en strij^ punten waar de socialisten vJJ rig jaar de verkiezingen ml^ ingingen. Desondanks blij het onhaalbaar dat VVD t PvdA dit jaar al met elkaar i een kabinet gaan zitten. Jaqan mer, vindt hij, want Nijpt verschilt daarin van zijn vodAJ ganger, dat zijn houding tot l j, PvdA veel hartelijker is. N pels zat voor hij VVD-leidPe! werd al in een groep ni*s PvdA'ers en D'66-ers, waaiool druk over samenwerking fchl de toekomst werd gepraat. standpunten over de kernwa pens („wij onderhandelen li r ver niet uit een positie vr®* zwakte, maar van sterkte n?l« de Russen") en het sociaal-ecng nomisch beleid verschilli echter nu nog te veel van cLf- van de PvdA. „Er zullen altijd wel politier verschillen blijven bestap tussen PvdA en VVD, deiu ik. We redeneren nu eenman uit een andere filosofie. Hj,uj] antwoord op de vraag of hje ooit nog eens tot een same^,! werking komt, ligt volgens n|n wel voor 90 procent bij y PvdA. Als je het programn(in] van de PvdA uit 1971 le| naast dat van nu en je doet 1 zelfde met dat van de Wfj dan blijkt wie er de groj zwenking heeft gemaakt. D is de PvdA. Ik denk dat i PvdA nog niet uitgezwenkt Ik vind dat je haar daar all gelegenheid voor moet gevepP' Ze geven in de PvdA ook zm toe dat ze daar nog heel wi hobbels te nemen hebben". „O! Je kunt nu eenmaal niet v*eb de PvdA verwachten dat |0.C van het zijn van een actieparioe in één jaar terugkeren tot h[l i realisme. Ik denk dat daar oftet in feite andere mensen in 4itk PvdA-leiding voor nodig zijfen Ik geloof ook dat je van Jo^er den Uyl nooit kunt vragen, d|at hij met de VVD om een ta&ur gaat zitten. Dat zou die m^iel emotioneel niet kunnen veyol werken. Bovendien is hij fie veel representant is van vleugel in de PvdA die er aVe tijd belang bij heeft gehad (r0l| tegenstelling tussen PvdA VVD zo groot mogelijk te hot- den". „Dat dit de laatste periode Den Uyl als PvdA-leider geeft echter hoop voor de tol komst. Den Uyl is natuurlij een buitengewoon bekwaai man, maar wel iemand die gi I tekend is door de partij-pol tieke verhoudingen in de jaré zeventig. Als de PvdA echt^ zo doorgaat en zich realist scher blijft opstellen, denk i| dat er in de jaren tachtig sprl V ke zou kunnen zijn van die s menwerking. Dan wenkt d perspectief echt wel, ma; nogmaals, dat ligt wel vc een belangrijke deel aan PvdA zelf". ARJEN BROEKHUIZÉS DEN HAAG „Dit boekje toont aan tot wat voor ca lamiteiten zo'n poging zou leiden". CDA-lijstrekker Dries van Agt zei dit gisteren bij de presentatie van een detectiveboekje, waarin een informateur vermoord wordt, die op het punt staat een kabinet te vormen van PvdA en VVD. In de parlementaire journalistiek is het bedenken van omstan digheden, waardoor het CDA in de oppositie zou komen, zo on geveer een gezelschapsspel. Charl Schwietert, parlementair re dacteur van het NOS-journaal, komt de eer toe dit idee te heb ben uitgewerkt. Hij heeft er zijn Paasvakantie voor opgeofferd, vertelde hij. Het was overigens in die periode dat Hans Wiegel naar Leeu warden vertrok. Wiegel moest dus tot Ed Nijpels, die nu de VVD leidt, worden omgewerkt. Erg moeilijk was dit niet ge weest, zo bleek onder meer uit een opmerking van Nijpels zelf, die ook bij de presentatie aanwezig was, evenals de PvdA'er Ed van Thijn. De jonge liberalenleider was het namelijk oneens met de stelling van Van Agt, eergisteren geponeerd in Rijnsburg, „dat de huidige VVD een andere is dan die van Wiegel". Schwieterts dus kennelijk razendsnel geschreven verhaal speelt acht maanden na de verkiezingen van 8 september a.s., wanneer allerlei coalities zijn mislukt, onder meer CDA-VVD, door het verzet van enkele dissidenten onder de christen-democraten. Het meest op dreef is de auteur, wanneer hij zijn eigen werkmi lieu beschrijft. Politici als Van Agt, Den Uyl, Terlouw, die onder eigen naam in het boek voorkomen, toont hij zoals de habitué's op het Binnenhof hen kennen. De sfeer en het cynisme, waar mee veel parlementaire journalisten hun werk doen, zijn even eens uit het leven gegrepen. Zij zijn dan ook voorzien van ande re namen. Maar daarna wordt het knudde, wat voor een niet gering deel te wijten is aan de gekozen methode. Het is heel aardig Dries en Joop als zichzelf op te voeren, maar het maakt de auteur tevens vleugellam. Hij kan de heren immers niets laten zeggen of den- kén, wat negatief voor hen&ou zijn. Het verst gaat hij, wanpeer Charl Schwietert temidden van de politieke kopstukken Van Agt, Nijpels en Van Thijn die in zijn moordverhaal een rol spelen. hij Tour de France-liefhebber Van Agt over een politiecommis saris laat opmerken: „Van der Molen? Van der Molen? Is dat de vroegere vice-voorzitter van de Wielren Unie?". De suggestie op de achterflap dat één van de toppolitici de moord op informateur mr. J.C. Jansen gepleegd heeft, slaat dan ook nergens op. Wie het wel gedaan heeft, zullen we hier maar niet onthullen. Geheel onbedoeld zorgde Schwietert overigens wel voor een onthullinkje: prof. Steenkamp zit nooit achter de vrouwtjes aan. Premier Van Agt, die zo langzamerhand als con ferencier zou kunnen gaan optreden, vergeleek Steenkamp, die verhinderd was het boekje in ontvangst te komen nemen (nee, hij is niet vermoord) met informateur mr. Jansen. „Als het no dig is dat een informateur amoureuze besognes heeft, kan ik u wel zeggen dat de heer Steenkamp gehéél ongeschikt is". RIK IN 'T HOUT Charl Schwietert: „Moord op de informateur"; uitg. Else vier; prijs 14,90. ASSEN Uitte CDA-lijst- trekker en premier Van Agt dinsdagavond in Rijnsburg nog forse kri tiek op de reacties van „de vakbeweging" op de kabi netsplannen voor volgend jaar, gisteravond gold zijn toorn niet meer „de vak beweging" in het alge meen maar nog slechts de FNV. Het CNV werd door Van Agt uitbundig gepre zen om zijn gematigde re actie op het voornemen tot bevriezing van de ambtenarensalarissen en sociale uitkeringen. De lijsttrekker toonde zich verheugd over het feit dat het CNV bereid is te praten over inlevering van de helft van de prijscompensatie gedurende vier jaar in ruil voor meer werk, handhaving van de kop peling tussen lonen en uitke ringen, handhaving van het trendbeleid en stabilisering van de collectieve lasten. „Het ROTTERDAM Het huidige stelsel van sociale zekerheid zou moeten worden herzien in de richting van een voor ie dereen geldende uitkering, mits men zich tijdens zijn. ac tieve leven beschikbaar stelt voor betaalde èn onbetaalde arbeid. Voor het recht op een uitkering zou men een mini mum aantal uren per week hebben gewerkt, bijvoorbeeld 20 of 25. Daarbij zouden dan ook vrijwilligerswerk en onbe taald huishoudelijk werk mee mogen tellen. Dit heeft André van der Louw, .ex-minister van CRM, gisteren gezegd in een lezing voor studenten van de Eras mus Universiteit in Rotter dam. Hij noemde zowel betaal de als onbetaalde arbeid van groot belang. Een combinatie van beide dient voor iedereen mogelijk te worden gemaakt, ook uit een oogpunt van emancipatie. Volgens Van der Louw brengt dat met zich mee dat de betaalde-arbeidstijd per individu wordt teruggebracht. Een arbeidsloos inkomen vindt de ex-minister verwer pelijk, omdat daardoor „de band tussen recht en plicht" wordt doorgesneden en dus wordt bijgedragen aan een scheiding van actieven en niet-pactieven. CDA is bijzonder verheugd dat het CNV op een zo construc tieve wijze de handschoen heeft opgepakt", aldus Van Agt. „De bereidheid van het CNV om tot vierjarige afspra ken te komen, is van groot be lang om een langdurig en structureel beleid te kunnen opzetten. Het CDA zal de uit nodiging van het CNV om te komen tot nader overleg gaar ne accepteren". Vc DEN HAAG Mr. Dries van Agt, CDA-lijsttrekker annex pn te mier, meent dat informateurs of formateurs zouden moettf p, worden verplicht verantwoording af te leggen van hun werl w, zaamheden. Op die manier zou kunnen worden voorkomen dl m de konigin in opspraak wordt gebracht, zoals bij de formatie vj 1981 tot twee keer toe is gebeurd. Vooral de benoeming van D |n Gaay Fortman sr. tot informateur, heel kort nadat hij de CDA fractie en haar voorzitter fel had gekritiseerd op de televis» wekte verwondering. Men zag hierin een poging te sturen in richting van een centrum-links kabinet. Zo'n kabinet kwam 01 ook: het kabinet-Van Agt/Den Uyl/Terlouw, maar dat was n( meer het werk van CDA-voorman Ruud Lubbers, zo menen JV kenners. 'n Van Agt maakte zijn opmerking bij de presentatie van het d' tectiveboekje „Moord op de informateur" van NOS-journal) Charl Schwietert. De premier herhaalde voorts zijn pleidol voor een snelle formatie. Perioden van maanden kan ons laii zich niet meer permitteren, aldus Van Agt. Ed van Thijn (Pvd^ onderschreef deze woorden, maar merkte wei op dat „wij polil ci dat iedere keer zeggen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1982 | | pagina 8